logo-print

Άρθρο 62 - Νόμος 4554/2018 - Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας - Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

1. Όταν προσέρχεται επίτοκος σε νοσοκομείο, μαιευτήριο ή κλινική και διαπιστώνεται η έλλειψη ταυτοποιητικών της εγγράφων, τα απαραίτητα για την εισαγωγή στοιχεία καταχωρούνται κατά δήλωσή της και αναγράφονται σε βραχιόλι που τοποθετείται στο χέρι της εκείνη τη στιγμή και στο χέρι του τέκνου μετά τον τοκετό.

2. Ταυτόχρονα, με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου, η μητέρα ενημερώνεται για την υποχρέωσή της να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο, εφόσον τούτο υφίσταται, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει την ταυτότητά της, ιδίως ληξιαρχικές εγγραφές, δημοτολογικές ή άλλες πράξεις, ακόμη και ατελείς, της ίδιας, άλλα έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών από τα οποία τεκμαίρεται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητά της, όπως βεβαιώσεις διαμονής από το δήμο κατοικίας της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο οι εμπλεκόμενες αρχές με βάση την κοινή αντίληψη θεωρούν πρόσφορο για την ταυτοποίηση του προσώπου της μητέρας. Η μητέρα ενημερώνεται για τη διαδικασία της παρούσας διάταξης και για το σκοπό της.

3. Η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής ή όποια άλλη υπηρεσία οριστεί ως αρμόδια από τη Διοίκηση ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο το Δήμο στον οποίο δηλώνει μόνιμος κάτοικος η μητέρα, για το περιστατικό, την ημερομηνία εισαγωγής και την πιθανή ημερομηνία εξιτηρίου, με κοινοποίηση στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία. Η Κοινωνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου, ή ελλείψει αυτής, όποιος υπάλληλος ορισθεί από το Δήμο, προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία μόνιμης διαμονής που έχει δηλώσει η μητέρα. Εάν η αυτοψία αυτή αιτιολογημένα δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί πριν το εξιτήριο, σε κάθε περίπτωση οφείλει να διενεργηθεί εντός δύο εβδομάδων από αυτό.

4. Αμέσως μετά τον τοκετό, κατά τη συμπλήρωση του εγγράφου για τη δήλωση γέννησης του άρθρου 23 του ν. 344/1976 (Α΄143), επισυνάπτεται σε αυτό δεύτερο φύλλο, αποτελώντας τα δύο ένα σώμα. Στο επισυναφθέν φύλλο επαναλαμβάνεται το κατά δήλωση ονοματεπώνυμο της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία του τοκετού, το φύλο του νεογνού και γίνεται από τον ιατρό, τη μαία ή το νοσηλευτικό προσωπικό λήψη των πελματικών αποτυπωμάτων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό των παλαμικών αποτυπωμάτων του νεογνού. Στο ίδιο φύλλο γίνεται το συντομότερο δυνατό από αρμόδιο όργανο ή κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. λήψη των αποτυπωμάτων των δεικτών των δύο χεριών της μητέρας ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, από άλλο πρόσφορο σημείο με σχετικό προσδιορισμό του σε σημείωση.

5. Το έγγραφο για τη δήλωση γέννησης με το επισυναφθέν φύλλο των αποτυπωμάτων τηρείται στον ιατρικό φάκελο της μητέρας. Εκδίδονται δύο επιπλέον αντίτυπα της δήλωσης γέννησης χωρίς επισύναψη φύλλου αποτυπωμάτων, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, ένα εκ των οποίων διαβιβάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής στο κατά τόπον αρμόδιο ληξιαρχείο, ενώ το δεύτερο χορηγείται στη μητέρα και αποτελεί αποδεικτικό τόσο του βιολογικού όσο και του νομικού δεσμού μητέραςτέκνου. Η δήλωση γέννησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ιατρό, τη μαία ή ελλείψει αυτών από το νοσηλευτικό προσωπικό που παρίσταται κατά τον τοκετό.

6. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου ενημερώνεται η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την επιτόπια μετάβασή της στο νοσοκομείο ή το μαιευτήριο, για την έκδοση ειδικού τύπου εγγράφου, με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας», που ισοδυναμεί με αποδεικτικό των στοιχείων της ταυτότητας της μητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού φακέλου και για το σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου της. Το έγγραφο φέρει τουλάχιστον τα κατά δήλωση στοιχεία της μητέρας, φωτογραφία του προσώπου της, μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας και στοιχεία σχετικά με τη γέννηση του νεογνού. Τυχόν διαφορά μεταξύ των κατά δήλωση στοιχείων της μητέρας και των στοιχείων που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σημειώνεται πάνω στο σώμα του εγγράφου.

7. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής γίνεται λήψη φωτογραφίας του προσώπου της μητέρας με κάθε πρόσφορο ψηφιακό μέσο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. πριν την προσέλευσή της, προκειμένου να την εκτυπώσει επί του εγγράφου της «Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας μητέρας». Σε χωριστό έγγραφο με τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» γίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.ΑΣ. λήψη αποτυπωμάτων από τον αντίχειρα, το δείκτη και τον μέσο και των δύο χεριών της μητέρας. Εάν αυτό είναι αδύνατον, γίνεται λήψη των παλαμικών αποτυπωμάτων και των δύο χεριών της μητέρας. Ο υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ. που προσέρχεται φέρει πολιτική περιβολή και μεταβαίνει στο νοσοκομείο με σκοπό την έκδοση του ως άνω εγγράφου.

8. Το έγγραφο με τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας» εκδίδεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο του τηρείται στο φάκελο της μητέρας στο νοσοκομείο, το μαιευτήριο ή την κλινική, το δεύτερο χορηγείται στη μητέρα, ενώ το τρίτο διατηρείται σε ειδικό αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.. Το έγγραφο αυτό υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο από τη νομοθεσία έγγραφο για το σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου, έχει ισχύ δέκα (10) ημερών και δεν ασκεί καμία επίδραση σε ζητήματα ιθαγένειας. Το «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» τηρείται στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».

9. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ληξιαρχείο εντός του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής η μητέρα ενημερώνεται εγκαίρως και δύναται να συντάσσεται εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, προκειμένου αυτό να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου στο ληξιαρχείο. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ., με βάση τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».

10. Με την προσκόμιση των ως άνω εγγράφων συντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

11. Η περιγραφείσα στις παραγράφους 4 έως και 7 του παρόντος διαδικασία είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση του νοσοκομείου ή του μαιευτηρίου και οφείλει να την φέρει σε πέρας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω το τέκνο αποδίδεται στη μητέρα, όταν λαμβάνει εξιτήριο, αν δεν υφίσταται ιατρικός λόγος για την παραμονή του στο νοσοκομείο.

12. Για το χρονικό διάστημα έως και την έκδοση ταυτοποιητικών εγγράφων της μητέρας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, άλλη αρμόδια υπηρεσία που θα οριστεί από το Δήμο οφείλει μετά από σχετική ενημέρωση να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις στη μητέρα και το τέκνο, με σκοπό να συνδράμει τη μητέρα για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς της, μέσω των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας».

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
send