logo-print

Άρθρο 13 - Νόμος 4497/2017 - Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

13/11/2017

Υπό κωδικοποίηση
H διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διάφορων εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012 - ΠΠΠ Νο 7 -
Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.

3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως πρόεδροι ή γραμματείς σε αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες μπορούν να αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπό τους μία μέρα την εβδομάδα. Αν ο παραγωγός πωλητής συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί επίσης να αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής.

5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.

6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες, και να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

7. Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή την οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

9. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.

10. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. 

Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send