logo-print

Νόμος 2977/2001

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

10/01/2002

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2977

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα, που υπογράφηκε στο Κίεβο στις 6 Νοεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ουκρανίας, που εφεξής θα καλούνται τα Μέρη,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας παραβλάπτουν τα οικονομικά, εμπορικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των χωρών τους,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα εξασφάλισης του ακριβούς υπολογισμού και της είσπραξης δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων, καθώς και ορθής εφαρμογής

των διατάξεων σχετικά με απαγορεύσεις, περιορισμούς και ελέγχους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ιδιαίτερα για τις τάσεις αύξησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι οι προσπάθειες πρόληψης των παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικές με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ επίσης υπόψη τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή, καθώς και τη Σύσταση της 5ης Δεκεμβρίου 1953 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

νειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της να παρίστανται ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές.

2. Οι υπάλληλοι καταθέτουν ως μάρτυρες σχετικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Η αίτηση παράστασης πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποια υπόθεση και υπό ποία ιδιότητα θα παραστεί ο υπάλληλος.

4. Η αίτηση παράστασης τελωνειακών υπαλλήλων σαν εμπειρογνώμονες και μάρτυρες γίνεται με την τήρηση της νομοθεσίας των Μερών και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις στις οποίες και τα δύο Κράτη είναι Συμβαλλόμενα Μέρη.

1. Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. Δεν κοινοποιούνται ή χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός εάν η Τελωνειακή Διοίκηση που της παρέχει το εγκρίνει ρητά γραπτώς.

2. Οι αιτήσεις, οι πληροφορίες, οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται από την Τελωνειακή Διοίκηση του ενός από τα Μέρη, σε οποιαδήποτε μορφή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, απολαμβάνουν την ίδια προστασία από την Τελωνειακή Διοίκηση που τα λαμβάνει με αυτήν που έχουν τα έγγραφα και τις πληροφορίες ίδιου είδους βάσει της εθνικής νομοθεσίας του Μέρους. Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Μέρους, οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας, θεωρούνται απόρρητες από το Μέρος που τις λαμβάνει.

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις μπορούν, για τους σκοπούς και στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και Συμβάσεις, στις οποίες και τα δύο Κράτη είναι Συμβαλλόμενα Μέρη, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών.

4. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων ως αποδεικτικών στοιχείων στα δικαστήρια και η βαρύτητα που τους αποδίδεται καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Κράτους.

Κατόπιν αίτησης, το Μέρος που απευθύνεται η αίτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα στο έδαφος του νομοθεσία, διαβιβάζει / κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαμένουν ή που εδρεύουν στο έδαφος του, όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που προέρχονται από αυτό και που εμπίπτουν στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1. Αν η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέρους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να αποβεί επιζήμια στην εθνική του κυριαρχία, στη δημόσια τάξη, στην ασφάλεια ή σε άλλα σημαντικά συμφέροντα ή αν θεωρεί ότι συνεπάγεται παραβίαση του επίσημου απορρήτου ή όποιο άλλο απόρρητο που προστατεύεται από το νόμο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής που ζητείται στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, ολικώς ή μερικώς, ή να την παρέχει υπό ορισμένους όρους ή προϋποθέσεις.

2. Αν μία αίτηση συνδρομής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η απόφαση και οι αιτίες της άρνησης κοινοποιούνται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στο Μέρος που απευθύνεται η αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, διερμηνείς και μεταφραστές.

ΤΙΤΛΟΣ III ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Μέρη συνεργάζονται ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

α) Δημιουργία και διατήρηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

β) Οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέμα σχετικό με την παρούσα Συμφωνία, που ενδέχεται να απαιτεί από καιρού εις καιρόν την κοινή δράση τους.

2. Στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, η τελωνειακή συνεργασία περιλαμβάνει όλα τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης των τελωνειακών τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και των συστημάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο κάθε είδους

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

συνδρομή σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

2. Για το σκοπό αυτόν κάθε Μέρος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, δέχεται στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνει για τους τελωνειακούς του υπαλλήλους, στελέχη της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους προκειμένου να βελτιώσει το επαγγελματικό τους επίπεδο μέσω της εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης.

3. Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με νέες μεθόδους και μέσα πρόληψης, διερεύνησης και καταπολέμησης των τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών και παρέχουν αμοιβαία οποιασδήποτε άλλης μορφής τεχνική συνδρομή με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των πόρων της, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, ασκεί επιτήρηση:

α) Στην είσοδο και έξοδο από το έδαφος του Κράτους του ενός από τα δύο Μέρη, προσώπων που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττουν τελωνειακές παραβάσεις στο έδαφος του άλλου Μέρους.

β) Σε αγαθά που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης από και προς το έδαφος του Κράτους του άλλου Μέρους.

γ) Σε κάθε μεταφορικό μέσο που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται στη διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων στο έδαφος του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Οι δύο Τελωνειακές Διοικήσεις συνεργάζονται στην εφαρμογή της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης.

2. Η απόφαση για την εφαρμογή της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης γίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την ισχύουσα στα δύο Μέρη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ Η ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Οι δύο Τελωνειακές Διοικήσεις συνδράμουν η μία την άλλη στην πρόληψη και διερεύνηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών, παρέχοντας η μία στην άλλη, κατόπιν αίτησης ή με δική τους πρωτοβουλία, όλες τις σχετικές πληροφορίες για:

α) μεθόδους καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

β) πληροφορίες που αναφέρονται στους κανόνες τελωνειακού ελέγχου για τα ναρκωτικά φάρμακα, ψυχότροπες ή πρόδρομες ουσίες, τις καινούργιες μεθόδους και μέσα ανίχνευσης,

γ) εμπειρίες στη χρήση τεχνικών συσκευών και εκπαιδευμένων σκύλων για την ανίχνευση ναρκωτικών,

δ) εκδόσεις και άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές εκδόσεις και βοηθήματα διδασκαλίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

ε) πληροφορίες για τους νέους τύπους ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, για τον τόπο παραγωγής, τους διαύλους που χρησιμοποιούνται από τους λαθρέμπορους και τις μεθόδους απόκρυψης,

στ) πληροφορίες εντοπισμού και εργαστηριακών αναλύσεων ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών.

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους όλες τις πληροφορίες σχετικά με:

α) πρόσωπα και εταιρείες, που είναι γνωστό ότι συμμετέχουν ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν συμμετάσχει στην παράνομη εισαγωγή ή διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

β) νέους διαύλους και μέσα που χρησιμοποιούνται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

γ) αγαθά και ταχυδρομικά δέματα, που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών,

δ) κάθε μεταφορικό μέσο, που είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιείται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ή προδρόμων ουσιών.

ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής ανατίθεται και διεξάγεται απευθείας μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών.

2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών ρυθμίζουν ώστε οι υπηρεσίες τους ερευνών να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία η μία με την άλλη.

3. Αμφισβητούμενα θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα επιλύονται με διαπραγματεύσεις και διακανονισμούς μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1. Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι τα Μέρη έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εθνικές διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

2. Η Συμφωνία αυτή συνάπτεται για μία περίοδο 5 ετών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για διαδοχικές περιόδους 5 ετών, εκτός εάν το ένα Μέρος υποβάλλει γραπτή γνωστοποίηση για την πρόθεσή του να τερματίσει τη Συμφωνία αυτή και η οποία παραμένει σε ισχύ 6 μήνες μετά την ημερομηνία τέτοιας γραπτής γνωστοποίησης.

την αγγλική γλώσσα, που όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Έγινε στο Κίεβο, την 6η Νοεμβρίου 2000, σε δύο (υπογραφή) πρωτότυπα αντίτυπα, στην ελληνική, την ουκρανική και

(υπογραφή)

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON MUTUAL CO-OPERATION IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Hellenic Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the Parties,

considering, that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social and cultural interests of their countries,

considering the importance of assuring the accurate assessment and collection of customs duties, taxes, and any other charges on importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of provisions of prohibitions, restrictions and control,

aware of the necessity of international co-operation regarding the implementation of customs legislation,

deeply concerned at the scales and tendencies of the increase in the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors and taking account of the fact that it is a danger to the health of people and to society,

convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors can be rendered more effective through co-operation between their Customs Administrations,

having regard also to the relevant international Conventions encouraging jbilateral mutual assistance as well as the Recommendation of the Customs Cooperation Council on mutual administrative assistance of the 5th December, 1953

have agreed as follows

TITLE I GENERAL PROVISIONS ARTICLE 1 DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. "Customs Administration" means in the Hellenic Republic - the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance, and in Ukraine - the State Customs Service of Ukraine.

2. "Customs legislation" means provisions in force, applicable on the territories of the Parties and laid down by laws or regulations concerning the importation, exportation, transit of goods, whether relating to customs duties, taxes, and other charges, or to measures of prohibitions, restrictions and control.

3. "Requesting Party" means the Customs Administration making a request for assistance in customs matters.

4. "Requested Party" means the Customs Administration receiving the request for assistance in customs matters.

5. "Customs Offence" means any violation or attempted violation of customs legislation.

6. "Narcotic drugs" means any substance, natural or synthetic, enumerated in the Lists I. and II. of the 1961 Single Convention of Narcotic Drugs (with the relevant amendments).

7. "Psychotropic substances" means any substance, natural or synthetic, or any natural material, enumerated in the Lists I. II. Ill and IV of the 1971 Convention on Psychotropic Substances (with the relevant amendments).

8. "Precursors" means chemical substances used under control in the production of narcotic drugs and psychotropic substances, enumerated in the Lists I and II of the 1988 UN Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

9. "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of customs offences.

ΦΕΚ296

ARTICLE 2

SCOPE OF THE AGREEMENT

1. The Parties shall, in accordance with the provisions set out in this Agreement, render each other mutual assistance:

a) in order to ensure that customs legislation is properly followed;

b) in order to prevent, investigate and combat customs offences;

c) in the exchange of documentation regarding application of Customs legislation;

d) to prevent and investigate the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

1. The assistance between the two Parties shall be rendered in accordance with their national legislation and within their competence and available resources.

TITLE Π MUTUAL ASSISTANCE ARTICLE 3 SCOPE

The Parties provide mutual assistance, in the framework of their competence, under the terms of the present Agreement for the prevention, investigation and combating of customs offences.

ARTICLE 4 CHANNELS OF COMMUNICATION

1. Mutual assistance is effected through direct communication between the officials designated by the Heads of the corresponding Customs Administrations of the Parties.

2. In case that the Customs Administration of the Party to which the request is addressed is not competent to respond to the request, it shall transmit the request to the competent authority.

3. Correspondence exchanged under this Agreement shall be conducted in the official languages of the Parties with the translation in English or French languages.

ARTICLE 5

FORM AND SUBSTANCE OF ASSISTANCE REQUESTS

1. Assistance requests under this Agreement shall be submitted in writing. Documents necessary for its execution shall accompany the request. By exception when required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.

2. Assistance requests shall include the following information:

a) the name of the requesting Party;

b) the name of the requested Party;

c) the object of and the reason of the request;

d) the names and addresses of the natural or legal persons which are the target of investigation if known;

e) content of the request with the description of the case and circumstances to be clarified and also description of the fact regarding committed customs offence, its legal qualification according to the national legislation of the state of the requesting Customs Administration;

3. If the request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be requested.

ARTICLE 6 ASSISTANCE ON REQUEST

1. Upon request, the Customs Administrations of the Parties inform each other Whether goods exported from the territory of one Party have been lawfully imported into the territory of the other Party. Upon request, this information shall contain the customs procedures used in the clearance of the goods.

2. The Customs Administration of one Party shall provide, upon request of the Customs Administration of the other Party and to the extent of its ability information concerning:

a) means of transport suspected of being used in customs offences within the territory of the requesting Party;

b) goods that the requesting Party considers to be the object of illegal activities;

c) persons known or suspected by the requesting Party of being involved in customs offences;

d) places where goods are stored in which it is suspected that illegal activities are being committed.

3. The Customs Administration of one Party shall provide, upon request of the Customs Administration of the other Party any available information regarding activities, which may result in customs offences within the territory of the requesting Party.

'4. The Customs Administrations of the Parties shall provide upon request the necessary data relating to the transportation and shipment of goods such as administrative, shipping, commercial documents or any other information regarding the value and the destination of these goods.

5. Upon request of one Party, the other Party shall, in accordance with the laws and regulations in force in its territory, notify or arrange that the competent authorities notify actions or decisions taken by the requesting Party relevant to any subject falling within the scope of this Agreement to persons residing in its territory.

6. Upon request the Customs Administration of one or the other Party within the scope of its competence and capacity exerts special surveillance for a certain period of time on the movements of goods mentioned in article 8 including movements of persons and means of transport involved in them.

ARTICLE 7 EXECUTION OF REQUESTS

1. The Customs Administration to which the request is addressed shall make the necessary efforts to respond to the request. The provided information may also be transmitted by electronic means.

2. Assistance requests submitted under this article shall be executed in accordance with the laws and regulations of the requested Party. In case that the execution of a request is not possible the requested Party informs the requesting Party in relation to that.

3. The Customs Administration of one Party may, following a request submitted by the Customs Administration of the other Party carry out all necessary investigations including the examination of persons suspected of having committed customs offences.

4. The Customs Administration of one Party may following a request submitted by the Customs Administration of the other Party, proceed to verification, control, and investigation in order to find out facts related to cases falling under the scope of this Agreement and for which the requested Customs Administration is competent.

5. A request by a Party to follow a certain procedure shall be executed to the extent that it is possible in accordance with the legislation of the Party to which the request is addressed and under paragraph 2 of this article.

6. In cases where the requesting Party submits a request for assistance which itself would be unable to execute, it shall then be to the discretion of the requested Party to decide about its execution.

ARTICLE 8 SPONTANEOUS ASSISTANCE

1. The Customs Administrations of the two Parties provide mutual assistance, without prior request, when they consider that this is necessary for the correct application of customs legislation when they receive information concerning:

a) illegal operations;

b) new means' or methods used in conducting such operations;

c) merchandise or goods known to be the object of customs offences;

d) persons for which there are founded reasons that they are involved in customs offences;

e) means of transport suspected of being used in customs offences;

2. The above mentioned spontaneous assistance shall be supplied by the two Parties especially in cases which could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the other Party, such as the illicit traffic of arms, explosives and ammunition, nuclear material, narcotic drugs, psychotropic substances or precursors, archaeological treasures, works of art or other cultural treasures.

ARTICLE 9 INQUIRIES

1. If the Customs Administration of one Party so requests, the Customs Administration of the other Party shall initiate all official inquiries concerning operations which are or appear to be contrary to the customs legislation of the requesting Party.

2. These inquiries shall be conducted under the legislation in force of the requested Party. The requested Party shall proceed as if it was acting on its own behalf.

3. The Requested Party may allow officials of the Requesting Party to be present at such inquiries. These officials should have written authorisations issued by their Customs Administration.

ARTICLE 10 EXPERTS AND WITNESSES

1. If the judicial or the administrative authorities of one Party so request, in connection with customs offences brought before them, the Customs Administration of the other Party may authorise its officials to appear as experts or witnesses before judicial or administrative authorities.

2. Such officials shall give evidence regarding facts that arise in the course of their duties.

3. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear..

4. The request for appearance of customs officials as experts and witnesses shall be made in accordance with the legislation of the Parties and in compliance with the international treaties and conventions to which both States are Contracting Parties.

ARTICLE 11

USE OF INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

1. Information, documents and other communications received under this Agreement shall be solely for the purposes of this Agreement. They shall not be communicated or used for any other purposes unless the Customs Administration furnishing them expressly approves in writing.

2. Requests, information, reports of experts and other communications received by the Customs Administration of one of the Parties, in whatever form pursuant to this Agreement, shall be afforded the same protection by the receiving Customs Administration as is afforded to documents and information of the same kind under the national legislation of the Party. Upon the request of the providing Party, intelligence, documents and other information supplied to the other Party under this Agreement shall be regarded as confidential by the receiving Party.

3. The Customs Administrations may, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement and in compliance with the international treaties and conventions to which both States are Contracting Parties use as evidence information and documents received in accordance with this Agreement in the proceedings brought before courts or administrative authorities.

4. The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with the national legislation of the respective State.

ARTICLE 12

DELIVERY/NOTIFICATION

Upon request, the Requested Party shall, in accordance with the legislation in force in its territory, deliver/notify to the natural or legal persons concerned, residing or established in its territory, all documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the Requested Party.

ARTICLE 13

EXCEPTIONS TO THE OBLIGATION TO PROVIDE ASSISTANCE

1. If the Customs Administration of the requested Party considers that compliance with the request would be prejudicial to its sovereignty, public order, security or other essential interests or if it considers that it would involve violation of a state secret or any other secret protected by law, it may refuse to provide the assistance requested under this Agreement, fully or partially, or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If a request for assistance cannot be complied with, the decision and the reasons for the refusal shall be notified in writing to the Requesting Party without delay.

ARTICLE 14

COSTS OF ASSISTANCE

The Parties mutually waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for the expenses of experts, witnesses, interpreters and translators.

TITLE III

CUSTOMS COOPERATION

ARTICLE 15

EXTENT OF THE COOPERATION

1. ' The Customs Administrations of the two Parties develop customs co-operation to the highest possible degree. The Parties co-operate particularly in the following areas:

a) the creation and maintenance of communication channels between their Customs Authorities, in matters of mutual interest.

b) any other administrative issue relating to the present Agreement, which is likely to require from time to time their common action.

2. In the framework of this Agreement, customs cooperation shall include all the issues related to the application of the Customs legislation.

ARTICLE 16

COOPERATION ON CUSTOMS PROCEDURES

The Parties exchange information and experience regarding the measures for the improvement of the customs techniques and procedures as well as the computer systems in order to achieve this aim according to the provisions of this Agreement.

ARTICLE 17

COOPERATION IN TRAINING

1. The Parties provide all kinds of assistance to each other in matters of professional training of the officers of their Customs Administrations.

2. For this purpose every Party within its capacity accepts in its professional training programs and seminars organised for its customs officers, officials of the Customs Administration of the other Party in order to improve their professional level through training and practice.

3. The Parties exchange information and experience concerning new methods and means for the prevention, investigation and repression of customs offences, as well as for the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors and provide mutually any other kind of technical assistance through the exchange of professional, scientific and technical knowledge, relating to the customs regulations and procedures.

TITLE IV SPECIAL FORMS OF COOPERATION ARTICLE 18

SURVEILLANCE OF PERSONS. GOODS AND MEANS OF TRANSPORT

The Customs Administration of one Party shall, within its competence and resources, on its own initiative or upon request of the Customs Administration of the other Party, maintain surveillance over:

a) entry into and exit from the territory of the State of one of the two Parties, of persons known to be or suspected of committing customs offences in the territory of the other Party;

b) goods known to be or suspected of being the object of illicit traffic to and from the territory of the State of the other Party;

c) any means of transport known to be or suspected of being used for committing customs offences in the territory of the other Party;

ARTICLE 19 CONTROLLED DELIVERY

1. The two Customs Administrations shall cooperate in the application of the method of controlled delivery.

2. The decision on the application of the method of controlled delivery shall be made on a case - by - case basis and in compliance with the legislation in force in the two Parties.

ARTICLE 20

ACTIONS AGAINST ILLICIT TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS. PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR PRECURSORS

1. The two Customs Adniinistrations shall assist each other in prevention and investigation of illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors by providing each other, upon request or on their own initiative, all relevant information on:

a) methods of combating the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

b) information pertaining to the principles of customs control on narcotic drugs, psychotropic substances or precursors, new methods and means of detection;

c) experience in the use of technical devices and trained customs sniff dogs for the seizure of narcotics;

d) publications and other scientific and professional publications and teaching aids relating to the struggle against the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

e) information about new types of narcotic drugs and psychotropic substances, place of production, roads used by smugglers and methods of concealment;

f) information in the field of identification and laboratory analyses of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors.

ΦΕΚ296

2. The Customs Ad^nmistration of one of the Parties shall, on its own initiative or upon request, supply to the Customs Administration of the other Party all the information pertaining to:

a) persons and companies, known to participate, or suspected of having participated in the illicit importation or trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

b) new channels and means used in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

c) goods and post packages, known to be or suspected of being object of the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;

d) any means of transport, known to be or suspected of being used in the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances or precursors.

TITLE V FINAL PROVISIONS ARTICLE 21 IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

1. The implementation of this Agreement shall be entrusted to and be carried out directly between the Customs Administrations of the Parties.

2. The Customs Administrations of the Parties may arrange for their investigation services to be in direct communication with each other.

3. Controversial points, which appear in the process of the implementation of this Agreement, will be solved by means of negotiations and arrangements between Customs Administrations of the Parties.

ARTICLE 22

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of the last written notification, through diplomatic channels, that the Parties have completed all national procedures necessary for the entry into force of the Agreement.

2. This Agreement shall be concluded for a period of five years. This period shall be extended for each successive period of five years unless one Party gives written notification about its intention to terminate this Agreement and it shall remain in force six months after the date of such a written notification.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε Π Ε. 5225 761 - 5230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 4135 228 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)

• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος ΔΡΧ. ΕϋΉΟ

A' 60.000 176,08

B' 70.000 205,43

Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 30.000 88,04 Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. εσόδου

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

δρχ.

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

60.000

176,08

3.000

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

70.000

205,43

3.500

10,27

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)

100.000

293,47

5.000

14,67

50.000

146,74

2.500

7,34

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)

50.000

146,74

2.500

7,34

30.000

88,04

1.500

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

20.000

58,69

1.000

2,93

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)

10.000

29,35

1,47

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

20.000

58,69

1.000

2,93

10.000

29,35

1,47

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

ΔΩΡΕΑΝ

-

-

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

30.000

88,04

1.500

4,40

10.000

29,35

1,47

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

700.000

2.054,29

35.000

102,71

200.000

586,94

10.000

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

70.000

205,43

3.500

10,27

30.000

88,04

1.500

4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤαΠεΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ