logo-print

Άρθρο - Απόφαση 329/2016 Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

30/09/2016

Κωδικοποιημένο
Πολυκώδικας Νοέμβριος 2022

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (σχετ. 4) προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακατανομή μεριδίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Επειδή, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εκδόθηκε ο Ν. 4389/2016 με το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 του νόμου αυτού η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016. Ειδικότερα, για την έκδοση του Κώδικα αυτού προβλέπεται ότι «Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...».

Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη νόμου, με τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΔΠΠΗΕ») συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος αυτού, καθώς και των Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε Δημοπρασίας (εφεξής «Όροι Δημοπρασίας») καθορίζονται ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Δημοπρασίες» ή «Πρωτογενής Αγορά»), ο Μηχανισμός Καταμερισμού των Κατανεμηθεισών Ποσοτήτων Προθεσμιακού Προϊόντος (ή «Μηχανισμός Καταμερισμού»), η λειτουργία της Δευτερογενούς Αγοράς, η Δήλωση Χρήσης Ποσοτήτων Προθεσμιακών Μηνιαίων Υποπροϊόντων (ή «Δήλωση Χρήσης»), ο Μηχανισμός Φυσικής Παράδοσης και η Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΗΕΠ, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή των συμμετεχόντων από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη συμμετοχή τους στις Δημοπρασίες, στη Δευτερογενή Αγορά και στο Μηχανισμό Φυσικής Παράδοσης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών τους υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κατά την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών. Περαιτέρω καθορίζεται το πλαίσιο της συνεργασίας του Λειτουργού της Αγοράς με τους Συμμετέχοντες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού, καθώς και η αντιμετώπιση περιπτώσεων Έκτακτης Ανάγκης στον ΗΕΠ και Πραγματικής Αδυναμίας Εξασφάλισης Παράδοσης.

Επειδή, για την έκδοση του ανωτέρω Κώδικα ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») απέστειλε στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση (υπό σχετ. 11 και 13 επιστολές). Ακολούθως η ΡΑΕ έθεσε την εισήγηση αυτή σε δημόσια διαβούλευση από τις 15.07.2016 έως και 05.09.2016 και στη συνέχεια αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, προέβη σε περαιτέρω επεξεργασία του κανονιστικού κειμένου.

Επειδή, τα καθοριζόμενα στον παρόντα Κώδικα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 140 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), συνιστούν το «Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΣΣΔΠΠΗΕ).

Επειδή, η ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 παρακολουθεί την εφαρμογή του προβλεπόμενου μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιπτώσεις αυτού, ιδίως αναφορικά με την ενίσχυση της κινητικότητας καταναλωτών μεταξύ των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Επειδή, κατά την εφαρμογή των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων, λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση υπόψη η συμβατότητα των σχετικών μηχανισμών με το Ενωσιακό Δίκαιο και ως εκ τούτου η αποφυγή περιορισμών στην άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις Δημοπρασίες. Ωστόσο, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με την επίτευξη του στόχου για την αύξηση του επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά και να σταθμίζονται τα οφέλη και οι συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων αυτών και αναλόγως να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση του στόχου, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ν. 4389/2016 για την έκδοση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΣΔΠΗΕ), την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Βλέπε παραρτήματα

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ