logo-print

Άρθρο 98 - Νόμος 4547/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

1. Δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για οφειλές σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2017 μπορεί να αναληφθούν και να πληρωθούν εντός του ορίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του τρέχοντος έτους, χωρίς να απαιτείται η σχετική ανάληψη υποχρέωσης προηγούμενου έτους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Η έλλειψη ανάληψης υποχρέωσης προηγούμενου οικονομικού έτους δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές και δεν επισύρει την αναζήτηση ευθυνών από τα αρμόδια όργανα.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4415/2016 προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής:

«β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση του προϋπολογισμού των προσκλήσεων της προηγούμενης παραγράφου για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή και μεταδιδακτορικών μελετών, καθώς και να προβλεφθούν κονδύλια για τη διαχείριση των προσκλήσεων αυτών και για την λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Η εν λόγω αύξηση βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα πόρους προερχόμενους από το ΠΔΕ και πραγματοποιείται με εκταμίευση του εν λόγω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ. Η διάταξη αυτή ισχύει από 6.9.2016.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να μεταφερθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα από πόρους προερχόμενους από το ΠΔΕ στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ για κάλυψη εξόδων των προσκλήσεων - δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που η ΓΓΕΤ διαχειρίζεται. Το ποσοστό των κονδυλίων που μεταφέρονται δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων προσκλήσεων - δράσεων.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο Ίδρυμα μπορεί να αποσπαστούν, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εποπτεύοντος το ίδρυμα Υπουργού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων, η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ίδρυμα Υπουργό. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο εργαζόμενος και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές. Το προσωπικό που αποσπάται στο ίδρυμα διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Οι εν λόγω αποσπάσεις εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224),».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Το διοικητικό συμβούλιο ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου - ινστιτούτου μπορεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους και ακολουθώντας αποδεδειγμένους κανόνες αξιολόγησης, να χορηγεί τα ακόλουθα ήδη υποτροφιών: αα) Υποτροφίες Αριστείας και ββ) Ανταποδοτικές Υποτροφίες.

β) Τα ανωτέρω είδη υποτροφιών, δύνανται να χορηγούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, καθώς και σε ερευνητές, σε περιπτώσεις συνδρομής προϋποθέσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητικού δυναμικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Η δαπάνη προέρχεται και βαρύνει τους ίδιους πόρους του ερευνητικού φορέα ή πόρους προερχόμενους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα.

γ) Ως Υποτροφίες Αριστείας ορίζονται χρηματικά ποσά υπό τη μορφή ειδικού βραβείου ή οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους διακρινόμενους για τις ακαδημαϊκές ή / και ερευνητικές τους επιδόσεις.

δ) Ως Ανταποδοτικές Υποτροφίες ορίζονται χρηματικά ποσά καταβαλλόμενα στους δικαιούχους, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.

ε) Οι υποτροφίες της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.

6. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν, επίσης, να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο οικείο Α.Ε.Ι., από πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το ν. 4485/2017 (Α΄114) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με το ν. 2158/1993 (Α΄ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.

Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.».

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4521/2018 υπάγονται και οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4429/2016 οι λέξεις «Εσωτερικών και» διαγράφονται.

10. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αφορά τα έσοδα του έτους 2018 και εφεξής.

11. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών των Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι. και του προσωπικού που υπηρετεί στη Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. Η δαπάνη για τη δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.

12. Η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται σε κάθε περίπτωση αναδρομικά από την έκδοσή της.

13. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται, εφόσον μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα η Επιτροπή Ερευνών, από τον επιστημονικό υπεύθυνο με την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών,».

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ