Άρθρο 23 - Νόμος 4590/2019 - Κλάδος Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/02/2019

Υπό κωδικοποίηση

1. Συστήνεται «Κλάδος Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων», ως ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήλων της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), κατόπιν εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών.

2. Οι αποσπάσεις της παραγράφου 1 διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 24, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης. Η διάρκεια των αποσπάσεων της παραγράφου 1 είναι τριετής με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

send