logo-print

Άρθρο 87 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εργατικό Ποινικό Δίκαιο
Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης της παραγράφου 3 του άρθρου 3 που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μπορούν να στελεχώνονται από προσωπικό με οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα για την υλοποίηση, την εφαρμογή και τη λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων. Η επιλογή των στελεχών γίνεται από φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και οι όροι επιλογής, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επιμόρφωση, η επαγγελματική εμπειρία και οι κοινωνικοί λόγοι.».

2. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Με την απόφαση του όγδοου εδαφίου της παρούσας καθορίζονται: α) η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας», β) τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες, γ) οι αναρρωτικές άδειες του σχολικού έτους 2017-2018 και δ) η παράταση της σύμβασης μαθητείας λόγω λήψης αναρρωτικής άδειας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.».

ββ) Μετά το τέταρτο εδάφιο, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.».

γγ) Μετά το δωδέκατο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.».

δδ) Μετά το δέκατο τέταρτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» είναι οι επιμορφωτές του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των τομεαρχών του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να απασχολούνται κατά τις απογευματινές ώρες και η αμοιβή τους καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι απόφοιτοι των εσπερινών επαγγελματικών λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακόσια (300) τουλάχιστον ημερομίσθια ή τριακόσιες (300) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που αποφοιτούν.».

γ) Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:

«Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της μαθητείας έχουν οι Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που συνιστώνται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, εκπρόσωπος του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται κάθε Ο.Υ.Μ. και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο αυτή λειτουργεί. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη σύνθεση των Ο.Υ.Μ., τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των Ο.Υ.Μ., μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.».

δ) Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21, το οποίο είχε προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρακτική άσκηση ή την απαλλαγή από αυτή στις Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23.».

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.».

στ) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

αα) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».

ββ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις «της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τη φράση «της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης».

γγ) Στην παράγραφο 14 μετά τις λέξεις «ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά τις κείμενες διατάξεις» προστίθεται η φράση

«, καθώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 15 εκτός από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.».

δδ) Στο έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η ημερομηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2019».

3. Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι θα προκύψουν από εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα το άρθρο 27 του ν. 4186/2013, έχουν θητεία τριών (3) ετών.

4. Η περίπτωση δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,».

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send