logo-print

Νόμος 2987/2002

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 «ΠερίΝαυτικής Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α') και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

28/02/2002

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2987

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 «ΠερίΝαυτικής Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α') και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 959/1979

Άρθρο 3

Περιορισμοί στην κτήση μετοχών

Το άρθρο 10 του ν. 959/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο 10

1. Απαγορεύεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών ναυτικής εταιρείας.

2. Κατ' εξαίρεση μπορεί να ορισθεί με την εταιρική σύμβαση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αποκτούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από το πενήντα τοις εκατό του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατά την έκδοση όλων των μετοχών αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη τους αν μπορούν να μεταβιβασθούν ή όχι, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών ναυτικής εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Οι εξαιρέσεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α'), όπως αυτό ισχύει μετά το π.δ. 11/2000 (ΦΕΚ 11 Α'), οι οποίες έχουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογή επί των πλοίων της εταιρείας.»

Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 959/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Στη μερίδα της εταιρείας αναγράφονται, αμέσως μετά την καταχώρισή της, η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και η διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και το κεφάλαιο της. Επίσης αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. Μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις της εταιρικής συμβάσεως σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, καθώς και ολόκληρου του κειμένου των τροποποιούμενων άρθρων της εταιρικής σύμβασης. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς και

κάθε δικαστική απόφαση, αναφερόμενη στην κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, στο διορισμό ή αντικατάσταση συνδίκου, καθώς και κάθε άλλη πράξη ή γεγονός του οποίου τη σημείωση προβλέπει ο νόμος.»

Άρθρο 5 Καταβολή παγίων τελών

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν. 959/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Για την καταχώριση της εταιρικής συμβάσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος εξακοσίων πενήντα ευρώ.

Για τις λοιπές καταχωρίσεις προκαταβάλλεται τέλος εξήντα πέντε ευρώ για καθεμία καταχώριση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος και να καθορίζεται η διαδικασία καταβολής και είσπραξης των ανωτέρω τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την 1η Μαρτίου του έτους 2002.

Άρθρο 6 Κυρώσεις

1. Στην αρχή του άρθρου 63 του ν. 959/1979, οι λέξεις «εκατόν χιλιάδων δραχμών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριακοσίων ευρώ».

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Μαρτίου του έτους 2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 239 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

1. Ο τίτλος του άρθρου 239 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής: «Εφαρμογή ποινικών διατάξεων».

2. Στο άρθρο 239 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

«4. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 205, 207 παράγραφος 1, 208, 210 παράγραφος 1 και 222, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του α.ν. 3276/1944 (ΦΕΚ 24 Α') επιβάλλονται μόνο αν:

α) τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια: προσώπων που επιβαίνουν ή όχι στο πλοίο, του πλοίου, του φορτίου ή περιουσίας ή

β) προκληθεί ρύπανση ή άλλη ζημιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή

γ) διαταραχθεί η τάξη ή τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.»

Άρθρο 8

Απασχόληση συνταξιούχων ναυτικών

1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 34 του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«4.α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, επιτρέπεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος

ναυτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους να επαναλάβουν το ναυτικό επάγγελμα σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας με αναστολή της καταβολής της παρεχόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους επιτρέπεται ομοίως η επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της οποίας δεν αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, αλλά το ποσό αυτής ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τα επτακόσια πενήντα ευρώ, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό. Στους παραπάνω συνταξιούχους χορηγούνται αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας ή ανανεώνονται τα κατεχόμενα. Η καταβολή των συντάξεων αυτών αναστέλλεται από τον επόμενο μήνα χορήγησης του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή ανανέωσης του κατεχόμενου αποδεικτικού και διαρκεί για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος κατέχει το αποδεικτικό. Σε περίπτωση επανάληψης του ναυτικού επαγγέλματος σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, η καταβολή των συντάξεων αυτών αναστέλλεται από τον επόμενο μήνα της ναυτολόγησης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αναστολής καταβολής των συντάξεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός.

β) Για τους πολύτεκνους συνταξιούχους ναυτικούς με ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους, καθώς και τους συνταξιούχους ναυτικούς με τέκνα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναστολή ή τον περιορισμό καταβολής της σύνταξης της περιπτώσεως α'.

5. Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα παραπάνω προσμετράται, για τον επανυπολογισμό προς επαύξηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και της εφάπαξ παροχής από τα Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, με την προύπόθεση πλήρους καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση που η υπηρεσία αυτή κατά τον επανυπολογισμό μειώνει το συνταξιοδοτικό μισθό των τελευταίων σαράντα οκτώ μηνών, υπολογίζεται μόνο για την αύξηση του ποσοστού των συντάξεων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την απόκτηση νέων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος, την αναστολή ή την επαναχορήγηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης και την απόκτηση νέων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία επιστροφής των αποδεικτικών που ανανεώνονται ή που κατέχουν οι ναυτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 34 του π.δ. 913/1978, όπως ισχύει.

1. Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης

και χρήσεις γης για τις εγκαταστάσεις ανάπτυξης των

ακόλουθων λειτουργιών - δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό:

α. Στη θέση Καλυμπάκι, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας - όπως εμφανίζεται στο από Ιουνίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης της τεχνικής υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού, κλίμακας 1: 500 - για τα έργα της Επισκευα-στικής Βάσης (κτίρια-υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), ως και τα έργα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μαζί με τις λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης:

Συντελεστής Δόμησης : 0,60

Κάλυψη : 30%

Μέγιστο ύψος : 15 μέτρα

Μέγιστος αριθμός ορόφων : 2

β. Στη θέση Ακτής Βασιλειάδη, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πειραιά, όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθ. 3411.61/15/ 31.8.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1134 Β') στα υφιστάμενα κτίρια και στις απαραίτητες προσθήκες σε αυτά:

Συντελεστής Δόμησης : 2,4

Κάλυψη : 50%

Μέγιστο ύψος κτιρίων : το ύψος του υφιστάμενου υψηλότερου κτιρίου

Μέγιστο ύψος πύργου των υπηρεσιών ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (V.T.S.) : 50 μέτρα

Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.

2. Οι μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη λιμένα συντάσσονται με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Για τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που δεν διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία, οι μελέτες συντάσσονται από τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), στους οποίους ανατίθενται μετά από απόφαση των φορέων.

Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των μελετών αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α').

3. Στις περιοχές χερσαίας ζώνης λιμένα οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν..

4. Η Γ.Γ.Λ.Λ.Π. μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10 Εποπτεία Λιμενικών Ταμείων

Η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων ασκείται, σύμφωνα με το π.δ. 362/1997 (ΦΕΚ 240 Α'), από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων ανήκει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας από την έναρξη ισχύος του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α').

Άρθρο 9

Συντελεστές δόμησης στους λιμένες

Άρθρο 11

Τροποποίηση των άρθρων εικοστού δεύτερου και εικοστού πέμπτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α')

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Εναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εταιρεία, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με ψηφοφορία των μελών της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τότε που αυτή ειδοποιείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 2932/2001 προστίθεται περίπτωση η' που έχει ως ακολούθως:

«η) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από αυτή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τότε που η Ο.Φ.Ε. ειδοποιείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.»

3. Στο άρθρο εικοστό πέμπτο του ν. 2932/2001 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως ακολούθως:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμα έτος.»

Άρθρο 12

Θέματα Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.)

Στο άρθρο εικοστό όγδοο του ν. 2932/2001 προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

«4. Το προσωπικό που αναφέρεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου, καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 tou ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει.»

1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1,2 και 3 των άρθρων τέταρτου και ένατου του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α') παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμα έτος.

Άρθρο 14

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α')

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 2935/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων 9γ, 9δ και 9ε του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ) σε ό,τι αφορά τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν. 2935/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 13

Παράταση προθεσμιών του ν. 2688/1999

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε.: 010 5225 761 - 010 5230 841 Πληροφορίες λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 5225 713 - 010 5249 547

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (0310) 423 956

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης

Τ.Κ. 185 31 010 4135 228

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (0610) 638 109 -110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (06510) 87215

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00_(05310) 22 858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

(0410)597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223

(02510) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα. Σε μορφή CD:

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

Τεύχος

Περίοδος

Τιμές σε

ΕυΉΟ

ΕυΉΟ

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Μηνιαίο

Αναπτυξιακών Πράξεων

Α' και Β'

3μηνιαίο

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

Ετήσιο

Α', Β' και Δ'

3μηνιαίο

Νομικών Προσώπων

Α'

Ετήσιο

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ετήσιο

B'

Ετήσιο

Δελτίο Εμπορικής και

Γ

Ετήσιο

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

Ετήσιο

Δ'

Ετήσιο

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Ετήσιο

Παράρτημα

Ετήσιο

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ετήσιο

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή

Από το Internet

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ

euro

euro

euro

euro

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)

10,25

8,80

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)

14,65

10,25

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)

14,65

7,35

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)

7,35

4,40

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)

2,95

ΔΩΡΕΑΝ

--

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)

1,50

ΔΩΡΕΑΝ

--

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)

2,95

1,50

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

ΔΩΡΕΑΝ

-

ΔΩΡΕΑΝ

--

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

2.054

102,70

29,35

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)

10,25

4,40

Α', Β' και Δ'

17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

[

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send