logo-print

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 47/2005 - Ειδικές περιπτώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/03/2005

Κωδικοποιημένο
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

1. Αριθμοί κλήσης εκτός δημοσίων καταλόγων.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει γνώση απευθυνόμενη σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσίας.

2. Φορητότητα αριθμών κλήσης.

Σε περίπτωση που συνδρομητής έχει χρησιμοποιήσει την ευχέρεια της φορητότηταςτου αριθμού κλήσης, η αρμόδια αρχή απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα που διαθέτει τη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλοι οι αριθμοί κλήσης, για να λαμβάνει από αυτόν τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρόσθετα στοιχεία μπορεί να ζητηθούν από τους παρόχους υπηρεσίας.

3. Εκτροπή κλήσης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από συνδρομητή της υπηρεσίας εκτροπής εισερχομένων κλήσεων: α) εφ’οσον η εκτροπή γίνεται σε αριθμό κλήσεως του ίδιου παρόχου υπηρεσίας, ο πάροχος προβαίνει άμεσα και με βάση τη διάταξη που του έχει επιδοθεί στην πραγματοποίηση επισύνδεσης και στον αριθμό κλήσης της εκτροπής, ενημερώνοντας περί αυτού την αρμόδια αρχή, β) εφόσον η εκτροπή παραπέμπει στον αριθμό κλήσης άλλου παρόχου υπηρεσίας, ο πάροχος στον οποίο έχει επιδοθεί η διάταξη ενημερώνει σχετικώς άμεσα την αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί να εκδώσει νέα διάταξη για τον άλλο πάροχο.

4. Περιαγωγή (roaming)

Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής δικτύου κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται εκτός της χώρας και πραγματοποιεί ή δέχεται κλήσεις από χρήστες επίσης εκτός χώρας, η καταγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας (φωνή, μηνύματα) είναι δυνατή μόνο με συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών των αντίστοιχων χωρών μέσω διαδικασίας δικαστικής συνδρομής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Καταγράφονται όμως οπωσδήποτε στις περιπτώσεις αυτές οι καλούμενοι και οι καλούντες αριθμοί κλήσης και ο χρόνος.

5. Συνδρομητικά Κέντρα (ΡΑΒΧ) και Ιδιωτικά Δίκτυα

α. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει το σύνολο της επικοινωνίας που διεξάγεται μέσω του ΡΑΒΧ κάποιου φορέα - πελάτη, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτ. γ'.

β. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ενδιαφέρεται για συγκεκριμένο πρόσωπο και συγκεκριμένη/ες εσωτερική/ες τηλεφωνική/ές σύνδεση/εις, γίνεται από τον πάροχο καταγραφή των στοιχείων του συνόλου των επικοινωνιών του ΡΑΒΧ, πλήντου περιεχομένου, και ανάλυσή τους έκτων υστέρων.

γ. Η καταγραφή και λήψη στοιχείων επικοινωνίας εφόσον είναι αναγκαία γίνεται με την συνεργασία των ιδιοκτητών του ΡΑΒΧ ή/και του Ιδιωτικού Δικτύου η οποία εξασφαλίζεται με μέριμνα της αρμόδιας αρχής.

6. Τηλεκάρτες ή κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Σε περίπτωση χρήσης των ανωτέρω καρτών σε δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο, η εκτέλεση της διάταξης πραγματοποιείται είτε με εξατομίκευση των άνω καρτών εφόσον προβλέπεται αυτή, είτε με ανάλυση των επικοινωνιών που διεξάγονται από κοινόχρηστες παροχές (στο PSTN), και από PC και τηλεφωνικές συνδέσεις στο Internet.

7. Ειδικές περιπτώσεις στις υπηρεσίες διαδικτύου:

α) Εφόσον από την ίδια σύνδεση, μέσω τοπικών δικτύων LAN ή μέσω VPN, εξυπηρετούνται περισσότεροι χρήστες, όπως προσωπικό εταιρειών, υπηρεσιών και ιδρυμάτων, ο εντοπισμός κάθε χρήστη γίνεται με ανάλυση των διεξαγομένων επικοινωνιών σε συνεργασία με τον πάροχο του δικτύου.

β) Σε περίπτωση εξυπηρέτησης χρήστη από πάροχο υπηρεσίας Internet εξωτερικού (e-mail, ιστοσελίδες κ.λπ.) η εκτέλεση της διάταξης συντελείται με παρακολούθηση πακέτων IP και σχετική ανάλυσή τους.

γ) Κρυπτογράφηση με δημόσιο/ιδιωτικό κλειδί.

Σε περίπτωση κρυπτογραφημένου περιεχομένου, που βασίζεται στις αρχές του δημόσιου κλειδιού, η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό (ή δημόσιο κατά περίπτωση) κλειδί του παραλήπτη (ή αποστολέα) ώστε να μπορεί να αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Authorities), υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή για την εξασφάλιση του εν λόγω κλειδιού.

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send