Άρθρο 21 - Νόμος 4590/2019 - Οργανικές θέσεις προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας συστήνονται τριάντα (30) οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

α. Μόνιμο προσωπικό: δέκα (10) θέσεις

αα. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: πέντε (5) θέσεις

ββ. ΠΕ Πληροφορικής: τρείς (3) θέσεις

γγ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: δύο (2) θέσεις

β. Θέσεις κλάδου Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων: είκοσι (20) θέσεις.

2. Οι Τομείς της Ειδικής Γραμματείας στελεχώνονται αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου ΣυμβούλωνΕμπειρογνωμόνων.

3. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

4. Για την επιστημονική υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραμματείας συνιστώνται επιπλέον πέντε (5) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίες καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., με συναφές με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας αντικείμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 24, για διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 24.