logo-print

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 66/2017 - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/05/2018

Κωδικοποιημένο
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελεί το ανώτατο εκπαιδευτικό όργανο της ΣΜΥΝ και έχει την σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο παρών Οργανισμός. Η θητεία του Ε.Σ. είναι διάρκειας ενός έτους, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους και η συγκρότησή του καθορίζεται με απόφαση του Διοικητού. Το Ε.Σ. αποτελείται από τον Διοικητή της ΣΜΥΝ, ως Πρόεδρο και μέλη τους:

α. Υποδιοικητή

β. Διευθυντή Σπουδών.

γ. Τρεις Υπευθύνους Τομέων εκπαίδευσης

2. Η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ε.Σ. περιλαμβάνει τη σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.), η οποία καταρτίζεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Η Η.Δ. συμπεριλαμβάνει την πρόσκληση σύγκλησης, τη σύνοψη της Η.Δ., τους αποδέκτες της και τις γραπτές εισηγήσεις. Εκτός από τα μέλη του Ε.Σ., η Η.Δ. κοινοποιείται και στους Υπεύθυνους Τομέων που δεν συμμετέχουν στο Ε.Σ. Η κοινοποίηση γίνεται, το αργότερο, τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στο Ε.Σ. είναι δυνατόν να συζητηθούν θέματα εκτός Η.Δ. αν δεν προβάλλουν αντίρρηση τα παρόντα μέλη.

3. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία της Διεύθυνσης Σπουδών, η οποία με το τέλος των εργασιών κάθε συνεδρίασης συντάσσει πρακτικό.

4. Το Ε.Σ. συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρο, ανά τρίμηνο και έκτατα όποτε προκύπτει ανάγκη.

5. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον Διοικητή της Σχολής είναι δυνατό να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Ε.Σ. οποιοσδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού, Επιτηρητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό της σχολής. Επίσης, μετά από έγκριση του Διοικητού της ΔΝΕ, δύνανται να συμμετέχουν, άνευ ψήφου, κατάλληλοι επιτελείς και άλλων Διοικήσεων, με στόχο τον έλεγχο και την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

6. Οι εισηγητές των θεμάτων ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.

7. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις συντάσσονται, ελέγχονται και προσυπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη του Ε.Σ. Η ψήφος των μελών του Ε.Σ. είναι φανερή και οι αποφάσεις λαμβάνονται αιτιολογημένα. Το Ε.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Το Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση.

β. Συντάσσει το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

γ. Καθορίζει μετά από πρόταση του Διευθυντή Σπουδών τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία αυτών.

δ. Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Υπευθύνων των Τομέων.

ε. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθυντού Σπουδών σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής, το οποίο υποβάλλει ιεραρχικά προς έγκριση.

στ. Συντάσσει το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο) το οποίο περιλαμβάνει τον πλήρη και αναλυτικό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών.

ζ. Αποφασίζει για τα συγγράμματα που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση, καθώς και για τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Υπευθύνων Τομέων και του Διευθυντή Σπουδών.

η. Μεριμνά για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και υποβοήθηση αυτού στο έργο του.

θ. Εισηγείται την πρόσληψη και το διορισμό του διδακτικού προσωπικού.

ι. Αξιολογεί την παροχή εκπαιδευτικού έργου, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το υλικό και τα συγγράμματα, υποβάλλοντας προτάσεις.

ια. Συντάσσει τον εκπαιδευτικό απολογισμό κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ιβ. Εισηγείται την συνεργασία της Σχολής με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ