Νόμος 4472/2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

19/05/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017

Υπό κωδικοποίηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 2 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

Άρθρο 3 - Νόμος 4472/2017 - Επίδομα Στέγασης

Άρθρο 4 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»

Άρθρο 5 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Άρθρο 6 - Νόμος 4472/2017 - Επίδομα παιδιού

Άρθρο 7 - Νόμος 4472/2017 - Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

Άρθρο 8 - Νόμος 4472/2017 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 9 - Νόμος 4472/2017 - Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

Άρθρο 10 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 11 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 12 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Άρθρο 13 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013

Άρθρο 14 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013

Άρθρο 15 - Νόμος 4472/2017

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16 - Νόμος 4472/2017 - Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 19 - Νόμος 4472/2017 - Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20 - Νόμος 4472/2017

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 21 - Νόμος 4472/2017 - Σύσταση – Επωνυμία

Άρθρο 22 - Νόμος 4472/2017 - Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 23 - Νόμος 4472/2017 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 24 - Νόμος 4472/2017 - Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 25 - Νόμος 4472/2017 - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 26 - Νόμος 4472/2017 - Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Άρθρο 27 - Νόμος 4472/2017 - Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 28 - Νόμος 4472/2017 - Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29 - Νόμος 4472/2017 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 30 - Νόμος 4472/2017 - Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 31 - Νόμος 4472/2017 - Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)

Άρθρο 32 - Νόμος 4472/2017 - Διοικητική Οργάνωση

Άρθρο 33 - Νόμος 4472/2017 - Θέματα προσωπικού

Άρθρο 34 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35 - Νόμος 4472/2017 - Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 36 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

Άρθρο 37 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Άρθρο 38 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002

Άρθρο 39 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002

Άρθρο 40 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Άρθρο 41 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002

Άρθρο 42 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Άρθρο 43 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

Άρθρο 44 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Άρθρο 45 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 46 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)

Άρθρο 47 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 48 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

Άρθρο 49 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

Άρθρο 50 - Νόμος 4472/2017 - Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Άρθρο 51 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 52 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 53 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)

Άρθρο 54 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 55 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 57 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 58 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 58α - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 59 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Άρθρο 60 - Νόμος 4472/2017 - Διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 61 - Νόμος 4472/2017 - Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Άρθρο 62 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153)

Άρθρο 63 - Νόμος 4472/2017 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Άρθρο 64 - Νόμος 4472/2017 - Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 65 - Νόμος 4472/2017 - Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 66 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Άρθρο 67 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α΄143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Άρθρο 68 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Άρθρο 69 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 70 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 71 - Νόμος 4472/2017 - Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Άρθρο 72 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 73 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Άρθρο 74 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 75 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

Άρθρο 76 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

Άρθρο 77 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

Άρθρο 78 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 79 - Νόμος 4472/2017 - Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία

Άρθρο 80 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

Άρθρο 80Α - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011

Άρθρο 81 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Άρθρο 82 - Νόμος 4472/2017 - Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Άρθρο 83 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 84 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 85 - Νόμος 4472/2017 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

Άρθρο 86 - Νόμος 4472/2017 - Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Άρθρο 87 - Νόμος 4472/2017 - Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 88 - Νόμος 4472/2017 - Διατάξεις για τα γενόσημα

Άρθρο 89 - Νόμος 4472/2017 - Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου

Άρθρο 90 - Νόμος 4472/2017 - Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Άρθρο 91 - Νόμος 4472/2017 - Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 92 - Νόμος 4472/2017 - Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 94 - Νόμος 4472/2017 - Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

Άρθρο 95 - Νόμος 4472/2017 - Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Άρθρο 96 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

Άρθρο 97 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 98 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 99 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 100 - Νόμος 4472/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 101 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 102 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Άρθρο 103 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 104 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 105 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 106 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 107 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 108 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 109 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 110 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 111 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 112 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 113 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 114 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 115 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 116 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 117 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 118 - Νόμος 4472/2017 - Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Άρθρο 119 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 120 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 121 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8)

Άρθρο 122 - Νόμος 4472/2017 - Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 123 - Νόμος 4472/2017 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 124 - Νόμος 4472/2017 - Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης

Άρθρο 125 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 126 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Άρθρο 127 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 128 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 129 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 130 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 131 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 132 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 133 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 134 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 135 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ,

Άρθρο 136 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 137 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 138 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 139 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

Άρθρο 140 - Νόμος 4472/2017 - Εφημερίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 141 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 142 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 143 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 144 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Άρθρο 145 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)

Άρθρο 146 - Νόμος 4472/2017 - Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 147 - Νόμος 4472/2017 - Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 148 - Νόμος 4472/2017 - Βασικός μισθός

Άρθρο 149 - Νόμος 4472/2017 - Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 150 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών

Άρθρο 151 - Νόμος 4472/2017 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 152 - Νόμος 4472/2017 - Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 153 - Νόμος 4472/2017 - Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

Άρθρο 154 - Νόμος 4472/2017 - Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων

Άρθρο 155 - Νόμος 4472/2017 - Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 156 - Νόμος 4472/2017 - Ανώτατο όριο αποδοχών

Άρθρο 157 - Νόμος 4472/2017 - Έλεγχος μισθοδοσίας

Άρθρο 158 - Νόμος 4472/2017 - Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 159 - Νόμος 4472/2017 - Διατηρούμενες διατάξεις Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:

Άρθρο 160 - Νόμος 4472/2017 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 161 - Νόμος 4472/2017

Άρθρο 161Α - Νόμος 4472/2017 - Ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και εισφορών υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 162 - Νόμος 4472/2017 - Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018 – 2021

Άρθρο 163 - Νόμος 4472/2017 - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021

ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 164 - Νόμος 4472/2017

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Σημειωσεις επι του νομου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4488/2017:

1. Από 1.1.2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

2. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.