logo-print

Άρθρο 25 - Νόμος 4508/2017 - Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

22/12/2017

Υπό κωδικοποίηση
Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής:

«Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή οδηγιών της Ε.Ε., στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στη χρήση του διαδικτύου, στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού.».

2. Στο άρθρο 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συγκροτείται Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήματος και στη χάραξη της εθνικής διαστημικής πολιτικής. Στο ως άνω Συμβούλιο καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι από την ΕΕΤΤ, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ελληνική διαστημική βιομηχανία, κατά περίπτωση δε επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με το διαστημικό τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οι συνεδριάσεις θα λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα και τους εκάστοτε συμμετέχοντες, σύμφωνα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας που απαιτείται.».

3. Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τον αριθμό των απασχολούμενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10) ανά εξάμηνο, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αμοιβής τους η οποία επιβαρύνει την ΕΕΤΤ και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανώτατη αμοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.».

4. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, το χωρίο μετά τη φράση «η χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής:

«και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».

5. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδρομητών συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή, επιτρέπεται η ενεργοποίηση έως και είκοσι (20) καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από έναν και μόνο πάροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών συνδέσεως προπληρωμένου χρόνου ομιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δηλώσεως προς τον πάροχο ως προς τον αριθμό των συνδέσεων που διατηρεί, καθώς και ως προς την κατοχή ή μη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου.».

6. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) άρχεται από 1.6.2018, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
send