logo-print

Άρθρο πρώτο - Νόμος 4526/2018 - Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

16/03/2018

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τη χερσαία περιοχή της Άρτας-Πρέβεζας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2017, μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

Α. Στην ελληνική γλώσσα:

Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 25η Μαΐου 2017, μεταξύ:

(1) Του ελληνικού δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη, κατ’ενάσκηση των δικαιωμάτων του επί των Υδρογονανθράκων κατά το άρθρο 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων καλούμενου εφεξής «Εκμισθωτής».

(2) Της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 296601000, ΑΦΜ 094049864 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας αρ. 8Α Τ.Κ. 15125, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόριο Στεργιούλη, δυνάμει του υπ’ αριθ. 1292/25.04.2017 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούμενη εφεξής ο «Μισθωτής».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ η ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και ο Εκμισθωτής επιθυμεί να διεξαχθούν οι απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α’ 27/08.02.1995) με τίτλο «αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» και με το προεδρικό διάταγμα αρ. 127/1996 (ΦΕΚ Α’ 92/29.5.1996) με τίτλο «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας.

ΕΠΕΙΔΗ τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και του Εκμισθωτή απαιτούν όπως οι Εργασίες Πετρελαίου εκτελούνται επιμελώς και σύμφωνα με τους, Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (Good oilfields practices) και ο Μισθωτής δηλώνει ότι διαθέτει την τεχνική, οικονομική και διαχειριστική ικανότητα να εκτελέσει επιτυχώς και με συνέπεια τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση και ότι θα συνεργαστεί με τον Εκμισθωτή προκειμένου να τον συνδράμει στην ανάπτυξη της παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, και με τον τρόπο αυτόν να συνεισφέρει στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΕΠΕΙΔΗ για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 70/2017 πράξη του Ε’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΗΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Και εν όψει των προαναφερομένων, οι Συμβαλλόμενοι από κοινού συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα:

ΟΡΙΣΜΟΙ

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικό νόημα, οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την παρακάτω αποδιδόμενη σε αυτές έννοια:

«Ανακάλυψη» σημαίνει την εύρεση των πρώτων Υδρογονανθράκων κατά την διάτρηση μιας γεωλογικής δομής κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι Υδρογονάνθρακες να μπορούν να ανακτηθούν στην επιφάνεια με ροή μετρήσιμη με τη χρήση γενικά αποδεκτών μεθόδων δοκιμών παραγωγής της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Ανεξάρτητος Τρίτος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων (ν.2289/1995).

«Απάντηση» σημαίνει έγγραφη γνωστοποίηση από οικεία Κρατική Αρχή στο Μισθωτή, ότι η Προσήκουσα Αίτηση για μία άδεια εγκρίνεται ή απορρίπτεται, με ή χωρίς προϋποθέσεις.

«Αποκλειστικός Εμπειρογνώμων» σημαίνει μέλος του:

(α) Ινστιτούτου για την Ενέργεια του Λονδίνου (Energy Institute of London),

(β) Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute), ή

(γ) Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (IFP Energies nouvelles),

υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με όλα τα προαναφερθέντα ινστιτούτα, ο Εκμισθωτής δικαιούται να ορίσει ανεξάρτητο αναγνωρισμένο ινστιτούτο πετρελαίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες.

«Αργό Πετρέλαιο» σημαίνει το αργό ορυκτό πετρέλαιο, την άσφαλτο, τον οζοκηρίτη και κάθε είδους Υδρογονάνθρακα και τα βιτουμένια, και στη στερεή και στην υγρή μορφή τους, είτε βρίσκονται σε φυσική κατάσταση είτε εξάγονται από Φυσικό Αέριο με συμπύκνωση ή απόσταξη.

«Γεώτρηση Αποτίμησης» σημαίνει γεώτρηση που ορύσσεται κατά την εκτέλεση ενός Προγράμματος Αποτίμησης.

«Δεδομένα» σημαίνει όλα τα δεδομένα πεδίου που σχετίζονται με τη Συμβατική Περιοχή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωχημικά, πετροφυσικά, γεωτρητικά δεδομένα, τα δεδομένα μηχανικής πετρελαίου και τα δεδομένα παραγωγής καθώς και οι ταινίες πλοήγησης, οι μαγνητικές ταινίες, οι πυρήνες, τα θρύμματα και ηλεκτρικές διαγραφίες σε οποιαδήποτε μορφή και εάν παρήχθησαν και τηρούνται από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου.

«Δεδομένα Δημοσίου» σημαίνει οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωτρητικά δεδομένα, τα δεδομένα παραγωγής, οι χάρτες θέσης γεώτρησης καθώς και άλλες πληροφορίες που τηρούνται ή παράγονται από τον Εκμισθωτή σε οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή καθώς επίσης οποιαδήποτε δεδομένα που αποκτώνται ή/και παράγονται στο πλαίσιο των σεισμικών ερευνών καταγραφής δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012 σε οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή.

«Δεύτερη Φάση» σημαίνει τη δεύτερη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1 (α) της παρούσας Σύμβασης.

«Δημόσιο» ή «Ελλάδα» ή «Κράτος»(State), οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς χρησιμοποιείται στη Σύμβαση, σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία και το ελληνικό δημόσιο.

«Διαδικασίες» σημαίνει αγωγή, προσφυγή ή άλλη δικαστική ενέργεια, η οποία εγείρεται από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

«Δολάρια» και το σύμβολο «$» υποδηλώνουν το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

«Έγγραφο Επίδοσης» σημαίνει εισαγωγικό δίκης δικόγραφο, αίτηση, αγωγή, κλήτευση, προσφυγή, διάταξη, διαιτητική απόφαση, δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που σχετίζεται με οποιεσδήποτε Διαδικασίες.

«Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

«Έλεγχος» σημαίνει την κατοχή:

(α) τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας ή επιχείρησης ή

(β) του δικαιώματος, το οποίο παρέχεται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις ή συμφωνίες, διορισμού της διοίκησης μιας εταιρείας ή επιχείρησης.

Για τους σκοπούς των άρθρων 20 και 28 της Σύμβασης και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου Υδρογονανθράκων, ως «Έλεγχος» θα νοείται η κατοχή άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και ο όρος «Ελεγχόμενος» θα έχει αντίστοιχη έννοια.

«Εντολοδόχος» (Operator) σημαίνει την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, Εντολοδόχος σημαίνει την επιχείρηση που ορίζεται ως

«Εντολοδόχος / Operator» σύμφωνα με τους όρους συμφωνητικού συνδιαχείρισης ή άλλου παρόμοιου εγγράφου που θα συναφθεί μεταξύ των Συμμισθωτών, η οποία αποτελεί το μέρος που εκπληρώνει τη συλλογική βούληση των Συμμισθωτών και είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές εργασίες.

«ΕΟΧ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπεγράφη στο Πόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993.

«Εργασίες Εκμετάλλευσης» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, με σκοπό την ανάπτυξη μιας Ανακάλυψης και την πραγματοποίηση της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

«Εργασίες Έρευνας» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται για τους σκοπούς της Έρευνας Υδρογονανθράκων και περιλαμβάνουν και τις εργασίες που εκτελούνται για τους σκοπούς της διενέργειας του Προγράμματος Αποτίμησης.

«Εργασίες Πετρελαίου» σημαίνει τις Εργασίες Έρευνας ή τις Εργασίες Εκμετάλλευσης.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει μια ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αθήνα, Ελλάδα.

«Έρευνα Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

«Ερευνητική Γεώτρηση» σημαίνει κάθε γεώτρηση σκοπός της οποίας, κατά την έναρξη της όρυξης, είναι η έρευνα συγκέντρωσης Υδρογονανθράκων, η ύπαρξη της οποίας δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται έως τότε μέσω άλλων γεωτρήσεων.

«Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμός» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 5.1.

«Ευρώ», «EUR» και το σύμβολο «€» υποδηλώνουν το νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα.

«Ημερολογιακό Έτος» σημαίνει την περίοδο δώδεκα (12) Μηνών, η οποία αρχίζει την πρώτη (1η) ημέρα του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ημέρα του Δεκεμβρίου που ακολουθεί.

«Ημερολογιακό Τρίμηνο» σημαίνει την περίοδο τριών (3) συνεχόμενων Μηνών, η οποία αρχίζει κάθε 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου του εκάστοτε Ημερολογιακού Έτους και περιλαμβάνει την περίοδο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος μέχρι την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου και ο όρος «Τριμηνιαίο» έχει την αντίστοιχη έννοια.

«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 33.

«Ιδιόκτητα Δεδομένα» σημαίνει ερμηνευόμενα και παράγωγα δεδομένα, δηλαδή σημειώματα εσωτερικής χρήσης, εκθέσεις, αναλύσεις, ερμηνείες και αξιολογήσεις που ο Μισθωτής συντάσσει αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου.

«Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων» (Good Oilfield Practices) σημαίνει όλα αυτά που είναι γενικώς αποδεκτά από τη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου ως βέλτιστα, ασφαλή, αποδοτικά από οικονομικής απόψεως και αποτελεσματικά για την έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων.

«Κοίτασμα Υδρογονανθράκων» σημαίνει μια διακριτή συγκέντρωση Υδρογονανθράκων στο υπέδαφος.

«Κρατική Αρχή» νοείται κάθε αρχή που ασκεί νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική κρατική λειτουργία για λογαριασμό του Δημοσίου.

«Μέρος» σημαίνει είτε τον Εκμισθωτή είτε το Μισθωτή και «Μέρη» σημαίνει τον Εκμισθωτή και τον Μισθωτή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση.

«Μήνας» σημαίνει έναν ημερολογιακό μήνα.

«ΜΠΕ» σημαίνει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται από την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

«Νόμος» σημαίνει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό, διάταγμα, ψήφισμα, διαταγή, νομοθετική πράξη ή απόφαση Κρατικής Αρχής που παράγει αποτελέσματα εντός του Κράτους.

«Νόμος περί Υδρογονανθράκων» σημαίνει τον νόμο 2289/1995 «αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

«Παραπροϊόντα» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

«Παραχθέντες και Διασωθέντες» σημαίνει Υδρογονάνθρακες που παρήχθησαν σε Περιοχή Εκμετάλλευσης, αλλά στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή απωλέσθηκαν, εκτός από Υδρογονάνθρακες που απωλέσθηκαν λόγω αμέλειας του Μισθωτή ή μη συμμόρφωσης του Μισθωτή με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

«Περιβαλλοντική Νομοθεσία» σημαίνει την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

«Περιοχή Εκμετάλλευσης» σημαίνει τη Συμβατική Περιοχή ή τμήμα αυτής, όπως αυτό οριοθετείται κατόπιν εμπορικά εκμεταλλεύσιμης Ανακάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7.6 της παρούσας Σύμβασης.

«Περιοχή Έρευνας» σημαίνει τη Συμβατική Περιοχή που κατέχει οποτεδήποτε ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, η οποία όμως δεν περιλαμβάνει κανένα τμήμα της Συμβατικής Περιοχής που αποτελεί Περιοχή Εκμετάλλευσης.

«Πραγματική Δαπάνη» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3.9 της Σύμβασης.

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής» σημαίνει το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Μισθωτή και υποβάλλεται στον Εκμισθωτή σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα και το άρθρο 7.6 της παρούσας Σύμβασης.

«Πρόγραμμα Αποτίμησης» σημαίνει το πρόγραμμα, που συντάσσεται μετά από Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή, προκειμένου να οριοθετηθεί το Κοίτασμα Υδρογονανθράκων στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη Ανακάλυψη σχετικά με το πάχος και την πλευρική του έκταση και να εκτιμηθεί η ποσότητα ανακτήσιμων Υδρογονανθράκων. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες ή Γεωτρήσεις Αποτίμησης επαρκούς βάθους ώστε να διεισδύσουν στο υπό εκτίμηση κοίτασμα, ή και τα δύο.

«Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών» σημαίνει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, αντίστοιχα, στην Πρώτη Φάση, τη Δεύτερη Φάση και την Τρίτη Φάση, σύμφωνα με το άρθρο 3 (Δεσμεύσεις του Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας) της Σύμβασης.

«Προεδρικό διάταγμα» σημαίνει το προεδρικό διάταγμα 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων».

«Προσήκουσα Αίτηση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 27.6. της Σύμβασης.

«Πρώτη Φάση» σημαίνει την πρώτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που περιγράφεται στο άρθρο 2.1.(α) της παρούσας Σύμβασης.

«Στάδιο Εκμετάλλευσης» σημαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 8.1 της παρούσας Σύμβασης.

«Στάδιο Ερευνών» σημαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης.

«Στοιχειώδες Ορθογώνιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην υπουργική απόφαση 11/Φ6/12657/30.0633.1995 (ΦΕΚ Β’ 615/1995).

«Συγγενής Επιχείρηση (Affiliate Enterprise)» αναφορικά με το Μισθωτή ή σε σχέση με οποιονδήποτε Συμμισθωτή, εταιρεία ή άλλης μορφής νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συμμισθωτή και κάθε εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από εταιρεία ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται από το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συμμισθωτή.

«Συγκατάθεση» σημαίνει όλες τις εγκρίσεις και άδειες που απαιτείται να λάβει ο Μισθωτής από κάθε Κρατική Αρχή.

«Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα σύμβαση μίσθωσης με τα Παραρτήματά της.

«Συμβατική Περιοχή» σημαίνει, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, την περιοχή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και αποτυπώνεται στο χάρτη του Παραρτήματος Β, και στη συνέχεια, την περιοχή αυτή, όπως τυχόν μειώνεται κατά καιρούς λόγω επιστροφής ή παραίτησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.

«Συμμισθωτής» σημαίνει περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν από κοινού την έννοια του Μισθωτή. Για τις ανάγκες της παρούσας οι αναφορές σε Συμμισθωτή νοούνται ως αναφορές στο Μισθωτή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.

«Συνδεδεμένο Φυσικό Αέριο» (Associated Natural Gas) σημαίνει Φυσικό Αέριο που υπάρχει σε Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εν διαλύσει στο Αργό Πετρέλαιο, ή όπως είναι κοινώς γνωστό κάλυμμα αερίου (gas-cap gas) το οποίο υπέρκειται ή εφάπτεται με Αργό Πετρέλαιο.

«Τραπεζική Εγγύηση» ή Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης: η εγγύηση πληρωμής από τράπεζα πρώτης τάξεως η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρεί υποκατάστημα ή τραπεζική σχέση με ανταποκρίτρια τράπεζα πρώτης τάξεως στην Αθήνα, αποδεκτή από τον Εκμισθωτή, και η οποία θα είναι ουσιωδώς όμοια με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης θα άρχεται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα πρέπει να παραδοθεί στον Εκμισθωτή το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία κύρωσης.

«Τρίτη Φάση» σημαίνει την τρίτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που περιγράφεται στο άρθρο 2.1(α) της παρούσας Σύμβασης.

«Υδρογονάνθρακες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας.

«Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» νοούνται τα ποσά που ορίζονται στο τέλος, αντίστοιχα, της Πρώτης Φάσης της Δεύτερης Φάσης και της Τρίτης Φάσης, βάσει του άρθρου 3 (Δεσμεύσεις Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας) της παρούσας Σύμβασης.

«Φάση» σημαίνει οποιαδήποτε, ή κάποια εκ της Πρώτης, της Δεύτερης Φάσης ή της Τρίτης Φάσης, όπως απαιτείται από τα συμφραζόμενα.

«Φυσικό Αέριο» σημαίνει τους Υδρογονάνθρακες σε αέρια μορφή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των υγρών σε αέρια κατάσταση («wet mineral gas»), των ξηρών σε αέρια κατάσταση («dry mineral gas»), του μη επεξεργασμένου αερίου («casing head gas») και του υπολειμματικού φυσικού αερίου («residual gas») που απομένει μετά από την εξαγωγή ή τον διαχωρισμό των υγρών Υδρογονανθράκων από τα υγρά σε αέρια κατάσταση και άλλα αξιοποιήσιμα αέρια που δεν προέρχονται από Υδρογονάνθρακες.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός αν ρητώς δηλώνεται το αντίθετο:

(α) οποιαδήποτε αναφορά σε Άρθρο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε άρθρο της παρούσας Σύμβασης και οποιαδήποτε αναφορά σε Παράρτημα θα θεωρείται ως αναφορά σε παράρτημα της παρούσας Σύμβασης·

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει:

(i) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία, Κρατική Αρχή, κεφαλαιουχική εταιρεία, ένωση, trust/εμπίστευμα, ίδρυμα, κυβέρνηση, το δημόσιο ή φορέα του δημοσίου ή άλλη εταιρική συνεργασία ή σύμπραξη (και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αν διαθέτει αυτοτελή νομική προσωπικότητα ή όχι) δύο ή περισσότερων από τα προαναφερόμενα,

(ii) αναφορά σε διαδόχους, επιτρεπόμενους δικαιοδόχους και επιτρεπόμενους εκδοχείς κάθε προσώπου που αναφέρεται στην υπο-παράγραφο (ι) ανωτέρω,

(γ) οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή κάθε άλλη σύμβαση ή έγγραφο θα θεωρείται ως αναφορά σε αυτή τη σύμβαση ή έγγραφο, όπως ανά διαστήματα ενδεχόμενα έχει ή πρόκειται να τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί, ανανεωθεί, αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί,

(δ) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν όπως ανά διαστήματα ενδεχόμενα έχει ή πρόκειται να (με ή χωρίς τροπολογία) τροποποιηθεί ή επαναθεσπιστεί, καθώς και σε κάθε παράγωγη νομοθετική πράξη ή άλλη πράξη που τίθεται σε ισχύ από καιρού εις καιρόν,

(ε) οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο κεφάλαιο των Ορισμών ή οπουδήποτε αλλού στην Σύμβαση.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί σύμβαση μίσθωσης δυνάμει της οποίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, το Δημόσιο, ως Εκμισθωτής παραχωρεί στο Μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, αποκλειστικά δικαιώματα για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή.

1.2. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν, να διεξάγει καθ’ οιονδήποτε χρόνο Εργασίες Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου.

1.3. Οι δαπάνες και ο κίνδυνος της διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου θα βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή, και ο Μισθωτής δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να ανακτήσει τις εν λόγω δαπάνες ή μέρος αυτών από τον Εκμισθωτή, παρά μόνο όπως προβλέπεται παρακάτω στην παρούσα Σύμβαση.

1.4. Κάθε Συμμισθωτής:

(α) Θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του Μισθωτή και των άλλων Συμμισθωτών που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση έναντι του Εκμισθωτή και

(β) θα κατέχει εξ αδιαιρέτου (undivided) ποσοστό σε όλα τα δικαιώματα δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στον νόμο περί Υδρογονανθράκων στον όρο «Κοινοπραξία» θα σημαίνει τη συμβατική σύμπραξη των Συμμισθωτών υπό τους όρους συμφωνητικού συνδιαχείρισης, χωρίς να συστήνεται ή να υπονοείται ότι συστήνεται ή να αποδίδεται η πρόθεση σύστασης οιασδήποτε μορφής δια νόμου ή εν τοις πράγμασι συνεταιρισμού ή εταιρείας με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

1.5. Εκμισθωτής και Μισθωτής ρητά και ανέκκλητα συμφωνούν και αποδέχονται ότι:

(α) συμφωνητικό του οποίου ο Εκμισθωτής δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και/ή το οποίο περιέχει όρους και συμφωνίες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Μισθωτή και/ή οιουδήποτε Συμμισθωτή και/ή οιουδήποτε τρίτου μέρους δεν γεννά οιαδήποτε αξίωση έναντι του Εκμισθωτή και/ή δεν τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση και/ή δεν ρυθμίζει την παρούσα Σύμβαση με διαφορετικό τρόπο,

(β) κάθε συμφωνητικό του οποίου ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο περιέχει όρους και διατάξεις που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Εκμισθωτή και τρίτων μερών, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Εκμισθωτή και/ή δεν τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση και/ή δεν ρυθμίζει αυτή κατά τρόπο διαφορετικό,

(γ) οι όροι και οι προβλέψεις των συμφωνητικών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, ούτε υπερισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο, εν μέρει ή συνολικά, της παρούσας Σύμβασης

(δ) τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής παραιτούνται δια του παρόντος κάθε δικαιώματός τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν ή/και αμφισβητήσουν την ισχύ και την εκτελεστότητα του παρόντος 1.5.

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Στάδιο Ερευνών αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και, εκτός εάν η Σύμβαση λυθεί νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους της, θα εξακολουθεί να υφίσταται για τις περιόδους που ορίζει το παρόν άρθρο 2.

2.1. Για το Βασικό Στάδιο Ερευνών:

(α) Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κατωτέρω, το βασικό στάδιο ερευνών (εφεξής το «Βασικό Στάδιο Ερευνών») διαρκεί επτά (7) έτη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3, το Στάδιο Ερευνών διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές Φάσεις που ορίζονται για τη Συμβατική Περιοχή ως εξής:

Πρώτη Φάση: 3 έτη

Δεύτερη Φάση: 2 έτη

Τρίτη Φάση: 2 έτη.

(β) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης, ο Μισθωτής έχει εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που σχετίζονται με αυτή τη Φάση σύμφωνα με το άρθρο 3, δύναται, υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας της Δεύτερης Φάσης, και από το σημείο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση και κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και προβλέπονται στο άρθρο 3.

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής έχει εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που σχετίζονται με αυτή τη Φάση σύμφωνα με το άρθρο 3, δύναται, υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας της Τρίτης Φάσης, και από το σημείο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και προβλέπονται στο άρθρο 3.

(δ) Σε περίπτωση που, πριν τη λήξη της Πρώτης Φάσης, ή ανάλογα με την περίπτωση πριν τη λήξη της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής δεν έχει υποβάλλει γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 2.1(β), ή ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 2.1(γ), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Μισθωτή αναφορικά με τη Συμβατική Περιοχή παύουν να υφίστανται και, με την επιφύλαξη πάντοτε των υποχρεώσεων του Μισθωτή που έχουν ήδη γεννηθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, θα θεωρούνται καταργηθέντα.

(ε) Μετά από προσηκόντως αιτιολογημένο και εύλογο αίτημα του Μισθωτή, προκειμένου να παρασχεθεί στο Μισθωτή επαρκής χρόνος για τη διάτρηση ή/και την εκτέλεση δοκιμής παραγωγής μιας γεώτρησης και προκειμένου να διευκολυνθεί ο Μισθωτής για τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα δεσμευθεί για την επόμενη Φάση (άλλης εκτός της Τρίτης Φάσης) σύμφωνα με το άρθρο 2.1(β) και (γ) ανωτέρω, η τρέχουσα Φάση δύναται να παραταθεί για περίοδο μέχρι έξι (6) Μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η γεώτρηση αποτελεί αντικείμενο του Προγράμματος Ελαχίστων Εργασιών και έχει ξεκινήσει πριν από τη λήξη της εν λόγω Φάσης. Εάν απαιτηθεί, και κατόπιν προσηκόντως αιτιολογημένου και εύλογου αιτήματος του Μισθωτή, η Φάση δύναται να παραταθεί περαιτέρω για εύλογο χρονικό διάστημα.

(στ) Σε περίπτωση που η τρέχουσα Φάση (άλλη εκτός της Τρίτης Φάσης) παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.1(ε), το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρατείνεται η Φάση αυτή αφαιρείται από το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για την επόμενη Φάση.

2.2. Για την Παράταση του Σταδίου Ερευνών

(α) Ο Μισθωτής δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, νόμου περί Υδρογονανθράκων, να υποβάλει αίτηση για παράταση του σταδίου ερευνών (εφεξής «Παράταση του Σταδίου Ερευνών»).

(β) Συνομολογείται και συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η ανάγκη για πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση Προγράμματος Αποτίμησης, ή για τον εντοπισμό επιπλέον αποθεμάτων προτού να περιχαρακωθεί το ανακαλυφθέν κοίτασμα και να τεκμηριωθεί ως εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, για την ανάληψη περαιτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων, ή για τη δημιουργία αγοράς Φυσικού Αερίου, συνιστά ανάγκη η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 3, υποπαράγραφος (β), του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

(γ) Εάν χορηγηθεί Παράταση του Σταδίου Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, ο Μισθωτής, την πρώτη ημέρα της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών, θα παράσχει στον Εκμισθωτή Τραπεζική Εγγύηση για το πλήρες ποσό, αν υφίσταται, οποιουδήποτε ελλείμματος που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης στο τέλος του Βασικού Σταδίου Ερευνών και της Πραγματικής Δαπάνης του Μισθωτή κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.9. Η ως άνω Τραπεζική Εγγύηση θα αντικαταστήσει κάθε ισχύουσα κατά το χρόνο εκείνο Τραπεζική Εγγύηση, η οποία είχε παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο έλλειμμα, ο Εκμισθωτής θα επιστρέψει αμελλητί κάθε Τραπεζική Εγγύηση που παρασχέθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την έναρξη της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών.

2.3. Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών η οποία δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για χερσαίες Περιοχές, δύναται να χορηγηθεί στο Μισθωτή σε συνέχεια σχετικής αίτησής του, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού. Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να επιβληθούν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, και η παρούσα Σύμβαση θα τροποποιείται αντιστοίχως.

(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει προβεί σε Ανακάλυψη μη Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου (non Associated Natural Gas) στη Συμβατική περιοχή ή σε Ανακάλυψη Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων στη Συμβατική περιοχή τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς την εκμετάλλευση του Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου, ο Εκμισθωτής θα υποστηρίξει την αίτηση που υποβάλλει ο Μισθωτής σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων για Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών, χρονικά επαρκή ώστε να επιτρέψει στο Μισθωτή, προτού αυτός πραγματοποιήσει δήλωση εμπορευσιμότητας, να εξετάσει την κατασκευή και τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης υποδομής για τη διάθεση του Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 3

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. Ο Μισθωτής, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του για τη διεξαγωγή Εργασιών Πετρελαίου εντός της Συμβατικής Περιοχής, υποχρεούται να ξεκινήσει τις Εργασίες Έρευνας το αργότερο εντός έξι (6) Μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και να εκτελέσει τις εργασίες και να δαπανήσει τουλάχιστον τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 3.2.

3.2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών προς εκτέλεση, και η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του Μισθωτή σε κάθε Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, είναι ως εξής:

Για Πίνακα βλέπε ΦΕΚ Α΄ 48/16.03.2018, σελίδες 6954 - 6955

3.3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3.4, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί σε σχέση με οποιαδήποτε Φάση από τις εκεί αναφερόμενες, εάν η συνολική Πραγματική Δαπάνη κατά τη Φάση αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε εργασίες για την ίδια Φάση όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.2, δεν είναι τουλάχιστον ίση με ή υπερβαίνει το ποσό της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης υπό την επιφύλαξη όμως ότι, εάν σε οποιαδήποτε Φάση, ο Μισθωτής έχει εκτελέσει το Πρόγραμμα Ελαχίστων Εργασιών για την εν λόγω Φάση, προς εύλογη ικανοποίηση του Εκμισθωτή, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί για τη Φάση αυτή, παρά την ύπαρξη τυχόν ελλείμματος.

3.4. Όπου η Πραγματική Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από το Μισθωτή κατά τη διάρκεια Φάσης υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την εν λόγω Φάση, το ποσό της εν λόγω υπέρβασης θα μεταφέρεται και θα πιστώνεται έναντι της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της αμέσως επόμενης Φάσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η παρούσα διάταξη δεν θα ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταργεί, αναβάλλει ή τροποποιεί οποιαδήποτε υποχρέωση του Μισθωτή να εκτελέσει Ερευνητική Γεώτρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3.5. Η εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης από το Μισθωτή σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων θεωρείται ότι ικανοποιεί την υποχρέωση του Μισθωτή για την εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν:

(α) Κατά τη Δεύτερη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών (βλέπε 1 στον παραπάνω Πίνακα) η γεώτρηση έχει διανοιχθεί σε βάθος, τουλάχιστον πέντε χιλιάδων εκατό μέτρων (5.100μ), ή βαθύτερα των διακοσίων μέτρων (200μ) εντός της υποεπωθημένης (subthrust) Ηωκαινικής-Μεσοζωικής ανθρακικής ακολουθίας, οποιοδήποτε από τα δυο είναι σε μικρότερο βάθος.

(β) Κατά την Τρίτη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών (βλέπε 2 στον παραπάνω Πίνακα) η γεώτρηση έχει διανοιχθεί σε βάθος, τουλάχιστον πέντε χιλιάδων πεντακοσίων μέτρων 5.500μ, ή βαθύτερα των διακοσίων μέτρων 200μ εντός της υποεπωθημένης (subthrust) Ηωκαινικής-Μεσοζωικής ανθρακικής ακολουθίας, οποιοδήποτε από τα δυο είναι σε μικρότερο βάθος,

(γ) πριν από την επίτευξη του παραπάνω βάθους, η γεώτρηση συναντήσει το γεωλογικό υπόβαθρο, κάτω από το οποίο η γεωλογική δομή δεν διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες για τη συγκέντρωση υδρογονανθράκων σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες,

(δ) ανακύπτουν ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή των προτύπων των Κανόνων Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, τα οποία δεν έχουν προκληθεί ή επιταθεί από τον Μισθωτή, σε μικρότερο βάθος από το προαναφερθέν στα σημεία (α) και (β) των εν λόγω γεωτρήσεων, τα οποία καθιστούν πρακτικά ανέφικτη την περαιτέρω διάτρηση,

(ε) η γεώτρηση συναντήσει σημαντικούς παραγωγικούς ορίζοντες (ζώνες) σε βάθος μικρότερο των ανωτέρω σημείων (α) και (β).

3.6. Γεώτρηση Αποτίμησης, σεισμική έρευνα που διενεργείται βάσει Προγράμματος Αποτίμησης και δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση του εν λόγω Προγράμματος Αποτίμησης, δεν θεωρούνται ότι απαλλάσσουν ή συντελούν στην απαλλαγή του Μισθωτή από την Εκτέλεση του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών ή την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης.

3.7. Ο Μισθωτής πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση θα κυρωθεί και, εφόσον ο Μισθωτής έχει επιδώσει γνωστοποιήσεις στον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 2.1 (β) ή το άρθρο 2.1 (γ), κατά την πρώτη ημέρα της Δεύτερης Φάσης ή την πρώτη ημέρα της Τρίτης Φάσης, αντίστοιχα, υποχρεούται να παράσχει Τραπεζική Εγγύηση αναφορικά με την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης (αφαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού έχει τυχόν πιστωθεί κατά το άρθρο 3.4) για τη σχετική Φάση. Το ύψος της Τραπεζικής Εγγύησης που θα παρασχεθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου θα μειώνεται στο τέλος κάθε Ημερολογιακού Τριμήνου κατά ποσό ίσο με την Πραγματική Δαπάνη που πραγματοποίησε ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση της Τραπεζικής Εγγύησης δυνάμει του παρόντος άρθρου 3.7, ο Μισθωτής θα παράσχει στον Εκμισθωτή υπογεγραμμένη ειδοποίηση που θα περιγράφει (i) το ποσό της μείωσης της Τραπεζικής Εγγύησης (ii) το υπολειπόμενο απαιτητό ποσό για το οποίο η Τράπεζα υπέχει ευθύνη σύμφωνα με την Τραπεζική Εγγύηση. Ο Εκμισθωτής, επί της παραλαβής της ειδοποίησης, εκτός από την περίπτωση που η ειδοποίηση του Μισθωτή αμφισβητηθεί από τον Εκμισθωτή το αργότερο σε 45 ημέρες από την λήξη του σχετικού Ημερολογιακού Τριμήνου, θα υπογράψει εντός του αυτού χρονικού διαστήματος και θα παραδώσει την ειδοποίηση αυτή στην Τράπεζα και στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής δεν υπογράψει και παραδώσει την ειδοποίηση αυτή, το ποσό της Τραπεζικής Εγγύησης παρόλα αυτά θα τεκμαίρεται ότι έχει μειωθεί κατά το ποσό που αναγράφεται στην σχετική ειδοποίηση.

3.8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3, εάν στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης, η Πραγματική Δαπάνη η οποία έχει πραγματοποιηθεί από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης (λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ποσά από μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 3.4) δεν ισούται ή δεν υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την προκείμενη Φάση, η Τραπεζική Εγγύηση καταπίπτει για την πληρωμή ολόκληρου του ποσού του ελλείμματος υπέρ του Εκμισθωτή.

3.9. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: «Πραγματική Δαπάνη» σημαίνει τη δαπάνη που πραγματοποιεί ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, η οποία:

(α) Αποδίδεται αποκλειστικά και άμεσα στις εργασίες του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών της δεδομένης Φάσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2. και στα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ που κατανέμονται σε αυτές τις δραστηριότητες, και

(β) υπό τον όρο ότι το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών για την συγκεκριμένη Φάση έχει εκτελεστεί, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (είτε πριν ή μετά από την εκτέλεση) για Εργασίες Έρευνας στα εγκεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Εργασιών και Προϋπολογισμούς για την Φάση αυτή και τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ που κατανέμονται σε αυτές τις Εργασίες Έρευνας.

3.10. Ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί ακριβή στοιχεία και λογαριασμούς για όλες τις Πραγματικές Δαπάνες και όσον αφορά στα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα (όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ), υποχρεούται να τηρεί όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, αρχείων και δελτίων καταγραφής ωρών απασχόλησης. Προκειμένου για την επιβεβαίωση ότι οι Πραγματικές Δαπάνες αποτελούν μόνο τα ποσά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών Εργασιών Έρευνας για μια συγκεκριμένη Φάση, ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 19.13(α), να διενεργεί λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.6 του Παραρτήματος Γ.

3.11. Αναφορικά με την περιοχή από την οποία παραιτείται ή την οποία επιστρέφει δυνάμει του άρθρου 6, ο Μισθωτής υποχρεούται, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου, μέσα σε διάστημα έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε Φάσης του Σταδίου Ερευνών, να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποίησε, να σφραγίσει και να εγκαταλείψει όλες τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση.

Άρθρο 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4.1. Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος να συστήσουν επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή και θα συγκροτείται από:

(α) έναν πρόεδρο και δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία ορίζονται από τον Εκμισθωτή, και

(β) τρία ακόμη πρόσωπα τα οποία ορίζονται από το Μισθωτή.

4.2. Τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής μπορούν να ορίζουν εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αντιστοίχως υποδειχθεί από αυτούς, για να αναπληρώνει το αντίστοιχο μέλος της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του τελευταίου να ενεργήσει ως μέλος της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

4.3. Όταν κατά τα ανωτέρω αναπληρωματικό μέλος ενεργεί στη θέση άλλου μέλους, θα έχει τις αρμοδιότητες και θα εκτελεί τα καθήκοντα του μέλους αυτού.

4.4. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Μισθωτή ως προς τη διαχείριση των εργασιών του, οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής συνίστανται:

(α) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το προτεινόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και ο Προϋπολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα και το άρθρο 5 της Σύμβασης αυτής, στην εξέταση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και του Προϋπολογισμού που υποβάλλει ο Μισθωτής και στην αξιολόγηση προτάσεων για την αναθεώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτών, τις οποίες υπέβαλε ο Εκμισθωτής,

(β) στην εξέταση κάθε Προγράμματος Αποτίμησης που υπέβαλε ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με αυτό,

(γ) στην εξέταση κάθε Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής που έχει υποβληθεί από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή σχετικά με την Ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων Υδρογονανθράκων.

4.5. Όλες οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα σε τόπο, είτε εντός Ελλάδος, είτε, με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή, εκτός Ελλάδος, κατά χρόνο που θα ορίζεται ομόφωνα από τα μέλη της και τουλάχιστον μια φορά κάθε τετράμηνο.

4.6. Πέραν των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής έχουν το δικαίωμα να συγκαλούν συνεδριάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής εντός Ελλάδος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόβλεπτης κατάστασης, με έγγραφη γνωστοποίησή τους σε καθένα από τα μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση.

4.7. Πέντε μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής συνιστούν απαρτία για τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

4.8. Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής έχουν αμφότεροι το δικαίωμα να καλούν οποιονδήποτε πραγματογνώμονα σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής προκειμένου να παράσχει συμβουλές στην επιτροπή επί οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται η συμβουλή ειδικού.

4.9. Όλες οι αποφάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με ομόφωνη ψήφο των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση και σχηματίζουν απαρτία.

4.10. Εάν η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφασίσει ομόφωνα επί κάποιου εκ των ζητημάτων τα οποία εξετάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο 4, το ζήτημα αυτό θα παραπέμπεται στον Μισθωτή και τον Εκμισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία εξετάσθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την εν λόγω παραπομπή, το ζήτημα θα παραπέμπεται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα προς οριστική διευθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 23. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό πριν από Ανακάλυψη από τον Μισθωτή, οι προτάσεις του Μισθωτή, που παρατίθενται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό θα θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτές από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον οι προτάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 5, συνάδουν και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν το Μισθωτή να εκτελέσει τις εργασίες του και τις υποχρεώσεις δαπανών του σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 5

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.1. Τρεις (3) Μήνες πριν από την λήξη κάθε Ημερολογιακού Έτους, ή όποτε τυχόν από κοινού συμφωνηθεί με τον Εκμισθωτή, ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει καταρτίσει και υποβάλει στον Εκμισθωτή προς έγκριση πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και δραστηριότητες λειτουργίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση (μελέτες, έρευνες, προμήθειες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κ.λπ.) με το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κόστος (εφεξής «Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμός») το οποίο προτείνει να εκτελέσει κατά τους επόμενους δώδεκα (12) Μήνες (με την επιφύλαξη ότι, εάν η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης ενός Ημερολογιακού Έτους ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει, εντός εξήντα (60) Ημερολογιακών Ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος πρόγραμμα για το υπόλοιπο διάστημα του τρέχοντος Ημερολογιακού Έτους).

5.2. Εντός ενός (1) Μηνός από την υποβολή του, ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις επί του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού και να υποβάλει προτάσεις προς εξέταση πρώτα στην Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σχετικά με το είδος και το κόστος των εργασιών και των λειτουργιών. Εάν ο Εκμισθωτής δεν υποβάλει τέτοιες προτάσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τον Εκμισθωτή.

5.3. Κάθε Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίησή τους θα συνάδει με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για τη σχετική Φάση.

5.4. Εάν ο Μισθωτής και ο Εκμισθωτής δεν καταλήξουν σε συμφωνία επί των προτεινόμενων αναθεωρήσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την προγραμματισμένη συνάντησή τους για την εξέταση των υπό κρίση ζητημάτων, τότε τα ζητήματα αυτά θα παραπέμπονται προς επίλυση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα.

5.5. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού.

5.6. Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων που δεν προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού και οι οποίες απαιτούν άμεση ενέργεια, ο Μισθωτής μπορεί να προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν ως συνέπεια θα συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1 του Παραρτήματος Γ. Ο Εκμισθωτής θα ενημερώνεται άμεσα για όλες τις τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Άρθρο 6

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

6.1. Παραίτηση

(α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πριν από τη λήξη του Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής δύναται με έγγραφη γνωστοποίησή του που παράγει τα αποτελέσματά της, τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες από την επίδοσή της στον Εκμισθωτή, να παραιτηθεί των δικαιωμάτων έρευνας σε ολόκληρη τη Συμβατική Περιοχή ή τμήμα αυτής, αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα συνεχόμενα Στοιχειώδη Ορθογώνια.

(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων διενέργειας Εργασιών Πετρελαίου σε ολόκληρη τη Συμβατική Περιοχή, χωρίς να έχει εκπληρώσει το σύνολο του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και τις Υποχρεώσεις Ελάχιστης Δαπάνης βάσει του άρθρου 3.2 (ή τις υποχρεώσεις εργασιών και δαπανών που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή για οποιαδήποτε Παράταση του Σταδίου Ερευνών ή Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών) (εφεξής «Πρόσθετες Υποχρεώσεις Δαπάνης»), ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή, πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιασδήποτε παραίτησης, ποσό ίσο με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της Πραγματικής Δαπάνης που αφορά στην εκπλήρωση του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών για την εν λόγω Φάση ή στην περίοδο παράτασης και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης κατά τη διάρκεια της εν λόγω Φάσης ή της ελάχιστης δαπάνης που συμφωνήθηκε από τα Μέρη αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίοδο παράτασης.

Ο Εκμισθωτής δικαιούται, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του εν λόγω ποσού, να επιδιώξει την κατάπτωση κάθε οφειλόμενου (outstanding) ποσού βάσει της σχετικής Τραπεζικής Εγγύησης.

(γ) Ο Μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του αζημίως στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης) έως το τέλος της Φάσης αυτής.

(δ) Με την επιφύλαξη άλλων ευθυνών και υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, η παραίτηση του Μισθωτή δεν γεννά αξιώσεις υπέρ του ίδιου και κατά του Εκμισθωτή για δαπάνες ή ζημίες.

6.2. Επιστροφή

(α) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, πριν το τέλος της Πρώτης Φάσης, υποβάλει προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 2.1 (β), ο Μισθωτής υποχρεούται πριν από την έναρξη της Δεύτερης Φάσης να επιστρέψει τμήμα ή τμήματα της Συμβατικής Περιοχής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόμενων Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η Συμβατική Περιοχή που διατηρείται να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της Συμβατικής Περιοχής κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

(β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει, πριν από το τέλος της Δεύτερης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 2.1 (γ), ο Μισθωτής υποχρεούται πριν από την έναρξη της Τρίτης Φάσης να επιστρέψει τμήμα ή τμήματα της Συμβατικής Περιοχής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόμενων Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η Συμβατική Περιοχή που διατηρείται να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Συμβατικής Περιοχής κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

(γ) Εάν το Στάδιο Ερευνών λήξει σύμφωνα με το άρθρο 2, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη τη Συμβατική Περιοχή την οποία κατέχει, εκτός από οποιαδήποτε περιοχή η οποία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, έχει καταστεί Περιοχή Εκμετάλλευσης.

(δ) Όταν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Μισθωτής παραιτείται από ή επιστρέφει τμήμα της Συμβατικής Περιοχής, η εναπομένουσα περιοχή ή περιοχές θα πρέπει να έχουν ορθογώνιο σχήμα και να μην αποτελούν περισσότερες από δύο μη συνεχόμενες περιοχές.

6.3. Καθαρισμός (Clean-up)

Πριν από την παραίτηση ή επιστροφή της Συμβατικής Περιοχής ή οιουδήποτε μέρους αυτής, ο Μισθωτής υποχρεούται:

(α) να εκτελέσει σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας, κάθε απαραίτητη ενέργεια για τον καθαρισμό της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που εγκατέστησε ο Μισθωτής, προκειμένου να επαναφέρει την περιοχή κατά το μέγιστο δυνατό στην κατάσταση που ήταν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος,

(β) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 9.1. και 9.2., και

(γ) να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέψει κινδύνους στο περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία.

Άρθρο 7

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

7.1. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής προβεί σε Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Εκμισθωτή με έγγραφη ειδοποίηση και να εκτελέσει άμεσα δοκιμές σχετικά με την Ανακάλυψη ώστε να καθορισθεί η έκταση κατά την οποία δύναται να παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών μαζί με την τεχνική τους αξιολόγηση υποβάλλονται στον Εκμισθωτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και της τεχνικής αξιολόγησης.

7.2. Εάν ο Μισθωτής ανακαλύψει εντός της Συμβατικής Περιοχής ορυκτό που δεν είναι Υδρογονάνθρακας, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί με έγγραφη γνωστοποίηση τον Εκμισθωτή.

7.3. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ενημερώνει τον Εκμισθωτή, όταν υποβάλλει τα αποτελέσματα των δοκιμών, ότι η Ανακάλυψη δεν χρήζει αποτίμησης, ή δεν χρήζει αποτίμησης μέχρις ότου εκτελεσθούν πρόσθετες ερευνητικές γεωτρήσεις στη Συμβατική Περιοχή, ο Μισθωτής οφείλει, όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 7.1, να καταρτίσει και να υποβάλει στον Εκμισθωτή προς έγκριση, Πρόγραμμα Αποτίμησης σχετικά με την Ανακάλυψη. Εντός δύο (2) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε στον Εκμισθωτή το Πρόγραμμα Αποτίμησης, ο Εκμισθωτής θα εγκρίνει το Πρόγραμμα Αποτίμησης, εκτός εάν, μετά την εξέταση του από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, ο Εκμισθωτής κρίνει ότι το Πρόγραμμα Αποτίμησης δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7.5(α) έως (ε). Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τις κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραμμα Αποτίμησης, το ζήτημα ή τα ζητήματα της διαφωνίας θα παραπέμπονται προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.

7.4. Όταν ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα Αποτίμησης, ο Μισθωτής θα ενημερώνει τον Εκμισθωτή με έγγραφη γνωστοποίηση για το εάν η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη και η σχετική εκτίμηση του Μισθωτή θα είναι οριστική.

7.5. Η έγγραφη γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7.4 θα συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με την Ανακάλυψη, η οποία θα περιέχει πληροφορίες ως προς:

(α) τη χημική σύσταση, τις φυσικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και την ποιότητα των ανακαλυφθέντων Υδρογονανθράκων,

(β) το πάχος και την έκταση του παραγωγικού στρώματος,

(γ) τις πετροφυσικές ιδιότητες των σχηματισμών του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων,

(δ) τους δείκτες παραγωγικότητας του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων στις γεωτρήσεις στις οποίες έγιναν δοκιμές παραγωγής υπό διαφόρους ρυθμούς ροής,

(ε) τη διαπερατότητα και το πορώδες των σχηματισμών του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, (στ) την εκτίμηση της παραγωγικής δυνατότητας του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων,

(ζ) μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικές και οικονομικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από ή για τον Μισθωτή σχετικά με την Ανακάλυψη,

(η) την αξιολόγηση του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων και των παρακείμενων περιοχών,

(θ) πρόσθετα γεωλογικά δεδομένα και άλλες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την Ανακάλυψη.

7.6. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής ενημερώσει τον Εκμισθωτή με την έγγραφη γνωστοποίηση του άρθρου 7.4 για το ότι η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη:

(α) το συντομότερο δυνατό μετά από αυτό ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής πραγματοποιούν συνάντηση και, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 5, παρ. 9, του νόμου περί Υδρογονανθράκων, οριοθετούν, στο βαθμό που το επιτρέπουν τα όρια της Συμβατικής Περιοχής, με από κοινού συμφωνία την Περιοχή Εκμετάλλευσης σχετικά με την Ανακάλυψη, ούτως ώστε να περιλαμβάνει, σε μια ενιαία περιοχή, το Κοίτασμα Υδρογονανθράκων για το οποίο δόθηκε η γνωστοποίηση του άρθρου 7.4, μαζί με ένα εύλογο περιθώριο που θα περιβάλλει την περιφέρεια της περιοχής αυτής. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της γνωστοποίησης του άρθρου 7.4 να συμφωνήσουν για τα όρια της Περιοχής Εκμετάλλευσης, τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής θα μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2.3 (β), ο Μισθωτής θα καταρτίσει και θα υποβάλει στον Εκμισθωτή εντός έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του άρθρου 7.4, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής σχετικά με την Ανακάλυψη.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος, θα στηρίζεται στις πάγιες αρχές της μηχανικής και της οικονομίας, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει:

(i) τη βέλτιστη οικονομική ανάκτηση των Υδρογονανθράκων, με αποτελεσματική, ωφέλιμη και σε αρμόζοντα χρόνο χρήση των πόρων υδρογονανθράκων της Περιοχής Εκμετάλλευσης, και

(ii) επαρκή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα που επικρατούν στην διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συμβατικής Περιοχής.

(γ) Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των απαιτήσεων του άρθρου 7.6 (β), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

(i) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή της Ανακάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για την διάθεση του Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου.

(ii) Προτάσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση, διάτρηση και ολοκλήρωση γεωτρήσεων παραγωγής και εισπίεσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης και τις μονάδες μεταφοράς και παράδοσης που απαιτούνται για την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά Υδρογονανθράκων. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

(α) εκτιμώμενο αριθμό γεωτρήσεων παραγωγής και εισπίεσης,

(β) στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παραγωγής και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης,

(γ) στοιχεία σχετικά με τις εφαρμόσιμες εναλλακτικές ως προς τη μεταφορά των Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών,

(δ) στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες:

(1) το παραγωγικό προφίλ του Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου από τα Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων,

(2) συγκεκριμένα μέτρα που ο Μισθωτής προτείνει να λάβει κατά την παραγωγή,  σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ώστε να αποτρέψει τον κίνδυνο της μόλυνσης και να αποκαταστήσει το περιβάλλον όταν λήξει το Στάδιο Εκμετάλλευσης,

(3) υπολογισμό κόστους κεφαλαίου και τακτικών δαπανών,

(4) μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας που έχουν γίνει από τον Μισθωτή ή για λογαριασμό του σχετικά με την Ανακάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τις μετεωρολογικές συνθήκες, τον υπολογισμό κόστους, την τιμή των Υδρογονανθράκων, κάθε άλλο σχετικό στοιχείο και τις αξιολογήσεις αυτών,

(5) μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν κατά τις Εργασίες Εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,

(6) εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής, και

(7) το σημείο παράδοσης για την παράδοση του Μισθώματος σε Είδος του Εκμισθωτή.

7.7. Πριν από την υποβολή ή με την υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής στον Εκμισθωτή, εφόσον το ζητήσει ο Εκμισθωτής και επιπλέον της ΜΠΕ που αναφέρεται στο άρθρο 12, ο Μισθωτής θέτει στη διάθεση του Εκμισθωτή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία θα έχει συνταχθεί από τρίτον (εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή) με εξειδίκευση στο πεδίο των διεθνών περιβαλλοντικών μελετών, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον άνθρωπο, στην πανίδα και χλωρίδα και στην υδρόβια ζωή εντός και πέριξ της Περιοχής Εκμετάλλευσης. Αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστο, τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 12.6.

7.8. Εντός δύο (2) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής υποβλήθηκε στον Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής θα το εγκρίνει, εκτός εάν, κατόπιν εξέτασης του Προγράμματος από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, ο Εκμισθωτής κρίνει ότι το Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β). Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τις κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.10 της Σύμβασης, το ζήτημα ή τα ζητήματα της διαφωνίας θα παραπέμπονται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.

7.9. Η γνώμη/απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα θα είναι δεσμευτική για τα μέρη, με τρόπο που:

(α) εάν ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας αποφανθεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, όπως υποβλήθηκε από τον Μισθωτή, πληροί στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή,

(β) εάν ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας αποφανθεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β), ο Μισθωτής θα πρέπει, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία γνωμοδότησε ο εμπειρογνώμονας, είτε να υποβάλει εκ νέου το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής με τέτοιες τροποποιήσεις ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνωμοδότηση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, είτε να παραιτηθεί της Περιοχής Εκμετάλλευσης, και

(γ) στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει εκ νέου το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής με τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, το τροποποιηθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή εντός μιας εβδομάδος από την παραλαβή του από τον Εκμισθωτή.

Άρθρο 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

8.1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας παράτασης δυνάμει της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, η διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης για κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ο Μισθωτής υποβάλει προς τον Εκμισθωτή την ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 7.4 της παρούσας Σύμβασης.

8.2. Ο Μισθωτής μπορεί οποτεδήποτε και άνευ όρων να παραιτηθεί από το 100% των δικαιωμάτων του εκμετάλλευσης επί μιας (1) ή περισσοτέρων ή επί του συνόλου της Περιοχής Εκμετάλλευσης που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7.6, επιδίδοντας έγγραφη ειδοποίηση στον Εκμισθωτή ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Η παραίτηση αυτή δεν θα δίδει στον Μισθωτή το δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά του Εκμισθωτή για δαπάνες ή ζημίες. Παραίτηση από τον Μισθωτή ποσοστού μικρότερου του 100% των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκμετάλλευσης ή παραίτηση υπό όρους δεν θα επιτρέπονται, πλην όμως καμία από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θα ερμηνεύεται ή θα θεωρείται ότι απαγορεύει σε οποιονδήποτε Συμμισθωτή να αποχωρήσει από την παρούσα Σύμβαση, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση θα αναλαμβάνονται από τους υπολοίπους Συμμισθωτές (ή από τρίτο μέρος), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 20 της παρούσας Σύμβασης.

8.3. Με τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκμετάλλευσης, η περιοχή αυτή επανέρχεται, ελεύθερη και καθαρή, στο Δημόσιο.

(α) Η χρήση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και των παραγράφων 1 έως και 5, του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, και η κυριότητα επί κινητής περιουσίας, η αξία της οποίας έχει πλήρως αποσβεσθεί, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Εκμισθωτή χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

(β) Ακίνητη περιουσία που δεν έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4, του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και των παραγράφων 1 έως και 5 συμπεριλαμβανομένου, του άρθρου 11 του ιδίου Νόμου, καθώς και κινητή περιουσία, η αξία της οποίας δεν έχει πλήρως αποσβεστεί, θα μεταβιβάζονται στον Εκμισθωτή με την καταβολή σε αυτόν στην εύλογη αγοραίας αξία τους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία και αφαιρώντας από το τίμημα μεταβίβασης την αποσβεσθείσα αξία που έχει ήδη ανακτηθεί δυνάμει της παρούσας. Στην περίπτωση που δεν δύναται να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την εύλογη αγοραία αξία, το ζήτημα παραπέμπεται προς διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.

(γ) Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν από τον Εκμισθωτή δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Εκμισθωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των δανειστών του Μισθωτή για τυχόν χρέη του Μισθωτή και ο Μισθωτής διά του παρόντος αποζημιώνει και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση εκ μέρους των δανειστών του Μισθωτή. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί εξασφάλιση υπέρ οποιουδήποτε τέτοιου δανειστή, ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην άρση της εν λόγω εξασφάλισης προτού περιέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία στο δημόσιο.

(δ) Αναφορικά με τις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εάν κατά τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης οποιασδήποτε Περιοχής Εκμετάλλευσης, οποιοδήποτε τέτοιο ακίνητο ή/και κινητό περιουσιακό στοιχείο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο στον Μισθωτή για τις Εργασίες Πετρελαίου σε άλλη/ες Περιοχή/ές Εκμετάλλευσης στη Συμβατική Περιοχή, τα Μέρη θα συναντηθούν για να συμφωνήσουν εάν, σε ποιο βαθμό και υπό ποιες προϋποθέσεις θα λάβει χώρα η εν λόγω μεταβίβαση στο Δημόσιο, ώστε να είναι σε θέση ο Μισθωτής να εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου στην/στις υπόλοιπη/ες Περιοχή/ές Εκμετάλλευσης.

8.4. Εκτός εάν ο Εκμισθωτής δηλώσει διαφορετικά, έξι (6) τουλάχιστον Μήνες πριν από τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος:

(α) να σφραγίσει όλες τις παραγωγικές γεωτρήσεις και να απομονώσει τους γνωστούς υδροφόρους ορίζοντες ή και συστήματα,

(β) να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις, και

(γ) να αποκαταστήσει το περιβάλλον σύμφωνα με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, την ΜΠΕ και κάθε τυχόν πρόσθετη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

8.5. Θα συγκροτηθεί επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος για την παρακολούθηση και το συντονισμό των εργασιών, ώστε να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μισθωτή δυνάμει του άρθρου 8.4 της Σύμβασης («Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων»). Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ένα μέλος ορίζεται από τον Εκμισθωτή, ένα από το Μισθωτή και το τρίτο μέλος, το οποίο θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από κοινού από τα ήδη ορισθέντα μέλη. Το τρίτο αυτό μέλος πρέπει να επιλέγεται μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτων από τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, και να διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα Κανόνων Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου. Σε περίπτωση που τα δύο μέλη δεν καταφέρουν να ορίσουν το τρίτο μέλος της εν λόγω Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τον ορισμό τους, ο Εκμισθωτής ή ο Μισθωτής έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιλογή και το ορισμό του τρίτου μέλους από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα.

(α) Ο χρόνος κατά τον οποίο η Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων θα αναλάβει δράση θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία του Εκμισθωτή και του Μισθωτή, η οποία θα συνάπτεται κατά την έναρξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης.

(β) Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα τεχνικά, νομικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά θέματα που σχετίζονται με την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και θα μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητά τη συνδρομή ειδικών επί των θεμάτων αυτών.

(γ) Η Επιτροπή αποφασίζει με την απλή πλειοψηφία των μελών της, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τον Εκμισθωτή και τον Μισθωτή. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού.

(δ) Τα έξοδα της Επιτροπής θα καταβάλλονται από τον Μισθωτή και θα χρεώνονται στον λογαριασμό-Δήλωση Εσόδων και Δαπανών του Μισθωτή.

8.6. Ο Μισθωτής, προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 8.4, υποχρεούται κατά την έναρξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης να ανοίξει ειδικό λογαριασμό σε μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 του προεδρικού διατάγματος. Κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης πραγματοποιεί κατ’ έτος περιοδικές καταθέσεις στο λογαριασμό αυτό, και το κεφάλαιο αυτό, μαζί με τους τόκους του, θα καθίσταται το ειδικό αποθεματικό του Μισθωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σχετικά με την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων. Η διαδικασία και όλες οι συναφείς λεπτομέρειες για αυτές τις περιοδικές καταθέσεις συμφωνούνται από κοινού κατά την έναρξη της παραγωγής. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, τα σχετικά ζητήματα παραπέμπονται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα για την οριστική διευθέτησή τους.

(α) Ο χρόνος κατά τον οποίο το ειδικό αποθεματικό θα χρησιμοποιείται, καθώς και τα απαιτούμενα ποσά και ο χρόνος κατάθεσής τους από το Μισθωτή, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής για την Απομάκρυνση και τη Διάθεση των Εγκαταστάσεων.

(β) Το συνολικό ποσό του αποθεματικού, χωρίς το σχετικό τόκο, χρεώνεται στο λογαριασμό - Δήλωση Εσόδων και Δαπανών του Μισθωτή.

8.7. Η υποχρέωση για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μπορεί να ανασταλεί με συγκατάθεση του Υπουργού για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη αυτών για την εκτέλεση των εργασιών του Μισθωτή στην ίδια ή σε άλλη Συμβατική Περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

8.8. Οι διατάξεις του άρθρου 8.4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση που ο Μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος δυνάμει των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραιτηθεί από τα δικαιώματά του εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου και του άρθρου 8.2 της Σύμβασης. Οι διατάξεις των άρθρων 8.6 και 8.7 εφαρμόζονται επίσης κατ’ αναλογία στην περίπτωση που η Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων έχει συσταθεί κατά τη στιγμή που ο Μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος ή έχει λάβει χώρα η παραίτησή του.

Άρθρο 9

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

9.1. Ο Μισθωτής εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή: (α) σύμφωνα με:

(i) Τον νόμο περί Υδρογονανθράκων και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κανονισμών που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του νόμου περί Υδρογονανθράκων, και

(ii) το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης,

(β) με επιμέλεια, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και κατά τρόπο ασφαλή και αρμόζοντα σε συνετό εργαζόμενο και, αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου εντός οποιασδήποτε Περιοχής Εκμετάλλευσης, σε συμμόρφωση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής για την περιοχή αυτή.

9.2. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, ο Μισθωτής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους:

(α) λαμβάνει όλα τα μέτρα για τον έλεγχο της ροής και την αποτροπή κάθε μορφής απώλειας ή σπατάλης Υδρογονανθράκων υπέργεια ή υπόγεια κατά τη διάρκεια των εργασιών γεώτρησης, παραγωγής, συλλογής, διανομής ή αποθήκευσης,

(β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία πρακτικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιογόνου εισροής νερού ή οποιουδήποτε είδους ζημίας σε οποιονδήποτε σχηματισμό με Υδρογονάνθρακες που μπορεί να συναντήσει κατά την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών ή κατά την εγκατάλειψη οποιασδήποτε γεώτρησης, καθώς και εντοπίζει προσεκτικά και συντηρεί κάθε πηγή γλυκού νερού που τυχόν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών,

(γ) λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή πυρκαγιών και την αδικαιολόγητη σπατάλη Υδρογονανθράκων ή νερού,

(δ) κατά την ολοκλήρωση της διάτρησης μιας γεώτρησης, ο Μισθωτής ενημερώνει τον Εκμισθωτή πότε θα λάβει χώρα η δοκιμή παραγωγής της γεώτρησης καθώς και τον ρυθμό παραγωγής που επιβεβαιώθηκε,

(ε) με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου πολλαπλοί παραγωγικοί σχηματισμοί στην ίδια γεώτρηση δύναται να παραχθούν οικονομικά μόνο μέσω μεμονωμένης σωλήνωσης παραγωγής (tubing string), αποφεύγει να παράγει Υδρογονάνθρακες από πολλαπλές πετρελαιοφόρες ζώνες ταυτόχρονα μέσω μίας σωλήνωσης παραγωγής, εκτός εάν έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή,

(στ) εάν ο Εκμισθωτής, ενεργών κατά εύλογο τρόπο, κρίνει ότι οι εργασίες ή οι ανεγειρόμενες από το Μισθωτή εγκαταστάσεις, δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια τρίτων ή την περιουσία τους ή να προκαλέσουν ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική ζημία επιβλαβή για τον άνθρωπο, την πανίδα ή τη χλωρίδα και την υδρόβια ζωή, λαμβάνει, όπως μπορεί να ζητηθούν από τον Εκμισθωτή, μέτρα επανόρθωσης και αποκαθιστά την περιβαλλοντική ζημία,

(ζ) συνομολογεί και διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη για τις Εργασίες Πετρελαίου, με τη μορφή και για τα ποσά, που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου και σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και κατόπιν αιτήματος, προσκομίζει στον Εκμισθωτή πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι η εν λόγω ασφάλιση είναι σε ισχύ. Η εν λόγω ασφάλιση, με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερομένων, πρέπει να καλύπτει τα ζητήματα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ε,

(η) απαιτεί από τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του να διατηρούν ασφαλιστική κάλυψη με τη μορφή και για τα ποσά που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς βιομηχανίας Πετρελαίου και σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και

(θ) αποζημιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή έναντι πάσης φύσεως αξίωσης, αποθετικής ζημίας και αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αξιώσεων για απώλεια ή ζημία περιουσίας, σωματική βλάβη ή θάνατο φυσικών προσώπων ή ζημία στο περιβάλλον που προκλήθηκε ή προήλθε από τη διενέργεια Εργασιών Πετρελαίου που εκτελέσθηκαν από ή για λογαριασμό του Μισθωτή, υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Εκμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα διάταξη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία, αξίωση, ζημία ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε ή προήλθε από πράξη εξ αμελείας ή δόλου του προσωπικού του Εκμισθωτή ή από ενέργειες κατ’ εντολή του Εκμισθωτή.

9.3. Ο Μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε σοβαρά γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της Συμβατικής Περιοχής ή για οποιαδήποτε σημαντική ζημία επί των εγκαταστάσεων, η οποία δύναται να εμποδίσει την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και του Προϋπολογισμού των σχετικών προγραμμάτων που προβλέπει η Σύμβαση. Εάν πράξεις και/ή παραλείψεις του Μισθωτή και/ή των αντιπροσώπων του και/ή προστηθέντων αυτού έχουν ως συνέπεια αξίωση τρίτων εναντίον του Εκμισθωτή, τότε ο Μισθωτής αποζημιώνει και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή αναφορικά με κάθε τέτοια ευθύνη..

9.4. Ο Μισθωτής υποχρεούται, πριν τη διάτρηση οποιασδήποτε Ερευνητικής Γεώτρησης ή Γεώτρησης Αποτίμησης:

(α) Να υποβάλει γνωστοποίηση στον Υπουργό σε σχέση με:

(i) την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών Ερευνητικής Γεώτρησης, τρεις (3) Μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών και

(ii) την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών Γεώτρησης Αποτίμησης μια τουλάχιστον (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών, και

(β) να υποβάλει στον Εκμισθωτή αίτηση για την παροχή συναίνεσης για την όρυξη γεώτρησης όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Δ:

(i) τρεις (3) Μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Ερευνητικής Γεώτρησης, και

(ii) μία (1) εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της Γεώτρησης Αποτίμησης.

9.5. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής που αφορά μία ή περισσότερες Περιοχές Εκμετάλλευσης, κατασκευάσει έναν ή περισσοτέρους αγωγούς υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Εκμισθωτή, και υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα, ως προς την οποία ο Μισθωτής θα έχει προτεραιότητα, να διαθέσει τον αγωγό του για τη μεταφορά Υδρογονανθράκων του Εκμισθωτή ή Ανεξάρτητων Τρίτων. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Υδρογονάνθρακες θα πρέπει να μεταφέρονται από το Μισθωτή με εύλογους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ως προς του όρους αυτούς μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή ή, κατά περίπτωση, μεταξύ του Μισθωτή και Ανεξάρτητου Τρίτου, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των συζητήσεων, το ζήτημα ή τα ζητήματα υπό αμφισβήτηση παραπέμπονται σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα προς διευθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 23.

9.6. Τρεις (3) Μήνες πριν από την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή κατάσταση στην οποία παρατίθεται η προσδοκώμενη παραγωγή Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων για το επόμενο Ημερολογιακό Έτος, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους. Τρεις (3) Μήνες πριν την αναμενόμενη έναρξη της πρώτης κανονικής παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει παρόμοια κατάσταση που θα καλύπτει το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το τέλος του τότε τρέχοντος Ημερολογιακού Έτους.

Άρθρο 10

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

10.1. Ο Μισθωτής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής Εργασιών Έρευνας και Εκμετάλλευσης στη Συμβατική Περιοχή και τη διαχείριση των εν λόγω εργασιών.

10.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι εκπρόσωποι του Μισθωτή, το προσωπικό του και το προσωπικό των εργολάβων και των υπεργολάβων του έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στη Συμβατική Περιοχή και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθωτή.

10.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 12 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και του άρθρου 13 της Σύμβασης που αφορούν στη συγκυριότητα όπου τα μισθώματα εισπράττονται σε είδος όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, κάθε Συμμισθωτής, σύμφωνα με το ποσοστό του σε αυτή τη Σύμβαση θα έχει τίτλο κυριότητας ελεύθερο βαρών επί όλων των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων στην κεφαλή της γεώτρησης παραγωγής εντός της Συμβατικής Περιοχής.

10.4. Ο Μισθωτής καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτόν εργολάβοι και υπεργολάβοι δικαιούνται ελεύθερα να επανεξάγουν αντικείμενα που εισάγουν στη χώρα.

10.5. Ο Μισθωτής δικαιούται να πωλεί εντός ή εκτός της χώρας, εξοπλισμό καθώς και υλικά που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ειδοποιώντας τον Εκμισθωτή εντός δύο (2) Μηνών ως προς τα πωλούμενα αντικείμενα και την τιμή τους.

10.6 Κρατική Αρχή δεν θα χορηγεί σε οποιοδήποτε τρίτο άδειες αναζήτησης Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) για τη συλλογή σεισμικών και άλλων δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση του δυναμικού σε πετρέλαιο και αέριο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μισθωτή.

Άρθρο 11

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

11.1. Εάν ένα Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συμβατικής Περιοχής του Μισθωτή σε συμβατική περιοχή άλλου μισθωτή, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού, ο Μισθωτής (από κοινού με το μισθωτή της όμορης συμβατικής περιοχής) υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό εντός της προθεσμίας που θα ορίσει ο Υπουργός, πρόγραμμα ενοποίησης της έρευνας και εκμετάλλευσης του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων. Εάν ένα τέτοιο πρόγραμμα ενοποίησης δεν έχει υποβληθεί εντός του ισχύοντος χρονικού πλαισίου, ο υπουργός αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και ο Μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει και να τηρήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του, σε αντίθετη περίπτωση ο Εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

11.2. Εάν ένα Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συμβατικής Περιοχής του Μισθωτή σε περιοχή στην οποία το Δημόσιο έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης για την έρευνα και εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων. Μετά από την υποβολή ενός ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης ο Εκμισθωτής θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

11.3. Από την ημερομηνία κατά την οποία ο υπουργός προσκαλεί το Μισθωτή να καταρτίσει πρόγραμμα ενοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11.1 ή ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 11.2, οι προθεσμίες για την εκπλήρωση από το Μισθωτή των συμβατικών υποχρεώσεών του αναστέλλονται μόνο στο βαθμό που οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται αποκλειστικά και άμεσα με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο 11.

Άρθρο 12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

12.1. Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου 12 ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2. Ο Μισθωτής υποχρεούται:

(α) να διεξάγει όλες τις Εργασίες Πετρελαίου κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων,

(β) να εκτελεί όλες τις Εργασίες Πετρελαίου σε πλήρη συμμόρφωση με: (i) την Περιβαλλοντική Νομοθεσία,

(ii) την εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (Strategic Environmental Assessment - SEA)

(iii) την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Terms of Environment - ΤοΕ) που προέρχονται από τη σχετική διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) (Environmental Impact Assessment - EIA), και

(iv) κάθε τυχόν πρόσθετο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης (ΣΠΔ) (Environmental Action Plan - ΕΑΡ) σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργασίες αυτές παρακολουθούνται καταλλήλως,

(γ) να εφαρμόζει σύγχρονες και κατάλληλες τεχνικές, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων για την αποτροπή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημίας που ενδέχεται να προκληθεί από τις Εργασίες Πετρελαίου, και για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Εργασιών Πετρελαίου και έργων εντός της Συμβατικής Περιοχής και εντός των παρακείμενων ή γειτονικών ή πιο απομακρυσμένων περιοχών,

(δ) να εφαρμόζει κατά προσήκοντα τρόπο και έγκαιρα την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ασφάλεια των δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου,

(ε) να μεριμνά ώστε η τεκμηρίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, όπως η ΣΜΠΕ, οι ΑΕΠΟ ή τα ΣΠΔ και τα σχετιζόμενα με αυτήν έγγραφα να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό και τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του για να έχουν επαρκή και ορθή γνώση των μέτρων και των μεθόδων περιβαλλοντικής προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και

(στ) να διασφαλίζει ότι κάθε συμφωνία μεταξύ του Μισθωτή και των εργολάβων του και των υπεργολάβων τους που σχετίζεται με τις Εργασίες Πετρελαίου θα περιλαμβάνει τους όρους όπως παρατίθενται στο παρόν άρθρο 12, και οποιαδήποτε καθιερωμένα μέτρα και μεθόδους για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Μισθωτή αναφορικά με το περιβάλλον δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

12.3. Ο Μισθωτής δεσμεύεται για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης να προβαίνει σε κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο:

(α) Για την πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας,

(β) για την αποτροπή περιβαλλοντικής ζημίας στη Συμβατική Περιοχή και σε γειτονικές ή πιο απομακρυσμένες περιοχές, που προκαλείται από τις Εργασίες Πετρελαίου.

12.4. Εάν ο Εκμισθωτής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από το Μισθωτή ή οποιεσδήποτε λειτουργίες που έχουν διενεργηθεί από το Μισθωτή θέτουν ή δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα ή περιουσίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή ρυπαίνουν ή βλάπτουν την χλωρίδα, πανίδα και υδρόβια ζωή ή το περιβάλλον σε βαθμό που ο Εκμισθωτής θεωρεί επιβλαβή, ο Μισθωτής λαμβάνει μέτρα επανόρθωσης εντός εύλογου διαστήματος που θα ορίσει ο Εκμισθωτής και αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία στο περιβάλλον, και τα έξοδα της εν λόγω επανόρθωσης βαρύνουν το Μισθωτή. Εάν ο Εκμισθωτής το κρίνει αναγκαίο, δύναται να ζητήσει από το Μισθωτή να διακόψει τις Εργασίες Πετρελαίου, εν όλω ή εν μέρει, έως ότου ο Μισθωτής λάβει τα παραπάνω μέτρα επανόρθωσης ή/και αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία που τον βαρύνει.

12.5. Τα μέτρα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν από το Μισθωτή με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τους όρους του παρόντος άρθρου 12, καθορίζονται μετά από έγκαιρες διαβουλεύσεις και συμφωνούνται με τον Εκμισθωτή πριν από την έναρξη των σχετικών Εργασιών Πετρελαίου ή/και των συναφών εργασιών και οποτεδήποτε υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στο αντικείμενο ή στη μέθοδο εκτέλεσης Εργασιών Πετρελαίου, ο Μισθωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.

12.6. Σύμφωνα με το άρθρο 12.2(α) ανωτέρω, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια κρατική αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις σχετικές Εργασίες Πετρελαίου αναφορικά με τις οποίες απαιτείται διαδικασία ΕΠΕ. Η ΜΠΕ πρέπει, κατ’ ελάχιστο:

(α) να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ΕΠΕ, (β) να πληροί τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΜΠΕ, και

(γ) να καταρτίζεται από τρίτον με επαρκή εμπειρία στο πεδίο των περιβαλλοντικών μελετών, o οποίος θα ορίζεται από τον Μισθωτή προκειμένου να την εκπονήσει για λογαριασμό του.

12.7. Κάθε έργο, εργασία, δραστηριότητα ή άλλο τμήμα των Εργασιών Πετρελαίου που υπόκειται σε ΕΠΕ ξεκινά μόνο έπειτα από την έγκριση της ΑΕΠΟ.

12.8. Κάθε τροποποίηση, επέκταση, βελτίωση ή επικαιροποίηση έργου, εργασίας, δραστηριότητας ή άλλου τμήματος των Εργασιών Πετρελαίου με εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, απαιτεί τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί ΕΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για την ανανέωση (χρονική παράταση) της ΑΕΠΟ.

12.9. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική ΕΠΕ, αλλά ωστόσο αναμένεται εύλογα να προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ήσσονος σημασίας, όπως ιδίως στην περίπτωση των σεισμικών καταγραφών, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει ΣΠΔ για τον καθορισμό, την εκτίμηση και την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτών, εστιάζοντας στην αποτροπή και τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

12.10. Το ΣΠΔ υποβάλλεται στον Εκμισθωτή προς εξέταση και πρέπει να τηρείται από το Μισθωτή.

12.11. Ο Μισθωτής υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει σε κάθε Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Εκμισθωτή, περιβαλλοντική έκθεση σχετικά με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο αυτό, καθώς και σχετικά με τις αναληφθείσες εργασίες σύμφωνα με το προηγούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό.

12.12. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε γεωτρητικής δραστηριότητας, ο Μισθωτής υποχρεούται να ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, πυρκαγιάς, ατυχήματος, εκπομπών, κ.λπ.) και τα σχέδια διαχείρισης μειζόνων κινδύνων.

12.13. Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος το οποίο προκαλείται από τις Εργασίες Πετρελαίου και επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής ειδοποιεί αμελλητί τον Εκμισθωτή, παρέχοντας τις σχετικές με το περιστατικό λεπτομέρειες και εφαρμόζει αμέσως το αντίστοιχο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Κατά την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος που επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε κάθε ενέργεια με συνετό και αναγκαίο τρόπο σύμφωνα με τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων που αρμόζουν στις περιστάσεις.

12.14. Ο Μισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν περιβαλλοντική κατάσταση ή ζημία ενυπάρχουσα στη Συμβατική Περιοχή πριν από την έναρξη των εργασιών του Μισθωτή εντός αυτής. Για το σκοπό αυτό, ο Μισθωτής καταρτίζει έκθεση αρχικής κατάστασης (Baseline Report) για τη καταγραφή της κατάστασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και πόρων κατά το χρόνο πριν από την έναρξη των εργασιών. Η έκθεση αρχικής κατάστασης υποβάλλεται προς εξέταση στον Εκμισθωτή. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τον Εκμισθωτή εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από την υποβολή της έκθεσης, η έκθεση θεωρείται αποδεκτή.

Άρθρο 13

ΜΙΣΘΩΜΑ

13.1. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκμισθωτή Μίσθωμα για όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα αυτών στη Συμβατική Περιοχή. Το Μίσθωμα υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 13.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 13:

«Εκτιμώμενη Παραγωγή» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την εκτίμηση του Μισθωτή ως προς τη συνολική ποσότητα Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συμβατική Περιοχή κατά την εν λόγω περίοδο.

«Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος για την περίοδο αυτή, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α).

«Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το Ποσοστό Μισθώματος για την περίοδο αυτή, το οποίο υπολογίζεται βάσει του Εκτιμώμενου Συντελεστή R για την περίοδο αυτή.

«Εκτιμώμενος Συντελεστής R» σημαίνει, σε σχέση με: (i) την Πρώτη Περίοδο και το επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την εκτίμηση του Μισθωτή ως προς τον Συντελεστή R για κάθε τέτοια περίοδο, (ii) το δεύτερο Ημερολογιακό Τρίμηνο μετά την Πρώτη Περίοδο, τον Συντελεστή R για την Πρώτη Περίοδο, και, (iii) κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, τον Συντελεστή R εκείνου του Ημερολογιακού Τριμήνου που προηγήθηκε του αμέσως προηγούμενου Ημερολογιακού Τριμήνου.

«Ημερομηνία Καταβολής Μισθώματος σε Χρήμα» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) ημερολογιακή ημέρα μετά την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης.

«Ημερομηνία Υπολογισμού Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος» σημαίνει κάθε από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο, την ημερομηνία (όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών) η οποία προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της εκτιμώμενης ημερομηνίας πρώτης εμπορικής παραγωγής, και (ii) σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία (όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών) η οποία προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της πρώτης ημέρας αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου.

«Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Είδος» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ημερολογιακή ημέρα από την έναρξη του επομένου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης.

«Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ημερολογιακή ημέρα μετά την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης.

«Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει οποιοδήποτε Μίσθωμα το οποίο επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει ο Εκμισθωτής σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 13.3.

«Μίσθωμα σε Χρήμα» σημαίνει οποιοδήποτε Μίσθωμα ο Εκμισθωτής επιλέγει να λάβει σε χρήμα βάσει του άρθρου 13.3.

«Ποσοστό Μισθώματος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το ποσοστό εκείνο, που υπολογίζεται με αναφορά στον Συντελεστή R, έτσι ώστε, εάν ο Συντελεστής R για την περίοδο αυτή είναι:

(α) μικρότερος ή ίσος με 0,5, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 5% (πέντε τοις εκατό),

(β) μεγαλύτερος από 0,5 αλλά μικρότερος ή ίσος με 1,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 10% (δέκα τοις εκατό),

(γ) μεγαλύτερος από 1,0 αλλά μικρότερος ή ίσος με 1,5, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 15% (δεκαπέντε τοις εκατό),

(δ) μεγαλύτερος από 1,5 αλλά μικρότερος ή ίσος με 2,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 20% (είκοσι τοις εκατό),

(ε) μεγαλύτερος από 2,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 25% (εικοσιπέντε τοις εκατό).

«Πραγματική Παραγωγή» σημαίνει, αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, τη συνολική ποσότητα Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συμβατική Περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της Πρώτης Περιόδου ή αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται στη σχετική δήλωση που συντάσσεται από το Μισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 13.7 και το Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Γ («Δήλωση Εκμετάλλευσης»).

«Πραγματικό Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει, αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το Μίσθωμα σε Είδος, που καθορίζεται βάσει του άρθρου 13.5(β).

«Πρώτη Περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλει ο Μισθωτής προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7.4, με την οποία ενημερώνει τον Εκμισθωτή ότι η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη μέχρι την έναρξη εκείνου του Ημερολογιακού Τριμήνου που έπεται της ημερομηνίας της πρώτης εμπορικής παραγωγής.

«Συντελεστής R» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το αποτέλεσμα της διαίρεσης των Σωρευτικών Ακαθάριστων Εισροών για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, με τις Σωρευτικές Συνολικές Εκροές της Πρώτης Περιόδου ή του εν λόγω Ημερολογιακού Τριμήνου κατά, περίπτωση.

Αναφορικά με τον υπολογισμό του Συντελεστή R: (i) Τυχόν ποσά που κατατίθενται στο ειδικό αποθεματικό για την αποσυναρμολόγηση ή την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και για την αποκατάσταση της Συμβατικής Περιοχής («Εγκατάλειψη») και, εφόσον ισχύει, το συνολικό ποσό των πραγματικών δαπανών για εργασίες Εγκατάλειψης που δεν καλύπτονται από το ειδικό αποθεματικό, θεωρούνται εκπιπτόμενα έξοδα. (ii) Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, αναφορικά με τα δάνεια για τη χρηματοδότηση των Εργασιών Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τόκων και εξόδων χρηματοδότησης που επιβαρύνουν το Μισθωτή και/ή κάθε Συμμισθωτή, δεν θεωρούνται εκπιπτόμενα έξοδα. (iii) Τα Μισθώματα συμπεριλαμβάνονται στον παρονομαστή (Σωρευτικές Συνολικές Εκροές) του Συντελεστή R.

«Σωρευτικές Ακαθάριστες Εισροές» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, σωρευτική ακαθάριστη αξία:

(i) των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων (όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16) στη Συμβατική Περιοχή,

(ii) των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν προς χρήση που σχετίζονται ή συνδέονται με τις Εργασίες Πετρελαίου, και

(iii) των καθαρών εσόδων από τις συναλλαγές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.6 του Παραρτήματος Γ, και κάθε άλλου εσόδου που σχετίζεται ή συνδέεται με τις Εργασίες Πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εσόδων που εισπράττονται από τέλη χρήσης που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία σωληνώσεων για τη μεταφορά των Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων του Μισθωτή και/ή κάθε Συμμισθωτή, είτε το εν λόγω έσοδο οφείλεται στο Μισθωτή και/ή το Συμμισθωτή ή σε οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση του, εσόδων που απορρέουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εσόδων που προκύπτουν από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση, για όλα τα έτη από την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής παραγωγής μέχρι και της τελευταίας ημέρας αυτής της Πρώτης Περιόδου ή του επομένου Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ακαθάριστη αξία σημαίνει την αξία πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε Μισθώματος, οποιωνδήποτε φόρων, τελών ή άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, εξόδων μεταφοράς, χειρισμού, αντιπροσωπείας, και κάθε άλλου εξόδου ή δαπάνης πάσης φύσεως.

«Σωρευτικές Συνολικές Εκροές» σημαίνει, για την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενα Ημερολογιακά Τρίμηνα, το αθροιστικό σύνολο όλων των Εξόδων Έρευνας, Εξόδων Εκμετάλλευσης, Λειτουργικών Εξόδων, και άλλων εκπιπτόμενων εξόδων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Γ για όλες τις περιόδους από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος μέχρι και την τελευταία ημέρα αυτής της Πρώτης Περιόδου και κάθε επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση.

13.2. Το Μίσθωμα που καταβάλει ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από τη Συμβατική Περιοχή σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου 13.

13.3. Ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιλέξει, σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία της παρούσας σύμβασης κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει το Μίσθωμα σε είδος («Μίσθωμα σε Είδος») ή σε χρήμα («Μίσθωμα σε Χρήμα») ή σε έναν συνδυασμό και των δύο, αναφορικά με οποιοδήποτε Ημερολογιακό Έτος. Εάν ο Εκμισθωτής επιλέγει να εισπράξει το Μίσθωμα εν όλω ή εν μέρει ως Μίσθωμα σε Χρήμα, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Μισθωτή για την επιλογή του τουλάχιστον ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους (ή, για το πρώτο Ημερολογιακό Έτος στο οποίο θα παραχθούν Υδρογονάνθρακες, τουλάχιστον δύο (2) Μήνες πριν από την εκτιμώμενη ημερομηνία της πρώτης εμπορικής παραγωγής). Ο Εκμισθωτής υποχρεούται επίσης, να προσδιορίσει το ποσοστό του Μισθώματος που επιλέγει να εισπράξει ως Μίσθωμα σε Χρήμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους (ή, σε σχέση με το πρώτο Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες, κατά το εναπομένον διάστημα του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους). Εάν ο Εκμισθωτής δεν επιλέξει να λάβει το Μίσθωμα εν όλω ή εν μέρει ως Μίσθωμα σε Χρήμα σε σχέση με οποιοδήποτε Ημερολογιακό Έτος, τεκμαίρεται ότι ο Εκμισθωτής έχει επιλέξει να λάβει το σύνολο του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Είδος για αυτό το Ημερολογιακό Έτος. Το εν λόγω ποσοστό του Μισθώματος το οποίο ο Εκμισθωτής θα λάβει ως Μίσθωμα σε Χρήμα θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4. Το ποσοστό του Μισθώματος το οποίο ο Εκμισθωτής θα λάβει ως Μίσθωμα σε Είδος θα υπολογίζεται και θα παραδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5.

13.4. Εάν, για κάποιο Ημερολογιακό Έτος, ο Εκμισθωτής επιλέξει να λάβει οποιοδήποτε μέρος του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Χρήμα, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Το Μίσθωμα σε Χρήμα (εάν υφίσταται) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, θα υπολογίζεται κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού του Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και θα καταβάλλεται από το Μισθωτή στον Εκμισθωτή την Ημερομηνία Καταβολής Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην παραπάνω Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε ακόλουθο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση.

(β) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην Πρώτη Περίοδο και κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει το ποσό του Μισθώματος σε Χρήμα για την περίοδο αυτή ως εξής:

(i) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώματος που αφορά στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση,

(ii) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώματος, που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13.4(β)(i) ανωτέρω, με την Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση,

(iii) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4(β)(ii) με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επέλεξε να λάβει το Μίσθωμα σε Χρήμα σύμφωνα με το άρθρο 13.3, και

(iv) υπολογίζοντας τη χρηματική αξία του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με άρθρο 13.4 (β) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 (Καθορισμός Αξίας Υδρογονανθράκων).

13.5 Εάν, σε σχέση με κάποιο Ημερολογιακό Έτος, ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει οποιοδήποτε μέρος του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Είδος, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος, που αφορά στην Πρώτη Περίοδο και σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να:

(i) υπολογίζει το ποσό του Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος ως εξής:

(Α) καθορίζοντας τον Εκτιμώμενο Συντελεστή R και στη συνέχεια το Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση,

(Β) πολλαπλασιάζοντας το Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α)(i)(Α) ανωτέρω, με την Εκτιμώμενη Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή εκείνο το Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και

(Γ) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α)(i)(Β) ανωτέρω με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να εισπράξει το Μίσθωμα σε Είδος κατά το άρθρο 13.3, και

(ii) καταρτίσει πρόγραμμα μαζί με τον Εκμισθωτή, δυνάμει του οποίου ο Εκμισθωτής παραλαμβάνει το εν λόγω Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος κατά την περίοδο αυτή και ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα στο σημείο παράδοσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής.

(β) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Είδος που αντιστοιχεί στην Πρώτη Περίοδο και σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει το ποσό του Μισθώματος σε Είδος, ως εξής:

(i) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώματος για Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση,

(ii) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώματος, όπως καθορίζεται κατά το άρθρο 13.5(β)(i) ανωτέρω, με την Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και

(iii) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 13.5(β)(ii) με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει το Μίσθωμα σε Είδος κατά το άρθρο 13.3.

(γ) Εάν το Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος για την Πρώτη Περίοδο ή για κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το Πραγματικό Μίσθωμα σε Είδος για την ίδια περίοδο, τότε αναπροσαρμόζονται αναλόγως τα μελλοντικά Μισθώματα σε Είδος ή σε Χρήμα, που πρέπει να παραδοθούν ή να καταβληθούν από το Μισθωτή στον Εκμισθωτή προκειμένου να διορθωθεί οποιαδήποτε διαφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.3 (β) του προεδρικού διατάγματος.

13.6. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής επιλέγει Μίσθωμα σε Χρήμα, ο Μισθωτής και/ή κάθε Συμμισθωτής αποκτά σύμφωνα με το ποσοστό του στην Σύμβαση αυτή δικαίωμα κυριότητας επί των εξορυχθέντων Υδρογονανθράκων, με την απόκτηση της κατοχής τους στην κεφαλή της γεώτρησης. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής επιλέγει Μίσθωμα σε Είδος, ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής ή/και κάθε Συμμισθωτής, σύμφωνα με το ποσοστό τους, καθίστανται για το διάστημα που μεσολαβεί από την εξόρυξη των Υδρογονανθράκων μέχρι την παράδοση του μισθώματος στον Εκμισθωτή συγκύριοι επ’ αυτών κατά την αναλογία του δικαιώματος του μισθώματος του Εκμισθωτή και του δικαιώματος του Μισθωτή ή/και

Συμμισθωτή (αφαιρουμένου του Μισθώματος του Εκμισθωτή) κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριμένο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, προς το συνολικό όγκο των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριμένο Ημερολογιακό Τρίμηνο κατά περίπτωση.

13.7. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το τέλος της Πρώτης Περιόδου και στο τέλος κάθε επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή κατάσταση στην οποία παρατίθεται η Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση σύμφωνα με την διαδικασία και όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Γ.

13.8. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες σχετικά με το Μίσθωμα σε Είδος του Εκμισθωτή μέχρι το σημείο παράδοσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής και ο Εκμισθωτής θα φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες πέραν του εν λόγω σημείου παράδοσης.

13.9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με το δικαίωμα του Εκμισθωτή να λαμβάνει Μίσθωμα σε Είδος, ο Μισθωτής και/ή κάθε Συμμισθωτής δικαιούται να εξάγει ελεύθερα τους Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα που εξόρυξε.

13.10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1.4 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης περί του αντιθέτου στην παρούσα Σύμβαση, κάθε πληρωμή που οφείλεται στον Εκμισθωτή δυνάμει του παρόντος άρθρου 13, καταβάλλεται από το Μισθωτή.

Άρθρο 14

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το φορολογικό καθεστώς της παρούσας Σύμβασης ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με εξαίρεση των εφαρμοζομένων εδώ διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 8 και των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995, οι λοιπές διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α’ 27) δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

14.1. Ο Mισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής (κατά περίπτωση) υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες του Mισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου της παρούσας Σύμβασης. Ο Mισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής έχει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη για τον οφειλόμενο από το Mισθωτή ή τους υπόλοιπους Συμμισθωτές φόρο εισοδήματος σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή. Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του Mισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή και των μετόχων/εταίρων/μελών αυτού ως προς τα κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του. Η απόδοση του βεβαιούμενου φόρου γίνεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα που προκύπτουν από τις Συμβατικές εργασίες του.

14.2. Όλες οι εργασίες, οι αγορές παγίων και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος, πραγματοποιούνται από τον Εντολοδόχο στο όνομά του για λογαριασμό των Συμμισθωτών. Ο Εντολοδόχος συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις, λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία και καταχωρεί αυτά διακεκριμένα ανά περιοχή έρευνας ή εκμετάλλευσης στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία. Ο Εντολοδόχος εκδίδοντας μηνιαία εκκαθάριση μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα, κατανέμει τις παραπάνω χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην παρούσα Σύμβαση. Με τη σχετική εκκαθάριση μετακυλίεται και ο αντίστοιχος ΦΠΑ, όπου επιβάλλεται, σε κάθε Συμμισθωτή. Στην υπόψη εκκαθάριση, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία των Συμμισθωτών και του Εντολοδόχου, επισυνάπτονται αντίγραφα των δικαιολογητικών με βάση τα οποία διενεργήθηκαν οι αρχικές εγγραφές στα βιβλία του Εντολοδόχου. Σε περίπτωση που ο Εντολοδόχος είναι ένας εκ των Συμμισθωτών η κατανομή αφορά τους λοιπούς Συμμισθωτές. Τα ποσά που εισπράττει ο Εντολοδόχος από τους Συμμισθωτές για την κάλυψη των χρεώσεων του Εντολοδόχου δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο του Εντολοδόχου για σκοπούς του παρόντος άρθρου και για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Πέραν των δαπανών που κατανέμονται σε κάθε Συμμισθωτή, ως ανωτέρω, ο κάθε Συμμισθωτής έχει το δικαίωμα να εκπέσει δαπάνες που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον Συμμισθωτή.

14.3. Ο Mισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής (κατά περίπτωση) τηρεί ξεχωριστά βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές του, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην Ελληνική νομοθεσία και στα οποία τηρεί διακεκριμένα λογαριασμούς εσόδων και εξόδων για κάθε περιοχή έρευνας ή εκμετάλλευσης.

14.4. Τα ποσά που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα στους λογαριασμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου. Ειδικά προκειμένου περί αδειών που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν. 2289/1995, οι δαπάνες ερευνητικών εργασιών σε Συμβατική Περιοχή μπορούν να συμπεριληφθούν σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στις δαπάνες άλλης Συμβατικής Περιοχής, όπου ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής έχει άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2289/1995 και έχει αρχίσει να παράγει υδρογονάνθρακες. Η εν λόγω μεταφορά δαπανών πραγματοποιείται σε περίπτωση εκάστου Συμμισθωτή, σύμφωνα με το ποσοστό του στην παρούσα Σύμβαση. Τόσο οι δαπάνες ερευνητικών εργασιών όσο και οι σχετικές αποσβέσεις αυτής της κατηγορίας τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία κάθε Συμμισθωτή. Καθαρό φορολογητέο εισόδημα είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ποσών που πιστώνονται ως έσοδα και των ποσών που χρεώνονται ως έξοδα, όπως εμφαίνονται στον ενιαίο λογαριασμό όλης της συμβατικής περιοχής.

14.5. Για σκοπούς προσδιορισμού του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του Mισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση), το επιτρεπόμενο ύψος αποσβέσεων της αξίας των γενομένων δαπανών για τις έρευνες και τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που έγιναν πριν αρχίσει η παραγωγή υδρογονανθράκων και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης που χρεώνεται στον λογαριασμό εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το παρόν άρθρο 14.7 ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων. Οι ενεργούμενες κατά τα παραπάνω αποσβέσεις δεν μπορούν να είναι ανώτερες από τις γενόμενες δαπάνες ερευνών και την αξία κτήσεως των στοιχείων που πρέπει να αποσβεστούν. Η αξία των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Σύμβασης.

14.6. Ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκμετάλλευσης πιστώνεται με τα ακόλουθα:

(α) Με την αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους που παρήχθησαν και πωλήθηκαν από τον Mισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση),

(β) με την αξία του καταβληθέντος στον Εκμισθωτή Μισθώματος σε Είδος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης,

(γ) με το τίμημα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία απόκτησής τους, προκειμένου δε περί παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία που δεν έχει ακόμη αποσβεστεί, και

(δ) με κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται με τις συμβατικές εργασίες ή προέρχεται από τη μεταφορά προϊόντων με τους αγωγούς του Μισθωτή για λογαριασμό ανεξάρτητων τρίτων μέσα στη χώρα και τις κατά την παρ. 1 του άρθρου 148 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές ή προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζημιώσεων.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έσοδα πραγματοποιείται από τον Εντολοδόχο στο όνομα και για λογαριασμό των Συμμισθωτών θα κατανέμεται στους τελευταίους με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος.

14.7. Ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής έρευνας ή εκμετάλλευσης χρεώνεται ως εξής:

(α) Με τις δαπάνες που γίνονται για τις έρευνες, τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που έγιναν πριν από την έναρξη της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, που υπολογίζονται βάσει της παραγράφου 5 του παρόντος.

(β) με τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής, και ιδιαίτερα με τη δαπάνη για τα χρησιμοποιηθέντα ή αναλωθέντα υλικά, εφόδια ή ενέργεια, με τους μισθούς και τις συναφείς με αυτούς επιβαρύνσεις, με τη δαπάνη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τρίτους,

(γ) με τα γενικά έξοδα που έγιναν στη χώρα για τις κατά τη σύμβαση εργασίες του Mισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση), που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τις δαπάνες για μισθούς, για μισθώματα κινητών και ακινήτων και για ασφάλιστρα,

(δ) με ποσά για μισθούς διευθυντών ή υπαλλήλων στο εξωτερικό και γενικά διοικητικά έξοδα των ιδίων γραφείων του Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τις συμβατικές εργασίες. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό των πραγματοποιούμενων αντιστοίχων εξόδων στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται στο π.δ. 127/29.05.1996 (ΦΕΚ Α’ 92), όπως ισχύει.

(ε) με τα ποσά για τόκους δανείων ή για άλλες τραπεζικές ή/και χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν για να λάβει δάνειο ή για να πιστωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής (κατά περίπτωση) για να διεξαγάγει τις συμβατικές εργασίες πλην των εργασιών έρευνας και περιχάραξης των κοιτασμάτων. Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις τόκων: 1) κατά το ποσό που το καταβαλλόμενο επιτόκιο υπερβαίνει το εύλογο σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισμού (arm’s length principle), 2) κατά το ποσό που τα έσοδα από την παραγωγή υδρογονανθράκων χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παραγωγής,

(στ) με τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους,

(ζ) με τη μη αποσβεσμένη αξία καταστραφέντων ή εγκαταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων,

(η) με το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό σε τράπεζα ή τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι συναφείς με τη λήξη της εκμετάλλευσης υποχρεώσεις του Μισθωτή. Το συσσωρευμένο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού και φορολογείται στη λήξη της εκμετάλλευσης κατά το μέρος που δεν χρησιμοποιείται,

(θ) με την αξία του Μισθώματος που πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα ή σε είδος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης.

(ι) με κάθε άλλη τρέχουσα δαπάνη και κάθε ζημία σχετική με τις συμβατικές εργασίες, εφόσον η δαπάνη ή η ζημία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

14.8. Έσοδα και έξοδα που δεν μπορούν να καταλογισθούν αποκλειστικά σε ορισμένη περιοχή εκμετάλλευσης κατανέμονται σε όλες τις περιοχές εκμετάλλευσης της συμβατικής περιοχής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο π.δ. 127/29.05.1996 (ΦΕΚ Α’ 92).

14.9. Η αξία των Υδρογονανθράκων και των Παραπροϊόντων προσδιορίζεται με βάσει το άρθρο 16 της παρούσας Σύμβασης.

14.10. Οι ζημιές που προέκυψαν πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκμεταλλεύσιμης παραγωγής μεταφέρονται χωρίς περιορισμό για την περίοδο αυτή για αυτή την συγκεκριμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης. Από την έναρξη οποιασδήποτε εκμεταλλεύσιμης παραγωγής και μετά ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος όσο αφορά στη μεταφορά των φορολογικών ζημιών.

14.11. Σε περίπτωση αναστολής εκμεταλλεύσιμης παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας Σύμβασης, η περίοδος αναστολής δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της χρονικής περιόδου για την οποία ισχύει το δικαίωμα μεταφοράς φορολογικών ζημιών με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.

14.12. Οι πράξεις: της παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στον Μισθωτή, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, της μεταβίβασης δικαιωμάτων εκ μέρους του κάθε Συμμισθωτή με συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 4 έως και 8, του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 και κατά το άρθρο 20 της παρούσας Σύμβασης, της πώλησης των παραγόμενων Υδρογονανθράκων από το Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση), οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται για συμβατικούς σκοπούς από τον Μισθωτή με εργολάβους και από αυτούς με υπεργολάβους, η μίσθωση, η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση της χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του δημοσίου και κάθε τρίτου. Αναφορικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Η προκύπτουσα υπεραξία από την πρώτη μεταβίβαση δικαιωμάτων του Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση) με συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 4 έως και 8,, του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 και κατά το άρθρο 20 της παρούσας Σύμβασης που πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι το καταβαλλόμενο τίμημα δεν υπερβαίνει το σύνολο των καταβολών αυτού για την εκπλήρωση των συμβατικών εργασιών, κατά το ποσοστό που μεταβιβάζεται.

14.13. Οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή (κατά περίπτωση) από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι συμβατικές εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι συσσωρευμένοι τόκοι και η εξόφληση τους καθώς και οι ταμειακές καταβολές που παρέχονται από τον κάθε Συμμισθωτή στον Εντολοδόχο απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του δημοσίου και κάθε τρίτου, πλην της εισφοράς του ν. 128/1975. Οι συσσωρευμένοι τόκοι των παραπάνω δανείων και πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Αναφορικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.

14.14. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει ως προς τα ζητήματα που ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.

14.15. Ο Κώδικας διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α’266) εφαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.

Άρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

15.1 Ο Μισθωτής θα καταβάλλει τις ακόλουθες στρεμματικές αποζημιώσεις:

(α) Πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Πρώτη Φάση),

(β) εκατό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Δεύτερη Φάση),

(γ) διακόσια (200) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Τρίτη Φάση) και τυχόν παράταση αυτής όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3,

(δ) επιπλέον των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των παραγράφων (α), (β) και (γ) ανωτέρω, χίλια (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Περιοχής Εκμετάλλευσης ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης.

Για το Ημερολογιακό Έτος εντός του οποίου υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση, η στρεμματική αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω υπολογίζεται κατ’ αναλογία από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος έως την 31 η Δεκεμβρίου του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους, και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Για τα επόμενα Ημερολογιακά Έτη, οι στρεμματικές αποζημιώσεις που προβλέπουν οι παράγραφοι (α), (β) και (γ) ανωτέρω προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους.

Για το Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο η Περίοδος Εκμετάλλευσης ξεκινά σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή, οι στρεμματικές αποζημιώσεις που ορίζονται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω υπολογίζονται σε αναλογική βάση από την ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εκμετάλλευσης έως την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους.

Για τα επόμενα Ημερολογιακά Έτη, η στρεμματική αποζημίωση που ορίζεται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω προκαταβάλλεται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους.

Οι στρεμματικές αποζημιώσεις υπολογίζονται βάσει της επιφάνειας της Συμβατικής Περιοχής και, εφόσον υφίστανται, των Περιοχών Εκμετάλλευσης, που διατηρεί ο Μισθωτής κατά την ημερομηνία καταβολής των εν λόγω στρεμματικών αποζημιώσεων. Σε περίπτωση επιστροφής τμήματος ή τμημάτων της Συμβατικής Περιοχής κατά τη διάρκεια ενός Ημερολογιακού Έτους ή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωμα επιστροφής οποιωνδήποτε στρεμματικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.

15.2. Ο Μισθωτής καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά ως πρόσθετα ανταλλάγματα:

(α) ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000 ευρώ) ως πρόσθετο αντάλλαγμα υπογραφής της Σύμβασης (signature bonus) εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος,

(β) επιπλέον ένα εκατομμύριο ευρώ [1.000.000 ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε πέντε εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [5.000.000 ΒΙΠ],

(γ) επιπλέον δύο εκατομμύρια Ευρώ [2.000.000 ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε δέκα εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [10.000.000 ΒΙΠ],

(δ) επιπλέον τέσσερα εκατομμύρια ευρώ [4.000.000 ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε είκοσι εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [20.000.000 ΒΙΠ],

(ε) επιπλέον έξι εκατομμύρια ευρώ [6.000.000 ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε σαράντα εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [40.000.000 ΒΙΠ],

(στ) επιπλέον οκτώ εκατομμύρια ευρώ [8.000.000 Ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [80.000.000 ΒΙΠ],

(ζ) επιπλέον δέκα εκατομμύρια ευρώ [10.000.000 ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε εκατό εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου [100.000.000 ΒΙΠ].

Το Φυσικό Αέριο λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς προσδιορισμού της συνολικής αθροιστικής παραγωγής στη Συμβατική Περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 15.2(β) έως (ζ) και του άρθρου 15.3(γ) με μετατροπή της ημερήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου σε ισοδύναμα βαρέλια ημερήσιας παραγωγής Αργού Πετρελαίου σύμφωνα με τον εξής τύπο:

MSCF x H x 0,167 = ισοδύναμα βαρέλια Αργού Πετρελαίου

όπου

MSCF = χίλια κυβικά πόδια υπό κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) (Standard Cubic Feet) Αερίου,

Η  =  ο αριθμός ενός εκατομμυρίου Βρετανικών Μονάδων Θερμότητας (British Thermal Units) (BTU ανά MSCF).

Οι εν λόγω πληρωμές καταβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της επίτευξης των ως άνω αθροιστικών ποσοτήτων (αθροιστικής παραγωγής).

Οι στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) και τα πρόσθετα ανταλλάγματα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται στις Σωρευτικές Συνολικές Εκροές για σκοπούς υπολογισμού του Μισθώματος κατά το άρθρο 13.

15.3. Ο Μισθωτής συμβάλλει επίσης στην εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του Δημοσίου/ΕΔΕΥ A.E. που οι τελευταίοι εκάστοτε ορίζουν. Για το σκοπό αυτό:

(α) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ [150.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος.

(β) από την ημερομηνία κατά την οποία ο Μισθωτής δηλώνει πως μια Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη κατά το άρθρο 7.4, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ [150.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος.

(γ) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης, ο Μισθωτής θα καταβάλλει τουλάχιστον εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ [150.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος.

15.4 Όλες οι πληρωμές που καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης πραγματοποιούνται χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε παρακράτησης λόγω απαιτήσεων, ανταπαιτήσεων ή συμψηφισμού.

Άρθρο 16

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος, η αξία των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων προσδιορίζεται ως εξής:

16.1. Για το Αργό Πετρέλαιο

(α) Στη περίπτωση των Πωλήσεων σύμφωνα με την Αρχή Ίσων Αποστάσεων/ πλήρους ανταγωνισμού (Arm’s Length Sales) (όπως ορίζονται στην παρούσα κατωτέρω) Αργού Πετρελαίου από το Μισθωτή σε Ανεξάρτητους Τρίτους, η τιμή του θα είναι η πραγματική τιμή πώλησης, “επί του μεταφορικού μέσου” στον τόπο φόρτωσης, («FOB Ελλάδα σημείο παράδοσης») που επετεύχθη από το Μισθωτή υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη. Η τιμή θεωρείται εύλογη εάν δεν διαφέρει αδικαιολόγητα από την Επίσημη Τιμή πώλησης, όπως αυτή καθορίζεται κατά περιόδους από τις σημαντικότερες εξάγουσες αργό πετρέλαιο χώρες, για Αργό Πετρέλαιο περισσότερο προσεγγίζον ως προς την ποιότητα το παραχθέν και πωληθέν από το Μισθωτή Αργό Πετρέλαιο, ύστερα από προσαρμογή της τιμής αυτής προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορές ως προς το ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε θείο, τους όγκους, τις δαπάνες μεταφοράς και τους όρους πώλησης («Επίσημη Τιμή»). Στην περίπτωση πωλήσεων σε τιμή η οποία περιλαμβάνει τα Έξοδα Ασφάλισης και Ναύλου (CIF), θα αφαιρούνται οι ανάλογες χρεώσεις ασφάλισης και ναύλου για τον υπολογισμό της τιμής FOB Ελλάδα Σημείο Παράδοσης.

(β)

(i) Στην περίπτωση πωλήσεων από το Μισθωτή σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και σε περίπτωση ποσοτήτων που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία διύλιση ή χρήση από αυτόν και Αργού Πετρελαίου που ελήφθη σε είδος από τον Εκμισθωτή, η τιμή του θα είναι η μέση σταθμική τιμή, “επί του μεταφορικού μέσου” στον τόπο φόρτωσης για κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο, που προέκυψε από τις Πωλήσεις σύμφωνα με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/ πλήρους ανταγωνισμού για ανάλογα είδη Αργού Πετρελαίου που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο τρίμηνο αυτό από την παραγωγή της Συμβατικής Περιοχής από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους Τρίτους και από τον Εκμισθωτή προς τρίτους.

(ii) Εάν, κατά τη διάρκεια ενός Ημερολογιακού Τριμήνου, δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους Πώληση σύμφωνα με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισμού Αργού Πετρελαίου από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους Τρίτους ούτε από τον Εκμισθωτή προς τρίτους, πλην κρατών και νομικών προσώπων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο ή από άλλα κράτη, η τιμή θα είναι η Επίσημη Τιμή.

(γ) Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) και (β) του παρόντος άρθρου 16.1, τα Μέρη δεν δύνανται να προσδιορίσουν την Επίσημη Τιμή Αργού Πετρελαίου που παράχθηκε και πωλήθηκε, τότε η τιμή θα καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του παρόντος άρθρου 16.1 για το Αργό Πετρέλαιο το οποίο, κατά το χρόνο υπολογισμού, εμπορεύεται ελεύθερα και ενεργά στη διεθνή αγορά και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως, χάριν παραδείγματος και μόνο, ειδικό βάρος και περιεκτικότητα σε θείο) με το Αργό Πετρέλαιο αναφορικά με το οποίο γίνεται προσδιορισμός της τιμής («Δείκτης Αργού»). Η τιμή πώλησης FOB, για το Δείκτη Αργού θα προσδιορίζεται από την ημερήσια δημοσίευση των τιμών Platts Crude Oil Market Wire («Platts»).

(δ) Σε περίπτωση που τα Μέρη δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν ως προς την ταυτότητα του Δείκτη Αργού, θα εφαρμόζεται το άρθρο 16.3.

(ε) Η τιμή για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου 16.1 θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της ανώτερης και ελάχιστης τιμής FOB ανά βαρέλι του Δείκτη Αργού όπως δημοσιεύονται στο Platts για κάθε μία από τις προηγούμενες πέντε (5) διαδοχικές Εργάσιμες Ημέρες, μετά την προσαρμογή των εν λόγω τιμών ώστε να επιτρέπεται η διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα, τα έξοδα μεταφοράς, το χρόνο παράδοσης, τους όρους πληρωμής της αγοράς στην οποία πωλείται το Αργό Πετρέλαιο, τις διαθέσιμες τιμές της εγχώριας αγοράς, την απόδοση του προϊόντος, την εποχιακή διαφοροποίηση σε τιμή και ζήτηση, τις τάσεις της αγοράς, άλλους συμβατικούς όρους στο βαθμό που είναι γνωστοί και λοιπούς σχετικούς παράγοντες. Όταν ο υπολογισμός για τη μέση τιμή περιλαμβάνει Σαββατοκύριακο ή ημέρα κατά την οποία οι τιμές Platts δεν δημοσιεύονται, τότε η τελευταία δημοσιευμένη τιμή εφαρμόζεται για την ημέρα ή τις ημέρες κατά την οποία οι τιμές Platts δεν θα είναι διαθέσιμες.

(στ) Οι τιμές FOB που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος άρθρου 16.1 δεν περιλαμβάνουν τις επίσημες τιμές πώλησης που ορίζονται από κρατικές αρχές ή άλλες τιμές που καθορίζονται σε κρατικές συναλλαγές, ανταλλαγές, αντιπραγματισμούς, πωλήσεις spot (αμέσου παράδοσης), συναλλαγές υπό περιορισμούς ή υπό δυσμενείς συνθήκες, οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με ιδιαίτερα οικονομικά ή εμπορικά ανταλλάγματα ή άλλες πράξεις διάθεσης που δεν συμπίπτουν με τις επικρατούσες τιμές της αγοράς για παρόμοιο Αργό Πετρέλαιο.

(ζ) Στην περίπτωση που οι τιμές Platts παύσουν να δημοσιεύονται για περίοδο τριάντα (30) συνεχόμενων Εργάσιμων Ημερών, τα Μέρη θα συμφωνήσουν εναλλακτική ημερήσια έκδοση ανάλογης φύσης και κύρους που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου. Εάν τα Μέρη δεν δύνανται να συμφωνήσουν για την ταυτότητα της εναλλακτικής ημερήσιας έκδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται το άρθρο 16.3.

(η) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έκφραση «Πώληση σύμφωνα με την Αρχή Ίσων Αποστάσεων/Πλήρους Ανταγωνισμού (Arm’s Length Sales)», σημαίνει πωλήσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή με εμπορικούς όρους που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της ελεύθερης/ανοικτής αγοράς, αποκλειόμενων ανταλλαγών, αντιπραγματισμών, συναλλαγών υπό περιορισμούς ή υπό δυσμενείς συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που συνδέεται με ειδικά οικονομικά ή εμπορικά ανταλλάγματα.

16.2. Για το Φυσικό Αέριο, Συμπύκνωμα Φυσικού Αερίου και τους λοιπούς Υδρογονάνθρακες και Παραπροϊ­όντα:

(α) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, εκτός του Αργού Πετρελαίου, που πωλούνται από το Μισθωτή, η τιμή θα είναι η πραγματική τιμή πώλησης που επετεύχθη από το Μισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη. Η τιμή θεωρείται εύλογη εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι εκάστοτε τρέχουσες τιμές από καιρού εις καιρόν στη διεθνή αγορά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, και η τιμή των εναλλακτικών καυσίμων στον τόπο στον οποίο παραδίδεται το αέριο.

(β) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων πλην του Αργού Πετρελαίου, που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία χρήση ή ελήφθησαν σε είδος από τον Εκμισθωτή, η τιμή θα συμφωνείται από κοινού από τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 16.2 (α) ανωτέρω.

16.3 Οριστική Διευθέτηση

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αδυναμίας προς συμφωνία μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή ως προς την αξία ή την τιμή Υδρογονανθράκων ή τον τρόπο προσδιορισμού αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αντικείμενο ή τα αντικείμενα της διαφοράς υπόκεινται σε οριστική διευθέτηση από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.

16.4. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον Μισθωτή θα θεωρείται ότι αφορά τον Μισθωτή ή/και κάθε Συμμισθωτή.

Άρθρο 17

ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

17.1. Ο Μισθωτής, χρησιμοποιώντας διεθνώς τυποποιημένες μεθόδους μέτρησης, υποχρεούται να μετράει όλους τους εξορυχθέντες Υδρογονάνθρακες στον τόπο εξόρυξής τους και υποχρεούται να μετράει όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα που παρήχθησαν και διασώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17.2.

17.2. Οι εκπρόσωποι του Εκμισθωτή δικαιούνται να παρίστανται και να παρακολουθούν τη μέτρηση αυτή, καθώς και να εξετάζουν και ελέγχουν τα οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή της δοκιμής βρεθεί μηχάνημα εκτός λειτουργίας ή είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ελαττωματικό, ο Εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει να τεθεί σε λειτουργία (επιδιόρθωσή του) ή να αντικατασταθεί από το Μισθωτή και εάν το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τον Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιδιορθώσει/θέσει σε λειτουργία το εν λόγω μηχάνημα ή να το αντικαταστήσει και να ανακτήσει από το Μισθωτή το σχετικό έξοδο.

17.3. Εάν κατά τον παραπάνω έλεγχο από τον Εκμισθωτή, όπως αναφέρεται ανωτέρω, διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα σε μηχανικό μέσο, το σφάλμα ή ελάττωμα αυτό θα θεωρείται προϋπάρχον επί τρεις (3) Μήνες πριν την διαπίστωσή του ή από την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου και δοκιμής, όποιο από τα δύο επήλθε πιο πρόσφατα, και οι ποσότητες θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως.

17.4. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να επιφέρει μεταβολές στα όργανα μέτρησης, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον Εκμισθωτή πριν από εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εκπρόσωποι του τελευταίου να παρίστανται κατά τις τροποποιήσεις αυτές.

Άρθρο 18

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, σε περίπτωση πολέμου, απειλής πολέμου ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Μισθωτής, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση σε αυτό, το σύνολο ή συγκεκριμένο τμήμα του μεριδίου του επί της παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από την Περιοχή Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι, εάν πριν από την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος υπήρχαν μερικές περιοχές εκμετάλλευσης στην ίδια Συμβατική Περιοχή ή σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, η συνεισφορά του Μισθωτή σύμφωνα με αυτό το αίτημα θα κατανέμεται σε αναλογική βάση ανάμεσα στους μισθωτές στις σχετικές περιοχές.

Άρθρο 19

ΑΡΧΕΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ KAΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

19.1. Ο Μισθωτής, όπως προβλέπει το παρόν άρθρο, υποχρεούται:

(α) Να τηρεί ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή αρχεία εντός της Ελλάδας για όλες τις Εργασίες Πετρελαίου και τις δραστηριότητές του στη Συμβατική Περιοχή,

(β) να επιτρέπει στους εκπροσώπους του Εκμισθωτή να επιθεωρούν τις Εργασίες Πετρελαίου και τα τηρούμενα κατά την παράγραφο (α) ανωτέρω αρχεία,

(γ) να υποβάλει στον Εκμισθωτή όλα τα Δεδομένα, όπως απαιτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, και

(δ) να τηρεί τα Ιδιόκτητα Δεδομένα στην Ελλάδα και να εξασφαλίζει ότι ο Εκμισθωτής έχει απεριόριστη πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

19.2. Οι παρακάτω αναφορές και δεδομένα παρέχονται στον Εκμισθωτή αμέσως μετά την κατάρτιση ή απόκτησή τους:

(α) Αντίγραφα γεωλογικών μελετών με επεξηγηματικό υλικό, συνοδευόμενα από τους σχετικούς χάρτες,

(β) αντίγραφα γεωφυσικών μελετών με επεξηγηματικό υλικό, καθώς και αντίγραφα καταγεγραμμένων σεισμικών μαγνητοταινιών και εκθέσεις ερμηνείας

(γ) στην περίπτωση γεωτρήσεων, ημερήσιες αναφορές γεωτρητικών εργασιών σε εξέλιξη και αντίγραφα των αρχείων με πλήρη στοιχεία:

(i) της διάτρησης, των εργασιών, της εκβάθυνσης, της δοκιμής παραγωγής, του σφραγίσματος και της εγκατάλειψης των γεωτρήσεων,

(ii) των στρωμάτων και του υπεδάφους μέσω του οποίου ορύσσεται η γεώτρηση,

(iii) της σωλήνωσης που εισάγεται στις γεωτρήσεις και κάθε μετατροπή αυτής της σωλήνωσης, και

(iv) τυχόν υδροφόρου ορίζοντα και άλλων ορυκτών συγκεντρώσεων κατά το άρθρο 7.2 ή επικίνδυνων ουσιών που βρέθηκαν,

(δ) αντίγραφα αρχείων σχετικά με τις διεξαχθείσες δοκιμές παραγωγής, καθώς και κάθε μελέτη που σχετίζεται με την αρχική παραγωγή κάθε γεώτρησης·

(ε) αντίγραφα των αναφορών ανάλυσης δειγμάτων πυρήνων και της τηρούμενης διαδικασίας δειγματοληψίας

(στ) αντίγραφα οποιονδήποτε άλλων τεχνικών αναφορών που είναι δυνατόν να καταρτιστούν αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, και

(ζ) αναφορές ημερήσιας παραγωγής και κάθε σχετική πληροφορία που σχετίζεται με την παραγωγή.

19.3. Ο Μισθωτής υποχρεούται, αμέσως μετά την υπογραφή τους, να υποβάλει (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στον Εκμισθωτή αντίγραφα όλων των συμβάσεων που ο Μισθωτής έχει συνάψει με την επιφύλαξη του άρθρου 25.2 της Σύμβασης με προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των Συγγενών Επιχειρήσεων–Affiliated Companies), εργολάβους και υπεργολάβους και άλλους αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Εκμισθωτής δύναται να ζητήσει επεξηγήσεις σχετικά με τους όρους και τις τιμές των συμβάσεων αυτών.

19.4. Ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή λεπτομερείς τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του σύμφωνα με την Σύμβαση. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται εντός ενός (1) Μηνός από τη λήξη κάθε Ημερολογιακού Τριμήνου και η ετήσια έκθεση εντός τριών (3) Μηνών από τη λήξη κάθε Ημερολογιακού Έτους.

19.5. Εντός τριών (3) Μηνών από το τέλος του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους - εκτός αν προβλέπεται συντομότερη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5, του νόμου περί Υδρογονανθράκων, στην οποία περίπτωση εφαρμόζεται η μικρότερη περίοδος- ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή αντίγραφα των καταστάσεων- Δηλώσεων Εσόδων και Δαπανών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.

19.6. Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει αμελλητί αντιπροσωπευτικά δείγματα πυρήνων και θρυμμάτων που λαμβάνονται από κάθε γεώτρηση, καθώς και δείγματα ρευστών παραγωγής. Αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, τα δείγματα πυρήνων και θρυμμάτων που απομένουν στην κατοχή του Μισθωτή παραδίδονται στον Εκμισθωτή.

19.7. Ο Εκμισθωτής εγγυάται ότι διαθέτει την κυριότητα σε όλα τα Δεδομένα Δημοσίου και χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από μίσθωμα, άδεια μόνο για αυτά τα Δεδομένα Δημοσίου που κατέχει ή έχει αναπτύξει ο Εκμισθωτής έως την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (μη συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν ή/και παρήχθησαν στο πλαίσιο των σεισμικών ερευνών καταγραφής δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012) που ισχύει κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Ο Εκμισθωτής διαθέτει την κυριότητα σε όλα τα Δεδομένα και χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από μίσθωμα, άδεια που ισχύει κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα για τους σκοπούς εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Αυτές οι άδειες θα είναι αποκλειστικές αναφορικά με τα Δεδομένα σε σχέση με όλα τα τμήματα της Συμβατικής Περιοχής που δεν έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί από τον Μισθωτή και μη αποκλειστικές για τις περιοχές που επιστράφηκαν ή παραδόθηκαν από τον Μισθωτή κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης.

19.8. Ο Εκμισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του Μισθωτή στα Ιδιόκτητα Δεδομένα, τα οποία συνεχίζουν να είναι ιδιοκτησία του Μισθωτή.

19.9. Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει εμπρόθεσμα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλα τα Δεδομένα και τα Ιδιόκτητα Δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, όπως μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τον νόμο.

19.10. Ο Μισθωτής αναφέρει αμελλητί στον Εκμισθωτή κάθε ανακάλυψη απολιθωμάτων, αξιόλογων υδροφόρων στρωμάτων και ορυκτών συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7.2.

19.11. Ο Εκμισθωτής οφείλει να διατηρεί εμπιστευτικά όλα τα Δεδομένα και Ιδιόκτητα Δεδομένα που παραλαμβάνονται από τον Μισθωτή σχετικά με όλα τα τμήματα της Συμβατικής Περιοχής. Δύναται, ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19.15 και 19.16, να κοινοποιεί τέτοια δεδομένα υπ’ ευθύνη του και με την επιφύλαξη της συνομολόγησης ιδιαίτερης δέσμευσης εμπιστευτικότητας, σε ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα ή συμβούλους, που ενεργούν υπό την ιδιότητα του συμβούλου του Εκμισθωτή σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Εκμισθωτής δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα κατά τη διεξαγωγή διαιτησίας ή δικαστικής διαδικασίας μεταξύ των Μερών.

19.12. Ο Μισθωτής δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή συναίνεσής του στα αιτήματα του Εκμισθωτή για δημοσίευση ή κοινοποίηση σε ανεξάρτητα επιστημονικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα για επιστημονικούς σκοπούς, συγκεκριμένων τμημάτων των Δεδομένων, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα του Μισθωτή.

19.13. Ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποι αυτού:

(α) Έχουν δικαίωμα:

(i) πρόσβασης στη Συμβατική Περιοχή σε κάθε εύλογο χρόνο και ανά εύλογα διαστήματα και με εύλογη προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στο Μισθωτή, με δικό τους κίνδυνο (με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου σωματική βλάβη ή ζημία οφείλεται σε αμέλεια ή δόλο του Μισθωτή) και δαπάνες,

(ii) να παρατηρούν τις Εργασίες Πετρελαίου, και

(iii) να επιθεωρούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αρχεία, τα Δεδομένα και τα Ιδιόκτητα Δεδομένα που έχει στην κυριότητα ή στην κατοχή του ο Μισθωτής σε σχέση με τις Εργασίες Πετρελαίου υπό την προϋπόθεση ότι ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του δεν θα παρεμβαίνουν στις Εργασίες Πετρελαίου κατά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, και

(β) δικαιούνται να καταρτίζουν εύλογο αριθμό μελετών, σχεδίων, δοκιμών και αντιγράφων με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Μισθωτή με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του δικαιούνται να κάνουν λελογισμένη χρήση του εξοπλισμού και των οργάνων του Μισθωτή με τον όρο ότι δεν θα προκληθεί ζημία στον εξοπλισμό ή τα όργανα ή παρέμβαση στις Εργασίες Πετρελαίου από τη χρήση αυτή. Ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του πρέπει να έχουν την εύλογη συνδρομή του Μισθωτή για να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί, και ο Μισθωτής θα εξασφαλίσει στον Εκμισθωτή και στους εκπροσώπους του όλες τις διευκολύνσεις και παροχές που παρέχει στο δικό του προσωπικό στον τόπο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν χρήσης διαθέσιμου χώρου γραφείων και στέγασης.

19.14. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων των άρθρων 19.12, 19.15 έως 19.20, για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, όλα τα Δεδομένα που αποκτώνται από το Μισθωτή κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης τηρούνται εμπιστευτικά και δεν αναπαράγονται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα από οποιοδήποτε Μέρος στην παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους. Ο Μισθωτής χρησιμοποιεί όλα τα Δεδομένα Δημοσίου ως εμπιστευτικά και δεν θα αποκτά οποιαδήποτε δικαιώματα επί των αναφερόμενων δεδομένων πέραν των δικαιωμάτων του άρθρου 19.7.

19.15. Ο Εκμισθωτής οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά όλα τα Δεδομένα και δεν αναπαράγει ούτε γνωστοποιεί αυτά τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκμισθωτής επιπροσθέτως των προσώπων του άρθρου 19.11 της Σύμβασης έχει δικαίωμα να αναπαράγει ή να γνωστοποιεί Δεδομένα, που έχουν σχέση αποκλειστικά με οποιοδήποτε τμήμα της Συμβατικής Περιοχής που επιστρέφεται ή παραδίδεται από τον Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, σε τρίτους..

19.16. Όλα τα Ιδιόκτητα Δεδομένα θα τηρούνται εμπιστευτικά και δεν θα αναπαράγονται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους από τον Εκμισθωτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα να αναπαράγει ή να γνωστοποιεί Ιδιόκτητα Δεδομένα σε τρίτους με την παρέλευση πέντε (5) ετών από την λήξη της παρούσας Σύμβασης ή από την επιστροφή οποιουδήποτε τμήματος της Συμβατικής Περιοχής μόνο για εκείνα τα Ιδιόκτητα Δεδομένα που αντιστοιχούν στην περιοχή που επιστρέφεται.

19.17. Οι διατάξεις των άρθρων 19.14 και 19.15 δεν αποτρέπουν την γνωστοποίησή τους από:

(α) το Μισθωτή προς την κυβέρνηση της έδρας σύστασής του ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας στην οποία ο Μισθωτής λειτουργεί ή άλλου τμήματος, υπηρεσίας ή οργάνου του εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, ή προς αναγνωρισμένα χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται μετοχές του Μισθωτή ή των Συγγενών Επιχειρήσεών του, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία ή οι κανόνες τους

(β) το Μισθωτή προς Συγγενή Επιχείρηση ή προς τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους αυτών ή τους επαγγελματικούς συμβούλους τους, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον κρίνεται εύλογα αναγκαίο για τους σκοπούς διεξαγωγής των Εργασιών Πετρελαίου,

(γ) το Μισθωτή προς καλόπιστους υποψηφίους εκδοχείς δικαιωμάτων συμμετοχής στην παρούσα Σύμβαση, προς εταιρεία με την οποία ο Μισθωτής ή οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση διεξάγει καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως ή δια σύστασης νέας εταιρείας ή προς τη διάθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προς τον Εκμισθωτή, με την οποία κατονομάζονται τα μέρη προς τα οποία θα γίνει η κοινοποίηση των δεδομένων, υπό τον όρο ωστόσο, ότι ο Εκμισθωτής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε κάθε τέτοια γνωστοποίηση στην οποία το μέρος προς το οποίο προτείνεται η εν λόγω γνωστοποίηση βρίσκεται σε καλόπιστες συζητήσεις με τον Εκμισθωτή αναφορικά με τα δικαιώματα διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου εντός της Ελλάδας και/ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

(δ) το Μισθωτή προς κάθε τρίτο με τον οποίο ο Μισθωτής έχει κληθεί από τον Εκμισθωτή να συνάψει πρόγραμμα ενοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11,

(ε) τον Εκμισθωτή προς οποιαδήποτε Κρατική Αρχή, χρηματοοικονομικό οργανισμό ή πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος του δημοσίου ή επαγγελματία σύμβουλό του,

(στ) τον Εκμισθωτή και Μισθωτή προς τους διαιτητές και τους Αποκλειστικούς Εμπειρογνώμονες που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

19.18. Όλα τα Δεδομένα και Ιδιόκτητα Δεδομένα που γνωστοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως και (στ) του άρθρου 19.17 θα γνωστοποιούνται υπό όρους οι οποίοι θα εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται από τον αποδέκτη τους ως εμπιστευτικά για όσο διάστημα αυτά παραμένουν υπό το καθεστώς των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα.

19.19. Ούτε ο Μισθωτής ούτε ο Εκμισθωτής δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας της παρούσας σχετικά με οποιαδήποτε Δεδομένα ή Ιδιόκτητα Δεδομένα τα οποία είναι ήδη, ή πρόκειται να καταστούν, δημοσίως γνωστά χωρίς υπαιτιότητα του κοινοποιούντος Μέρους ή τα οποία το σχετιζόμενο αυτό Μέρος μπορεί να τεκμηριώσει ότι ήδη γνώριζε από το έτερο Μέρος πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή αποκτήθηκαν από τρίτο μέρος το οποίο είχε το δικαίωμα να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά.

19.20. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου 19 υποχρεώνει το Μισθωτή, τις Συγγενείς του Επιχειρήσεις, τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους τους να γνωστοποιούν τεχνολογία επί της οποίας έχουν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση και τη λήψη οποιωνδήποτε δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από αυτή, υπό τον όρο πάντοτε ότι οποιαδήποτε τέτοια τεχνολογία επί της οποίας υπάρχουν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που γνωστοποιείται στον Εκμισθωτή κατά τον τρόπο αυτόν θα πρέπει να τηρείται εμπιστευτική από τον Εκμισθωτή, μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο θα παύσει να υπάρχει δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί της τεχνολογίας αυτής από το γνωστοποιούν Μέρος.

19.21. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στο «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι αφορά το Μισθωτή ή/και κάθε Συμμισθωτή.

Άρθρο 20

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που παρατίθενται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου:

(α) Ο Μισθωτής δύναται να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει, τα συμβατικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις σε Ανεξάρτητο Τρίτο μόνο έπειτα από την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, την οποία συναίνεση δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα και έγκριση του υπουργού. Ο Εκμισθωτής δύναται να αρνηθεί τη συναίνεση του εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή εάν ο Ανεξάρτητος Τρίτος δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. Κατά τη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης, ο Εκμισθωτής δύναται να επιβάλει τυχόν όρους στο Μισθωτή προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά του.

Η προαναφερθείσα συναίνεση του Εκμισθωτή απαιτείται επίσης κάθε φορά που πρόκειται να μεταβιβαστεί οποιοδήποτε ποσοστό Συγγενούς Επιχείρησης, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Μισθωτή, με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλέσει μεταβολή άμεσου ή εμμέσου Ελέγχου του Μισθωτή, και ο Μισθωτής, όταν αιτείται τη συναίνεση αυτή, υποχρεούται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την εταιρική δομή, τη μετοχική σύνθεση, τον Έλεγχο και τη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, ο Μισθωτής δικαιούται ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή και έγκριση του υπουργού, να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης σε Συγγενή Επιχείρηση, υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής θα παραμείνει έναντι του Εκμισθωτή από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με την αποκτώσα Συγγενή Επιχείρηση, για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων δυνάμει της Σύμβασης. Η παροχή της συναίνεσης αυτής μπορεί να μη δοθεί μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή εάν η Συγγενής Επιχείρηση δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

(γ) Κάθε Συμμισθωτής θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος των συμβατικών του δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο Συμμισθωτή κατά την χρονική στιγμή της μεταβίβασης, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Εκμισθωτή και έγκρισης από τον υπουργό.

20.2. Όλες οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από το Μισθωτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα αποκτούν ισχύ έναντι του Εκμισθωτή από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν επικυρωμένων αντιγράφων των πράξεων εκχώρησης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου μεταβίβασης. Εάν μία τέτοια μεταβίβαση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του Σταδίου Ερευνών ή κατά την Ειδική Παράταση Σταδίου Ερευνών (κατά περίπτωση), η Τραπεζική Εγγύηση του άρθρου 3.7, όπως μειώνεται από καιρού εις καιρόν, παραμένει σε ισχύ, δεσμευτική και εκτελεστή, ανά πάσα στιγμή ή κατάλληλα αντικαθίσταται αν χρειαστεί.

20.3. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του Εντολοδόχου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, την οποία ο τελευταίος δεν θα αρνείται παρά μόνο για λόγους που ανάγονται στις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του προτεινόμενου Εντολοδόχου.

20.4. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι αφορά τον Μισθωτή ή/και κάθε Συμμισθωτή.

Άρθρο 21

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

21.1. Εάν Εκμισθωτής θεωρεί ότι ο Μισθωτής ή/και οποιοσδήποτε Συμμισθωτής παραβιάζει οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων του δυνάμει της Σύμβασης, ο Εκμισθωτής δύναται να κοινοποιήσει έγγραφη ειδοποίηση της εν λόγω παραβίασης στο Μισθωτή εντός έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της εν λόγω παραβίασης και, στην εν λόγω ειδοποίηση, καλεί το Μισθωτή και/ή Συμμισθωτή να αποκαταστήσει την παραβίαση και να προφυλάξει ή αποζημιώσει τον Εκμισθωτή από κάθε τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από αυτήν. Εάν ο Μισθωτής δεν αποκαταστήσει την παραβίαση ή αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός μεταξύ των Μερών (έκαστο εντός των επόμενων ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης), ο Εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με περαιτέρω ειδοποίηση στο Μισθωτή.

21.2. Ο Εκμισθωτής συνομολογεί ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωμάτων του κατά την παρούσα Σύμβαση που του παρέχεται εκ του νόμου περί Υδρογονανθράκων στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 9 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο Εκμισθωτής με έγγραφη ειδοποίηση προς το Μισθωτή, έχει ενημερώσει, ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, για την πρόθεση του να τον κηρύξει έκπτωτο, εκθέτοντας λεπτομερώς τους λόγους της σκοπούμενης έκπτωσης,

(β) ο Εκμισθωτής, στην ειδοποίηση, έχει ορίσει ημερομηνία που απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση από την οποία (ημερομηνία) ο Μισθωτής θα δικαιούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή οποιοδήποτε ζήτημα επιθυμεί να λάβει υπόψη του ο Εκμισθωτής,

(γ) ο Εκμισθωτής, στην ειδοποίηση της περ. α’ της παρούσας, έχει ορίσει περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, για την αποκατάσταση και άρση του λόγου έκπτωσης,

(δ) ο Εκμισθωτής έχει λάβει υπόψη:

(i) οποιοδήποτε ζήτημα υποβληθεί σε αυτόν από το Μισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 21.2 (β), και

(ii) οποιαδήποτε εμπρόθεσμη ενέργεια στην οποία έχει προβεί ο Μισθωτής για να αποκαταστήσει και να άρει το λόγο έκπτωσης.

21.3 Μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Μισθωτής ή/και κάθε Συμμισθωτής δεν μπορεί να τεθεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο Έλεγχο ξένου κράτους το οποίο δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπό τον άμεσο ή έμμεσο Έλεγχο πολίτη τέτοιου κράτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 3, του νόμου περί Υδρογονανθράκων. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου 21, τυχόν παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 21.3 έχει ως συνέπεια την έκπτωση του Μισθωτή από όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

21.4. Κάθε διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή ως προς την επέλευση ή όχι οποιουδήποτε γεγονότος που, σύμφωνα με το άρθρο 21.2 παρέχει στον Εκμισθωτή το δικαίωμα να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παράγραφο 8 ή, ανάλογα με την περίπτωση, την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 23.

21.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον Εκμισθωτή, τερματίζεται άμεσα η ισχύς όλων των περαιτέρω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε Μέρους με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

(α) οι διατάξεις των άρθρων 1.4, 3.1 (σε ότι αφορά την υποχρέωση του Μισθωτή να καταβάλλει τα εκεί προβλεπόμενα ποσά μέχρι το χρόνο της καταγγελίας ), 6.3, 8.3 έως και 8.8, 9.1, 9.2, 12.1, 15.4, 19.15 έως και 19.21, 23.1 έως και 23.8, 28, 30 και 31 παραμένουν σε ισχύ και μετά την καταγγελία, και

(β) η καταγγελία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που τυχόν έχουν ήδη θεμελιώσει τα Μέρη έως και την ημερομηνία καταγγελίας.

Άρθρο 22

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

22.1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης:

(α) Χωρήσει οποιαδήποτε εταιρική πράξη, δικαστική ή άλλη διαδικασία ή ενέργειες, στις οποίες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η έναρξη συνεδρίασης, η υποβολή αίτησης, η κατάθεση αιτήματος, η λήψη οποιασδήποτε απόφασης και/ή η έκδοση διαταγής, ή ληφθεί απόφαση δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας ή εκδοθεί διαταγή για τη λύση, ρευστοποίηση ή εκκαθάριση ή κάθε ανάλογη των ανωτέρω διαδικασία της περιουσίας του Μισθωτή, λόγω του ότι ο Μισθωτής έχει καταστεί αναξιόχρεος ή έχει περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις του προς πληρωμή που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, ή

(β) ο Μισθωτής προβεί σε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών σημαντικού μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή αν ορισθεί σύνδικος ή αναγκαστικός διαχειριστής του Μισθωτή υπό τους όρους δανείου ή άλλου είδους ασφάλειας, τότε ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον Μισθωτή προ τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών, να δηλώσει ότι ο Μισθωτής εκπίπτει των δικαιωμάτων του υπό την παρούσα Σύμβαση και ότι η παρούσα Σύμβαση λύεται.

22.2. Αν στο πρόσωπο οιουδήποτε Συμμισθωτή συντρέξει κάποιο από τα γεγονότα που περιγράφονται στην παράγραφο 22.1, ο Μισθωτής δεν θα εκπίπτει των δικαιωμάτων του από την παρούσα Σύμβαση αλλά κάθε Συμμισθωτής στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε κάποιο από τα γεγονότα αυτά θα έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί από τον Εκμισθωτή, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει άμεσα το ποσοστό συμμετοχής του στη Σύμβαση στους υπόλοιπους Συμμισθωτές, αναλογικά προς τα μερίδια συμμετοχής τους και τα εναπομείναντα μέρη θα λάβουν τα οφέλη του εκχωρηθέντος ποσοστού και θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Άρθρο 23

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Α. Φιλικός διακανονισμός

23.1. Όταν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Μερών ή μεταξύ του Εκμισθωτή και κάποιου Συμμισθωτή ή οποιαδήποτε αδυναμία ή αποτυχία εκ μέρους των Μερών ή μεταξύ του Εκμισθωτή ή και κάθε Συμμισθωτή να συμφωνήσουν σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Σύμβασης («Διαφορά»), τα Μέρη θα αποπειραθούν πρώτα να επιλύσουν αυτή την διαφορά φιλικά με συζητήσεις που δεν θα υπερβαίνουν το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την λήψη εκ μέρους των ανωτέρω της ειδοποίησης (από το άλλο Μέρος) για την ύπαρξη αυτής της διαφοράς.

Β. Διευθέτηση Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα

23.2. Όταν καταστεί αδύνατος από τα Μέρη ο φιλικός διακανονισμός εντός της παραπάνω περιόδου, τα ζητήματα για τα οποία σύμφωνα με τη σύμβαση μπορούν να παραπεμφθούν στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, θα παραπέμπονται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας επιλέγεται και ανακοινώνεται από τον Εκμισθωτή σύμφωνα με τα άρθρα 2.1 και 2.2 του προεδρικού διατάγματος εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Επιλογής») από την υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης από Μέρος («Αιτών») προς το άλλο Μέρος («Αποδέκτης») της βούλησής του να παραπέμψει τη διαφορά για διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα.

(β) Με την επιλογή του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ότι επιλέχθηκε και να του ζητήσει να δηλώσει εάν επιθυμεί και δύναται να αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Αποδοχής»). Στην περίπτωση που ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας είτε δεν επιθυμεί είτε αδυνατεί να αποδεχθεί το διορισμό του ή δεν αποδεχθεί αυτόν εντός της Περιόδου Αποδοχής («Αποκλειόμενος Εμπειρογνώμονας»), τότε ο Εκμισθωτής επιλέγει εναλλακτικό Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

(γ) Προκειμένου να διευθετηθεί η Διαφορά από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, κάθε Μέρος υποχρεούται να υποβάλει σε αυτόν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Υποβολής») από την αποδοχή του διορισμού του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα προς αμφότερα τα Μέρη:

(i) περιγραφή της Διαφοράς,

(ii) δήλωση της θέσης του, και

(iii) κάθε έγγραφο που υποστηρίζει ή/και δικαιολογεί τη θέση του.

Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας δύναται, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που υποβάλλεται από κάθε Μέρος ή/και οποιαδήποτε άλλα διαδικαστικά θέματα, τα οποία δεν μνημονεύονται ρητώς στο παρόν.

(δ) Οι όροι αναφοράς βάσει των οποίων ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας επιχειρεί να διευθετήσει τη διαφορά συμφωνούνται από κοινού από τα Μέρη. Τα κριτήρια δυνάμει των οποίων ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμων καταλήγει στην απόφασή του εμπίπτουν αυστηρά στο πλαίσιο των όρων αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας των Μερών ως προς τους όρους αναφοράς, ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας υποχρεούται να εξετάσει τους όρους αναφοράς που προτείνει έκαστο Μέρος και να αποφασίζει ο ίδιος (απόφαση η οποία είναι δεσμευτική έναντι των Μερών). Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας αποφασίζει εγγράφως και ειδοποιεί τα Μέρη σχετικά με την απόφασή του.

(ε) Με εξαίρεση των περιπτώσεων απάτης ή πρόδηλου σφάλματος, η απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα είναι οριστική και δεσμευτική έναντι των Μερών και λαμβάνεται εντός τριάντα (30) Ημερολογιακών Ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Υποβολής. Η απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα δύναται να παραπεμφθεί σε διαιτησία μέσω προσφυγής επί νομικού και όχι επί πραγματικού ζητήματος. Εκκρεμούσης της έκδοσης απόφασης επί της διαφοράς από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, η Σύμβαση δεν αναστέλλεται και ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπει η Σύμβαση.

(στ) Σε περίπτωση θανάτου ή απροθυμίας ή κωλύματος του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της απαιτούμενης από το παρόν άρθρο προθεσμίας τότε:

(i) ο Εκμισθωτής επιλέγει αμελλητί αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα και

(ii) το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στο νέο Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ακριβώς σαν να ήταν ο πρώτος διορισμένος Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας.

(ζ) Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για σκοπούς έκδοσης απόφασης από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα είναι η Αγγλική.

(η) Τα έξοδα απασχόλησης του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονος επιβαρύνουν ισόποσα τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή. Κάθε Μέρος θα επιβαρύνεται με τα δικά του έξοδα για την προετοιμασία του υλικού και για τις παρουσιάσεις του στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα.

(θ) Κάθε Μέρος υποχρεούται να ενεργεί εύλογα και να συνεργάζεται καλόπιστα για την πλήρη εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα να καταλήξει σε απόφαση.

(ι) Στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής αδυνατεί να διορίσει Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα (ή, κατά περίπτωση, αντικαταστάτη Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα) εντός της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο προθεσμίας, τότε ο Μισθωτής δικαιούται να παραπέμψει τη σχετική διαφορά, αμφισβήτηση ή απαίτηση σε διαιτησία σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Γ. Διαιτησία

23.3. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή απαίτηση εγείρεται από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ή οποιαδήποτε παράβαση, καταγγελία ή ακυρότητα της Σύμβασης μεταξύ των Μερών ή μεταξύ του Εκμισθωτή και οποιουδήποτε Συμμισθωτή, και η οποία:

(α) δεν παραπέμπεται στην κρίση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 23.1,

ή

(β) έχει παραπεμφθεί στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23.2 της Σύμβασης, του οποίου η απόφαση εκκαλείται επί νομικού ζητήματος, ή

(γ) στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής δεν έχει διορίσει Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα (ή, κατά περίπτωση, αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα) εντός της προβλεπόμενης από το παρόν άρθρο προθεσμίας, θα επιλύεται τελεσίδικα με διαιτησία.

23.4. Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα, Ελλάδα.

23.5. Ο αριθμός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

23.6. Η διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (όπως εκάστοτε ισχύουν) στον βαθμό που οι εν λόγω Κανόνες δεν συγκρούονται με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή/και της ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης τέτοιου είδους, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και του Ελληνικού δικαίου.

23.7. Η γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας είναι η ελληνική, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

23.8. Η διαιτητική απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική. Η διαιτητική απόφαση δύναται να εισαχθεί ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για τη δικαστική αναγνώριση και την εκτέλεσή της.

23.9. Για όσο διάστημα διαρκεί οποιαδήποτε διαιτητική διαδικασία, αναστέλλονται οι προθεσμίες που τίθενται προς εκπλήρωση από τα Μέρη, στο βαθμό που σχετίζονται με την εκάστοτε ανοιχτή διαιτητική διαδικασία.

23.10. Εκκρεμούσης της επίλυσης της διαφοράς από τους διαιτητές, δεν αναστέλλεται η παρούσα Σύμβαση και ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπει η Σύμβαση.

23.11. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και οποιουδήποτε Συμμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται πάντοτε διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή και οποιαδήποτε παραπομπή τέτοιας διαφοράς στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ή σε διαιτησία σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα θεωρείται πάντοτε παραπομπή διαφοράς μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή.

Άρθρο 24

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ

24.1. Ο Μισθωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Σύμβασης.

24.2. Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης, τηρώντας πιστά τις διατάξεις της.

24.3. Ο χρόνος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων είναι ουσιώδους σημασίας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 25

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25.1. Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Μισθωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή αντίγραφα κάθε σύμβασης που σύναψε με τους εργολάβους (συμπεριλαμβανομένων των Συγγενών Επιχειρήσεων) καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 19.3.

25.2 Ο Μισθωτής υποχρεούται να αποκτά έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για Εργασίες Πετρελαίου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου:

(α) Κατά το Στάδιο Ερευνών, η σύμβαση και οι συνδεόμενες με αυτή συμβάσεις που συνάπτει ο Μισθωτής και/ή κάθε Συμμισθωτής με Συγγενή Επιχείρηση αυτών και/ή τρίτους αναμένεται να περιλαμβάνουν συνολικές δαπάνες λιγότερες από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ [500.000 ευρώ],

(β) κατά το Στάδιο Εκμετάλλευσης, η σύμβαση και οι συνδεόμενες με αυτή συμβάσεις που συνάπτει ο Μισθωτής και/ή κάθε Συμμισθωτής με Συγγενή Επιχείρηση αυτών και/ή τρίτους αναμένεται να περιλαμβάνουν συνολικές δαπάνες λιγότερες από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ [1.500.000 ευρώ].

Στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του εντός δεκαπέντε (15) Ημερολογιακών Ημερών από την ημερομηνία υποβολής, η εν λόγω συναίνεση θεωρείται ότι έχει δοθεί. Ο Εκμισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την συναίνεσή του εφόσον δύναται να θεμελιώσει επαρκώς τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω λόγους:

i. το συμβατικό τίμημα διαφέρει σημαντικά από παρόμοιες συμβάσεις,

ii. το αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν διαθέτει τεχνική εμπειρία να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, ή

iii. η οικονομική κατάσταση του αντισυμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις αποδεικνύει ότι αυτό καθίσταται ανεπαρκές να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.

Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου 25.2 δεν εφαρμόζονται στο μέτρο που θα παρεμπόδιζαν το Μισθωτή από τη λήψη κάθε απαραίτητου και κατάλληλου μέτρου για την προστασία της ζωής, της υγείας, του περιβάλλοντος και της περιουσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης εκτεταμένης πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής Υδρογονανθράκων ή δολιοφθοράς, περιστατικών που περιλαμβάνουν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη εργαζομένων, εργολάβων ή τρίτων, ή σοβαρή ζημία περιουσίας, απεργιών και εξεγέρσεων, ή εκκένωσης του προσωπικού).

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 25.2, ο Μισθωτής, ανά πάσα στιγμή μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα πρέπει να υποβάλλει στον Εκμισθωτή τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που διέπουν την έγκριση που απαιτείται προκειμένου ο Μισθωτής να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για Εργασίες Πετρελαίου.

25.3. Ο Μισθωτής, οι εργολάβοι και τυχόν υπεργολάβοι αυτού, δικαιούνται να απασχολούν αλλοδαπό προσωπικό στην Ελλάδα για τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Μισθωτής υποχρεούται (και μεριμνά ώστε και οι υπεργολάβοι που αυτός απασχολεί να συμμορφώνονται σχετικά) να προτιμά δεόντως και προσηκόντως υπηρεσίες, υλικά, εξοπλισμό, αναλώσιμα και λοιπά αγαθά που προέρχονται από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ, εφόσον η τιμή, η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης και οι λοιποί όροι αυτών είναι συγκρίσιμοι με τους όρους που προσφέρονται διεθνώς.

25.4. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, ο Εκμισθωτής θα υποστηρίζει όλες τις υποβληθείσες από το Μισθωτή αιτήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την απόκτηση αδειών εισόδου, παραμονής, κυκλοφορίας και εργασίας στην Ελλάδα για το σύνολο του αλλοδαπού προσωπικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας και τάξης.

25.5. Από την έναρξη των Εργασιών για τους Υδρογονάνθρακες, ο Μισθωτής διασφαλίζει κατά προτεραιότητα την απασχόληση προσωπικού από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ και συνεισφέρει στην εκπαίδευση αυτού προκειμένου να έχει αυτό πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση εξειδικευμένου εργάτη, εργοδηγού, στελέχους και διευθυντή.

25.6. Για αυτόν τον σκοπό, ο Μισθωτής υποχρεούται κάθε έτος να εκπαιδεύει στις εγκαταστάσεις του ημεδαπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό καθώς και δημοσίους και/ή υπαλλήλους της ΕΔΕΥ ΑΕ, σε αριθμό και για τέτοια χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 10, του νόμου περί Υδρογονανθράκων. Τα σχετικά έξοδα εκπαίδευσης που επιβαρύνουν το Μισθωτή δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα έξοδα των υποχρεώσεων εκπαίδευσης του Μισθωτή, όπως ορίζονται στο άρθρο 15.3 της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 26

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

26.1. Αδυναμία ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις εκ μέρους είτε του Εκμισθωτή είτε του Μισθωτή, δεν θεωρείται παράβαση της Σύμβασης και δεν αποτελεί βάση για την έγερση αξιώσεων ή απαιτήσεων του ενός Μέρους έναντι του άλλου αν αυτή η αδυναμία ή η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή στις συνέπειες που προκαλούνται από ένα τέτοιο γεγονός.

26.2 «Ανωτέρα Βία» σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχο του Μέρους που επικαλείται ότι επηρεάσθηκε από το γεγονός αυτό και το οποίο δεν προκλήθηκε από ή στο οποίο δεν συνέτεινε αυτό το Μέρος και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, θεομηνίες, επιδημίες, σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες, ανταπεργίες, πολέμους και εμπόλεμη κατάσταση, επαναστάσεις, κοινωνικές αναταραχές, εξεγέρσεις, στάσεις και πράξεις της κυβέρνησης της Ελλάδας ή οποιασδήποτε αλλοδαπής κυβέρνησης. Η Ανωτέρα Βία δεν δικαιολογεί την παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ποσού και έλλειψη κεφαλαίων δεν συνιστά Ανωτέρα Βία.

26.3. Εάν, ως αποτέλεσμα γεγονότος Ανωτέρας Βίας, είτε ο Εκμισθωτής είτε ο Μισθωτής παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα αναστέλλεται κατά το μέτρο κατά το οποίο το σχετικό Μέρος θίγεται από το εν λόγω γεγονός Ανωτέρας Βίας και κατά το χρόνο που αυτό διαρκεί, καθώς και για το μετέπειτα εύλογο πρόσθετο χρόνο που τυχόν θα απαιτηθεί για την ομαλή ανάληψη των Εργασιών Πετρελαίου ή/και των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων.

26.4. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, το Μέρος το οποίο παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τη φύση της Ανωτέρας Βίας και την πιθανή διάρκειά της στο έτερο Μέρος.

26.5. Εάν, συνεπεία γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ανασταλούν οι Εργασίες Πετρελαίου ή/και άλλα συμβατικά δικαιώματα και συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) Μηνών, τα Μέρη συναντώνται για να συζητήσουν με καλή πίστη τη συνέχιση ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Μερών εντός περιόδου δώδεκα (12) Μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της προαναφερθείσας περιόδου δώδεκα (12) Μηνών, ο Εκμισθωτής ή ο Μισθωτής δύναται να επιδώσει στο έτερο Μέρος γνωστοποίηση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, η οποία τίθεται σε ισχύ έξι (6) Μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσής της.

26.6. Τα Μέρη συμφωνούν ειδικότερα ότι σε περίπτωση που, εάν συνεπεία δικαστικής διαταγής ή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με Συγκατάθεση, διακοπούν οι Εργασίες Έρευνας, το γεγονός αυτό θα αποτελεί γεγονός Ανωτέρας Βίας και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 26 θα εφαρμόζονται ανάλογα, με εξαίρεση της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 26.5, η οποία θα επεκτείνεται σε χρονική περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Άρθρο 27

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

27.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το Στάδιο Ερευνών ο Μισθωτής επιθυμεί να διεξάγει δραστηριότητα απαραίτητη για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου και την τήρηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών αναφορικά με την οποία απαιτείται Συγκατάθεση, τότε η σχετική Απάντηση πρέπει να εκδίδεται εντός της προβλεπόμενης κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας ή, σε περίπτωση που η νομοθεσία δεν προβλέπει σχετική προθεσμία, εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 4 του νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) («Προβλεπόμενη Προθεσμία»). Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 27.5, 27.6 και 27.7 στην περίπτωση που η Απάντηση δεν δοθεί εντός της Προβλεπόμενης Προθεσμίας, τότε ο Μισθωτής έχει δικαίωμα, με την παρέλευσή της εν λόγω προθεσμίας, να κοινοποιήσει έγγραφη γνωστοποίηση στον Εκμισθωτή ενημερώνοντας ότι η Προβλεπόμενη Προθεσμία έχει παρέλθει («Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας»).

27.2. Με την παραλαβή από τον Εκμισθωτή της Γνωστοποίησης Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας, ξεκινά περίοδος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής θα πρέπει να συνεργαστούν καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης («Περίοδος Συνεργασίας»).

27.3. Αν, με την παρέλευση της Περιόδου Συνεργασίας, ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν επιτύχουν να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης, τότε από την ημερομηνία εκείνη ο χρόνος εκτέλεσης των υποχρεώσεων αναφορικά με τις οποίες απαιτείται η Συγκατάθεση αναστέλλεται με άμεση ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής Απάντησης («Περίοδος Αναστολής»).

27.4. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναστολής, ο Μισθωτής και ο Εκμισθωτής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκδοση της σχετικής Απάντησης.

27.5. Η Περίοδος Αναστολής λήγει την ημερομηνία κατά την οποία δίδεται η Απάντηση και από την ημερομηνία εκείνη οι επηρεαζόμενες υποχρεώσεις του Μισθωτή τίθενται εκ νέου σε ισχύ και εκτελούνται στη διάρκεια της υπόλοιπης μη λήξασας περιόδου της σχετικής Φάσης, η οποία θα παρατείνεται ανάλογα. Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου 27.5 στερεί από το Μισθωτή τα δικαιώματά του να συνεχίσει στην επόμενη Φάση ή να μειώσει τη συνολική περίοδο οποιασδήποτε επόμενης Φάσης, ή του Βασικού Σταδίου Ερευνών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

27.6. Ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να συντάξει Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας αν δεν έχει υποβληθεί Προσήκουσα Αίτηση. «Προσήκουσα Αίτηση» πραγματοποιείται όταν η αίτηση για την απόκτηση Συγκατάθεσης είναι από κάθε άποψη ολοκληρωμένη κατά τύπο και ουσία, και σύμφωνη με το νόμο.

27.7. Αίτηση για Συγκατάθεση θεωρείται Προσήκουσα Αίτηση για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης εφόσον η οικεία Κρατική Αρχή δεν έχει εγγράφως συμβουλεύσει διαφορετικά το Μισθωτή μέχρι την παρέλευση της Προβλεπόμενης Προθεσμίας.

Άρθρο 28

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

28.1. Πλέον της Τραπεζικής Εγγύησης, ο Μισθωτής, στην περίπτωση που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ1/Α/12891/31.07.2014 Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα», «Αιτωλοακαρνανία» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» (ΦΕΚ Β’ 2185/08.08.2014), αξιολογείται στηριζόμενος στην οικονομική και τεχνική ικανότητα της μητρικής του εταιρίας (Μητρική Εταιρεία), παρέχει στον Εκμισθωτή, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, Εγγύηση της Μητρικής Εταιρείας.

28.2. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από την Μητρική Εταιρεία που παρέχει Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας, ο Μισθωτής μεριμνά κατόπιν αιτήματος για την χορήγηση στον Εκμισθωτή εγγύησης αντικατάστασης υπό την ίδια μορφή με αυτή της Εγγύησης της Μητρικής Εταιρείας (η οποία εγγύηση θεωρείται Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εγγύησης που είναι αποδεκτή από τον Εκμισθωτή.

Για αυτούς τους σκοπούς, περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης υπάρχει ως προς μία Μητρική Εταιρεία όταν:

(α) Η Μητρική Εταιρεία αναστέλλει ή παύει την διεξαγωγή (ή απειλεί να αναστείλει ή να παύσει την διεξαγωγή) του συνόλου ή ενός σημαντικού μέρους των εργασιών της,

(β) η Μητρική Εταιρεία ανακόπτει ή αναστέλλει την εξόφληση των οφειλών της ή δεν είναι σε θέση ή παραδέχεται την αδυναμία της να εξοφλήσει τις οφειλές της κατά την ημερομηνία οφειλής τους ή

(γ) η Μητρική Εταιρεία αρχίζει διαπραγματεύσεις ή συνάπτει συμφωνία διευθέτησης, συμβιβασμού, ανάθεσης ή διακανονισμού, με έναν ή περισσότερους πιστωτές της με σκοπό την αναδιοργάνωση του Χρέους της (λόγω πραγματικών ή αναμενόμενων οικονομικών δυσχερειών) ή

(δ) κηρυχθεί αναστολή πληρωμής (moratorium) του Χρέους της Μητρικής Εταιρείας ή

(ε) λαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια, διαδικασία ή μέτρο για:

(i) Αναστολή πληρωμών (moratorium) για το Χρέος, εκκαθάριση, λύση, διαχείριση ή αναδιοργάνωση (με την χρήση εκούσιου διακανονισμού, σχεδίου διακανονισμού ή αλλιώς) της Μητρικής Εταιρείας,

(ii) συμφωνία διευθέτησης, συμβιβασμού, ανάθεσης ή διακανονισμού με δανειστή της Μητρικής Εταιρείας ή

(iii) διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου, διοικητικού συνδίκου (administrative receiver), διευθυντή, αναγκαστικού διαχειριστή (compulsory manager) ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου για την Μητρική Εταιρεία ή των περιουσιακών της στοιχείων ή

στ) η αξία του ενεργητικού της Μητρικής Εταιρείας είναι μικρότερη από αυτή του παθητικού της (λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες και μελλοντικές υποχρεώσεις), ή

ζ) υπάρχει (κατά την εύλογη άποψη του Εκμισθωτή) μεγάλη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Μητρικής Εταιρείας που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Μητρικής Εταιρείας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της βάσει της Εγγύησης της Μητρικής Εταιρείας.

Άρθρο 29

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ

29.1 Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, κάθε γνωστοποίηση/ κοινοποίηση/ειδοποίηση δυνάμει της παρούσας Σύμβασης πρέπει:

(α) Να πραγματοποιείται εγγράφως,

(β) να συντάσσεται στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, και

(γ) να παραδίδεται προσωπικά ή με συστημένη επιστολή με προπληρωμένα τέλη (ή με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών εφόσον πρόκειται για αποστολή στο εξωτερικό), ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για τον Εκμισθωτή:

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα 10192

Υπόψη:  Ιωάννη Μπασιά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Φαξ: +30 210 6969607

Τηλέφωνο: +30 210 6974732.

Για το Μισθωτή:

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι 15125

Υπόψη: Γιάννη Γρηγορίου, Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων Φαξ: +30 210 6302991

Τηλέφωνο: +30 210 6302945

Με κοινοποίηση σε: Φοίβο Συμεωνίδη.

29.2 Ελλείψει απόδειξης προηγούμενης παραλαβής, και με την επιφύλαξη των άρθρων 29.3 και 29.4, κάθε γνωστοποίηση θεωρείται δοθείσα και παραληφθείσα:

(α) Όταν παραδίδεται προσωπικά και ιδιοχείρως κατά την επίδοσή της στη διεύθυνση που ορίζεται ανωτέρω,

(β) όταν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με προπληρωμένα τέλη (εξαιρουμένου του αεροπορικού ταχυδρομείου), δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες μετά την αποστολή της,

(γ) όταν αποστέλλεται με αεροπορικό ταχυδρομείο, πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά την αποστολή της,

(δ) όταν αποστέλλεται με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών, πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες αφότου η υπηρεσία ταχυμεταφορών παραλάβει τη γνωστοποίηση από τον αποστολέα, και

(ε) όταν αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, κατά τη στιγμή της αποστολής (σύμφωνα με την αναφορά αποστολής από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας από την οποία αποστάλθηκε η γνωστοποίηση).

29.3. Στην περίπτωση που η παραλαβή ή η τεκμαιρόμενη παραλαβή γνωστοποίησης σημειώνεται πριν από τις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) σε Εργάσιμη Ημέρα, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται στις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) την ίδια ημέρα, και στην περίπτωση που η τεκμαιρόμενη παραλαβή σημειώνεται μετά τις 17:00 μ.μ. (στη χώρα παραλαβής) σε Εργάσιμη Ημέρα ή σε αργία, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται στις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

29.4. Οι διατάξεις περί της τεκμαιρόμενης επίδοσης στο άρθρο 29.2 δεν εφαρμόζονται σε γνωστοποιήσεις που κοινοποιούνται μέσω τηλεομοιοτυπίας στην περίπτωση που, πριν τη στιγμή κατά την οποία σε διαφορετική περίπτωση η γνωστοποίηση θα θεωρείτο επιδοθείσα σύμφωνα με το εν λόγω Άρθρο, ο παραλήπτης ενημερώνει τον αποστολέα ότι η γνωστοποίηση έχει παραληφθεί σε μορφή που δεν είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε ουσιαστική πτυχή (και αν, σε αυτήν την περίπτωση, ειδοποιεί τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επιστολής, αποστέλλει επίσης επιβεβαίωση μέσω τηλεομοιοτυπίας εντός δύο ωρών).

29.5. Για την απόδειξη της επίδοσης, αρκεί να αποδειχθεί ότι:

(α) ο φάκελος που εμπεριείχε τη γνωστοποίηση απευθυνόταν στη διεύθυνση του αντίστοιχου Μέρους όπως ορίζεται στο άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 6) και ότι παραδόθηκε είτε στην εν λόγω διεύθυνση είτε στην επιμέλεια των ταχυδρομικών αρχών ως παράδοση ως συστημένη ταχυδρομική επιστολή με προπληρωμένα τέλη, ως επιστολή με αναφορά παραλαβής, ή ως επιστολή αποσταλθείσα με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών, ή

(β) η γνωστοποίηση μεταβιβάστηκε ολόκληρη μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του σχετικού Μέρους όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος σύμφωνα με το άρθρο 29.6) (όπως αποδεικνύεται από την αυτόματη αναφορά πλήρους παράδοσης).

29.6. Έκαστο Μέρος δύναται με γνωστοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών στο έτερο Μέρος να μεταβάλει τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για την αποστολή των γνωστοποιήσεων.

29.7. Καμία γνωστοποίηση που επιδίδεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης δεν θεωρείται εγκύρως επιδοθείσα όταν αποστέλλεται μόνο μέσω επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

29.8. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των Μερών (πέραν των γνωστοποιήσεων), εκτός αν η Σύμβαση προβλέπει διαφορετικά θα πρέπει:

(α) Να πραγματοποιείται εγγράφως,

(β) να συντάσσεται στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα,

(γ) και δύναται να αποσταλεί μέσω επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

29.9. Τα άρθρα 29.1 έως και 29.8, συμπεριλαμβανομένου, δεν εφαρμόζονται στην επίδοση Δικαστικών Εγγράφων.

29.10. Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί ανέκκλητα με τον Εκμισθωτή ότι κάθε Δικαστικό Έγγραφο επιδίδεται κατά προσήκοντα και έγκυρο τρόπο αναφορικά με οποιεσδήποτε Διαδικασίες με επίδοση στον ορισθέντα αντίκλητο αυτού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

Η Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία διορίζει ως αντίκλητο αυτής την Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Δικηγόρο, Νεοφύτου Δούκα αρ. 1, Αθήνα Τ.Κ. 10674.

Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας Σύμβασης, ο αντίκλητος του Μισθωτή βάσει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι είναι ο αντίκλητος καθενός από τους εκάστοτε Συμμισθωτές μέχρι την ανάκληση ή παραίτηση αυτού.

29.11. Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί με τον Εκμισθωτή να διατηρεί το διορισμό του αντικλήτου του (και κάθε αντικαταστάτη αντικλήτου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.12) και να μην ανακαλεί το διορισμό του αντικλήτου μέχρι να διοριστεί με έγκυρο τρόπο ο αντικαταστάτης αυτού καθώς και ότι θα έχει κοινοποιήσει στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση του αντικαταστάτη αντικλήτου.

29.12. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος που αναφέρεται στο άρθρο 29.11 (ή τυχόν αντικαταστάτης αντικλήτου που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 29.12) παύσει ανά πάσα στιγμή να ενεργεί υπό αυτήν την ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο, ο εντολέας του διορίζει αντικαταστάτη αντίκλητο με διεύθυνση επίδοσης εγγράφων στην Ελλάδα και γνωστοποιεί στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση του αντικαταστάτη αντικλήτου. Στην περίπτωση που ο Συμμισθωτής δεν διορίσει αντικαταστάτη αντίκλητο ή δεν γνωστοποιήσει στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση αντικαταστάτη αντικλήτου όπως ορίζει το παρόν άρθρο 29.12, ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα, με την επίδοση γνωστοποίησης στον υπερήμερο Συμμισθωτή, να διορίσει ο ίδιος αντικαταστάτη αντίκλητο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό του υπερήμερου Συμμισθωτή. Ο υπερήμερος Συμμισθωτής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της αντικατάστασης του αντικλήτου που διορίζει ο Εκμισθωτής υπό αυτές τις περιστάσεις.

29.13. Κάθε Συμμισθωτής δύναται, με την επίδοση γνωστοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών στον Εκμισθωτή, να αλλάξει τη διεύθυνση του αντικλήτου του (ή αντικαταστάτη αυτού που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.12) με άλλη διεύθυνση στην Ελλάδα.

29.14. Κάθε Δικαστικό Έγγραφο που επιδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο επισημαίνεται ως απευθυνόμενο υπόψη του αντίστοιχου αντικλήτου και στη διεύθυνση του άρθρου 29.9 ή στη διεύθυνση που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα Άρθρα 29.11, 29.12 ή 29.13 (ανάλογα με την περίπτωση).

29.15. Κάθε Δικαστικό Έγγραφο που επισημαίνεται ως απευθυνόμενο υπόψη του αντίστοιχου αντικλήτου και στη διεύθυνση του άρθρου 29.9 ή στη διεύθυνση που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα Άρθρα 29.11, 29.12 ή 29.13. (ανάλογα με την περίπτωση) σύμφωνα με το άρθρο 29.14 θεωρείται ότι επιδίδεται εγκύρως εφόσον:

(α) παραδίδεται στην εν λόγω διεύθυνση ιδιοχείρως, ή

(β) εφόσον αποστέλλεται με πρώτης τάξης καταχωρισμένη παράδοση ή με συστημένη επιστολή στην εν λόγω διεύθυνση, δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής.

29.16. Κάθε Συμμισθωτής αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου στον Εκμισθωτή αντίγραφο οποιουδήποτε Δικαστικού Εγγράφου που επιδίδει (ή επιδίδεται για λογαριασμό του) σε αντίκλητο σύμφωνα με το παρόν άρθρο (στη διεύθυνση του άρθρου 29.1 ή 29.6 (κατά περίπτωση), αλλά η αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης δεν θίγει την εγκυρότητα της επίδοσης Δικαστικών Εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 29.14.

29.17. Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί ότι η μη γνωστοποίηση σε αυτόν της επίδοσης από αντίκλητο, ή η μη παράδοση αντιγράφου Δικαστικού Εγγράφου που του επιδίδεται, δεν θίγει την εγκυρότητα της εν λόγω επίδοσης ή οποιασδήποτε Διαδικασίας που βασίζεται στην εν λόγω επίδοση.

29.18. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 17 του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα επίδοσης Δικαστικών Εγγράφων με άλλον τρόπο που επιτρέπει ο νόμος.

Άρθρο 30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30.1. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία

μεταξύ των Μερών και οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της αποκτά ισχύ μόνο έπειτα από κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την εξαίρεση οποιασδήποτε τροποποίησης ως συνέπεια οποιασδήποτε μεταβίβασης ή εκχώρησης δικαιώματος από οποιονδήποτε Συμμισθωτή ή οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόσωπο του Εντολοδόχου, που θα αποκτούν ισχύ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του νόμου περί Υδρογονανθράκων.

30.2. Με αίτηση του Μισθωτή, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή μπορούν να παραταθούν με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, με εξαίρεση τις προθεσμίες των οποίων οι παρατάσεις ρυθμίζονται ειδικά από το νόμο περί Υδρογονανθράκων.

Άρθρο 31

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

31.1. Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των κειμένων, αμφότερα τα κείμενα στην ελληνική και στην αγγλική αποτελούν αντικείμενο αναφοράς προκειμένου να επιλυθούν οι αμφισημίες, υπερισχύει ωστόσο το ελληνικό κείμενο.

31.2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

31.3. Ουδέν Άρθρο της παρούσας Σύμβασης μπορεί να αποκλίνει ή να υποχρεώνει το Δημόσιο να αποκλίνει από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε Συνθήκες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε.

31.4. Οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρμογή στο ελληνικό δίκαιο που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση ήθελε κριθεί αντισυνταγματική ή παρά την ύπαρξη του άρθρου 31.3 μη συμβατή με διάταξη ή και με κάποια απαίτηση που περιέχεται σε συνθήκη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε οποιουδήποτε Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεώνει τα Μέρη να διαπραγματευτούν, με σκοπό να επιτυγχάνονται λειτουργικά ισοδύναμα αποτελέσματα.

31.5. Το δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή αν οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρμογή στο ελληνικό δίκαιο που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση παρά την ύπαρξη της ρήτρας του άρθρου 31.3 κρίνεται μη συμβατή με κάποια απαίτηση που περιέχεται σε συνθήκη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιασδήποτε διάταξης ή οποιουδήποτε Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 32

ΔΙΑΦΟΡΑ

32.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί και περιέχει το σύνολο των συμφωνιών και ρυθμίσεων μεταξύ των Μερών ως προς τα διαλαμβανόμενα θέματα και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε άλλη συμφωνία ή ρύθμιση μεταξύ των Μερών ή οποιουδήποτε εξ αυτών ως προς τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής.

32.2. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ του κύριου σώματος της παρούσας Σύμβασης και οποιουδήποτε εκ των Παραρτημάτων αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στο κύριο σώμα της Σύμβασης.

32.3. Εκτός εάν η παρούσα Σύμβαση ρητώς προβλέπει διαφορετικά, τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας που περιέχονται στη Σύμβαση είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 33

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

33.1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ημερομηνία που η Σύμβαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτής.

33.2. Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται πρωτίστως από τις διατάξεις του κυρωτικού της νόμου, ο οποίος, ως ειδικής φύσεως, θα υπερισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άμεση εφαρμογή.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής υπέγραψαν τη Σύμβαση δια των νομίμων εκπροσώπων τους κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της.

Για τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

..........................................

Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Για τον ΜΙΣΘΩΤΗ:

..........................................

Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Για τα Παραρτήματα και για τη Σύμβαση στην αγγλική γλώσσα βλέπε ΦΕΚ Α΄ 48/16.03.2018, σελίδες 6984 έως 7102

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ