logo-print

Άρθρο 16 - Νόμος 4587/2018 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/12/2018

Υπό κωδικοποίηση

Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

1. Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και οι επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με την ίδια περίπτωση.

2. Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων.

3. Πρωτογενής παραγωγή: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (L 031).

4. Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων.

5. Επιθεώρηση: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων.

6. Έλεγχος: η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τα τρόφιμα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

7. Έκτακτος έλεγχος: ο έλεγχος που γίνεται: α) για τη διερεύνηση καταγγελιών, β) για τη διερεύνηση και διαχείριση μηνυμάτων συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), γ) σε εφαρμογή στοχοθετημένων εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SΑΝΤΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) για τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρχει υπόνοια κινδύνου της δημόσιας υγείας και ανάγκη προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος.

8. Επανέλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης σε παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

Ο χρόνος επανελέγχου καθορίζεται με βάση το είδος, τον αριθμό και τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων.

9. Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων: η διενέργεια επίσημης παρακολούθησης των συστημάτων επισήμου ελέγχου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση, αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των επισήμων ελέγχων και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, όταν απαιτείται, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.

10. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

11. Αριθμός έγκρισης: ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και σε εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης που παράγουν.

12. Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων:

αα) σφαγείων,

ββ) ιχθυοσκαλών,

γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,

δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,

εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,

στστ) αλιευτικών σκαφών,

ζζ) πλοίων ψυγείων, καθώς και σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή νωπού γάλακτος, νωπών αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, μελιού, αυγών, σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων.».

3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Επίσημοι έλεγχοι

1. Τα είδη επίσημων ελέγχων είναι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, ο έκτακτος έλεγχος και ο επανέλεγχος.

2. Οι επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούνται με συχνότητα που υπολογίζεται βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α) Γενικά κριτήρια:

αα) μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας κατά περίπτωση,

ββ) το είδος του παραγόμενου τροφίμου και η ενδεδειγμένη χρήση από τον καταναλωτή,

γγ) οι μέθοδοι επεξεργασίας.

β) Ειδικά κριτήρια:αα) το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει των εντύπων ελέγχου,

ββ) η εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αυτοελέγχου βάσει των εντύπων ελέγχου,

γγ) οι συστάσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση, τα μέτρα και οι διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί,

δδ) το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους,

εε) η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου.

Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 137 και στην παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018 (Α΄5) καθορίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση επικινδυνότητας και την κατάταξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στη μεθοδολογία προγραμματισμού των επισήμων ελέγχων.

3. Ως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους οι κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά το προηγούμενο έτος και συντάσσουν έκθεση απολογισμού και β) καθορίζουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2, τη συχνότητα και την εποχική κατανομή των επίσημων ελέγχων ανά εγκατάσταση και επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για το τρέχον έτος. Η έκθεση απολογισμού και ο προγραμματισμός των επίσημων ελέγχων αποστέλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους στους τομείς αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ και ελέγχουν την υλοποίησή τους μέσω του συστήματος επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων. Το εν λόγω σύστημα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και λειτουργεί με τεκμηριωμένες διαδικασίες επαλήθευσης που διενεργούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

4. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ως κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί έκτακτους ελέγχους, στους οποίους μπορεί να συμμετέχουν και επίσημοι κτηνίατροι της περίπτωσης 12 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας μπορεί να αναθέτει τους έκτακτους ελέγχους εξ ολοκλήρου στους επίσημους κτηνιάτρους. Οι εγκεκριμένοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, επίσημοι κτηνίατροι του παρόντος καταχωρίζονται σε μητρώο ανά είδος εγκατάστασης και επιχείρησης πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των επίσημων κτηνιάτρων της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.