logo-print

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 - Διαδικαστικό πλαίσιο της διαιτητικής δίκης σε περίπτωση σιωπής της διαιτητικής ρήτρας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/08/2020

Κωδικοποιημένο
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως και 4 του επόμενου άρθρου, προθεσμίες που έχουν ορισθεί από το διαιτητικό δικαστήριο μπορούν να παραταθούν μετά από υποβολή έγγραφου αιτήματος διαδίκου το οποίο υποβάλλεται πριν την συμπλήρωση της προθεσμίας. Η παράταση της προθεσμίας καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητικού δικαστηρίου. Μετά τη συμπλήρωση της προθεσμίας παράταση συγχωρείται υπό τον όρο της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 152 ΚΠολΔ.

2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που προσκομίζουν οι διάδικοι προκειμένου να μορφώσει δικανική πεποίθηση.

3. Τα αποδεικτικά μέσα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή με τις προτάσεις των διαδίκων και κοινοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, συγχρόνως και στον αντίδικο.

4. Προφορική συζήτηση και εξέταση μαρτύρων λαμβάνει χώρα αν το δικαστήριο κρίνει αυτό αναγκαίο.

5. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να προβεί και σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διερεύνηση της ουσιαστικής βασιμότητας των ισχυρισμών των διαδίκων συμπεριλαμβανομένων και:

α) της εξέτασης των διαδίκων, β) της διενέργειας αυτοψίας, γ) της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Κατά την άσκηση της εξουσίας του το διαιτητικό δικαστήριο προνοεί ώστε να παρέχεται πάντοτε στον αντίδικο επαρκές χρονικό περιθώριο για το σχολιασμό τυχόν νέων αποδεικτικών μέσων ή ισχυρισμών.

6. Ανωμοτί καταθέσεις τρίτων προσώπων λαμβάνονται υπόψη από το διαιτητικό δικαστήριο εφόσον έχουν ληφθεί υπό τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από δικηγόρο ή δημόσια αρχή και ο αντίδικος έχει κληθεί να παραστεί στη λήψη τους τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα.

7. Το διαιτητικό δικαστήριο, εφόσον κριθεί αναγκαίο , έχει την εξουσία να ζητήσει από τους διαδίκους την προσκομιδή ανωμοτί καταθέσεων συγγενών, υπαλλήλων, εργατών, μετόχων, μελών της διοίκησης του διαδίκου, επί συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάσσεται από το διαιτητικό δικαστήριο. Άρνηση του διαδίκου να προσκομίσει την κατάθεση και άρνηση του καταθέτοντος να απαντήσει επί συγκεκριμένου ερωτήματος εκτιμώνται ελεύθερα από το διαιτητικό δικαστήριο.

8. Επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, έχει την εξουσία μετά από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να ζητήσει από τους διαδίκους την επίδειξη εγγράφων ή ομάδας εγγράφων που πιθανολογείται ότι έχουν στην κατοχή τους. Όταν η επίδειξη ζητείται μετά από αίτηση διαδίκου, θα πρέπει στην αίτηση: α) να περιγράφονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά του εγγράφου είτε εξατομικευμένα, είτε κατά ομάδα εγγράφων, ο χρόνος σύνταξης, ο συντάκτης, το εικαζόμενο περιεχόμενο του και πως το έγγραφο αυτό μπορεί να εισφέρει στην απόδειξη ισχυρισμών του διαδίκου που ζητεί την επίδειξή του. Η επίδειξη διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι το έγγραφο ή η ομάδα εγγράφων βρίσκεται στην κατοχή του διαδίκου, μπορεί να εισφέρει στην απόδειξη ισχυρισμών του αιτούντος. Αν πιθανολογηθεί ότι τα έγγραφα των οποίων ζητήθηκε η επίδειξη περιέχουν στοιχεία καταλαμβανόμενα από το απόρρητο και το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την επίδειξη του, τότε μπορεί να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του απορρήτου. Άρνηση του διαδίκου να προσκομίσει τα έγγραφα των οποίων ζητήθηκε η επίδειξη, εκτιμάται ελεύθερα.

9. Κοινοποιήσεις από τους διαδίκους και το διαιτητικό δικαστήριο λογίζονται έγκυρες εφόσον έχουν ενεργηθεί από και προς τις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων δικηγόρων.

10. Αιτήματα παντός είδους των διαδίκων προς το διαιτητικό δικαστήριο σχετικά με την αποδεικτική διαδικασία ή κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πρόοδο της διαιτητικής δίκης μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στις δηλωθείσες διευθύνσεις των διαδίκων, των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου και του γραμματέα του διαιτητικού δικαστηρίου.

11. Άσκηση ανταγωγής μετά την πάροδο της προθεσμίας που έταξε το διαιτητικό δικαστήριο δεν επιτρέπεται. Ο διάδικος που απώλεσε την προθεσμία άσκησης ανταγωγής, διατηρεί το δικαίωμα άσκησης αυτοτελούς προσφυγής.

12. Για το σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης του διαιτητικού δικαστηρίου απαιτείται πλήρης απόδειξη.

13. Οι αμοιβές των διαιτητών επιδικάζονται σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου.

14. Η δικαστική δαπάνη και η δικηγορική αμοιβή επιδικάζονται σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου. Η δικηγορική αμοιβή ως στοιχείο της αποδοτέας δικαστικής δαπάνης εκκαθαρίζεται με βάση τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.

15. Η διαιτητική διαδικασία είναι αυστηρά εμπιστευτική. Η εμπιστευτικότητα αφορά εξίσου τα πρόσωπα των διαδίκων, τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, τους διαιτητές, τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας και τυχόν τρίτα πρόσωπα εμπλεκόμενα στη διαδικασία.

16. Το διαιτητικό δικαστήριο κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα ή ποινές.

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ