logo-print

Άρθρο 28 - Προεδρικό Διάταγμα 82/2017 - Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2017

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης είναι:

α) η υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων και η αντιμετώπιση των θεμάτων της επικαιρότητας με την κατάλληλη ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ,

β) ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ενεργειών προβολής της υπηρεσίας,

γ) η ανάπτυξη, συντήρηση και εν γένει διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας και η προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα καθώς και στις ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

2. Η Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης

β. Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

γ. Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας.

3. Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. τη διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, την παροχή σε αυτούς, στους ξένους εν γένει δημοσιογράφους και σε τηλεοπτικά συνεργεία διοικητικών διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους, όπως η παραγωγή ταινιών ενημερωτικού περιεχομένου και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού,

β. τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων και στοιχείων, καθώς και Μητρώου και ευρετηρίου των διαπιστευμένων και εξυπηρετουμένων από την υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά,

γ. τη διοργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές και απεσταλμένους ξένων ΜΜΕ, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων,

δ. την κατάρτιση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ενημέρωσης εκπροσώπων των ξένων ΜΜΕ, καθώς και προγραμμάτων παραμονής και φιλοξενίας στην Ελλάδα εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της υπηρεσίας,

ε. την διατήρηση επαφής με τους επισκεπτόμενους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρησή τους και την αποστολή σε αυτούς στοιχείων και πληροφοριών, σε συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού,

στ. την υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των απευθυνόμενων στη Γενική Γραμματεία φορέων και εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ, την παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και την επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά,

ζ. τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα.

4. Το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. το σχεδιασμό και την διεκπεραίωση ενεργειών προβολής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εν γένει της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,

β. τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (ενδεικτικά συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής) την οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος και την υποστήριξη της διοργάνωσης και πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από όργανα του Κράτους και άλλες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και φορείς, συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, ξένους επισήμους, προσωπικότητες και λοιπούς παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης των πρόσφορων για τις εν λόγω εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους διοργανωτές και συμμετέχοντες ή της παροχής της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας στις ανωτέρω εκδηλώσεις,

γ. τη μέριμνα για τη διαρρύθμιση και συντήρηση σε άριστη κατάσταση των κατάλληλων για εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και των επίπλων, συσκευών και του μηχανικού εξοπλισμού τους, τον εφοδιασμό με αναλώσιμα υλικά και την εν γένει διαχείρισή τους,

δ. τα ζητήματα και τις εκδηλώσεις κοινωνικού και εθιμοτυπικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας,

ε. την οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, τη διευκόλυνση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό,

στ. τις διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ στην κάλυψη των επίσημων επισκέψεων ξένων ηγετών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

ζ. τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια σχέσεων με ξένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έμφαση κυρίως σε χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού.

5. Το ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι αρμόδιο για:

α. την ανάπτυξη και συντήρηση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας μέσω κεντρικού ιστοτόπου-ενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη χώρα και λοιπών άλλων ιστοτόπων που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β. τον καθορισμό των στόχων, όρων, προδιαγραφών και εν γένει τρόπων άσκησης της ψηφιακής επικοινωνίας της χώρας,

γ. τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για τη διασφάλιση της ομοιογένειας των ιστοτόπων των Υπουργείων, δημοσίων φορέων και οργανισμών και λοιπών κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και χρηστικότητάς τους, την κοινή προσέγγιση των φορέων ως προς τη διαδικτυακή τους παρουσία και τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής εικόνας του κράτους,

δ. την υποστήριξη, συντονισμό και αξιοποίηση της λειτουργίας άλλων ψηφιακών μέσων εξωστρέφειας, προβολής και υποστήριξης της χώρας όπως ενδεικτικά ιστοτόπων, ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

ε. την οργάνωση και διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την προβολή του εν γένει έργου της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως μέσω της ανάπτυξης, συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης του επίσημου ιστοτόπου της και των ιστοσελίδων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και της δημιουργίας, διαχείρισης και εν γένει υποστήριξης λογαριασμών χρήστη των υπηρεσιών της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ