logo-print

Νόμος 2948/2001

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

25/10/2001

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2948

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩ

Άρθρο 8

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την προστασία του νομίσματος και τη μετατροπή ποσών

1. Το άρθρο 207 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως

εξής:

«Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ποινικού Κώδικα, τροποποιείται ως εξής:

«1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή».

3. Μετά το άρθρο 208 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 208Α ως εξής:

«Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ' υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208».

4. Το άρθρο 211 του Ποινικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

«Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι' αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή».

5. Αν κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 207, 208, 208Α και 211 του Ποινικού Κώδικα τελείται προς όφελος νομικού προσώπου από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου νομικού προσώπου και ασκεί διευθυντικές εξουσίες που εμπεριέχουν εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή δικαίωμα λήψης απόφασης για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότησης για την άσκηση ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι 50% επί του ποσού της παράβασης ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτό, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,

β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από το κατά το προηγούμενο εδάφιο φυσικό πρόσωπο κατέστησε δυνατή την τέλεση των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο ποινι- δες (44.000) ευρώ για το τμήμα των εξόδων, το πάνω από κών αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου α- είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ από άλλο φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία εκεί- φαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, νου. το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις Η κατά τα προηγούμενα εδάφια ευθύνη των νομικών εκατό (50%) του πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακό-προσώπων δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη των φυσικών σια πενήντα (29.350) ευρώ μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιά-προσώπων. δες (44.000) ευρώ, ποσού εισοδήματος. Το ποσό των ε6. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 686/1941 (ΦΕΚ 386 Α') και του ξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συ-Ν.Δ. 127/1946 (ΦΕΚ 300 Α'), καταργούνται από 1.1.2002. ζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγατης νομοθεσίας για το εθνικό νόμισμα. λύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω

7. Το άρθρο 19 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α') αντικαθί- από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευ-σταται ως εξής: ρώ το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων

«Χρηματικά ποσά σε ^ο^μι^ που προβλέπονται σε ο- ανάλογα με το ύψος του φορολογουμένου με τις γενικές

ποιασδήποτε φύσεως διατάξεις (ουσιαστικές, δικονομι- διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκές, κανονιστικές κ.λπ.) της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως κε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση».

ως r^cm^ παράβολα, χρηματικές ποινές, οποιουδή- 5. Στην υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης γ' της παραποτε είδους επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις, καθώς και γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων χιλιάδων

γενικά ως βάση επέλευσης οποιωνδήποτε έννομων συνε- (600.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων

πειών, μετά τη μετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε οκτακοσίων (1.800) ευρώ».

ευρώ είναι ^crnfy με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 6. Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράΕθνικής ακοΝ/ομα^ Οικονομικών και του αρμόδιου κατά 1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατό χιλιάδες

περίπτωση ^ου^οιΧ να αναπροσαρμόζονται από (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τρια1.1.2002». κόσια (300) ευρώ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 7. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράΆρθρο 9 ση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ»

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αΟι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που ντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια πεκυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), αντικαθίστα- νήντα (2.950) ευρώ».

νται ως εξής: 8. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγρά«1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 φου 1 του άρθρου 8 η φράση «τριακοσίων χιλιάδων

η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών» α- (300.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εννια-

ντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευ- κοσίων (900) ευρώ».

ρώ» και η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχ- 9. Στο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων τριακο- γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «δέκα χιλιάδων (10.000)

σίων πενήντα (2.350) ευρώ». δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρα- ρώ».

γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «εκατόν πενήντα χιλιά- 10. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραδες (150.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τε- γράφου 1 του άρθρου 8 η φράση «του ενός εκατομμυρί-τρακόσια σαράντα (440) ευρώ». ου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών» α3. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου ντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων εξακο-1 του άρθρου 8 η φράση «τις εκατόν πενήντα χιλιάδες σίων πενήντα (3.650) ευρώ».

(150.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τε- 11. Στην πρώτη περίοδο του πρώτου εδαφίου της πατρακόσια σαράντα (440) ευρώ», η φράση «τις διακόσιες ραγράφου 2 του άρθρου 8 η φράση «εξακοσίων πενήντα

πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές» αντικαθίσταται με χιλιάδων (650.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράτη φράση «επτακόσια σαράντα (740) ευρώ» και η φράση ση «χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ».

«εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών» αντικαθί- 12. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8

σταται με τη φράση «τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ». η φράση «εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές» αντικα4. Τα τρία πρώτα εδάφια της περίπτωσης γ' της παρα- θίσταται με τη φράση «χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ». γράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής: 13. Η κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικα«Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νο- θίσταται ως εξής: σοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέΚλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου εισοδή- φόρου

% ματος

χρι και είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) 6.163 0 0 6.163 0

ευρώ. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολο- γούμενο ει- 2.200 5 110 8.363 110

σόδημα είναι πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια 5.000 15 750 13.363 860

πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιά- 10.000 30 3.000 23.363 3.860

26.670

10.668 50.033 14.528

Υπερβάλλον 42,5

14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η φράση «τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «οκτακόσια ογδόντα (880) ευ-ρώ».

15. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ».

16. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν πέντε (105) ευρώ».

17. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια πέντε (205) ευρώ».

18. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια σαράντα (240) ευρώ».

19. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ-ρώ».

20. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 η φράση «δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευρώ».

21. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα (90) ευρώ».

22. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 η φράση «είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ».

23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)».

24. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου

13 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

14 η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριών χιλιάδων (3.000) ευ-ρώ».

26. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Φορολογήσιμοι ίπποι Ετήσια τεκμαρτή

αυτοκινήτου δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

μέχρι 7 4.800

8 6.100

9 8.000

10 9.900

11 11.800

12 14.200

13 16.700

14 20.500

15 26.500

16 33.600

17 41.300

18 49.500

19 57.800

20 66.600

21 75.700

22 - 23 85.300

24 - 25 26 - 27

28 και άνω

95.900 107.900 112.900»

27. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ» και η φράση «διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ».

28. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290) ευρώ» και η φράση «διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακοσίων σαράντα (640) ευ-ρώ».

29. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μήκος σκάφους Ετήσια τεκμαρτή

δαπάνη διαβίωσης (σε ευρώ)

Μέχρι 8 μέτρα 10.500 πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 19.000 πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 27.800 πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 37.200 πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 47.500 πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 58.900 πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 72.100 πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 87.400 πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 105.000 πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 125.000 πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 147.900 πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 174.000 πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 203.600 πάνω από 32 μέτρα 227.700»

30. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων (32.200) ευρώ» και η φράση «ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «διακοσίων εξήντα (260) ευρώ».

31. Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «ενενήντα πέντε (95) ευρώ».

32. Στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (6.450) ευρώ».

33. Η κλίμακα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζ'

της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιφάνεια Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη

της δεξαμενής διαβίωσης εξωτερικής

κολύμβησης δεξαμενής (σε τετραγωνικά μέτρα) (σε ευρώ)

Από 25 μέχρι και 60 Πάνω από 60 μέχρι και 120 Πάνω από 120

5.800 14.600 23.400»

34. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 η φράση «δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ».

35. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

36. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

37. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 17 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ».

38. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ» και η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευ-ρώ».

39. Ο πίνακας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τιμή ζώνης ή εκκίνησης Συντελεστής για κάθε τετραγωνικό μέτρο

Μέχρι 440 ευρώ 1,10 Πάνω από 440 έως 734 ευρώ 1,20 Πάνω από 734 έως 1.174 ευρώ 1,30 Πάνω από 1.174 ευρώ 1,40»

40. Στο δέκατο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000, η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

41. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακοσίων σαράντα ένα (441) ευ-ρώ».

42. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ».

43. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ».

44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2873/2000, η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ».

45. Οι διατάξεις των παραγράφων 40 έως και 44 ισχύουν για δαπάνες ισολογισμών που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.

46. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου

32 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ».

47. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευ-ρώ».

48. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευ-ρώ».

49. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

33 η φράση «είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (58.700) ευρώ».

50. Στην υποπερίπτωση αα' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (4.228.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα (12.410) ευρώ».

51. Στην υποπερίπτωση ββ' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (3.523.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (10.350) ευρώ».

52. Στην υποπερίπτωση γγ' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (3.392.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

53. Στην υποπερίπτωση δδ' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 η φράση «σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (2.556.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευ-ρώ».

54. Ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«θέσεις Με οδηγό Με οδηγό τρίτο

τον ιδιοκτήτη πρόσωπο Άδεια κυκλοφορίας Άδεια κυκλοφορίας

100% 50% 100% 50%

15.500 11.250 12.400 9.000 17.100 13.100 13.950 10.200

17.850 14.100 14.750 10.700

Μέχρι 25 Από 26 μέχρι

και 38 Από 39 μέχρι και 52 Από 53 και

πάνω 18.650 15.000 15.550 11.350»

55. Ο πίνακας του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ωφέλιμο φορτίο Με οδηγό Με οδηγό τρίτο (τόννοι) τον ιδιοκτήτη πρόσωπο

μέχρι 5 8.560 5.850

πάνω από 5 μέχρι 11 10.820 7.760

πάνω από 11 μέχρι 16,5 13.260 9.380

πάνω από 16,5 15.620 10.160»

56. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εβδομήντα επτά (77) ευρώ», η φράση «είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξήντα οκτώ (68) ευρώ» και η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πενήντα εννέα (59) ευρώ».

57. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα: αα) ογδόντα οκτώ (88) ευρώ, ογδόντα τρία (83) ευρώ και εβδομήντα επτά (77) ευρώ για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., ββ) εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ και εκατόν έξι (106) ευρώ, για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ., γγ) εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, εκατόν εβδομήντα ένα (171) ευρώ και εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α', Β' ή Γ' τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα του Ε.Ο.Τ».

58. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 33 η φράση «σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριάντα (30) ευ-ρώ».

59. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακόσια τριάντα πέντε (335) ευρώ».

60. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 η φράση «εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια τριάντα (230) ευ-ρώ».

61. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ» και η φράση «εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τετρακόσια είκοσι έξι (426) ευρώ».

62. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 33 η φράση «ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (94.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια εβδομήντα έξι (276) ευρώ» και η φράση «εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια δεκαπέντε (215) ευρώ».

63. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακόσια (300) ευρώ».

64. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

65. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

44 η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

66. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου

45 η φράση «ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.520) ευρώ».

67. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ».

68. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 η φράση «τα σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια (117.300) ευρώ».

69. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 η φράση «τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια (29.300) ευρώ».

70. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου

51 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως επαγγελματική αμοιβή λαμβάνεται το ποσό των εννιά χιλιάδων επτακοσίων (9.700) ευρώ».

71. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου

52 η φράση «τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριάντα (30) ευρώ».

72. Στην υποπερίπτωση αα' του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 η φράση «πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν πενήντα (150) ευρώ».

73. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα (7.350) ευρώ» και η φράση «πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ».

74. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου

56 η φράση «πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια (14.700) ευρώ».

75. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 η φράση «τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα τριακόσια (300) ευρώ».

76. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου

57 η φράση «οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «είκοσι τέσσερα (24) ευρώ».

77. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ».

78. Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια επτακόσια εξήντα (1.760) ευρώ».

79. Στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 η φράση «το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ».

80. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

61 η φράση «τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων διακοσίων (1.200) ευ-ρώ».

81. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια διακόσια (1.200) ευ-ρώ».

82. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ».

83. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

84. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ».

85. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» και η φράση «επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ».

86. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 61, όπου αναγράφεται η φράση «δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ».

87. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «τις εννέα χιλιάδες (9.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τα είκοσι επτά (27) ευρώ».

88. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

89. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 74 η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ» και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

90. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ».

91. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ».

92. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «τριακοσίων (300) ευρώ».

93. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 81 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ».

94. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 η φράση «έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι πεντακόσια ογδόντα (580) ευρώ».

95. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 η φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «χιλίων τετρακοσίων εξήντα

(1.460) ευρώ» και η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (2.930) ευρώ».

96. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 η φράση «διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακοσίων ογδόντα (580) ευρώ μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ».

97. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 η φράση «τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι (13.206) ευρώ».

Άρθρο 10

Συναφείς διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος

Οι διατάξεις του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (2.645) ευρώ».

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ».

4. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευ-ρώ».

5. Η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό χίλια επτακόσια εξήντα πέντε (1.765) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και ποσό τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ».

6. Στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1.470) ευρώ».

7. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 η φράση «ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (2.935) ευρώ».

8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ».

9. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10

ΦΕΚ 242

η φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευ-ρώ».

10. Ο πίνακας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ποσό φόρου σε ευρώ Έτη κυκλοφορίας αυτοκινήτου στην Ελλάδα

ΘΕΣΕΙΣ

μέχρι

πάνω από 6

πάνω από 13

πάνω από

και 6

και μέχρι

και μέχρι

20 έτη

έτη

13 έτη

20 έτη

Μέχρι 25

Από 26 μέχρι

και 38

Από 39 μέχρι

και 52

1.643

1.232

Από 53 και

πάνω

1.907

1.467

821»

11. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1.175) ευρώ».

12. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 η φράση «στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «στα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ».

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ».

14. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004».

Άρθρο 11

Άλλες διατάξεις συναφείς με τη φορολογία εισοδήματος

1. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') τροποποιούνται ως ακολούθως:

α) Στην περίπτωση α' του άρθρου 4, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ».

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 η φράση «δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα (5.870) ευ-ρώ».

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998, η φράση «πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ».

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εφεξής.

4. Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), υποχρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την αξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.

2842/2000.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') η φράση «τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε Φορολογικός κόρους συντελεστής ολικής κλιμακίου χωρητικό- σε ευρώ τητας κατά κόρο

ολικής χωΦόρος Σ Υ Ν 0 Λ 0

κλιμακίου Χωρη- φόρου (σε ευρώ) τικό- (σε

τητας ευρώ) σε κόρους

ρητικότητας (GROSS)

20 0,60 12 20 12

30 0,70 21 50 33

50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμών» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχμάς» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 27/1975 οι λέξεις «δραχμάς» και «δραχμών» αντικαθίστανται με τη λέξη «ευρώ».

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμάς» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

11. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 η λέξη «δραχμές» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α') η λέξη «δραχμών» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 29/1975 οι λέξεις «δραχμάς» και «δραχμών» αντικαθίστανται με τη λέξη «ευρώ».

14. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 100/1998 (ΦΕΚ 96 Α') η φράση «διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «εξακόσια (600) ευρώ».

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5) αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν μπορούν να είναι ανώτερα των πέντε (5) ευρώ κατά περίπτωση και βαρύνουν αυτόν που μεταβιβάζει ή εκχωρεί».

2. Η περίπτωση δ' του άρθρου 22 του Ν.Δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) Τα έξοδα κηδείας του κληρονομούμενου. Σε περί- φαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου πτωση που δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, για έξοδα κη- (ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των δείας εκπίπτει ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 του Α.Κ. ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με αποφάσεις του Υ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

πουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται 3. Το άρθρο 27 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως α- σε: α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, β) ανιό-κολούθως: ντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυ-Σε περίπτωση κτήσης περιουσίας, της οποίας δικαιού- τού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγ-χοι είναι οι ανιόντες, οι κατιόντες, η χήρα του κληρονο- γενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου. μούμενου, οι ανήλικοι άρρενες αδελφοί αυτού ή οι άγα« Άρθρο 27

Ειδικές εκπτώσεις από κάθε μερίδα αιτία θανάτου

μες αδελφές του, εκπίπτει από τη μερίδα καθενός από αυτούς και δεν υποβάλλεται σε φόρο, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ αν ο κληρονομούμενος, που βρισκόταν κάτω από τις σημαίες του Ελληνικού Κράτους, απεβίωσε κατά τη διάρκεια του διεξαγόμενου από αυτό πολέμου ή μέσα σε ένα έτος συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών, τις οποίες υπέστη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εχθροπραξιών ή σε αιχμαλωσία ή απεβίωσε μέσα σε ένα έτος από την απελευθέρωσή του συνεπεία κακουχιών στην αιχμαλωσία.

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί

15.000 38.000 159.000 Υπερβάλλον

10 20 35

3.800 31.800

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

15.000 -53.000 3.800 212.000 35.600

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται Τα ανωτέρω περιστατικά αποδεικνύονται με πιστοποιη- σε: α) πατριούς και μΤΦ^ β) τέκνα από προηγούμενο τικό της αρμόδιας κατά περίπτωση στρατιωτικής ή αστυ- γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύνομικής αρχής».

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α'), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

φες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά).

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί

6.200

46.800

159.000

Υπερβάλλον

20 35 50

9.360 55.650

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

6.200 -53.000 9.360 212.000 65.010

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγ-Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται γενή του κληρονομούμενου ή εξωτικό._

σε: α) σύζυγο του κληρονομούμενου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο- Φόρος κλιμακίου κλιμακίου γητέα που (%) περιουσία αναλογεί

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Φορολο-κλιμακίου κλιμακίου γητέα (%) περιουσία αναλογεί

3.600 49.400 159.000

3.600 -53.000 17.290 212.000 96.790

20.000

20.000

1.650 25.500

33.000 5 1.650 53.000 159.000 15 23.850 212.000 Υπερβάλλον 25

Αν οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

α) μέχρι και 35.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 60% και β) από 35.001 έως και 138.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί μειώνεται κατά 30%.

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου, δεν ε35 17.290 50 79.500 Φόρος Υπερβάλλον 60

που Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9 - 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α') και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3155/1995 (ΦΕΚ 63 Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος».

«Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επίσης δεν οφείλεται φόρος, όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 60 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα κέρδη που προκύπτουν από: α) κάθε λαχειοφόρο ομολογία ή κάθε γραμμάτιο λαχείου ή λαχειοφόρου αγοράς και β) κάθε στήλη δελτίου προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων τους, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, υποβάλλονται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)».

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος ακινήτου, μετά την οριστική περαίωση της υπόθεσης ή μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως ισχύει, από τον υπόχρεο σε φόρο ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, επιβάλλεται φόρος για την κατά το χρόνο της υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης αξία της επιπλέον έκτασης. Δεν επιβάλλεται φόρος αν η διαφορά μεταξύ της έκτασης, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά, και της πραγματικής που προκύπτει μετά από νεότερη καταμέτρηση, δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αυτής που οριστικά προσδιορίστηκε και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δεν εκδίδεται πράξη εάν η δήλωση κρίθηκε ειλικρινής ή το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ κατά κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία».

9. Στο άρθρο 81 του ν.δ.118/1973 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

«4. Δεν ενεργείται βεβαίωση στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του φόρου της αιτία θανάτου κτήσης, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ».

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ.118/1973, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που βεβαιώνεται:

α) Μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν.

β) Μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας.

γ) Μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν».

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 107 του ν.δ.118/1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόδοση χρηματικών ποσών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, κατά δικαιούχο, χωρίς την προσκόμιση του κατά τα άνω πιστοποιητικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός που κα-ταβάλλει το ποσό που οφείλεται θα ενημερώσει σχετικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά τα άρθρα 66 και 87 δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α'), μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ, δεν φορολογείται το μέχρι τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ τμήμα της για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ και μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν:».

13. Το δεύτερο εδάφιο μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 814/1978, μέχρι την περίπτωση α', όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α') και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2873/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, δεν φορολογείται ποσό που ισού-ται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:».

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε κληρονόμο

ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του κληρονόμου ή κληροδόχου και κατά είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου».

15. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Α.Κ., υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες (123.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα πιο πάνω ποσά συνυπολογίζονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους που έχουν υπαχθεί σε φόρο και όχι τα απαλλασσόμενα ποσά».

16. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2892/2001, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Αν μεταβιβασθεί με γονική παροχή οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 17 του Ν. 1591/1986, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό επτά χιλιάδων εκατό (7.100) ευρώ για τον δικαιούχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για το σύζυγο και καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του δικαιούχου και κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Αν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και δεν μπορεί να υπερβεί τις εβδομήντα μία χιλιάδες (71.000) ευρώ».

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 142/1967 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το ποσό που βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εισπράττεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου βεβαιώνεται ή διαγράφεται κατά περίπτωση η διαφορά του φόρου, που προκύπτει με βάση την απόφαση αυτήν».

18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 173 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 4. Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών αιτία δωρεάς, ο φόρος δωρεάς υπολογίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή κλάσμα αυτού επί της εκτάσεως του μεταλλείου ή του χώρου της άδειας μεταλλευτικών ερευνών».

Άρθρο 13

Ρυθμίσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Δεν οφείλεται φόρος όταν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο που επαναλαμβάνεται ή διορθώνεται και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Δεν οφείλεται φόρος αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ».

3. Η περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 7% για το μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ τμήμα της αξίας και σε 9% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της».

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) με βάση φύλλο ελέγχου, που έγινε οριστικό λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευ-ρώ εκτός της τελευταίας».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Μετά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5), το υπόλοιπο καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) ευ-ρώ εκτός της τελευταίας».

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) Με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το συνολικό ποσό του φόρου δεν είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ εκτός της τελευταίας».

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Α.Ν. 1521/1950 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επί των μεταβιβάσεων τούτων επιβάλλεται πάγιο τέλος χαρτοσήμου πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ για κάθε συμβόλαιο και για κάθε αίτηση μεταγραφής αυτού».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας εξήντα δύο χιλιάδων (62.000) ευρώ.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων (97.000) ευρώ.

Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες εξακόσια (20.600) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά τριάντα χιλιάδες

(30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας πενήντα τριών χιλιάδων (53.000) ευρώ.

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (8.800) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του».

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α'), αντικαθίσταται ως ακο-λού-θως:

«Συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλ-λευσή τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, για το κατά στρέμμα τμήμα της αγοραίας αξίας τους μέχρι το ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ και μέχρι και εμβαδόν πενήντα (50) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις».

10. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.634/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής της κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό ίσο με το ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατόν είκοσι (120) στρέμματα αυτής και για πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (528.500) ευρώ κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις συνάπτονται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών».

Άρθρο14 Ρυθμίσεις στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') μέχρι και την περίπτωση α', όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά την αφαίρεση των χρεών που ορίζονται στην παράγραφο 1, παραμένει αφορολόγητο ποσό διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (243.600) ευρώ για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Δεν φορολογούνται οι σύζυγοι αν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο είναι τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια (487.200) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά τους και κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά τους. Σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά εξήντα μια χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του και κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα παιδιά του, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα. Για τα ημεδαπά και τα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (607.490) ευρώ.

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦορολογικοίΠ0Σ0 ΣΥΝ0Λ0 ΣΥΝ0Λ0 Συντελεστές Φ0Ρ0Υ ΠΕΡΙ0ΥΣΙΑΣ Φ0Ρ0Υ

%

440,25 146.750,00 440,25

587,00 293.500,00 1.027,25

733,75 440.250,00 1.761,00

1.761,00 733.750,00 3.522,00

2.054,50 1.027.250,00 5.576,50

146.750,00 0,3

146.750,00 0,4

146.750,00 0,5

293.500,00 0,6

293.500,00 0,7

ΥΠΕΡΒΑΛΛ0Ν 0,8 «

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν. 2459/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (243.600) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων η αξία της περιουσίας και των δύο υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων (487.200) ευρώ».

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις στη φορολογία κεφαλαίου

Σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2002, η υποβολή και ο έλεγχος των δηλώσεων και η εκκαθάριση των οικείων φόρων γίνεται με τη χρήση του σταθερού μετατροπέα του ευρώ.

Άρθρο 16

Ρυθμίσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας

Οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ».

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 η φράση «2.500.000 δρχ». αντικαθίσταται από τη φράση «10.000 ευρώ».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η φράση «δραχμών 8.200.000» αντικαθίσταται από τη φράση «35.000 ευρώ».

4. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 η φράση «δραχμών 23.400.000» αντικαθίσταται από τη φράση «100.000 ευρώ». Η φράση «δραχμών 8.200.000» αντικαθίσταται από τη φράση «35.000 ευρώ».

5. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 η φράση «του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «των 4.400 ευρώ».

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 η φράση «για τον

προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή» αντικαθίσταται από τη φράση «το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ».

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 η φράση «προς τη δραχμή» αντικαθίσταται από τη φράση «προς το ευρώ».

8. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 η φράση «σε εθνικό νόμισμα» διαγράφεται.

9. Στην περίπτωση α' και υποπερίπτωση γγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 η φράση «ισόποσο των δραχμών 2.500.000» αντικαθίσταται από τη φράση «το ποσό των 10.000 ευρώ».

10. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δέκα (10) ευρώ».

11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 η φράση «δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «30 ευρώ».

12. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 η φράση «δραχμών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «10 ευρώ».

13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 η φράση «δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «30 ευρώ».

14. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 η φράση «δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

15. Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «3 ευρώ».

16. Στο πρώτο εδάφιο (τέταρτη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 η φράση «1.000 δρχ». αντικαθίσταται από τη φράση «3 ευρώ».

17. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «τις χίλιες (1.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα 3 ευρώ».

18. Στην περίπτωση β' και υποπερίπτωση δδ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «300 ευρώ».

Όπου στο Ν. 2859/2000 αναφέρεται η λέξη «δραχμή» ή «εθνικό νόμισμα» εκλαμβάνεται ως «ευρώ».

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

1. Τα δραχμικά όρια, που αναφέρονται στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') μετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 2, των 2.500.000 δραχμών και 1.000.000 δραχμών σε 7.500 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.

β) Τα όρια της παραγράφου 7 του άρθρου 4, των 25.000.000 δραχμών και 300.000.000 δραχμών σε 75.000 και 900.000 ευρώ αντίστοιχα.

γ) Τα όρια του άρθρου 8:

γα) των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 8 των 650.000.000 δραχμών σε 2.000.000 ευρώ, γβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8, των 900.000.000

δραχμών και 1.000.000.000 δραχμών σε 2.700.000 και 3.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, και

γγ) της παραγράφου 6 του άρθρου 8, του 1.200.000.000 δραχμών σε 3.700.000 ευρώ.

δ) Το όριο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 12, των 15.000 δραχμών σε 50 ευρώ.

ε) Τα όρια των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 13, των 10.000 δραχμών, των 5.000 δραχμών και των 4.000.000 δραχμών σε 30, 15 και 12.000 ευρώ, αντίστοιχα.

στ) Το όριο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 των 10.000 δραχμών σε 30 ευρώ.

ζ) Το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 20, των 15.000 δραχμών σε 50 ευρώ.

η) Τα όρια της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 36, των 20.000.000 δραχμών και των 2.000.000 δραχμών σε 58.000 και 6.000 ευρώ, αντίστοιχα.

2. Το όριο των 3.000.000.000 δραχμών του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 42 Α'), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, μετατρέπεται και αναπροσαρμόζεται σε 9.000.000 ευρώ.

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') «Περί Κώδι-κος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

α) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «.. τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές». αντικαθίσταται με τη φράση «τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ».

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν η αξία των κατεσχημένων, κατά την εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτίμησιν, δεν υπερβαίνη τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμόν δύναται να ενεργήση και οιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων του Ταμείου, παρουσία όμως δημοσίου υπαλλήλου ή Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή αστυνομικού οργάνου».

γ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) εφ' όσον η επιτευχθείσα τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, είναι δε ταυτοχρόνως ανωτέρα του ημίσεος της κατά την έκθεσιν κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας των πλειστηριαζομένων κινητών».

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αι αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγομένων εις απαιτήσεις, ενεχυρούχους δεν λαμβάνονται υπ'όψιν κατά την διανομήν αν το πλειστηρίασμα είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρκή δια την ικα-νοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του Δημοσίου, εν αις και αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελ-θείσαι τοιαύται του Δημοσίου».

ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν αναγγελίαι ε-νεχυρούχων δανειστών εξοφλεί εκ του πλειστηριάσματος τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και το εκ του υπολοίπου καλυπτόμενον μέρος των χρεών προς το Δημόσιον».

«β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν ανηγγέλθησαν δανει-σταί, εξοφλεί εκ τούτου τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα χρέη προς το Δημόσιον, τυχόν δε υπόλοιπο τούτου αποδίδεται εις τον καθ' ου ο πλειστηριασμός».

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 30, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εάν η αξία των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων δεν υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, πάσα άλλη μεταγενεστέρα κατάσχεσις, πλην των υπό του Δημοσίου και δια τα προς αυτό οφειλόμενα ποσά επιβαλλομένων, είναι αυτοδικαίως άκυρος».

ζ) Το άρθρο 59 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έφεσις κατά της οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται εάν το πλειστηρίασμα υπερβαίνη το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ».

η) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρμόδια προς εκδίκαση της ως άνω ανακοπής είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια. Η κατά τόπο και καθ' ύλην αρμοδιό-της αυτών, αναλόγως της αξίας των κατασχεθέντων κατά τον γενόμενο προσδιορισμό από τον ανακόπτοντα, προσδιορίζονται κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας».

θ) Στην περίπτωση Ι και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 82, όπως η παράγραφος αυτή τέθηκε μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2648/1998 και την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές...... αντικαθίσταται με τη φράση «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ».

Άρθρο 19

Συναφείς ρυθμίσεις με θέματα δημοσίων εσόδων

1. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 2065/1992, όπως η περίπτωση αυτή τέθηκε μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α') και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), η φράση «πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «πάνω από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ ή πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

2. α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

β. Στην περίπτωση α' και την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ».

γ. Στην περίπτωση β' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ».

δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997, η φράση «και τα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «και τα δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ».

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2579/1998, η φράση «.... τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ».

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2648/1998 η φράση «... τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ» και στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου η φράση «...τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ».

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2648/1998, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 2753/1999, η φράση «... των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών..». αντικαθίσταται από τη φράση «των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του Ν. 2648/1998 η φράση «... των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών..». αντικαθίσταται από τη φράση «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)».

7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2648/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δημοσίου ως εξής: αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για ποσό οφειλής μέχρι τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόμενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο προβλεπόμενο όριο αξίας παραβόλου».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 22 του Ν. 2523/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Ν. 2648/1998, η φράση «των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ».

9. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 των άρθρων 45 και 50 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), η φράση «των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών

(88,04)».

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11

του Ν. 2873/2000, η φράση «των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47)».

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5, του Ν. 2892/2001, η φράση «των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «των πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69)».

Άρθρο 20

Τέλη κυκλοφορίας - ενσωμάτωση σε αυτά εισφορών Τ.Σ.Α. και τελών χαρτοσήμου.

1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, και, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης.

α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες

Κατηγορία Κινητήρας σε Τέλη

κυβ. εκατ. Κυκλοφορίας

Α 51 - 300 11,74 ευρώ

Β 301 - 785 29,35 ευρώ

Γ 786 - 1.357 73,37 ευρώ

Δ 1.358 - 1.928 132,06 ευρώ

Ε 1.929 - 2.357 293,47 ευρώ

ΣΤ 2.358 και άνω 381,51 ευρώ

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 73,37 ευρώ.

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη

σε χιλιόγραμμα Κυκλοφορίας

Α έως 3.500 73 ευρώ

Β 3.501 - 10.000 205 ευρώ

Γ 10.001 - 20.000 410 ευρώ

Δ 20.001 - 30.000 645 ευρώ

Ε 30.001 - 40.000 909 ευρώ

ΣΤ 40.001 και άνω 1.027 ευρώ

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ. γ) Λεωφορεία

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας

Α έως 33 146 ευρώ

Β 34 - 50 278 ευρώ

Γ 51 και άνω 352 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 366 ευρώ.

Β. Αυτοκίνητα οχήματα Δημόσιας Χρήσης.

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Κατηγορία Μικτό βάρος Τέλη

σε χιλιόγραμμα κυκλοφορίας Α έως 3.500 88 ευρώ

Β 3.501 - 10.000 132 ευρώ

Γ 10.001 - 20.000 234 ευρώ

Δ 20.001 - 30.000 410 ευρώ

Ε 30.001 - 40.000 586 ευρώ

ΣΤ 40.001 και άνω 733 ευρώ

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ

γ) Λεωφορεία.

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη

κυκλοφορίας και ορθίων

Ι. Αστικά Α έως 50 146 ευρώ

Β 51 και άνω 264 ευρώ

ΙΙ. Υπεραστικά Α έως 50 146 ευρώ

Β 51 και άνω 205 ευρώ Θέσεις καθημένων

ΙΙΙ.Τουριστικά έως 40 293 ευρώ

41 και άνω 410 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 205 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 18,30 ευρώ.

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 1,90 ευρώ την ημέρα.

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

α) για μοτοσικλέτες 19 ευρώ

β) για λοιπά οχήματα 95,30 ευρώ.

ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των διτρόχων, τριτρόχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 7,30 ευρώ.

2. α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτωση Α.α της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α') για ολόκληρο το έτος.

β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις περιπτώσεις Ε και ΣΤ της παραγράφου 1, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

3. Στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν ενσωματωθεί και οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') και της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α'), καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου και η επ' αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης των εισφορών αυτών και ολόκληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας.

4. Απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας που διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω ενσωμάτωση.

ΦΕΚ 242

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του Ν. 2873/2000 εφαρμόζονται για όλα τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες με εξαίρεση τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές περιορίζονται στο μισό, όχι όμως κάτω των τριάντα (30) ευρώ, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις διατάξεις της περίπτωσης Αα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύει, που αφορούν το χρόνο προμήθειας του ειδικού σήματος για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 18 του Ν. 2367/1953, ως τέλη κυκλοφορίας λαμβάνονται τα τέλη που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002 θα είναι εμπρόθεσμη εφόσον γίνει:

α) για τα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτ. Αα της παραγράφου 1, από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2001,

β) για τα λοιπά οχήματα από 1 Απριλίου μέχρι και 31 Μαΐου 2002.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τ.Σ.Α., λόγω της ενσωμάτωσης, κατά την παράγραφο 3, των δικαιωμάτων του στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Τα ποσοστά επί των τελών κυκλοφορίας, που αποδίδονται στους Δήμους, τις Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπολογίζονται στα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση των ποσών που αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α., λόγω της ενσωμάτωσης των εισφορών Τ.Σ.Α. στα τέλη κυκλοφορίας.

7. Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.

8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2002, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό.

Άρθρο 21

Ρυθμίσεις ελεγκτικών διαδικασιών και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

1. Τα προβλεπόμενα όρια σε δραχμές από τις διατάξεις

του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992, της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 179/2000 και των άρθρων 11, 14, 15, 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997, καθορίζονται από 1.1.2002 σε ευρώ ως εξής :

α) του άρθρου 51 του Ν. 2065/1992 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

β) των περιπτώσεων α', β' και υποπερίπτωσης γ1 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995, σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ της περίπτωσης α', σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ένα (1.500.001) μέχρι εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευ-ρώ της περίπτωσης β' και σε εννέα εκατομμύρια ένα (9.000.001 ) ευρώ της υποπερίπτωσης γ1.,

γ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 179/2000 (ΦΕΚ 167 Α') σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 ) ευρώ,

δ) των περιπτώσεων α' και ε' της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2523 /1997, σε χίλια ( 1000) ευρώ,

ε) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2523/1997, σε χίλια πεντακόσια ( 1500 ) και δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα ( 2.250 ) ευρώ αντίστοιχα,

στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2523/ 1997 σε τρεις χιλιάδες ( 3.000 ) ευρώ,

η) της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ αντίστοιχα, και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2523/1997 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευ-ρώ αντίστοιχα,

θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2523/ 1997, σε τρεις χιλιάδες (3.000 ) ευρώ και εβδομήντα πέντε χιλιάδες ( 75.000 ) ευρώ αντίστοιχα,

ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000 ) ευρώ.

2. Για τον προσδιορισμό του ορίου της περίπτωσης στ' της προηγούμενης παραγράφου, τα ποσά των φόρων που αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31.12.2001 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

3. α) Τα ποσά προστίμου που προβλέπονται σε δραχμές από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 καθορίζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από 1.1.2002 και μετά σε εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ».

β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ευρώ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 4.400 ευρώ».

4. Τα δραχμικά όρια που αναφέρονται στις διατάξεις των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, μετατρέπονται σε ευρώ και αναπροσαρμόζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Των υποπεριπτώσεων α.α., α.β., α.γ. της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 των 100.000 δραχμών, των 200.000 δραχμών και 300.000 δραχμών σε 293, 586 και 880 ευρώ, αντίστοιχα.

β) Της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

γ) Της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 των 5.000.000 δραχμών σε 14.673 ευρώ.

δ) Της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 8 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

ε) Των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 των 300.000 δραχμών σε 880 ευρώ.

5. Για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που διαπράχθηκαν ή διαπράττονται μέχρι 31.12.2001, για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων σε δραχμές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από 1.1.2002 και μετά υπολογίζονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται διαφορετικά.

6. Όρια διαφορών φορολογητέας ύλης ή φόρων που ορίζονται σε δραχμές, με βάση τα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι ή πρόστιμα ή άλλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή επέρχονται οποιεσδήποτε άλλες καθορισμένες από τις φορολογικές διατάξεις συνέπειες, εφόσον αφορούν φορολογικές περιόδους ή χρήσεις μέχρι 31.12.2001 ή φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές και μετά την 1.1.2002 ανεξάρτητα αν οι τελικοί καταλογισμοί γίνονται σε ευρώ.

7. Σε ελέγχους που διενεργούνται από το χρόνο έναρξης του οριστικού καθεστώτος του ευρώ και μετά και αφορούν παλαιότερες χρήσεις, η εμφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισμοί στις οικείες εκθέσεις ελέγχου και στις εκδιδόμενες καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχμές και οι καταλογιζόμενες τελικά στις καταλογιστικές πράξεις διαφορές ποσών και λοιπές επιβαρύνσεις μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση την τελική ισοτιμία δραχμής και ευρώ και με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα. Ειδικά για ελέγχους που αφορούν το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του ευ-ρώ, η εμφάνιση των ποσών και οι υπολογισμοί στις εκθέσεις ελέγχου και τις καταλογιστικές πράξεις γίνονται σε δραχμές ή ευρώ, ανάλογα με το νόμισμα που χρησιμοποίησε ο υπόχρεος κατά το στάδιο αυτό.

8. Τα ποσά που καταλογίζονται σε ευρώ σε περίπτωση περιορισμού τους, λόγω διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα.

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ».

Άρθρο 22

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικος»

Στο ν.1165/1918 (ΦΕΚ 73 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 καταργείται.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ποσά από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα ή ελλιπώς βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν, δεν επιστρέφονται ή δεν βεβαιώνονται συμπληρωματικά για είσπραξη».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την κατακύρωσιν επ' ονόματι του τελευταίου πλειοδότου παρακατατίθεται υπ'αυτού αμέσως το τέταρτον του εκπλειστηριάσματος, μεθ' ο υπογράφονται τα πρακτικά της δημοπρασίας παρά του τελευταίου πλειο-δότου, του εγγυητού και του κήρυκος, η έγκρισις δε της γενομένης κατακυρώσεως γίνεται παρά του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητού, ή εν ελλείψει Οικονομικού Επιθεωρητού, η έγκρισις απόκειται εις το Υπουργείον των Οικονομικών. Η περί της εγκρίσεως απόφασις εκδίδεται εντός πέντε ημερών από της παραλαβής των πρακτικών».

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 43 φράση «υπερβαίνει τας 100 δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «υπερβαίνει τα 0,3 ευρώ».

5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 φράση « ανώτερον των δραχμών διακοσίων (200)» αντικαθίσταται από τη φράση «ανώτερον των 0,59 ευρώ».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δια τα εξαγόμενα έπιπλα, σκεύη και είδη οικιακής χρήσεως, ως και προϊόντα αξίας μέχρι 44 ευρώ προκειμένου περί Τελωνείων Α' Τάξης και 22 προκειμένου περί των λοιπών Τελωνειακών Αρχών μη υποκείμενα εις τέλος ή φόρον ανώτερον των 0,88 και 0,44 ευρώ αντιστοίχως ων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή, δύναται κατά την κρίσιν της τελωνειακής αρχής να επιτρέπηται η φόρτωσις τη εγγράφω αδεία αυτής».

7. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 6.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 17 ευρώ».

8. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 176 ευρώ».

9. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ».

10. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 91 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 60.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 176 ευρώ».

11. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 φράση «εν γένει μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «εν γένει μέχρι 88 ευρώ».

12. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 91 φράση «Πρόστιμον μέχρι δραχμών 500.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 1.467 ευρώ».

13. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 91 φράσεις:

- «πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών»

- «πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών»

- «πρόστιμο δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών»

- «και πάντως όχι μικρότερο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών» αντικαθίστανται από τις φράσεις:

- «πρόστιμο 2.934 ευρώ»

- «πρόστιμο 14.673 ευρώ»

- «πρόστιμο 29.347 ευρώ»

- «και πάντως όχι μικρότερο των 44.020 ευρώ», αντίστοιχα.

14. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 φράση «πρόστιμον μέχρι δραχμών 100.000» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο μέχρι 293 ευρώ».

15. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 93 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 18.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 52 ευρώ».

16. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 φράση «το πρόστιμον δύναται να ανέλθη μέχρι δραχμών 300.000» αντικαθίσταται από τη φράση «το πρόστιμον δύναται να ανέλθη μέχρι 880 ευρώ».

17. Η αναφερόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 93 φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθώσιν μέχρι 15.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 44 ευρώ».

18. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 φράση «Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ».

19. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 94 φράση «επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 30.000» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 88 ευρώ».

20. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 97 φράση «πρόστιμον από είκοσι χιλιάδας μέχρι πεντήκοντα χιλιάδας δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόστιμο από 58 μέχρι 146 ευρώ».

21. Η αναφερόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 φράση «είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι μικρότερο των 1.467 ευρώ».

22. Η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 97 φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθώσι μέχρι 5.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «πρόσθετα τέλη δύνανται να καθορισθούν μέχρι 14 ευρώ».

23. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 15 του άρθρου 99 φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχονται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «πολλαπλά ή πρόσθετα τέλη ή πρόστιμα ανέρχονται εις το ποσόν των 14 ευρώ».

24. Η αναφερόμενη στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 100 φράση «δεν υπερβαίνει τας (200) δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 0,59 ευρώ».

25. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000)» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνουν εν τω συνόλω τα 29.347 ευρώ».

26. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 103 φράση «δεν υπερβαίνει τας δύο χιλιάδας (2.000) δραχμάς» αντικαθίσταται από τη φράση «δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ». Επίσης, η αναφερόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας αυτής παραγράφου αυτού του άρθρου φράση «όριον των δύο χιλιάδων δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «όριο των πέντε ευρώ».

Άρθρο 23 Τροποποιήσεις του ν.1729/1987

Στο άρθρο 4 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από 586 μέχρι 1.467 ευρώ».

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση « επιβάλλεται πρόστιμο από 1.467 μέχρι 2.347 ευρώ».

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 7 φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση « επιβάλλεται πρόστιμο από 1.173 μέχρι 2.347 ευρώ».

4. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 8 φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι ενάμισυ εκατομμύριο (1.500.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «επιβάλλεται πρόστιμο από 1.467 μέχρι 4.400 ευρώ».

Άρθρο 24 Τροποποιήσεις των νόμων 1839/1989,

1402/1983 και 1906/1990

1. Οι διατάξεις της Δ245/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α'), τροποποιούνται ως εξής:

α) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 φράση «πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «1.467 ευρώ».

β) Η αναφερόμενη στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 φράση «ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 ) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «4.400 ευρώ».

2. Οι διατάξεις της Δ247/1988 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989 τροποποιούνται ως εξής:

α) Η αναφερόμενη στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «88 ευρώ».

β) Η αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 φράση «πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «14 ευρώ».

γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 φράση «διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000)δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «733 ευρώ».

δ) Η αναφερόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 φράση «δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε (5) ευρώ».

3. Η αναφερόμενη φράση στο άρθρο 37 του ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν. 1567/1985 (ΦΕΚ 171 Α') και εξακολουθεί να ισχύει βάσει του άρθρου 39 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), «πενήντα χιλιάδες (50.000 ) μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές» αντικαθίσταται από τη φράση «146 ευρώ μέχρι και 2.934 ευρώ».

4. Η αναφερόμενη φράση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ.Δ.697/35/20.3.1990 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), που κυρώθηκε με το ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α'), «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 ευρώ».

Άρθρο 25 Τροποποιήσεις του Ν. 2127/1993

Στο Ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Ποσά από φόρους του παρόντος νόμου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη, που εισπράχθηκαν αχρεώστητα δεν επιστρέφονται. Το ποσό αυτό δύναται να αυξάνεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μη δυνάμενο να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) ευρώ».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ

ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

α) Βενζίνη

αεροπλάνων 27.10.00.26 β) Βενζίνη με 27.10.00.34 μόλυβδο και 27.10.00.36 γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

- με αριθμό οκτανίων

μέχρι και 27.10.00.27 96,5 και 27.10.00.29

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο 27.10.00.29 των 96,5 και 27.10.00.32 δ) Βενζίνη χωρίς

μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της

ΣΕ ευρώ

χιλιόλιτρο χιλιόλιτρο

296 χιλιόλιτρο

316 χιλιόλιτρο

μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο.

27.10.00.34 και 27.10.00.36 27.10.00.27 27.10.00.29 και 27.10.00.32 337

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου

χιλιόλιτρο

437 χιλιόλιτρο

245 χιλιόλιτρο

βενζίνης 27.10.00.37 στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)

κίνησης ΕΧ 27.10.00.66 ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

(DIESEL)

θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.67 245 χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

(DIESEL),

άλλο από εκείνο των περιπτώσεων

στ' και ζ' ΕΧ 27.10.00.66

και ΕΧ 27.10.00.67 245 χιλιόλιτρο

θ) Πετρέλαιο

εξωτερικής

καύσης

(FUEL OIL Μαζούτ) 27.10.00.74

έως και 27.10.00.78 38 μετρ.τόννος

ι) Κηροζίνη

(φωτιστικό

πετρέλαιο) 27.10.00.51

και ΕΧ 27.10.00.55

ια) Κηροζίνη θέρμανσης

245 χιλιόλιτρο

ΕΧ 27.10.00.55 245 χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος της κηροζίνης θέρμανσης ορίζεται σε 123 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. ιβ) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο

κινητήρων ΕΧ 27.11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 100 μετρ. τόννος

ιγ) Υγραέρια και

μεθάνιο για λοιπές,

πλην της προηγούμενης

περίπτωσης ιβ',

χρήσεις ΕΧ 27.11.19.00

και ΕΧ 27.11.29.00 13 μετρ. τόννος»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζονται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ

ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ σε ευρώ

α) Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16

του Ν. 3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α')

και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 του Ν. 827/1978

(ΦΕΚ 194 Α') 27.10.00.34 και 27.10.00.36 299 χιλιόλιτρο

β) Υγραέρια και μεθάνιο που παραλαμβάνονται απευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (άρθρο 2 Ν.Δ. 4359/1964 ΕΧ 27.11.12.11 (ΦΕΚ 147 Α') έωςΕΧ 27.11.19.00 και ΕΧ 27.11.29.00 0,29μετρ. τόννος

γ) Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) που παραλαμβάνεται με τους όρους των διατάξεων

του β.δ. 57/1967

(ΦΕΚ 14 Α') ΕΧ 27.10.00.25 17μετρ. τόννος

δ) Υγραέρια και

μεθάνιο που

χρησιμοποιούνται

στη γεωργία ΕΧ 27.11.12.11

έως και ΕΧ 27.11.19.00

και ΕΧ 27.11.29.00 0,29μετρ. τόννος

ε) Πετρέλαιο

εσωτερικής

καύσης

(DIESEL)

κίνησης που

χρησιμοποιείται

αποκλειστικά

για την

παραγωγή

ηλεκτρικού

ρεύματος ΕΧ 27.10.00.66 120 χιλιόλιτρο»

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 καταργείται.

5. Το αναφερόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26α ποσό των διακοσίων (200) δραχμών αντικαθίσταται σε 0,59 ευρώ.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε 1,13 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας».

7. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:

« Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε 45 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6 και 7 του μέρους ΙΒ' του Παραρτήματος VI του Καν. (Ε.Κ.) του Συμβουλίου 1493/99, (L 179/14-7-99), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 22,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος».

8. Το άρθρο 36 αντικαθίσταται ως εξής:

« Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν (0) ευρώ».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου είναι μηδέν (0) ευρώ. «

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 η αναφερόμενη φράση «είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε δραχμές» αντικαθίσταται με τη φράση «είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε ευρώ».

11. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ποσό 0,06 ευρώ ανά χιλιάδα τεμαχίων,».

12. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 ποσό καθορίζεται σε 59 ευρώ.

13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως

εξής:

«6. Ποσά φόρου μέχρι τρία (3) ευρώ κατά πράξη δεν εισπράττονται. Το ποσό αυτό δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να αυξάνεται μέχρι δεκαπέντε (15) ευρώ. «

14. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 67 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 14.673 ευρώ.

Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του Ν. 2682/1999

Στο Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901-1.400 κυβ. εκατοστά 733 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 -1.800 κυβ. εκατοστά 1.027 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 -2.000 κυβ. εκατοστά 1.467 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 2.347 ευρώ».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 η φράση «η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς την δραχμή» αντικαθίσταται

με τη φράση «η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ».

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 18 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 1.467 ευρώ.

4. Οι περιπτώσεις α', β', γ', δ', ε' και ζ' της παραγράφου Α.4 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο 293 ευρώ για κάθε όχημα.

β) Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 10 πρόστιμο 1.467 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13.

γ) Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 πρόστιμο 146 ευρώ για κάθε όχημα.

δ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσμη επα-ναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως εξής:

Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP:

- Για τα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 29 ευρώ.

- Για τα από 1.601 κυβικά εκατοστά και άνω 59 ευρώ. Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισμού 29 ευρώ.

Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισμού 14 ευρώ.

ε) Για τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιμο 29 ευρώ για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας.

ζ) Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, οδηγείται από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιμο 733 ευρώ, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαι-ούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρμόζονται κατά του μη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου».

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000 ) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «2.934 ευρώ».

Άρθρο 27

Τροποποιήσεις των νόμων 2166/1993, 2386/1996,

2093/1992, 327/1976, 2074/1992, 1439/1984 και άλλες διατάξεις

1. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 7 του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 ποσό καθορίζεται σε 10.000 ευρώ.

2. Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2386/1996 ποσά προστίμων καθορίζονται σε 293 και 2.934 ευρώ αντίστοιχα.

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 15

του Ν. 2093/1992 ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθορίζεται σε 2,93 ευρώ.

4. Το αναφερόμενο στην περίπτωση γ' του άρθρου 5 του Ν. 327/1976 (ΦΕΚ 128 Α') ποσό καθορίζεται σε 29 ευρώ.

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 372 ευρώ ο τόννος στα παρακάτω προϊόντα:»

6. Το στοιχείο VI της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1439/1984 (ΦΕΚ 65 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«VI. Ελαφρό πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), 27.10.00.21, 20 ευρώ, τόννος».

7. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του ελαφρού πετρελαίου (WHITE SPIRIT), του Κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.21, που παραλαμβάνεται από τις αναγνωρισμένες εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής συνθετικών ρητινών ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, καθορίζεται σε 7 ευ-ρώ ο τόννος.

8. Ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των άλλων ελαφρών λαδιών, του Κωδικού Σ.Ο. 27.10.00.39, καθορίζεται σε 12 ευρώ ο τόννος.

Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου καταργείται.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002.

4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Τ. ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. Ευ^Ο

A' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send