logo-print

Άρθρο 23 - Νόμος 4708/2020 - Ρυθμίσεις σχετικά με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την « Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

21/07/2020

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) προστίθεται περ. (ι) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι μηνών. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωση του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών μηνών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ιδίως έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του.

(β) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(γ) Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων.

(δ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ..

(ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(στ) Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου.

(ζ) Χορηγεί, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, βεβαίωση για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου.

(η) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και δημοσιεύει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.

(θ) Διενεργεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του Γενικού Διευθυντή.

(ι) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την ανάθεση, σε συμβούλους - αναγνώστες και σε επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης προς το Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για τα όργανα αξιολόγησης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση.

9. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

2. Στον ν. 3905/2010 (Α΄219) προστίθεται άρθρο 14α ως εξής:

«Άρθρο 14α

Στελέχωση - Ζητήματα προσωπικού

1. Η κάλυψη των θέσεων του Ε.Κ.Κ., που συνιστώνται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή και μετά από εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280), ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών ή απρόβλεπτων αναγκών δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994.

2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, το Ε.Κ.Κ. μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

3. Για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα ή αξιολόγησης, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή να ανατίθεται σε ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η σχετική δαπάνη βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η γνώση ξένης γλώσσας, αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

5. Για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Κ. επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτό προσωπικού από το Δημόσιο, από φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες, κατά περίπτωση, διατάξεις.».

3. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 98) παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ