Νόμος 3418/2005

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

28/11/2005

Κωδικοποιημένο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 - Νόμος 3418/2005 - Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2 - Νόμος 3418/2005 - Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άρθρο 3 - Νόμος 3418/2005 - Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

Άρθρο 4 - Νόμος 3418/2005 - Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

Άρθρο 5 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Άρθρο 6 - Νόμος 3418/2005 - Κωλύματα - ασυμβίβαστα

Άρθρο 7 - Νόμος 3418/2005 - Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

Άρθρο 8 - Νόμος 3418/2005 - Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού

Άρθρο 9 - Νόμος 3418/2005 - Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή

Άρθρο 10 - Νόμος 3418/2005 - Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία

Άρθρο 11 - Νόμος 3418/2005 - Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 12 - Νόμος 3418/2005 - Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

Άρθρο 13 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρικό απόρρητο

Άρθρο 14 - Νόμος 3418/2005 - Τήρηση ιατρικού αρχείου

Άρθρο 15 - Νόμος 3418/2005 - Σύγκρουση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 16 - Νόμος 3418/2005 - Ο ιατρός και η κοινωνία

Άρθρο 17 - Νόμος 3418/2005 - Διαφήμιση - Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 18 - Νόμος 3418/2005 - Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

Άρθρο 19 - Νόμος 3418/2005 - Αμοιβή ιατρού

Άρθρο 20 - Νόμος 3418/2005 - Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 21 - Νόμος 3418/2005 - Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό

Άρθρο 22 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρικά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 23 - Νόμος 3418/2005 - Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 24 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρική έρευνα

Άρθρο 25 - Νόμος 3418/2005 - Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους

Άρθρο 26 - Νόμος 3418/2005 - Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα

Άρθρο 27 - Νόμος 3418/2005 - Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28 - Νόμος 3418/2005 - Φροντίδα ψυχικής υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 29 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Άρθρο 30 - Νόμος 3418/2005 - Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο 31 - Νόμος 3418/2005 - Τεχνητή διακοπή κύησης

Άρθρο 32 - Νόμος 3418/2005 - Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

Άρθρο 33 - Νόμος 3418/2005 - Αιμοδοσία

Άρθρο 34 - Νόμος 3418/2005 - Προστασία γενετικής ταυτότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Άρθρο 35 - Νόμος 3418/2005 - Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36 - Νόμος 3418/2005 - Κυρώσεις

Άρθρο 37 - Νόμος 3418/2005 - Καταργητική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38 - Νόμος 3418/2005 - Τροποποιήσεις του ν. 1026/1980 (ΦΕΚ 48 Α')

Άρθρο 39 - Νόμος 3418/2005

Άρθρο 40 - Νόμος 3418/2005 - Ενίσχυση εσόδων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)

Άρθρο 41 - Νόμος 3418/2005 - Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 2071/1992

Άρθρο 42 - Νόμος 3418/2005 - Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2071/1992

Άρθρο 43 - Νόμος 3418/2005 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3209/2003

Άρθρο 44 - Νόμος 3418/2005

Άρθρο 45 - Νόμος 3418/2005

Άρθρο 46 - Νόμος 3418/2005 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005