logo-print

Άρθρο 77 - Νόμος 5003/2022 - Ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 και αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4622/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/12/2022

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή με απόσπαση από θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, που διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού για δύο (2) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Μετά τη λήξη της διετούς παράτασης της απόσπασης, οι υπάλληλοι δύνανται να υποβάλουν μόνο αίτηση για μετάταξη, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της περ. β). Αποσπάσεις υπαλλήλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία διενεργήθηκαν, λήγουν αυτοδικαίως με τη λήξη της διετίας και σε περίπτωση παράτασης με τη λήξη της διετούς παράτασης. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, η διετία της απόσπασης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Ειδικά οι θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μόνιμου με σχέση δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με μετάταξη ως εξής:

βα) Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στην Προεδρία της Κυβέρνησης με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση της Προεδρίας κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας ή βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάταξη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετή υπηρεσία σε οργανικές μονάδες της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή έχουν προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών μετά τον διορισμό τους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και διαθέτουν, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες εκθέσεις αξιολόγησης για την υπηρεσιακή τους απόδοση στις ανωτέρω υπηρεσίες, βαθμολογία από ενενήντα (90) έως εκατό (100) σε καθεμία από αυτές, εκτός αν τέτοιες εκθέσεις δεν υφίστανται ή δεν έχουν οριστικοποιηθεί, κατά τον χρόνο εξέτασης της αίτησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των αιτούντων. Η μετάταξη ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπερίπτωσης, ενώ για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται τα άρθρα 69 και 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής τους διατυπώνει γνώμη για την αποδοχή ή την απόρριψή τους, αφού συνεκτιμήσει την καταλληλότητα του υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογία στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας στον βαθμό και τον κλάδο ή την ειδικότητα, την τυχόν υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου. Στην εισήγηση προς το υπηρεσιακό συμβούλιο για την εξέταση της αίτησης μετάταξης, διαλαμβάνεται υποχρεωτικά και η αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται της Γραμματείας της Προεδρίας της Κυβέρνησης στην οποία ανήκει η θέση σχετικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ββ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι αιτήσεις μετάταξης κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία της υποπερ. βα).

γ) Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Για την ολοκλήρωση των μετατάξεων, εκδίδεται απόφαση από το αρμόδιο για τον διορισμό μέλος της Κυβέρνησης, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστο η κατηγορία και η εκπαιδευτική βαθμίδα, ο κλάδος και η ειδικότητα, η Γενική ή Ειδική Γραμματεία και η οργανική θέση στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις κινητικότητας κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4354/2014 (Α΄ 176). Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργού και του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης για θέματα προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β).

2. Το άρθρο 30 του ν. 4622/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30

Ειδική διάταξη για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

«1. α) Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για δύο (2) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, μόνο εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για απόσπαση, έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη συνεχούς υπηρεσίας στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν στις περιπτώσεις απόσπασης των υπαλλήλων:

αα) για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του υπαλλήλου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή προσώπου με α΄ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα,

αβ) για συνυπηρέτηση στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συμβιών του αιτούντος,

αγ) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης,

αδ) κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄298), περί απόσπασης σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1104/1980, περί απόσπασης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και

αε) σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, για την κάλυψη θέσεων ευθύνης, ύστερα από διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Με την επιφύλαξη της περ. β), η μετακίνηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης σε άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πριν από τη συμπλήρωση της οκταετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου, διενεργείται αποκλειστικά ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση του φορέα υποδοχής κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

β) Ειδικά οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ δημοσιογράφων που υπηρετούν στην Προεδρία της Κυβέρνησης, μπορεί, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να αποσπώνται σε άλλους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

γ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης των υποπερ. αα) έως και αε) της παρ. α), οι λοιπές αποσπάσεις υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης λήγουν αυτοδικαίως μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με τη λήξη της απόσπασης, οι υπάλληλοι επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη διατύπωση, εκτός αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλουν αίτηση για μετάταξη στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, οπότε η απόσπασή τους παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της απόσπασής τους. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Αν κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, εκκρεμεί αίτημα μετάταξης των αποσπασμένων υπαλλήλων στον ίδιο ή σε άλλον φορέα, η απόσπαση παρατείνεται ομοίως μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της απόσπασης.

Ειδικά: i) οι αποσπασμένοι που έχουν διατεθεί σε γραφεία κομμάτων, βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116), επανέρχονται αυτοδίκαια στην οργανική τους θέση μετά τη διάλυση της Βουλής και ii) οι αποσπασμένοι σε ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, επανέρχονται αυτοδίκαια στην οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019.

δ) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της περ. α΄, εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, διαδικασίες αποσπάσεων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκονται, διακόπτονται χωρίς άλλη διατύπωση, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της περ. γ΄.

2. Ειδικώς για τις ανάγκες της Προεδρίας της Κυβέρνησης και εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 29 θέσεις, δύναται με απόφαση του Πρωθυπουργού, να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Με την απόφαση ανάθεσης καθορίζεται και επιμίσθιο, που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών τους.».

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send