Πράξη Υπουργικού Συβουλίου 5/24.1.2017

Τροποποίηση της 4/10-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 64), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386), 14/16-7-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 347) και 46/8-12-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 897) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

24/01/2017

Κωδικοποιημένο

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 15 παρ. 2, 16, 25 παρ. 1 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98),

2. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),

3. τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου:

α) 4/10-2-2012 με θέμα «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 64),

β) 27/10-8-2012 με θέμα «Τροποποίηση της 4/ 10-2-2012 Π.Υ.Σ. "Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α" (Υ.Ο.Δ.Δ. 64)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 386),

γ) 14/16-7-2013 με θέμα «Τροποποίηση της 27/ 10-8-2012 Π.Υ.Σ. "Τροποποίηση της 4/10-2-2012 Π.Υ.Σ. "Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α (Υ.Ο.Δ.Δ. 64)" (Υ.Ο.Δ.Δ. 386)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 347),

δ) 46/8-12-2015 με θέμα «Τροποποίηση της 4/ 10-2-2012 Π.Υ.Σ. "Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των των ν.π δ.δ. και των Ο.Τ.Α" (ΥΟΔΔ 64), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 27/10-8-2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 386) και 14/ 16-7-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 347) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 897),

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

5. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου