Άρθρο 13 - Νόμος 4590/2019 - Αποδοχές Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Α.Σ.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Οι αποδοχές τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. ορίζονται σε ύψος εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) και της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997 (Α’ 174), όπως ισχύουν, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για τους δικαστικούς λειτουργούς στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για τον υπολογισμό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας της παρ. Α.1 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 προσμετράται ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησης. Η ισχύς του άρθρου 53 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) διατηρείται.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 και της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 (Α’ 166).