logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 3613/2007 - Οικονομικά και λοιπά ζητήματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/11/2007

Κωδικοποιημένο
Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ)

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επίδραση της καταναλώσεως οινοπνεύματος, ναρκωτικών και φαρμάκων στην πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος

1. α. Στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων - εξόδων, που υπηρετούν στην Ταμιακή Υπηρεσία των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών, οι οποίοι έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι κατέχουν οργανικές θέσεις ή, ακόμη, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ 14 και ΔΕ 15, καταβάλλεται το εκάστοτε χορηγούμενο επίδομα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών, που προβλέπεται από την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), ανεξαρτήτως μηνιαίου ποσού χρηματικής διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους στις ανωτέρω θέσεις έχει αποκλειστικό χαρακτήρα και γίνεται κατά πλήρες ωράριο.

β. Καταλογισμοί που έχουν γίνει σε βάρος των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου για τη λήψη του ανωτέρω επιδόματος αίρονται. Ποσά που έχουν τυχόν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των ίδιων καταλογισμών διαγράφονται.

2. α. Στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α') υπάγονται και οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες. Οι προθεσμίες των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α') που έληξαν την 31.8.2007 παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30.4.2008. Η προθεσμία λήψης από το αρμόδιο όργανο της σχετικής απόφασης δανειοδότησης, της περίπτωσης γ' της ανωτέρω παραγράφου παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.1.2008.

β. Οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 (ΦΕΚ 57 Α') που τροποποιήθηκαν με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30.4.2008. Η προβλεπόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 αίτηση δανειοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

3. Στο άρθρο 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'), προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

«9. Η συνομολόγηση δανείων από τους Συνδέσμους, για την εκπλήρωση σκοπών της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, γίνεται ύστερα από απόφαση των διοικητικών τους συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι μέλη τους. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 176 εφαρμόζονται, αναλόγως, για τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανείων.»

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

«6.α. Ποσοστό 30% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την πληρωμή του παραβόλου.»

5. Στο τέλος του άρθρου 205 του ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού, η ανωτέρω προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

6. Στο τέλος του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.»

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αναγνώρισις της αγωγής κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ

send