logo-print

Άρθρο τέταρτο - Νόμος 4542/2018 - Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

01/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ

1. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:

«Άρθρο 22Α

Πόροι

Πόροι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι:

α) Η πάγια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση.

β) Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί έκαστης σύμβασης που υπογράφεται από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αφορούν στους κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το ύψος του οποίου, για κάθε περίπτωση, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

2.α) Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας.

Οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τις προμήθειες που οι τεχνικές τους προδιαγραφές δεν έχουν ενταχθεί στο ως άνω μητρώο, οι αναθέτουσες αρχές εξακολουθούν να συντάσσουν αυτές, αυτόνομα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.».

β) Στο άρθρο 27 του ν. 4472/2017 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας είναι αρμοδιότητα των εξής:

αα) Για ποσό άνω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Υπουργείου Υγείας.

ββ) Για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

γγ) Για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα.

δδ) Για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Διοικητή έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα.

εε) Ειδικότερα, για ποσό μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, του Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζεται ακόμη η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο και ο προϋπολογισμός.

β) Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, μέχρι τις 31.12.2018.».

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν με πλήρη, μερική, αποκλειστική ή μη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».

5. Στο άρθρο 28 του ν. 4472/2017 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποιοτικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.».

6. Στο άρθρο 30 του ν. 4472/2017 προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής:

«Γ. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».

7. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 οι λέξεις «ΥΕ Επιμελητών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ΔΕ Επιμελητών».

β) Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4472/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε αυτή, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

8. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζει στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ως μέλη δύο (2) Διευθυντές, Συντονιστές Διευθυντές ή Επιμελητές Α΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν (1) υπάλληλο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ένα (1) μέλος εκ των Διοικητών ή Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Όσον αφορά στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., μεταβατικά ορίζονται ως μέλη, τρία (3) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».

9. Στο άρθρο 34 του ν. 4472/2017 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται, μέχρι τις 31.12.2018, τα στρατιωτικά νοσοκομεία της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος.

8. Εκκρεμή δικαστήρια και υποθέσεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ. που αφορούν στους εκκρεμείς διαγωνισμούς της Ε.Π.Υ. εκπροσωπούνται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, για όσο διάστημα αυτές θα διαρκέσουν.».

10. Στα άρθρα 21 έως 34 του ν. 4472/2017 όπου έχει τεθεί η φράση «Γενικούς Διευθυντές», διαγράφεται και τίθεται η λέξη «Διευθυντές».

11. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του ν. 4472/2017.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ