logo-print

Άρθρο 89 - Νόμος 4547/2018 - Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

1.α) Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αναλογία προς τα οριζόμενα στην περίπτωση 13 της παρούσας.

Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης Κ.Δ.Β.Μ. διεκπεραιώνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκκρεμείς δίκες, διοικητικές προσφυγές που αφορούν πράξεις ή αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν την αδειοδότηση ή τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και ένδικα βοηθήματα και διοικητικές προσφυγές που θα κατατεθούν κατά πράξεων ή αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα σχετίζονται με την αδειοδότηση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., διεκπεραιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Το άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. «Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.».

β) Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. «Επαγγελματικός προσανατολισμός»: Το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.».

γ) Στην παράγραφο 9 μετά τις λέξεις «Διά βίου συμβουλευτική» προστίθεται η λέξη «σταδιοδρομίας».

δ) Προστίθενται παράγραφοι 19, 20, 21, 22 και 23 ως εξής:

«19. «Επαγγελματική Συμβουλευτική»: Η καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.

20. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούν κατ’ ιδίαν κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή και οπτικοακουστικό ή και ψηφιακό, που συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό μελέτης, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή σύμβουλο.

21. «Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση»: H εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα, σύγχρονα ή και ασύγχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθμό κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή-σύμβουλο.

22. «Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία συνδυάζεται η διά ζώσης με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

23. «Πιστοποίηση Εκροών των Κ.Δ.Β.Μ.»: Η εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Ένα και Δύο, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.».

3. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

αα) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα όπως:».

ββ) Στην παράγραφο 3 προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής:

«ια) τα θέματα που αφορούν το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των παρεχόμενων προγραμμάτων, καθώς και την πρακτική άσκηση ή και τη μαθητεία,

ιβ) τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.».

β) Μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 24Α

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελματικό προσανατολισμό,

δ) επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή.

2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρητικό και, όταν απαιτείται, εργαστηριακό μέρος και η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής τους.

3. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αμείβεται από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η εκ μέρους του εργοδότη ασφάλιση των καταρτιζομένων για εργατικό ατύχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές στην πρακτική άσκηση.

4. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση των εξής βεβαιώσεων:

α) «Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

β) «Βεβαίωση Επιμόρφωσης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι που αποκτούν βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση επάρκειας» σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής.

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπονται: αα) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ββ) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, γγ) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, δδ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων, εε) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, στστ) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 για τη διενέργεια των εξετάσεων στις οποίες εμπίπτει μεταξύ άλλων και η εισήγησή της στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και αφορούν την πιστοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ., ζζ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, και ηη) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης όσων έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

β) Με την απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης καθορίζονται: αα) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, ββ) οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

γ) Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄.

δ) Με την ίδια απόφαση της περίπτωσης α΄ καθορίζονται το σύστημα πιστοποίησης των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους.

6. Από 1.1.2019 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.».

γ) Στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣT΄ οι λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

δ) Μετά το άρθρο 25 προστίθενται άρθρα 26 και 26Α, τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 26

Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.)

1. Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που αδειοδοτούνται ως Κολλέγια, Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και Δύο, ύστερα από προηγούμενη πρόσκλησή τους για υποβολή των απόψεών τους, διοικητική κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης αποτελούν τους φορείς ελέγχου των ανωτέρω φορέων. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που διεξάγουν ελέγχους οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως την εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται: α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία, ββ) να εφοδιάζουν τους ελεγκτές με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.

3. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 25Α και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων, εκθέσεων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο.

4. Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Αν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση Ελέγχου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό όργανο. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου.

5. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αμελλητί και σε αυτόν που τον αφορά, με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν θίγουν άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 26A

Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

1. Οι προβλεπόμενες παραβάσεις με τις κυρώσεις τους είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ (ποσά σε €) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.)
ΚΟΛΛΕΠΟ Ι.Ε.Κ. Κ.Δ.Β.Μ.
Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς σχετική άδεια 50.000 € Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση της εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών
Παροχή υπηρεσιών, ανάλογων των παρεχόμενων από τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ύστερα από ανάκληση άδειας σύμφωνα με το ν. 4093/2012 50.000 € Διακοπή λειτουργίας με σφράγιση της εγκατάστασης και αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών
Παράβαση εκ μέρους του φορέα των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας σύμφωνα με το ν. 4093/2012, εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 26Α 30.000 € Οριστική ανάκληση της άδειας
Παράβαση των προϋποθέσεων αδειοδότησης σύμφωνα με το ν.4093/2012 ύστερα από υποδείξεις της εποπτεύουσας αρχής κατά τη διαδικασία επικαιροποίησης ή τροποποίησης   Οριστική ανάκληση της άδειας
Παράλειψη ορισμού και δήλωσης στην εποπτεύουσα αρχή του διευθυντή, του υποδιευθυντή και του λοιπού διοικητικού προσωπικού 2.000 € Υποχρέωση ορισμού αμελλητί διευθυντή, υποδιευθυντή και λοιπού διοικητικού προσωπικού
Παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα. 3.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παροχή προγραμμάτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (όπου αυτό απαιτείται) 5.000 € (αφορά αποκλειστικά τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2) Άμεση διακοπή των προγραμμάτων (αφορά απο- κλειστικά τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2)
Παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης 5.000 € Άμεση διακοπή της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών
Υλοποίηση προγραμμάτων με όρους που αποκλίνουν από το πιστοποιημένο, από τον ΕΟΠΠΕΠ, πρόγραμμα 3.000 € (αφορά αποκλειστικά τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2) Άμεση θεραπεία της παράβασης (αφορά αποκλειστικά τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 και 2)
Μη τήρηση των προβλεπόμενων για τους φορείς αρχείων και εντύπων, καθώς και μη υποβολή στην εποπτεύουσα αρχή των προβλεπόμενων στοιχείων 1.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης
Μη υποβολή στη Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. των προβλεπόμενων στοιχείων ή μη καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα εποπτείας της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. 3.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παράνομη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σπουδών 10.000 € Άμεση θεραπεία της παράβασης
Παρεμπόδιση άσκησης εποπτείας από την εποπτεύουσα αρχή 10.000 € Αν επαναληφθεί η ίδια παρά- βαση, ανακαλείται η άδεια

2. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο φορέας.

3. Αν ο υπόχρεος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προβεί σε καταβολή του προστίμου και προσκομίσει αποδεικτικό καταβολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταβολή, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται.

4. Τα διοικητικά πρόστιμα εξοφλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή διά ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληροφοριακό σύστημα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση