logo-print

Νόμος 2970/2001

Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

31/12/2001

Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2970

Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρα-τόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

3946

3947

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στο Βερολίνο στις 24 και 25 Μαρτίου 1999, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι το σύστημα ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να είναι δίκαιο, διαφανές, αποτελεσματικό και απλό και να βασίζεται σε κριτήρια που να εκφράζουν όσο το δυνατόν καλύτερα την ικανότητα συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους.

(2) Το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την τακτική ανάπτυξη των πολιτικών των Κοινοτήτων, με την επιφύλαξη εφαρμογής αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

(3) Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται τα καλύτερα δυνατά στοιχεία για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ιδίους πόρους των Κοινοτήτων η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ολοκληρωμένων οικονομικών λογαριασμών ('ΈΣΟΛ 95") σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 1 θα βελτιώσει την ποιότητα του υπολογισμού των δεδομένων σχετικά με τους εθνικούς λογαριασμούς.

(4) Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατες στατιστικές έννοιες όσον αφορά τους ιδίους πόρους και κατά συνέπεια να οριστεί ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι ταυτόσημο για αυτούς τους σκοπούς με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) όπως ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το ΕΣΟΛ 95 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

(5) Επιπλέον, είναι σκόπιμο, όταν οι τροποποιήσεις του ΕΣΟΛ 95 οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές του ΑΕΕ όπως προβλέπεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96, να αποφασίζει το Συμβούλιο αν οι τροποποιήσεις θα ισχύουν για τους ιδίους πόρους.

' EE L 310, 30.11.1996, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/98 (EE L 58,27.2.1998, σ. 1).

3948

(6) Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ της 31 ης Οκτωβρίου 1994 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ', το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για το 1999 ισούται με το 1,27% του ΑΕΠ των Κοινοτήτων σε τιμές αγοράς και το συνολικό ανώτατο όριο όσον αφορά τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχεται σε 1,335% του ΑΕΠ των Κοινοτήτων.

(7) Είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν αυτά τα ανώτατα όρια που εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ ώστε να διατηρηθεί σταθερό το ποσό που τίθεται στη διάθεση των Κοινοτήτων θεσπίζοντας ένα μαθηματικό τύπο για τον καθορισμό ίων νέων ανώτατων ορίων, όσον αφορά το ΑΕΠ όπως καθορίζεται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο οποίος θα εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

(8) Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον η ίδια μέθοδος και κατά τις τροποποιήσεις του ΕΣΟΛ 95 που μπορεί να επηρεάσουν το επίπεδο του ΑΕΠ.

(9) Για να συνεχισθεί ο συνυπολογισμός της ικανότητας συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στο σύστημα των ιδίων πόρων και να διορθωθούν τα φθίνοντα στοιχεία που υφίστανται στο σημερινό σύστημα ιδίων πόρων για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Βερολίνο στις 24 και 25 Μαρτίου 1999 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες χρηματοδότησης της Ένωσης πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής :

- ο μέγιστος συντελεστής του πόρου ΦΠΑ θα μειωθεί από 1% σε 0,75% το 2002 και το 2003 και σε 0,50% μετά το 2004,

- η βάση του ΦΠΑ των κρατών μελών θα συνεχίσει να παραμένει στο 50 % του ΑΕΠ,

EE 293,12.11.1994, σ. 9.

3949

(10) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου 1999 συμπέρανε ότι είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί το ποσό που παρακρατούν τα κράτη μέλη για να καλύψουν τις δαπάνες είσπραξης των λεγόμενων παραδοσιακών ίδιων πόρων που καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11) Οι ανισορροπίες στον προϋπολογισμό πρέπει να διορθώνονται κατά τρόπο που να μην επηρεάζει τους διαθέσιμους για τις κοινοτικές πολιτικές ιδίους πόρους και να αντιμετωπίζονται στο μέτρο του δυνατού, μέσω της πολιτικής δαπανών.

(12) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στις 24 και 25 Μαρτίου 1999, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος υπολογισμού της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου που ορίζεται στην απόφαση 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ 1 και επιβεβαιώνεται από την απόφαση 94/728/ΕΚ Ευρατόμ δεν πρέπει να περιλαμβάνει τα απροσδόκητα κέρδη που προκύπτουν από τις αλλαγές του συστήματος χρηματοδότησης και από τη μελλοντική διεύρυνση· ως εκ τούτου, τη στιγμή της διεύρυνσης, μια προσαρμογή θα μειώσει τις «συνολικές κατανεμηθείσες δαπάνες» κατά ποσό ισοδύναμο με τις ετήσιες προενταξιακές δαπάνες στις προσχωρούσες χώρες, εξασφαλίζοντας ότι οι δαπάνες που δεν υφίστανται τώρα μείωση δεν θα μειωθούν ούτε στο μέλλον.

(13) Για λόγους σαφήνειας, η περιγραφή του υπολογισμού της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παραχωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο απλοποιήθηκε· η απλοποίηση αυτή δεν έχει συνέπειες στο ύψος της διόρθωσης που παραχωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(14) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στις 24 και 25 Μαρτίου 1999, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος χρηματοδότησης της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Αυστρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας στο 25% του κανονικού τους μεριδίου.

EEL 185, 15.7.1988, σ. 24.

3950

(15) Το νομισματικό αποθεματικό, εφεξής καλούμενο «νομισματικό αποθεματικό ΕΓΤΠΕ», το αποθεματικό για ιη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγύησης Δανείων και το αποθεματικό για τη χορήγηση επείγουσας βοήθειας σε τρίτες χώρες, αποτελούν αντικείμενο ειδικών διατάξεων.

(16) Είναι σκόπιμο να προβεί η Επιτροπή, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, σε γενική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος ιδίων πόρων, η οποία θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, των επιπτώσεων της διεύρυνσης για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δυνατότητας αλλαγής της διάρθρωσης των ιδίων πόρων μέσω της δημιουργίας νέων αυτόνομων ιδίων πόρων, της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και της μείωσης της συμμετοχής της Αυστρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας στη χρηματοδότηση της διόρθωσης αυτής.

(17) Πρέπει να τεθούν διατάξεις που θα εξασφαλίσουν τη μετάβαση από το καθεστώς που θεσπίζει η απόφαση 94/728/ΈΟΚ, Ευρατόμ στο καθεστώς που προκύπτει από την παρούσα απόφαση.

(18) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου κατέληξε ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2002.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

Αρθρο 7

Τυχόν πλεόνασμα των εσόδων των Κοινοτήτων επί του συνόλου των πραγματικών δαπανών κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

3958

Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν εκ μεταφοράς από κεφάλαια του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων, ή τα πλεονάσματα του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές οράσεις που μεταφέρονται στην κατάσταση εσόδων του προϋπολογισμού, θεωρούνται ως ίδιοι πόροι.

Άρθρο 3

1. Οι ίδιοι πόροι των Κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (β), εισπράττονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες προσαρμόζονται, ενδεχομένως, στις απαιτήσεις των κοινοτικών ρυθμίσεων.

Η Επιτροπή προβαίνει, σε τακτά διαστήματα, σε εξέταση των εθνικών διατάξεων που της κοινοποιούν τα κράτη μέλη, ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις προσαρμογές που κρίνει αναγκαίες προς συμμόρφωση τους προς τις κοινοτικές ρυθμίσεις, και υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Τα κράτη μέλη θέτουν τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α) έως (δ), στη διάθεση της Επιτροπής.

2. Με την επιφύλαξη της επαλήθευσης των λογαριασμών και των ελέγχων νομιμότητας και κανονικότητας, που προβλέπονται από το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160Γ της Συνθήκης Ευρατόμ και αφορούν κυρίως την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων και των διαδικασιών προσδιορισμού της βάσης των ιδίων πόρων από τον ΦΠΑ και το ΑΕΠ, και με την επιφύλαξη των ελέγχων δυνάμει του άρθρου 279, στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ και άρθρο 183, στοιχείο γ) της Συνθήκης Ευρατόμ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, βάσει προτάσεως της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής της παρούσας απόφασης, καθώς και τις διατάξεις για τον έλεγχο της είσπραξης, την απόδοση στην Επιτροπή και την καταβολή των εσόδων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5.

3959

Αρθρο 9

Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, μια γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων που θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις, βάσει όλων των σχετικών παραγόντων, οι οποίες θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις διεύρυνσης στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, τις δυνατότητες τροποποίησης της δομής των ιδίων πόρων δια της δημιουργίας ενός νέου αυτόνομου ίδιου πόρου, τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παραχωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη μείωση που χορηγείται στην Αυστρία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1.

Άρθρο 10

1. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στα κράτη μέλη από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των οικείων συνταγματικών διαδικασιών για την έγκριση της παρούσας απόφασης.

\Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της παραλαβής της τελευταίας από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2002 με εξαίρεση το άρθρο 2, παράγραφος 3 και το άρθρο 4, τα οποία θα παραγάγουν αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2001.

2. (α)Με την επιφύλαξη του στοιχείου (β), η απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ καταργείται από την 1η

Ιανουαρίου 2002. Οποιαδήποτε παραπομπή στην απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί αντικαταστάσεως των χρηματικών συνεισφορών των κρατών μελών από ιδίους πόρους των Κοινοτήτων 1 στην απόφαση 85/257/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων 2, στην απόφαση 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ ή στην απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ νοείται ως παραπομπή στην παρούσα απόφαση.

EE L 94 της 28.4.1970 σελ. 19.

EE L 128 της 14.5.1998 σελ. 15. Απόφαση καταργηθείσα με την απόφαση 88/376/ΕΟΚ Ευρατόμ.

3960

Άρθρο δεύτερο

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των χρηματικών δοσοληψιών της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε περίπτωση θεμάτων αγροτικής πολιτικής συμπράττει και ο Υπουργός Γεωργίας.

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

send