logo-print

Νόμος 2861/2000

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

23/11/2000

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2861

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Γης Δημοκρατίας της Λεττονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λεττονίας, καλούμενες εφεξής «Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με τη διακίνηση των προσώπων εντός των πλαισίων του σεβασμού των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

ΣΕΒΟΜΕΝΕΣ τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και μεριμνώντας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ' αόριστον.

2. Κάθε Μέρος μπορεί, αφού ενημερώσει το άλλο Μέρος να αναστείλει δια κοινοποιήσεως την παρούσα Συμφωνία, εξαιρουμένου του άρθρου 1, για σοβαρούς λόγους και ειδικότερα για λόγους προστασίας της ασφάλειας του κράτους, της δημόσιας τάξης ή της υγείας των πολιτών. Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται πάραυτα για την άρση του μέτρου αυτού, χωρίς καθυστέρηση, δια της διπλωματικής οδού.

3. Κάθε Μέρος δύναται να καταγγείλει για σοβαρό λόγο την παρούσα Συμφωνία δια κοινοποιήσεως, αφού ενημερώσει σχετικά το έτερο μέρος.

4. Η αναστολή ή η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ημέρα μετά το μήνα κατά τον οποίο παρελήφθη η κοινοποίηση από το έτερο Μέρος.

Εγινε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική , λεττονική και αγγλική γλώσσα, που το καθένα έχει την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία του κειμένου της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1999

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΟΔΟΣ Η Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λεττονίας για την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η είσοδος ή η διαμονή είναι παράνομη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ελλάδος και ο Υπουργός Εξωτερι* κών της Δημοκρατίας της Λεττονίας, καλούμενοι στο εξής « Μέρη», συμφώνησαν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα :

Πιστοποιητικό ιθαγένειας που μπορεί να αποδοθεί ακριβώς σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Διαβατήριο πάσης φύσεως (κοινό, διπλωματικό, υπηρεσιακό, έγγραφο με φωτογραφία εκδοθέν από τις αρχές προς αντικατάσταση διαβατηρίου) ή οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Βεβαίωση ταυτότητας προξενικής αρχής.

Εθνικό δελτίο ταυτότητας (ακόμη και προσωρινής ισχύος ή ειδικής φύσεως).

Ταυτότητα ανηλίκου υπέχουσα θέση διαβατηρίου.

Προσωρινή βεβαίωση ταυτότητας.

Στρατιωτικό βιβλιάριο ή στρατιωτικό δελτίο ταυτότητας.

2. Η πραγματική απόδειξη της υπηκοότητας στις ανωτέρω περιπτώσεις θα ισχύει για τα Μέρη χωρίς να προβαίνουν σε ευρύτερες έρευνες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

1. Η υπηκοότητα των προς επανεισδοχή υπηκόων των Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Συμφωνίας Επανεισδοχής πιθανολογείται με βάση τα παρακάτω στοιχεία :

Κατοχή ενός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 αυτού του πρωτοκόλλου έγγραφα του οποίου η ισχύς έχει λήξει.

Εγγραφο που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και το οποίο βεβαιώνει την ταυτότητα του προς επανεισδοχή προσώπου (υπηρεσιακή ταυτότητα υπαλλήλου, ταυτότητα επιχειρήσεως, άδεια οδηγήσεως, απόσπασμα ληξιαρχικών στοιχείων, ναυτικό φυλλάδιο κ.λπ.).

Αδεια και τίτλοι παραμονής που έχουν λήξει.

Φωτοτυπία ενός από τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω.

Δηλώσεις του ενδιαφερόμενου που έχουν ληφθεί νομίμως από το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση. Καταθέσεις μαρτύρων. Γλώσσα του ενδιαφερόμενου.

Ακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες επίσημες Αρχές του Μέρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτού του πρωτοκόλλου.

2. Τα ανωτέρω τεκμήρια πιθανολόγηοης της υπηκοότητας θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα από τα Μέρη, πλην αποδείξεως του αντιθέτου, από το Μέρος προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την υπηκοότητα, οι προξενικές Αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, χορηγούν χωρίς καθυστέρηση στο προς επανεισδοχή πρόσωπο ένα έγγραφο που επιτρέπει την αναχώρηση του σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την υπηκοότητα του προς επανεισδοχή προσώπου, το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να ζητήσει από τις προξενικές αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, να προβούν στην εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον τόπο που θα καθορίσει το Μέρος που υποβάλλει την αίτηση, σε συμφωνία με τις αρμόδιες προξενικές αρχές. Τα Μέρη θα επιμεληθούν να πραγματοποιήσουν την εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου το συντομότερο δυνατό.

5. Όταν, μετά την εξέταση ή στη διάρκεια της επαλήθευσης των στοιχείων που ελήφθησαν κατά την εξέταση, αποδειχθεί ότι το προς επανεισδοχή πρόσωπο έχει την υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι προξενικές αρχές του εν λόγω Μέρους, θα του χορηγήσουν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των αλλοδαπών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της Συμφωνίας Επανεισδοχής αποδεικνύεται με βάση τα παρακάτω έγγραφα :

Τη σφραγίδα εισόδου ή αντίστοιχη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο. '

Τη σφραγίδα εξόδου κράτους όμορου προς ένα από τα Μέρη, λαμβανομένων υπόψη του δρομολογίου καθώς και της ημερομηνίας διάβασης των συνόρων.

Τη σφραγίδα εισόδου σε πλαστό ή παραποιημένο διαβατήριο.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να διαπιστωθεί τυπικά η είσοδος μέσω των συνόρων του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα που ενδεχομένως ελήφθησαν από τις Αρχές κατά τη διέλευση των συνόρων.

2. Η είσοδος στο έδαφος των Μερών των αλλοδαπών. που αναφέρονται στα ίδια άρθρα της Συμφωνίας Επανεισ-δοχής, μπορεί να συνάγεται από :

Δηλώσεις του προς μεταγωγή προσώπου.

Δηλώσεις υπαλλήλων αρμοδίων υπηρεσιών του Μέρους ή άλλων προσώπων.

Δακτυλικά αποτυπώματα εκτός από αυτά που ενδεχομένως ελήφθησαν από τις αρχές κατά τη διέλευση των συνόρων.

Ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.λπ.).

Ταυτότητες που επιτρέπουν την είσοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά καταστήματα των Συμβαλλόμενων Μερών.

Δελτία ιατρικών, οδοντιατρικών κ.λπ. επισκέψεων.

Δεδομένα από τα οποία προκύπτει ότι το προς μεταγωγή πρόσωπο κατέφυγε στις υπηρεσίες γραφείου ταξιδί-ων ή μεταφορέα λαθρομεταναστών.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔίΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Για την παράδοση -επανεισδοχή προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα t, 2 και 3 της Συμφωνίας Επανεισ-δοχής ακολουθείται μια από τις παρακάτω διαδικασίες με χρήση των αναφερόμενων για καθεμία από αυτές, εντύπων.

α. Παράδοση - Επανεισδοχή με απλουστευμένη διαδικασία.

Όταν ένα πρόσωπο συλλαμβάνεται σε μεθοριακή ζώνη, η παράδοση-επανεισδοχή του γίνεται με την εξής απλουστευμένη διαδικασία :

Το αιτούν Μέρος, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις επανεισδοχής. γνωστοποιεί προς τις αρμόδιες Αρχές του προς ό η αίτηση Μέρους, που μνημονεύονται στο άρθρο 6 του παρόντος, προφορικά, τηλεφωνικά ή με tax τη σύλληψη του αλλοδαπού ζητώντας την παραλαβή του.

Το προς ό η αίτηση Μέρος υποχρεούται, εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από τη γνωστοποίηση της σύλληψης, να παραλάβει το εν λόγω πρόσωπο.

Η παράδοση-παραλαβή του προσώπου πραγματοποιείται απο το προσωπικό των συνοριακών σταθμών των Μερών, που μνημονεύονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου και συντάσσεται πρακτικό σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ρ. Παοάδοσπ - Επανεισδονπ υε κανονική διαδικασία

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτή δεν γίνεται δεκτή, ακολουθείται η παρακάτω κανονική διαδικασία:

Το αιτούν Μέρος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επανεισδοχής, υποβάλλει αίτηση για την παραλαβή του προσώπου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, στις μνημονευόμενες στο άρθρο 6 αυτού του Πρωτοκόλλου αρμόδιες Αρχές, του προς ό η αίτηση Μέρους.

Η παραλαβή της αίτησης πιστοποιείται γραπτώς.

Η απάντηση είναι υποχρεωτική μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Συμφωνίας Επανειοδοχής.

Η παράδοση-παραλαβή του προσώπου θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της Συμφωνίας Επανεισδοχής δια των συνοριακών σταθμών του άρθρου 7 του παρόντος και θα πιστοποιείται με τη σύνταξη κοινού πρακτικού, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της Επανεισδοχής, τα Μέρη δεσμεύονται να μην προβαίνουν στην παράδοση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού προσώπων. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που η επανεισδοχή αφορά ομάδα προσώπων εισελθόντων ταυτόχρονα στην επικράτεια του αιτούμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ

Τα Μέρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας Επανεισδοχής, θα επιτρέπουν στους αλλοδαπούς την τράνζιτ διέλευση με σκοπό την επανεισδοχή.

Στην περίπτωση αυτή θα προηγείται σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του προς ό η αίτηση Μέρους, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τις αντίστοιχες αρχές του αιτούντος Μέρους.

Το προς ό η αίτηση Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη διέλευση με σκοπό την επανεισδοχή αλλοδαπού, για λόγους προστασίας της κρατικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι αρχές των Μερών, οι οποίες εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν και να αποδέχονται τις αιτήσεις επανεισδο-χής ή της ελεύθερης διέλευσης, είναι οι ακόλουθες :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τόσο για τις περιπτώσεις αιτήσεων επα-νεισδοχής όσο και ελεύθερης διέλευσης.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

Η Συνοριακή Υπηρεσία Μετανάστευσης της Εθνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ταχυδρομική διεύθυνση 5 Raina Blvd. Ly- 1533, Riga

Tel. No. 00371 7219176,7219550 Fax. No. 00371 7219301, 7219448

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η παράδοση-παραλαβή των ανωτέρω προσώπων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνοριακών σταθμών των Μερών:

* ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

2. Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ Διεθνής Αερολιμένας «ΡΙΓΑ».

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Συμφωνίας Επανεισ-δοχής και του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων Αρχών των Μερών θα χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα την αγγλική γλώσσα.

Οι εμπειρίες που θα αποκομίζονται από την υλοποίηση του παρόντος θα εκτιμώνται από διορισμένους εμπειρογνώμονες των Μερών. Εφόσον προκύπτει ανάγκη, θα γίνονται επίσης έκτακτες συσκέψεις.

Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει ταυτόχρονα με τη Συμφωνία Επανεισδοχής και παύει να ισχύει με τη λήξη αυ-. της.

Εγινε στην Αθήνα την 17η Μαρτίου 1999 σε δύο ταυτόσημα αντίτυπα στην ελληνική, λεττονική και αγγλική γλώσσα, αμφότερα εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Π. Κανελλοπούλου 4

101 77 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 00301 - 6917326, 6929210

Fax. 00301 - 6921675, 6912661

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(υπογραφή)

ΠΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

(υπογραφή)

3734_ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Για την παράδοση - παραλαβή προσώπου με απλουστευμένη διαδικασία.

\Λ Την................................................, ώρα.................................., στ„

.........................................παραδόθηκεστ

........................................................................... ο/η

............................................................ Υποκοότητα ...

Η ταυτότητα διαπιστώθηκε βάσει.......................

2. Χρόνος, τόπος και σκοπός της παράνομης εισόδου

3. Πιστοποιούσες αποδείξεις ή περιστάσεις βάσει των οποίων πιθανολογείται η είσοδος ...___..............................................................................................

4. Αντικείμενα, έγγραφα και χρήματα που παραδίδονται μαζί με το προς μεταγωγή πρόσωπο ......................................................................................

5. Ανήλικοι (—) που μετάγονται μαζί με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 1 (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως):

6. Συνημμένα: α)..................

β)

γ)

δ)

ε)

Το πρωτόκολλο έγινε σε ____________________________αντίτυπα

στην________.-----------_______......„.„.-------...........—.„.....„„.-----γλώσσα.

Ονοματεπώνυμο και υπηρεσία του παραδίδοντος

Ονοματεπώνυμο και υπηρεσία του παραλαμβάνοντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΠΟ =

ΠΡΟΣ

ΑΡΙΘ.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1-1- Επώνυμο :

1-2. Όνομα

13. Ψευδώνυμο :

1.4. Υπηκοότητα

Γλώσσα :

1-5- Ημ. γεννήσεως

ΦΕΚ255

L6. Τόπος γεννήσεως :

1.7. Τόποςκατοικΐας στη χώρα αφετηρίας :..

1.8. Τίτλος και αριθμός του εγγράφου το οποίο πιστοποιεί την διέλευση των συνόρων, εκδούσα αρχή, ημερομηνία ισχύος:.........................................

1.9. Ειδικά χαρακτηριστικά ταυτότητας:

2. ΠΕΡΕΣΤΑΣΕΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ! ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΚΡΑΤΟΣ

2.1. Ημερομηνία και ώρα εισόδου-------------...............................................

2.2. Τόπος

23. Περιστάσεις εισόδου (λεπτομερή στοιχεία) :

3. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΣ 3.1. Χρονικό σημείο εισόδου......................................

3.2. Τόπος εισόδου

33. Διάρκεια διαμονής

3.4. Τόπος διαμονής

3.5. Δρομολόγιο κίνησης προς τα σύνορα

3.6. Αποδεικτικό μέσο ή μέσο πιθανολόγησης της δια μέσου των συνόρων εισόδου προσώπου το οποίο, δεν πληροί τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής (παράνομης εισόδου)....................................................................

4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

4.1. Ανάγκη διερμηνέως για :............................................................................

4.2. Προσωπικά αντικείμενα (έγγραφα, ρευστά κ.λ-π)

43. Ενδείξεις ιδιαίτερης επικινδυνότητας του προσώπου (π,χ. υποΐ[/ΐες σοβαρών αξιόποινων πράξεων, επιθετικό πρόσωπο κ.λ.π.)4.4. Κατάσταση υγείας (ενδεχ. ιδιαίτερη ιατρική θεραπεία)

43. Ανήλικοι (........) που παραδίδονται μαζί με το πρόσωπο που ανέφερεται

στα ανωτέρω σημεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως)

4.6. Αιτήσεις του παραδοτέου προς τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους και άποψη της αρμόδιας αρχής, ενδεχόμενες αιτήσεις αναγνώρισης ιδιότητας του πρόσφυγα ή δικαιώματος Ασύλου:

5. ΜΕΤΑΓΩΓΗ

5.1. Κράτος προορισμού

5.2, Πιθανά περαιτέρω ενδιάμεσα κράτη :

53. Η παραλαβή σε ενδιάμεσα κράτη και στο κράτος προορισμού είναι βέβαια ΝΑΙ/ΟΧΙ

5.4. Δεν είναι δυνατή η απ_ ευθείας επιστροφή του προσώπου στο κράτος καταγωγής ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

7. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Βεβαίωση παραλαβής της Αίτησης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τόπος παραδόσεως : ...............................................................................

Ημερομηνία, και ώρα .....................................................................

Παραδίδων :.........................................................................................

Παραλαμβάνων : ...................................................................

Αναφερόμενος στην απο: ..................................................................

.................................................., αίτηση.....................................................

Παρελήφθησαν τα κατωτέρω πρόσωπα από.............____.............__„___....

Παραδίδονται τα ακόλουθα συνημμένα έγγραφα : 1.

2.

3.

4.

5.

Παρατηρήσεις

Όνομα, επώνυμο και ιδιότητα του παραδίδοντος

Όνομα, επώνυμο και ιδιότητα του παραλαμβάνονοτος

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

REGARDING THE READMISSIONOF PERSONS WHOSE ENTRY OR RESIDENCE IS ILLEGAL

The Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as Contracting Parties, desirous of facilitating the co-operation between the two Contracting Parries in order to ensure a better application of the provisions relevant to the transfer of persons who do not or who no longer fulfil the conditions in force for entry or residence, within the framework of respect of the rights and guarantees provided for by the laws and regulations in force as well as within the framework of respect of the international conventions and agreements and endeavouring to prevent illegal immigration,

Have agreed, on the basis of reciprocity, as follows :

Article 1

READ MISSION OF THE NATIONALS OF THE CONTRACTING "PARTIES

I. Each Contracting Party shall readmit at its territory, at the request of the other Contracting Party and without any formalities, persons who do not, or who no longer, fulfil the conditions in force for entry or residence on the territory of the requesting Contracting Party, provided that it is proved, or may be validly assumed that they possess the nationality

_ of the requested Contracting Party.

'Upfii"implication by the requesting Contracting Party, the requested Contracting Parry shall, withc-uAany delay, issue the travel documents required for the repatriation of the persons to . betreifenitted.

3. The requesting Contracting Party shall readmit such persons under the same conditions, if subsequent checks reveal that they were not in possession of the nationality of the requested Contracting Parry when they departed from the territory of the requesting Contracting Party.

Article 2

RE AD MISSION OF AN ALIEN ON THE BASIS OF AN ADVANCE

NOTIFICATION

1. An alien is a person who is neither Greek, nor Latvian citizen;

2. The Contracting Party shall readmit without any formalities an alien who has entered the territory of the other Contracting Party direcdy from its territory, on the basis of an advance notification by the competent authority of the other Contracting Party, if no more than seventy-two hours have passed since the entry.

3. It is considered that the alien has entered the territory direcdy from die territory of the other Contracting Parry if this can be proved or it may be validly assumed to be sufficiently probable.

Article 3

RE AD MISSION OF AN ALIEN ON THE BASIS OF A REQUEST

1. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit an alien

who has arrived in the territory of the other Contracting Party directly from the territory of the Contracting Party and the entry or residence of whom does not fulfill the provisions in the legislation of the other Contracting Party. However, this shall not apply if the alien has been granted a residence permit by the other Contracting Party after his entry into the country in question.

2. The Contracting Parry shall, at the request of the other Contracting Parry, readmit without

any formalities an alien who stays illegally in the territory of the other Conrracting Party and who is in possession of a valid residence permit or a valid visa issued by the Contracting Party.

3. The Contracting Party shall make every effort to give priority to deporting nationals of an

adjacent State to their country of origin.

4. The Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, readmit also a

stateless alien who has entered the territory of the other Contracting Party by means of a travel document issued by the Contracting Party, entitling - even after its expiration - the return to the territory of the Contracting Party which issued that document, or who has immediately before his entry into the territory of the other Contracting Party resided in the territory of the Contracting Party and arrived directly from the territory of the Contracting Party after the entry into force of this Agreement.

ΦΕΚ255

Article 4

RESIDENCE PERMITS

As residence permits pursuant to Articles 2 and 3 of this Agreement are considered any entry visas or any authorizations issued by the Contracting Parties, entitling the persons to enter or reside on the territory of that Contracting Party. This shall not include temporary permissions to reside on the territory of one of the Contracting Parties in connection with the processing of an asylum application.

Article 5 TIME LIMITS

1. The requested Contracting Party shall reply to readmission requests addressed to it without any delay, and, in any event, within a maximum term of fifteen (15) days, from the date of their receipt.

2. The requested Contracting Party shall accept the persons whose readmission has been agreed to without any delay, and, in any event, within a maximum term of one (1) month. Upon application by the requesting Contracting Parry, this time limit may be ejiefi&eaLfeJ the time taken to deal with legal or practical obstacles.

Article 6

TIME LIMIT OF THE READMISSION OBLIGATION

The application for the readmission of persons mentioned in Articles 2 and 3 of this Agreement, must be submitted within a maximum term of six (6) months from the date the requesting Contracting Parry noted the illegal entry and presence of the said alien on its territory.

Article 7

TRANSIT PASSAGE FOR THE PURPOSE OF READMISSION

1. The Contracting Parties shall allow aliens to pass through their territory in transit for readmission, if the other Contracting Party so requested and if admission to other possible States of transit and to the State of destination is assured.

2. [t shall not be essential for the requested Contracting Party to issue a transit visa in case of transit by air.

3. Regardless of any previous authorisation, persons to which a transit passage was allowed

may be returned to the other Contracting Party on any one of the conditions of Article 11. Similarly, these persons may be returned to the other Contracting Parry in case no proof can be provided about either their transit passage through a third country or their readmission by their country of origin, as well as when the expelled person is rumself responsible for not having reached the next transit or host country.

4. The Contracting Parties shall endeavour to restrict transit operations to aliens who cannot be returned to their state of origin directly.

Article 8

DATA PROTECTION

In so far as personal data have to be communicated for the implementation of the present agreement, such information may concern only the following:

(1) The particulars of the person to be transferred and where necessary, of the members of that

person's family (surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex. current and any previous nationality)

(2) passport, identity card and other identity and travel documents and laisez-passcr (number.

period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue etc.)

(3) other details required for the identification of the persons to be transferred

(4) stopping places and itineraries

(5) residence permits or visas issued by one of the Conrracting Parties.

Article 9

COSTS

1. The costs of transporting persons taken in charge pursuant to Articles 1, 2 and 3 of this Agreement shall be bome by the requesting Contracting Party up to the border of the requested Contracting Party.

2. The costs of transit up to the border of the state of destination, and, where necessary, the expenses of an eventual return shall be bomeby the requesting Contracting Party in accordance with Article 7 of this AgrocfneruJr^'^

Article 10

EXECUTIVE PROVISIONS

1. The Contracting Parties will resolve fay mutual consent an'l ha a spirit of cooperation all problems associated with the application of this Agreement ·

2. The Contracting Parties will set up in a separate Protocol, being an integral pan of this

Agreement, the conditions, procedures and documents f'"r 'rs application.

Article 11

AGREEMENTS/CONVENTIONS SHALL NO'*' BE AFFECTED This Agreement shall not affect obligations of die Contracting Parties arising from :

1. The Convention on the Status of Refugees signed in Geneva. July 23, 1951, as amended by the Protocol signed in New York on January 31, 1967.

2. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on November 4, 1950.

Article 12

ENTRY INTO FORCE

This Agreement will be temporarily applied from the first d;i / of the second month of its signing and will enter into force after the exchange of notes by *hich the Contracting Parties notify each other of the fulfillment of all internal legal requirements necessary for its entry into force.

Article 13

SUSPENSION - TERMINATION

1. The present Agreement is concluded for an mdefinitc perio'l2. .After informing the other Contracting Party, each ContracJing Party may suspend this Agreement by giving a written notification with the exception of the provisions regulating the readmission of the citizens of the Contracting Parties on important grounds, in particular on the grounds of the protection of state security, public order or public health. The Contracting Parties shall notify each other of *Jie cancel! a lion of the suspension, without any delay trough diplomatic channels.

3. After informing the other Contracting Party, each Contracting Party may terminate this Agreement by giving a relevant notification.

4. The suspension or termination of the present Agreement shall become effective on the first day of the month in which notification was received by the other Contracting Party.

Done in Athens on the 17th of March 1999 in two originals in Greek, Latvian and English languages, each text being equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

PROTOCOL

FOR ΓΜΓ LE ΜΕΝΤ ΛΙΤΟ Ν OF THE AGREEMENT OF THE 17th MARCH 1999

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF .THE HELLENIC REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

REGARDING THE READMISSION OF PERSONS WHOSE ENTRY OR RESIDENCE IS ILLEGAL

Pursuant ro (tie Article 10 of the Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Latvia concerning the readmission of persons whose entry or residence is illegal, the Alternate Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as the " Parties", have agreed as follows :

ARTICLE I ACTUAL PROOF OF CITIZENSHIP

1. The citizenship of the persons to be readmitted of the Parties mentioned in the Article I of the Readmission Agreement, is proved by the following documents:

Any type of passport (ordinary, diplomatic, service, document with picture issued by the authorities in replacement of the passports) or any other kind of travel document.

National identity document (even of a temporary valid or special nature).

2. The actual proof of citizenship "in the above cases will be effective for the Pamps^vithoutproceeding to further investigations.

ARTICLE 2 PRESUMPTION OF CITIZENSHIP

1. The citizenship of the persons to be readmitted of the Parties mentioned in the Article 1 of the Readmission Agreement, may be presumed in particular on the basis of:

Possession of one of the set forth in Article 1 of thisProtocol documents, the validity of which has expired.

Certificate of citizenship, which may definitely attributed to a particular person.

Certification of identity by consular authority. Identity document of minors considered as passport. Provisional identity documents. Military record book or military passes.

Document granted by the competent authorities of the requested Party which certifies the identity of the person to be readmitted (service pass of an official, company pass, driving licence, extract "from the registry office, seamen's book, etc).

Permit and titles of residence which have expired.

A photocopy of one of the above mentioned documents.

Statements of the person in question, legally taken by the requesting Party.

Statements by witnesses,

Language of the person concerned,

Accurate information provided by the competent official authorities in Article 1 of thisProtocol of the Party.

2. The above evidence for presumption of the citizenship shall be bindingly recognized by the Parties, unless the opposite is proven by the requested Party."

3. In case that there are no doubts regarding the citizenship, the consular authorities of the requested Party grant without any delay to the person to be readmitted a document permitting his/her departure, pursuant to the National Legislation of the requested Party.

4. In case of doubt regarding the citizenship of the person to be readmitted, the requesting Parry may request to the consular authorities of the requested Parry to proceed to the examination of the person concerned. The examination will take place at a location proposed by the requesting Party, in agreement with rhe competent consular authorities. The Parties will take care of organising the examination of the person concerned, as soon as possible.

5. When, after the examination or during the period of verification of the particulars obtained at the examination it is proven that the person to be readmitted has the citizenship of the requested Parr/, the consular authorities of the Party in question will grant him/her the document mentioned in the paragraph 3 of this Article.

ARTICLE 3 PROOF ANT) PRESUMPTION OF ENTRY

1. The entry into the territory of the Parties of aliens, mentioned in the Articles 2 and 3 of the Readmission Agreement, is proven on.the basis of the following documents :

.An entry stamp or an equivalent corresponding indication in the travel document.

An exit stamp of a state which is frontier to one of the Parties, taking into account the itinerary and the date of the border crossing^

An en&y stamp on a false or falsified passport.

The travel documents which can formally establish entry across the borders of the requested Party.

The fingerprints which, eventually, have been taken by the authorities during the crossing of the borders.

2. The entry of aliens into the territories of the Parties mentioned in the same Articles of the Readmission Agreement, may be presumed on the basis of:

Statements by the person to be transferred.

Statements by officials of competent services of the Party or other persons.

Fingerprints in additional to those eventually taken by the authorities during the crossing of the borders.

Travel documents.

Receipts of supplied services (hotels, hospitals, etc).

Passes permitting access to public or private premises in the Parties.

Forms indicating visits to doctors, dentists, etc.

Data indicating that the person to be transferred has used the services of a travel agency or a transporter of illegal immigrants.

ARTICLE 4 READMISSION PROCEDURE

1. For the return - readmission of persons mentioned in Articles 1, 2 and 3 of the Readmission Agreement, one of the following procedures is followed, usimz one of the forms set forth for each one of them.

.1

ΦΕΚ255

a. Return - Readmission under simplified procedure

When a person is arrested in a frontier zone, his return - readmission takes place under the following simplified procedure :

The requesting Party, if the conditions set forth for readmission are met, notifies the competent authorities of the requested Party, mentioned in Article 6 of the present Protocol, orally, by phone or by fax, of the alien's arrest, requesting his readmission.

The requested Party is obliged, within a period not exceeding 48 hours from the notification of the arrest, to readmit the person concerned.

The return - readmission of the person is effected by the personnel of the border posts of the Parties, mentioned in Article 7 of this Protocol, and an official report is drawn up, pursuant to Annex I of the present Protocol.

b. Return - Readmission under normal procedures.

In case that the conditions for application of the simplified procedure are not met, as well as in cases that this procedure is not accepted, the following normal procedure is followed:

The requesting Party, if the conditions for readmission are met, submits a request for the return of the person, pursuant to Aniiex3-o£ this Protocol, to the competent authorities referred to in^Article .6 of this Protocol, of the requested Party.

The receipt of the request is certified in writing.

The reply is compulsory within the period provided for^u^^rticie^ par. 1, of the Readmission Agreement.

The return - readmission of the person will take place within the period prescribed by Article 5, par.2 of the Readmission Agreement, through the frontier stations of Article 7 of the present Protocol, and will be certified by the drawing up of a common official report, pursuant to Annex 3 of this Protocol.

2. In any case of implementation of the Readmission procedure, the Parties commit themselves not to proceed to the readmission of an especially large number of persons. This commitment is not valid for a case that the readmission concerns a group of persons entering at the same time the territory of the requesting Parry.

ARTICLE 5

TRANSIT PASSAGE FOR READMISSION PURPOSE

The Parties, in the cases of Article 7 of the Readmission Agreement, will permit to aliens the transit passage for readmission purposes.

hi this case, the competent authorities of the requested Party, set forth in .Article 7 of this Protocol, will be informed in advance by the respective authorities of the requesting Party.

The requested Party reserves the right not to permit the transit passage for the purpose of readmission of an alien, on the grounds of protection of the state security, the public order and the public health.

ARTICLE 6 COMPETENT AUTHORITIES

The authorities of the Parties which are authorized to submit and accept the requests concerning readmission or free transit, are the following:

FOR THE HELLENIC REPUBLIC

The Directorate of State Security of the Ministry of Public Order for both - the cases of readmission and transit passage requests.

Mailing Address

4 P.Kanellopoulou str.

101 77 - Athens

Tel. no 00301 - 6917326, 6929210 Fax no 00301 - 6921675, 6912661

FOR THE REPUBLIC OF LATVIA

The Board of Immigration Police of State Police of the Ministry of Interior Mailing Address 5RainaBlvd. LV- 1533, Riga

Tel. No. 00371 7219176, 7219550 Fax. No. 00371 7219301, 7219443

ARTICLE 7

FRONTIER STATIONS FOR THE RETURN- READMISSION OF PERSONS TO BE READMITTED

The return - readmission of the above persons takes place through the following frontier stations of the Parties.

FOR THE HELLENIC REPUBLIC

1. State Airport of Athens "HELLINIKON"

2. State Airport of Salonica "MACEDONIA"

FOR THE REPUBLIC OF LATVIA

International Airport "RIGA"

ARTICLE 3 VALIDITY AND IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL

During the period of implementation of the Readmission Agreement and this Protocol, the representatives of the competent authorities of the Parties, will use in priority the English language.

The experiences obtained from the implementation of this Protocol will be estimated by experts of the Parties. If necessary,ajsixex^orainary meetings will be held.

This Protocol will enter into force simultaneously with the Readmission Agreement and will be terminated simultaneously with the termination of it.

Done in Athens on the 17th of March 1999, in two originals in Greek, Latvian and English languages, each text being equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

THE ALTERNATE MINISTER THE MINISTER

OF FOREIGN AFFAIRS OF FOREIGN AFFAIRS

OF THE HELLENIC REPUBLIC OF THE REPUBLIC OF LATVIA

ANNEX 1.

RECORD

the return-readmission of person under the simplified procedure

On .................................................. at (hour) .......................... at (location)

.................................................................. transferred to

(full name of person)

Citizenship..........................................................'........................... His/her identity was verified

based on :.................................................................................................................................

Time, place and motive of illegal entry :

Evidences or circumstances substantiating presumption of entry :

Objects, documents and money to be transferred with the transferee

5.

Minors (......) transferred together with the persons referred to under point I (forename,

surname, date of birth):

■attached :

ο............

b)............

3)............

d)............................................................................................................................................

5).........................................-....................................................................

The protocol was drawn up in .............................copies

in .......................λ.....................................................language (s).

-all Name and Service of the Transferring Official

Full Name and Service of the Receiving Official

_ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)_3759

ANNEX 2

ΟΜ

UMBER :.................................................................................

APPLICATION RETURN - ADMISSION OF PERSON

1 PERSONAL DATA 1.1. Surname

1.2. Forename

1.3. Nickname

1.4. Citizenship Language

1.5. Date of Birth

1.6. Place of Birth

1.7. Residence in me country of departure

1.8. Title and number of the document certifying the crossing of the borders, issuing authority, date of expiration :

2. CIRCUMSTANCES OF THE ILLEGAL ENTRY IN THE TRANSFERRING STATE

2.1. Date and time of entry

2.2. Place

2.3. Entry circumstances (detailed particulars):

3. STAY IN THE RECEIVING STATE

3.1. Time of entrv

y

3.2. Place of entry

3.3. Duration of stay

ΦΕΚ255

3.4. Place of stay

3.5. Route to frontiers:.

3.6. Proof or grounds of presumption that a person not meeting entry or residence requirements, entered via the frontiers

4. SPECIAL CIRCUMSTANCES RELATED TO THE PERSON 4.1. Need of interpreter for :.................................................

4.2. Personal belongings (documents, cash etc):

4.3. Indications of particularly dangerous person (e.g. suspected for serious punishable acts, aggressive person, etc.): .....................................

3762_ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4.4. State of health (possible reference to special medical care):

4.5. Minors (........) transferred together with the person mentioned in the above

points (forename, surname, date of birth) :

4.6. Applications submitted to the competent authorities of the requesting state by the transferee and position of the competent authorities, including any application for recognition of refugee or right of asylum :

5. TRANSFER

5.1. Stare of destination :

5.2. Possible additional transit states :

5.3. Is the admission guaranteed in any transit state and the state of destination ? YES/NO

5.4. Is the direct repatriation of the person to the origin country possible ? YES/NO 6. PROPOSED PLACE AND TIME OF TRANSFER

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. ATTACHED

REMARKS (A picture/photo can be required by the requesting Party in case that the person concerned does not possess any document with picture )

The Chief of the Service

CONFIRMATION OF RECEIPT OF THE REQUEST

3764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)____

ANNEX 3

RECORD OF THE RETURN - ADMISSION OF A PERSON

Place of transfer

Date and time of transfer :. Returning authority :

Admitting authority

In response to the request :............................................

, dated......................................

The persons listed below were admitted by

1...........................................................................................

2.

3..........................................................................................,

4.

5..............................................................................

The following attached documents are handed over :

ι.............................................................................

4.

Remarks

■Forename, surname and Forename, surname and

position of position of

retarning official admitting official

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καιτηνεκτέλεσήτου ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

3768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPETGR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 524Β 18Β Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποβολή Φ.Ε.Κ, 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ Κ. 411 10 (041)597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• ΓιαταΦΕΚαπό 1 μέχρι8σελίδες200 δρχ.

• ΓιαταΦΕΚαπό 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (θσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά θσέλιδο ή μέρος αυτού.

• Για τα ΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων ΑΧΕ.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά θσέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ

ΤΑΠΕΤ 3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ Απ.)

60.000 δρχ.

3.000 δρχ.

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

70.000 »

3.500

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ Απ. Δημ. Υπαλλήλων)

15.000 »

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

70.000 »

3.500 »

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

30.000 »

1.500 »

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοίκ.λπ. προσωπικού Ν.Π.ΔΑ)

15.000 -

750 >·

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)

5.000 »

250 >»

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

10.000 »

500 »

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

3.000 »

150 »

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π.

10.000 <>

500 »

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

300.000 »

15.000

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

50.000 »

2.500 ·.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

300.000 ··

15.000 ·>

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονταί με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* H συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

_Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών Λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής