logo-print

Άρθρο 100 - Νόμος 4497/2017 - Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ

Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Το ΣΥΚΕΑΑΠ εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Σκοπός του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού το ΣΥΚΕΕΑΠ συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.

3.α. H αρμοδιότητα του ΣΥΚΕΑΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και με απόφαση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται, εκδίδονται εντολές ελέγχου και κίνησης Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

Με κοινή απόφαση του Προέδρου του ΣΥΚΕΑΑΠ και του κατά τόπον, αρμόδιου Περιφερειάρχη ορίζεται, μεταξύ των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφέρειων της Χώρας, σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΚΕΑΑΠ και των τοπικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ. Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κάθε επιμέρους Περιφέρεια.

β. Oι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αφορά την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων διενεργείται και οι κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται από τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκει ο ελεγκτής.

4. Αρμοδιότητες του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι:

α. Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία. 

Οι υπηρετούντες στο Κέντρο ύστερα από σχετική εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.

β. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλιμακίων.

γ. Ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο.

δ. Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

ε. Οι έλεγχοι από τους αποσπασμένους στο ΣΥΚΕΑΑΠ πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος που αφορά την αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, όπως ειδικά αναφέρεται στην περίπτωση α΄.

5. Το ΣΥΚΕΑΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ στέλεχος του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και εφόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν είναι στέλεχος εν ενεργεία του δημόσιου τομέα, μηνιαία αμοιβή του ίση, κατ’ ανώτατο όριο, με το 60% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

6. Το ΣΥΚΕΑΑΠ αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ, κατόπιν εξουσιοδότησής του.

β. Τον εκτελεστικό υπεύθυνο.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

δ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Α.).

ε. Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).

στ. Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

ζ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

η. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

θ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

ι. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

ια. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

ιβ. Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

ιδ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

ιε. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 

Τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, για μεν την περίπτωση γ΄ από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για δε τις περιπτώσεις δ΄ έως ιγ΄ από τους αντίστοιχους φορείς. 

Στο ΣΥΚΕΑΑΠ αποσπώνται με διετή θητεία δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Θεσμικών ρυθμίσεων και Εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δύο (2)ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γ.Γ. Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.

7. Η θητεία των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μια διετία. Το ΣΥΚΕΑΑΠ υποστηρίζεται γραμματειακά από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και Διοικητικά και Οικονομικά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικονομικού αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ΣΥΚΕΑΑΠ ώστε να μετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι των αναφερομένων στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) φορέων. 

Στους ελεγκτές καταβάλλονται, εκτός από τις αποδοχές του οικείου φορέα που ανήκουν οργανικά, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους και αποζημίωση για πέραν του ωραρίου εργασίας και οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΚΕΑΑΠ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης του ΣΥΚΕΑΑΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 5, οπότε και καταργείται το άρθρο 40 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120). Υποθέσεις που κατά την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 εκκρεμούν στο ΣΥΚΑΠ μεταφέρονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ.