logo-print

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Νόμος 4618/2019 - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει- ας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνταγματικό δίκαιο - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

1. Στο άρθρο 10 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, για αιτιολογημένη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη σφαίρα γνώσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και σε εσωτερικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που τηρεί ή περιέρχονται σε γνώση της.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη.

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ μπορούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από την ΡΑΕ.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994(Α΄ 28), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί.

β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΡΑΕ προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

αα. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΡΑΕ, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της ΡΑΕ του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ββ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ΡΑΕ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π. τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της ΡΑΕ, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας.

γγ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη ΡΑΕ, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

γ) Κατά την αξιολόγηση των προσόντων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στη ΡΑΕ, η εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων, εφόσον έχει διανυθεί σε θέσεις σε Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμιστικές Αρχές ή σε θέσεις θεσμικών φορέων του τομέα ενέργειας, μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια.»

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4001/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν και την απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετ. 18354) της 21ης 6.2018 της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση εβδομήντα εννέα (79) κενών οργανικών θέσεων στη ΡΑΕ.

5. Το άρθρο 95 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 95

Μακροχρόνιος ΜηχανισμόςΑποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (εφεξής Μηχανισμός). Ως βασική υπηρεσία του Μηχανισμού ορίζεται η παροχή της υπηρεσίας διαθεσιμότητας ισχύος των επιλεγέντων παροχών, η οποία καθορίζεται από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

2. Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος παρέχεται στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δικαιωμάτων αξιοπιστίας για μια προκαθορισμένη περίοδο. Τα δικαιώματα αξιοπιστίας συνδυάζονται με υποχρεώσεις των επιλεγέντων παροχών και δύνανται να μεταβιβάζονται στο πλαίσιο δευτερογενούς αγοράς.

3. Ως Πάροχοι διαθεσιμότητας ισχύος ορίζονται, μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό μηχανισμό στήριξης, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής, τα συστήματα απόκρισης της ζήτησης, τα συστήματα αποθήκευσης, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής γειτονικών χωρών μέσω των διασυνοριακών διασυνδέσεων και οι σταθμοί ΑΠΕ.

4. Ως Αποζημίωση για την υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ στους Προμηθευτές.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι βασικές αρχές εφαρμογής του Μηχανισμού, όπως η διάρκεια ισχύος του μέτρου, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των επιλεγέντων Παροχών, η διάρκεια των Συμβάσεων των επιλεγέντων Παροχών με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγκρίνεται ο Κανονισμός Μακροχρόνιου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Με τον Κανονισμό ορίζονται διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τη συμμετοχή των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος στον Μηχανισμό, οι υποχρεώσεις των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος και οι συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η μεθοδολογία κατανομής των χρεώσεων στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.

7. Με την παρέλευση των πρώτων τεσσάρων (4) ετών εφαρμογής του Μηχανισμού και ακολούθως ανά δύο (2) έτη, η ΡΑΕ εξετάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μηχανισμού και την επίδραση του στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις τροποποίησης παραμέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.»

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 149 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018(Α΄ 101), η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020».

β) Στο πρώτο και στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.6.2020».

Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ