logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4546/2018 - Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4062/2012 (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιείται με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και την παρ. 1 του άρ- θρου 1 της Οδηγίας 2015/1513 (ΕΕ) και άρθρο 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Black Friday Online
Black Friday Books

Το άρθρο 19 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους σκοπούς των άρθρων 19Α έως 22 εφαρμόζονται οι κάτωθι ορισμοί:

1. Βενζίνη: όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 316/2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).

2. Ντίζελ: όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της 316/2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).

3. Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής: όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της 316/ 2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).

4. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής: όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CO 2 , CH 4 και Ν 2 Ο που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.

5. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO 2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του).

6. Προμηθευτής: ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

7. Βιοκαύσιμα: όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.

8. Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης: υγρά ή αέρια καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.

9. Αμυλούχα φυτά: τα φυτά στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα σιτηρά (ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού αραβοσίτου), οι κόνδυλοι και τα ριζώματα (όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η μανιόκα και η διοσκουρέα), καθώς και οι βολβοί (όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το βελόφυλλο).

10. Βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης: τα βιοκαύσιμα των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής για άλλους σκοπούς εκτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται στο άρθρο 20.

11. Υπόλειμμα μεταποίησης: η ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν ή τα τελικά προϊόντα την παραγωγή των οποίων επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής, δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα με στόχο την παραγωγή του.

12. Υπολείμματα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία: τα υπολείμματα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία, δεν περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα από τις συναφείς βιομηχανίες ή τη συναφή μεταποίηση.

13. Εκπομπές κατά το πρώτο στάδιο: κάθε εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που πραγματοποιείται προτού η πρώτη ύλη εισέλθει στο διυλιστήριο ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας όπου παρήχθη το καύσιμο που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ’.

14. Φυσική άσφαλτος: κάθε πηγή πρώτων υλών διυλιστηρίου η οποία:

α) έχει πυκνότητα κατά API (American Petroleum Institute) 10 βαθμών ή μικρότερη, η οποία μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο εξόρυξής του, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής D287 της American Society for Testing and Materials (ASTM),

β) έχει ετήσιο μέσο ιξώδες σε θερμοκρασία κοιτάσματος μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζεται με την εξίσωση: ιξώδες (centipoise) = 518,98e0,038T, όπου Τ είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου,

γ) εμπίπτει στον ορισμό για τις ασφαλτούχες άμμους με τον κωδικό ΣΟ 2714 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ L 256 της 7.9.1987) και

δ) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η αξιοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη στράγγιση με βαρύτητα, κατά την οποία η θερμική ενέργεια προέρχεται κυρίως από καύσιμα διαφορετικά από την ίδια την πρώτη ύλη.

15. Πισσούχος σχιστόλιθος: κάθε πηγή πρώτης ύλης διυλιστηρίου που βρίσκεται σε σχηματισμό πετρωμάτων που περιέχει στερεά κηροζίνη και εμπίπτει στον ορισμό για τον πισσούχο σχιστόλιθο με τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987. Η αξιοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη στράγγιση με βαρύτητα.

16. Βασικό πρότυπο καυσίμου: βασικό πρότυπο καυσίμου βασιζόμενο στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενεργείας από ορυκτά καύσιμα το 2010.

17. Συμβατικό αργό πετρέλαιο: κάθε πρώτη ύλη διυλιστηρίου με πυκνότητα κατά API μεγαλύτερη από 10 βαθμούς, η οποία μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο προέλευσής του, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής D287 της ASTM και δεν εμπίπτει στον ορισμό για τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987.

18. Οικονομικός φορέας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον προμηθευτή.

19. Φορέας επαλήθευσης: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωποοργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο οργανισμό-εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές.».

Σημειώσεις επί του άρθρου

Πλήρης τίτλος: Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4062/2012 (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιείται με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2015/1513 (ΕΕ) και άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652 (ΕΕ))

Black Friday Books
Black Friday Online
send