logo-print

Άρθρο 67 - Νόμος 4554/2018 - Προσθήκη άρθρου στο ν. 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/07/2018

Υπό κωδικοποίηση
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Μετά το άρθρο 18 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται άρθρο 18Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 18Α

Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

1. Κτηριακές ή λιμενικές κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28.7.2011, μη νομίμως από φορείς του Δημοσίου, εντός περιοχών που αποχαρακτηρίσθηκαν από Χερσαία Ζώνη Λιμένα και οι οποίες παραχωρούνται ή έχουν ήδη παραχωρηθεί κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, χαρακτηρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, νομίμως υφιστάμενες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον παραχωρησιούχο Δήμο, μετά από γνωμοδότηση των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, σε περίπτωση που οι κατασκευές ή εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου ή/και πλησίον μνημείων, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται από:

α) τεχνική περιγραφή των προς νομιμοποίηση κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων,

β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που φέρει υπόμνημα, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το εμβαδόν των προς νομιμοποίηση κατασκευών και εγκαταστάσεων και στο οποίο απεικονίζονται η οριογραμμή του αιγιαλού και τα προς νομιμοποίηση έργα, με συντεταγμένες και με αλφαβητική ή αριθμητική περιγραφή των κορυφών τους,

γ) εγκεκριμένη στατική μελέτη όλων των προς νομιμοποίηση κτηριακών και λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων και

δ) εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται έργα, κατασκευές ή προσθήκες που κατασκευάστηκαν μη νομίμως από τρίτους πλην των φορέων του Δημοσίου, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

2. Η σχετική αίτηση για τη νομιμοποίηση πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς τον ΟΤΑ α΄ βαθμού.

3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 2 για τη νομιμοποίηση των μη νομίμως υφισταμένων κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση τους.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παραγράφου 2, τα έργα θεωρούνται κατεδαφιστέα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και εκτελούνται όσα είχαν ανασταλεί.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 2, αναστέλλονται και η παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, η παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των κατασκευών και εγκαταστάσεων της παρούσας ενότητας, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αποκλειστικής προθεσμίας αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών και εγκαταστάσεων της παρούσας ενότητας.».

Β. 1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Πατρέων για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του, το οποίο μετά τον επανακαθορισμό των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών, με την αριθμ. 102/2016 απόφαση του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένα Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 22718/9.2.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δ΄ 45), αποχαρακτηρίσθηκε από χερσαία ζώνη λιμένα και ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως το ακίνητο αυτό εμφαίνεται στο προσαρτημένο στο παρόν άρθρο, ως Παράρτημα I, τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, που συντάχθηκε από τον αγρονόμο/τοπογράφο μηχανικό Στέλιο ΣταματίουΚώνστα την 26.6.2018 και αποτυπώνει σε κλίμακα 1:2.500, επί αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη, το θαλάσσιο αστικό μέτωπο Πάτρας με τα στοιχεία:

Τμήμα Τ 1, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (88-89-90-... 353-354-88) και εμβαδόν 193.871,33 τ.μ.. Στο εδαφικό αυτό τμήμα συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος «Γήπεδο Ν.Ο.Π.», που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (896-897-898-899-900-901-902-896) με εμβαδόν 7.120,21 τ.μ.

Τμήμα Τ 2, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (24-25-26... και εμβαδόν 1.163,25 τ.μ.

Τμήμα Τ 3, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (1-2-3... και εμβαδόν 429,06 τ.μ.

Τμήμα Τ 4, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (355-356-357... και εμβαδόν 41.833,76 τ.μ.

Τμήμα Τ 5, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (49-519-520... πλέον του εδαφικού τμήματος του κυματοθραύστη με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (801-802-803- ... -894-895-801) και συνολικό εμβαδόν 44.342,86 τ.μ.

Τμήμα Τ 6, με περίγραμμα που ορίζεται από τα σημεία με διαδοχική αριθμητική ένδειξη (49-50-51-... -85-86-87-49 ) και εμβαδόν 15.334,67 τ.μ.

Οι κτηριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκαταστάσεις, που βρίσκονται επί του παραχωρούμενου ακινήτου, περιγράφονται στον προσαρτημένο στο παρόν άρθρο, ως Παράρτημα II, κατάλογο.

Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του παραχωρησιούχου Δήμου, την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών.

2. Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του παραχωρούμενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτημάτων αυτού, καθώς και όλα εν γένει τα ενοχικής φύσεως δικαιώματα, αξιώσεις και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ή εκμίσθωσης κτιρίων, εδαφικών εκτάσεων, καταστημάτων, γηπέδων και εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνονται στο παραχωρούμενο ακίνητο, οι οποίες είχαν συναφθεί μεταξύ της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και τρίτων, ασκούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οριστικά από το Δήμο Πατρέων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

3. Ο Δήμος υπεισέρχεται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την από 19.4.2000 σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Πατρών (ήδη Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) και του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Ναυτικός Όμιλος Πατρών» (Ν.Ο.Π.), για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, της χρήσης του εδαφικού τμήματος εμβαδού 7.156 τ.μ., κατόπιν δε νεώτερης εμβαδομέτρησης 7.120,21 τ.μ., το οποίο περιγράφεται στο παρόν ως «Γήπεδο Ν.Ο.Π.» και αποτυπώνεται στο προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με τη διαδοχική αρίθμηση 896-897-898-899-900-901-902-896, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της με δυνατότητα παράτασης αυτής μετά το συμβατικό χρόνο λήξης για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών του Ν.Ο.Π. Μετά τη συμβατική λήξη της παραχώρησης, αυτή μπορεί να παραταθεί με νέα συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του Ν.Ο.Π., η οποία υπόκειται στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης της παρούσας ενότητας.

4. Από την παρούσα παραχώρηση εξαιρούνται κτήρια, έργα και εγκαταστάσεις για όσο χρόνο εξυπηρετούν ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών περιέρχονται και αυτά αυτοδικαίως στη χρήση του παραχωρησιούχου Δήμου. Ειδικά οι Υπηρεσίες του Τελωνείου, που στεγάζονται σε κτήριο εντός του παραχωρούμενου χώρου, υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν και να αποδώσουν αυτό στη χρήση του Δήμου εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου.

Ο Δήμος Πατρέων υποχρεούται να επιτρέπει και να ανέχεται την προσωρινή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου χρήση τμημάτων του παραχωρούμενου ακινήτου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, για προσωρινή στέγαση ή παραμονή τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την προσόρμιση και παραβολή πλοίων του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού, μετά από σχετική ενημέρωση του Δήμου.

5. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μη νομίμως εντός του παραχωρούμενου ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας, που εμπίπτουν σε αυτό, από φορείς του Δημοσίου, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται κατά τον προορισμό τους, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυπηρετήσουν τον αρχικό σκοπό κατασκευής τους ή τους σκοπούς της παραχώρησης.

Ο Δήμος Πατρέων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για την, με δικές του δαπάνες, νομιμοποίηση των έργων και κατασκευών του προηγούμενου εδαφίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβληθούν αρμοδίως εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, κατά τη διάρκειά της και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης αναστέλλονται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτων και αιγιαλού και παραλίας διοικητικών μέτρων προστασίας και ποινικών διώξεων, η παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, η παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων της παρούσας ενότητας και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων, επιπλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών της παρούσας ενότητας. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα παύουν να υφίστανται, ομοίως δε παύουν τυχόν ασκηθείσες ποινικές διώξεις.

6. Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου της παρούσας ενότητας μετά των συστατικών και παραρτημάτων του τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ο Δήμος Πατρέων αναλαμβάνει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων, των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης καθώς και τη δαπάνη των απαιτούμενων εργασιών.

β) Ο Δήμος Πατρέων υποχρεούται στην, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες συντήρηση, βελτίωση και επισκευή του παραχωρούμενου ακινήτου και των επ’ αυτού κτηρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραμένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου και του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμενος να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των προβλεπόμενων νόμιμων αδειών. Κατά του Ελληνικού Δημοσίου ουδεμία αξίωση για καταβολή της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου ή για αποζημίωση για τις ίδιες αιτίες δύναται να προβληθεί μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυτής.

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης επισκευής συντήρησης βελτίωσης ή φύλαξης του ακινήτου που παραχωρείται και των συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου και των συστατικών και παραρτημάτων του, των οποίων παραχωρεί τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση.

ε) Η αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία παραμένει αρμόδια για την προστασία και τη λήψη μέτρων στο τμήμα της παραχώρησης που εμπίπτει εντός της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού. Ο παραχωρησιούχος Δήμος υποχρεούται να αναφέρει άμεσα οποιαδήποτε αυθαίρετη κατάληψη του αιγιαλού υποπέσει στην αντίληψή του.

στ) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια αυτή, κατόπιν δε αυτοψίας των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, το ακίνητο, τα έργα και οι επ’ αυτού εγκαταστάσεις αποδίδονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Το ακίνητο, με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του, πρέπει να αποδοθεί σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για τους αντίστοιχους σκοπούς λαμβανομένων πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν φθορών, καταστροφών ή ζημιών που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες ή εχθροπραξίες, καθώς και σε εγκεκριμένες από το Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτηρίων.

7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης μη τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας εθνικής άμυνας ή για άλλο σπουδαίο λόγο.

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
send