logo-print

Άρθρο 80 - Νόμος 4484/2017 - Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/08/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250), προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Μετά την πάροδο της πενταετίας, πέραν των λόγων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, επιτρέπεται να γίνει εξαγορά των προνομιούχων μετοχών εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε μετρητά ή με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013, ή με συνδυασμό των δύο, με τη σύμφωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, μη εφαρμοζομένου εν προκειμένω του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που η εξαγορά γίνει με παράδοση κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 (ανταλλαγή), αυτά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία τους υπολογίζεται με βάση την αρχική τιμή διάθεσης των προνομιούχων μετοχών,

β) έχουν τα χαρακτηριστικά που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 575/2013 για τα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 και ιδίως του άρθρου 63 αυτού,

γ) έχουν δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα του εκδότη που ασκείται κατά την αποκλειστική του κρίση να προβεί στην ανάκληση ή εξόφληση ή επαναγορά ή πρόωρη αποπληρωμή τους μετά την πενταετία, με έγκριση, της εποπτικής αρχής,

δ) η πρόωρη αποπληρωμή πριν την πενταετία επιτρέπεται με την έγκριση της εποπτικής αρχής μόνο εφόσον επέλθει εποπτικό ή φορολογικό γεγονός, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Κανονισμού 575/2013,

ε) η εξόφλησή τους μετά την πενταετία και οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη τους, καθώς και όταν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση δ΄ γίνεται στην ονομαστική τους αξία,

στ) κατά την εξαγορά ή την πρόωρη αποπληρωμή καταβάλλονται πάντα οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου,

ζ) το ονομαστικό τους επιτόκιο (κουπόνι) είναι σταθερό και καταβάλλεται ανά εξάμηνο την τελευταία ημέρα του έκτου και του δωδέκατου μήνα κάθε έτους. Ειδικά για την πρώτη καταβολή, το επιτόκιο υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη συμπλήρωση της εγγύτερης εκ των ως άνω ημερομηνιών, εφόσον είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών,

η) το ύψος του επιτοκίου υπολογίζεται με βάση τη μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες του Ιουνίου 2017 αυξημένη κατά πενήντα (50) μονάδες βάσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6%,

θ) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και δεκτικά εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά. 

Το αίτημα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε.. Εφόσον η εξαγορά γίνει με ανταλλαγή κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2, για την ανάληψή τους από το Ελληνικό Δημόσιο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της τράπεζας, στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότεροι όροι αυτών των μέσων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ως άνω συναλλαγή.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απαρτία και τις ίδιες προθεσμίες λαμβάνονται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την εξαγορά (μερική ή ολική) των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1α. Με τις ίδιες αποφάσεις ακυρώνονται οι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών και αναπροσαρμόζεται το περί κεφαλαίου ή το περί μετοχών άρθρο του καταστατικού της τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.».

3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 “Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου” (Α΄ 239).».

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Πτωχευτικό Δίκαιο Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ​

send