logo-print

Νόμος 2808/2000

Κύρωση της Ζιηθήκης φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/03/2000

Η Διαμεσολάβηση
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2808

Κύρωση της Ζιηθήκης φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ. που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που υπογράφηκε στο Κι-οινάου οτις 21 Οκτωβρίου 1998. της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΗΚΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας, εφεξής αποκαλούμενες τα 'Μέρη',

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τους στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς τους,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία των λοών τους να αναπτύξουν σχέσεις βάσει φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των θεμελιωδών ιστορικών αλλαγών που σημάδεψαν το τέλος των ιδεολογικών και στρατιωτικών συγκρούσεων στην Ευρώπη.

ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ από τις αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και βεβαιώνοντας ξανά το σεβασμό τους για τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Πράξη Ελσίνκι, το Χάρτη Παρισίων για μία νέα Ευρώπη και άλλα κείμενα του Ο.Α.Σ.Ε.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να διατηρήσουν την ειρήνη και να εδραιωθούν την ασφάλεια στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να παίξουν ενεργά ρόλο στην

ενθάρρυνση μέτρων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην προώθηση της φιλίας, της κατανόησης και της συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πεποίθησή τους για την ανάγκη παροχής νέας ποιότητας στις μεταξύ τους σχέσεις, εντός επαρκούς νομικού πλαισίου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν διμερείς δεσμούς στους τομείς της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, της οικονομίας, της επιστήμης και τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και tou πολιτισμού βάσει της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 21

Η παρούσα Συνθήκη θα καταχωρηθεί στη Γραμματεία του Ο.Η.Ε.. σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη Ο.Η.Ε..

Συντάχθηκε στο Κισινάου στις 21.10.1998 σε δυο αντίτυπα, στην ελληνική, μολδαβική και αγγλική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία της παρούσας Συνθήκης θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Για την Ελληνική Για τη Δημοκρατία της

Δημοκρατία Μολδαβίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

834

TREATY

ON FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE HELLENIC REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The Helienic Republic and the Republic of Moldova, hereinafter referred to as the "Parties",

- taking into account their close historical and cultural ties;

- reflecting the wish of their peoples to develop relations based on friendship, cooperation and mutual trust;

- stressing the significance of the fundamentaE historical changes which marked the end of ideological and military confrontation in Europe;

- guided by the principles and obligations resulting from the Charter of the United Nations, and reaffirming their respect for the commitments deriving from the Helsinki Act, the Paris Charter for a New Europe and other OSCE documents;

- determined to maintain peace and consolidate security in Europe and in the international community;

- determined to play an active rote in encouraging measures of mutual trust and promoting friendship, understanding and cooperation in international relations;

- expressing confidence in the necessity of conferring a new quality to the relations between them, within an adequate legal framework;

- willing to develop and strengthen bilateral ties in the fields of political and economic cooperation, economy, science and technology, environmental protection and culture, on the basis of equality and mutual benefit;

- have agreed as follows:

835

ARTICLE 1

. The Parties shall develop friendly relations, based on respect for the rules of international law and the principles of sovereign equality, non use of force or threat of its use, inviolability of frontiers, territorial integrity, peaceful settlement of disputes, and non intervention in the internal affairs of each other. They shall also base their mutual relations on common values such as peace, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms.

ARTICLE 2

The Parties confirm their commitment to settle' ail disputes that may eventually arise between them, exclusively by peaceful means.

ARTICLE 3

The Parties shall co-operate within the OSCE framework to strengthen the stability and security of the European continent as a whole and at a regional level.

ARTICLE 4

The Parties shall develop contacts at different levels between their Defence Ministries with a view to contributing to the strengthening of all-European security and confidence in interstate relations.

ARTICLE 5

In case of emergence of a situation which could pose a threat or create a danger to world peace and order, the Parties shall hold early consultations to " evaluate the situation and, where appropriate, undertake adequate measures.

ARTICLE 6

The Parties shall actively promote and support the process of balanced reduction of military forces and armaments in Europe and the strengthening of confidence and security, both on a bilateral and a multilateral basis.

836_ΕΦΗΜΕΡΙΣΊΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_

ARTICLE 7

The Parties shall promote bilateral co-operation, between state bodies and institutions, public organizations and other structures. The Parties shall prorribte co-operation between sport federations, and youth organisations, as well as co-operation in the field of tourism.

The Ministers of Foreign Affairs of the Parties shall hold consultations and shall review the implementation of the present Treaty once every year. Meetings relating to the application of the present Treaty, between other members of government shall take place when deemed necessary, by the two Parties.

ARTICLE »

The Parties shall hold consultations with a view of co-ordinating their positions on international issues of common interest.

They shall expand their contacts and co-operation within international organisations and fora to which both parties are members.

The Hellenic Republic welcomes the determination of the Republic of Moldova to be fully integrated into the European Union and other European Institutions. The Hellenic Republic will assist the Republic of Moldova to make best use of the provisions of the Partnership and Co-operation Agreement, will provide to the Republic of Moldova political support and will foster its efforts to achieve the major goal of gradual European integration.

ARTICLE 9

The Parties shall favour co-operation between their Parliaments and their Members of Parliament, with a view of exchanging information and experience, in order to facilitate bilateral co-operation.

The Parties shall encourage and support contacts between their political -parties and other social organisations; trade unions, foundations and the mass

The Parties shall support and promote contacts between their citizens in a jpiritibf mutual understanding and friendship.

837

ARTICLE 10

The Parties shall attach particular attention to the creation of favourable

*

conditions for the promotion of their economic co-operation. They shall develop economic relations according to the standards and practices of the international market.

Each of the Parties shall seek to improve conditions on its territory for the activities of the other Party. Each of the Parties shall encourage and protect capital investments, promote direct contacts between firms and enterprises, support the establishment of joint ventures.

ARTICLE U

Taking into consideration their common interests, the Parties shall intensify co-operation in the fields of environmental protection, preventing and limiting the results of natural disasters, rational use of natural resources, expansion of use of new technologies and implementation of highly efficient measures for the protection of nature.

The Parties shall expand their co-operation in the settlement of global as well as of European ecological problems.

ARTICLE 12

The Parties shall develop co-operation in the field of transport, including movement of persons and goods on their territories, in conformity with their national legislation and practice.

ARTICLE 13

The Parties shall establish the necessary conditions for an efficient cooperation in the field of science and advanced technologies, they shall promote contacts between their scientists, researchers and encourage common scientific -initiatives.

ARTICLE 14

The Parties consider extension and deepening of cultural relations to be a natural need of their peoples and an integral part of European cultural

838

heritage. They shall develop co-operation in the fields of culture, science, education and information.

Each of the Parties shall facilitate its citizens in becoming acquainted with culture, works of literature and art of the other Party. They shall promote exchanges between art groups, people of art, cultural and educational institutions.

Each of the Parties shall contribute to the preservation of artistic and cultural treasures of the other Party, including preservation of historical and cultural monuments and research of historical archives.

The Parties shall hold consultations aiming at identifying and restoring their works of art smuggled or illegally brought into the territory of the other Party.

ARTICLE 15

The Parties shall co-operate in the field of health protection, especially in disease combating. The Parties shall co-operate in the field of labour protection and social security.

ARTICLE 16

The Parties shall develop co-operation in the field of consular relations and shall consider ways for improving the movement of their citizens on the territory of the other Party.

ARTICLE 17

The Parties shall co-operate in combating crime, especially organised one, international terrorism, drug trafficking, piracy and smuggling. To this end, they shall exchange experience and information.

The Parties shall co-operate in legal matters and shall make efforts to conclude a treaty on mutual legal assistance.

ARTICLE 18

The provisions of this Treaty shall not affect the commitments of the /arties towards third parties and are not directed against any other state.

ΦΕΚ55

839

The Parties agree that the development of their relations can lead to the conclusion of co-operation agreements in different fields, as well.

This Treaty applies without prejudice to obligations deriving from the membership of the Hellenic Republic to the European Union. The provisions of the present Treaty cannot therefore be invoked or interpreted in order to invalidate the obligations deriving from the Treaty on the European Union or the agreements between the Republic of Moldova and the Union.

ARTICLE 19

This Treaty is concluded for a period of 10 years and shall be automatically renewed for new 10 year periods , unless one of the contracting Parties notifies in writing through diplomatic channels the other Party of its wish to denounce the Treaty one year before the date of its expiration.

ARTICLE 20

This Treaty shall enter into force the date of the last notification through diplomatic channels confirming that the constitutional procedures required by both Parties for the entry into force of this Treaty have been completed.

ARTICLE 21

The present Treaty shall be registered with the UN Secretariat in accordance with Article 102 of the UN Charter.

Done at Chisinau on 21/10/1998 in two copies, in the Greek, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpreting this Treaty, the English text will prevail.

For the Hellenic Republic For the Republic of Moldova

840

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-σήτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συνθήκης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του

ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠ.-ΑΟ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙ&ΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣS ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΪΦ/ΪΕΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΠΌΝ

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΖΩΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α ΕΓ1ΙΚΟΙΝΟΝΙΟΝ

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

842

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 752 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 6248188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5241785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΒΕΣΣΜΟΝίΚΗ - Βοσ. Όλγας 227 - Τ. Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑ! - Νικήτα 6-3 Τ.Κ. 185 31 4135 22Β ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381100

ΙΟΑΝΝΙΗΛ - Διαιίϋΐτήριο Τ Κ. 450 44 (0651) S7215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήρια Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) Β9 127 / 89120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081)396223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• ΓιαταΦΕΚαπό 1 μέχρι β σελίδες 200 δρχ.

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά βσελιδο ή μέρος αυτού.

• ΓισταΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδωνδρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ

ΤΑΠΕΤ3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσειςκ.λπ.)

60.000 δρχ.

3.000 δρχ.

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

70.000

Λ

3.500 »

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

15.000

α

750 -

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

70.000

»

3.500 -

Αναπτυξιακών Πράξεων (ΤΑ.Π.Σ.)

30.000

Λ

1.500 »

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

15.000

»

750 -

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

5.000

U

250 »

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

10.000

500 -

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

3.000

150 »

Προκηρύξεων Α,Σ.Ε.Π.

10.000

»

500 »

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

300.000

15.000 ■·

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

50.000

2.500 »

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

300.000

»

15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

*Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ωςκαιοιεπιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσά υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου καιλήγειτην31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρημαπκό γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

_Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΒ.ΟΟ' έως 13.00'_

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ