logo-print

Άρθρο 78 - Νόμος 4547/2018 - Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Συνιστάται εννεαμελής επιτροπή για την επιλογή των Σ.Ε.Π. που αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αναπληρωτή προϊστάμενο τμήματος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης,

β) δύο (2) υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τους αναπληρωτές τους,

γ) δύο (2) μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 76 του παρόντος με τους αναπληρωτές τους.

δ) τους δυο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά και οι οποίοι παρέχουν μία κοινή ψήφο με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 26.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η ανωτέρω επιτροπή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, καθώς και ως γραμματέας υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.

3. Η επιτροπή επιλογής εδρεύει στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η θητεία των μελών της ορίζεται σε ένα (1) έτος.

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν διαζευκτικά :

α) διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιημένη επιμόρφωση, στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας, ή

β) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα, τμήματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και σε Δ.Υ.Ε.Π. ή προϋπηρεσία σε θέση συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας, και επιπλέον σωρευτικά με τα ανωτέρω,

γ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται, ιδίως, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η επιμόρφωση, η εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και ιδίως των μητρικών γλωσσών του προσφυγικού πληθυσμού, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές, κοινωνικούς φορείς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και η υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προσκλήσεων για πλήρωση των θέσεων Σ.Ε.Π., στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής τους, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη της επιτροπής επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στη μετακίνηση και στην καταχώριση των αποσπάσεων στη βάση δεδομένων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο, σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και γνώμη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων στις περιπτώσεις: α) σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων ή λόγων υγείας, ύστερα από αίτησή τους, β) σοβαρών λόγων που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπικές Εταιρείες
send