logo-print

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 - Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2017

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας είναι:

α) η παρακολούθηση των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή και του αντίκτυπού τους στη διεθνή κοινή γνώμη και στα διεθνή ΜΜΕ, η χαρτογράφηση και ανάλυση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της επικοινωνιακής θέσης της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό και η σχετική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών και φορέων στην κατεύθυνση της χάραξης και εφαρμογής επικοινωνιακής πολιτικής και δράσεων επικοινωνιακής διπλωματίας για τη χώρα και τους φορείς,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τους (συν)αρμόδιους φορείς, για την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων και απόψεων στη διεθνή κοινή γνώμη, για την προβολή της χώρας και την αναβάθμισή της εικόνας της στο εξωτερικό, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου και διαύλου επικοινωνίας,

γ) η διοικητική υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, ο καθορισμός των στόχων και ο συντονισμός του έργου τους.

2. Η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης

β. Τμήμα Μελέτης και Ανάλυσης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης

γ. Τμήμα Υποστήριξης Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού.

3. Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, δεξαμενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέματα που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, για ευρωπαϊκά θέματα ή εν γένει για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος,

β. την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στη Βιβλιοθήκη της υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση,

γ. την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, των οργάνων του κράτους και των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα,

δ. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη δημοσιότητα, την αρχειοθέτηση και την τήρηση των σχετικών στοιχείων και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και των κρατικών φορέων,

ε. την παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και την καλλιέργεια και διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών με τους ομογενείς και τις οργανώσεις τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών,

στ. τα ζητήματα σχετικά με τις διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

ζ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι αρμόδιο για:

α. την παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς και κοινής γνώμης, με ίδια μέσα ή μέσω εξωτερικών αναδόχων, και την επεξεργασία στοιχείων τέτοιων αναλύσεων και ερευνών άλλων κρατικών υπηρεσιών και φορέων για την οριοθέτηση αναγκών, τον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων και την επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα ή συγκεκριμένοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες και για τη διαπίστωση της θέσης τους σε αυτό ώστε να εξυπηρετείται το έργο της χάραξης αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών διεθνούς επικοινωνίας και επικοινωνιακής διπλωματίας,

β. τη δημιουργία πρωτογενούς υλικού αναλύσεων και τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, διαμόρφωση και αξιοποίηση κάθε αντίστοιχου υλικού που παράγουν άλλες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες και θα το τροφοδοτούν,

γ. την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης της υπηρεσίας με καταχώρηση πληροφοριών ενδεικτικά για το διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον, τα πορίσματα των αξιολογήσεων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση,

δ. το χειρισμό άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας.

5. Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι αρμόδιο για:

α. τη μελέτη των θεμάτων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, τον προγραμματισμό και συντονισμό του έργου τους, τον καθορισμό των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης τους, την αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και την παροχή σε αυτά των αναγκαίων στοιχείων, πληροφοριών, εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τις κείμενες διατάξεις,

β. την εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση, στελέχωση, αλλαγή τάξης, αναστολή λειτουργίας ή κατάργηση και για τα θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, στέγασης, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και για θέματα απόσπασης υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε διπλωματικές αρχές του εξωτερικού,

γ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης, για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου,

δ. την υποδοχή, επεξεργασία και μέριμνα διεκπεραίωσης αιτημάτων και εισηγήσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού για διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή στοιχείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες,

ε. την υποστήριξη και προώθηση, μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, δράσεων και εκδηλώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προωθητικών δράσεων στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων,

στ. το διοικητικό έλεγχο των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, την επιθεώρηση για τη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής τους, όπως και την υποβολή εισηγήσεων για την πλέον εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους,

ζ. την παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο.

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση