logo-print

Παράρτημα Ι - Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ν.4441/16) και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος. Η Ανώνυμη Εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά: Α. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4548/18. Β. είτε με πρότυπο καταστατικό, εφόσον ακολουθείται πιστά και χωρίς καμιά παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού (άρθρο 9 παρ.6 ν.4441/16).

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία μπορεί να είναι και φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την εταιρεία. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται σε περισσότερα αντικείμενα, η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας δεν υποχρεώνει την εταιρεία σε μεταβολή της επωνυμίας της.

2. Στην επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το ακρωνύμιο «S.A.».

3. Αν η Ανώνυμη Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις θα εκφράζονται ως «Single Member Societe Anonyme» ή «Single Member S.A.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

4. Στην επωνυμία είναι προαιρετική η προσθήκη του Διακριτικού Τίτλου καθόσον δεν απαιτείται στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τον 4635/2019 (Α' 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. (ΠΡΟΣΟΧΗ: το εν λόγω άρθρο ισχύει από τις 31-01­2020. Έως τότε είναι σε ισχύ η διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005).

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας δύναται να ορίζεται και οποιαδήποτε δημοτική ή τοπική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν.3852/2010).

2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3

Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Α.Ε. Ειδικά στη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η επιλογή του/ των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).

Αρθρο 4

Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου (άρθρο 8 του ν.4548/18). Η διάρκεια ορισμένου χρόνου ορίζεται αποκλειστικά σε έτη (πχ. 50 έτη).

Άρθρο 5

1. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί κατωτέρα των τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04) ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ

2. Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι πλέον μόνο ονομαστικές. Κατά το συστατικό στάδιο η εταιρεία μπορεί να έχει τους κάτωθι τίτλους:

Α) Κοινές ονομαστικές μετοχές,

Β) Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και Γ) Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών είναι υποχρεωτική εκ του νόμου σε αριθμό που σχηματίζει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (πχ. 250 ονομαστικές μετοχές Χ 100 € = 25.000) και εφόσον επιλεγούν και λοιπές κατηγορίες μετοχών αυτές θα καταλαμβάνουν κεφάλαιο πέραν του αρχικού ονομαστικού των κοινών μετόχων ύψους € 25.000.

3. Στην περίπτωση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος εάν η εισφορά αυτή απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο) τότε ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ορίζεται ο Συμβολαιογράφος.

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/18. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολο τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/19.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν.4548/18.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/18 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 7

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 του ν.4548/18, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 115 του ν.4548/18, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα των δεκαπέντε (15). Όταν το καταστατικό προβλέπει ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών του διοικητικού συμβουλίου, τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

4. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρείας, είναι υποχρεωτικά σε έτη και δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/18.

6. Τα καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας το διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.

7. Αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν.4548/18, εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

8. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή , η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

Άρθρο 8

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΑΕ γίνει 30/6 η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

Άρθρο 9

1. Οι ιδρυτές/μέτοχοι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο να υπογράψουν την καταστατική σύμβαση σύμφωνα με τα μέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4441/16. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο. 2. Σε περίπτωση σύστασης ΑΕ από έχοντα την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ.1α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 63577/2018 (δεν ισχύει στην e-ΥΜΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ................................. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ως πληρεξούσιος του/της (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δυνάμει του με αριθμό /χχ-χχ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία ....................... , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , έδρα τον Δήμο , Α.Φ.Μ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Η σύσταση ΕΠΕ γίνεται μέσω των ΥΜΣ (Ν. 4441/2016). Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3190/1955 (Α' 91) και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α72016) προκύπτει πως η σύσταση μιας ΕΠΕ δύναται να πραγματοποιηθεί:

α. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν, ή θέλουν να διαφοροποιηθούν από το πρότυπο καταστατικό ή, σε κάθε περίπτωση, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων είναι απαραίτητος ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως π.χ. ακίνητα,

β. είτε με την χρήση του παρόντος πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 1

Η επωνυμία της ΕΠΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ή το ακρωνύμιο «Ε.Π.Ε.».

3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ή «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

4. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Limited Liability Company» ή το ακρωνύμιο «L.L.C.» ή «LTD» και αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη με την προσθήκη των λέξεων «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C» ή «Single Member LTD».

6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τον 4635/2019 (Α' 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. (ΠΡΟΣΟΧΗ: το εν λόγω άρθρο ισχύει από τις 31-01­2020. Έως τότε είναι σε ισχύ η διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005).

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται ή Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3

1. Στο σκοπό περιλαμβάνεται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Π.Ε.

Ειδικά στη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η επιλογή του/ των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).

2. Στην Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

Άρθρο 4

Η Ε.Π.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας και ορίζεται σε έτη. Συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής.

Άρθρο 5

1. Κατά την σύσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται από τους ιδρυτές η ολοσχερής καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο συνίσταται σε μετρητά και /ή εισφορές σε είδος.

2. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

3. Το κείμενο που αφορά τις εισφορές σε είδος συμπληρώνεται μόνο εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση των εισφορών απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφορών σε είδος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στο καταστατικό το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, η αποτίμηση αυτών, το όνομα του εισφέροντος εταίρου και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος.

5. Αποδεκτές εισφορές σε είδος είναι μόνο όσες αποτελούν περιουσιακά αγαθό δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό.

6. Η αποτίμηση των εισφορών σε είδος γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Άρθρο 6

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν τόσο τους απόντες εταίρους όσο και τους διαφωνούντες. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955 η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας εναντίον τους, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) την παράταση της διαρκείας της εταιρείας, την συγχώνευσή της, την λύση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την αναβίωση κ. α.

Άρθρο 7

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΕΠΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

Άρθρο 8

Η διαχείριση της ΕΠΕ μπορεί να είναι είτε η νόμιμη είτε να ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είτε καταστατική. Στο πρότυπο καταστατικό θα πρέπει να επιλεγεί ένας εκ των τριών τρόπων διαχείρισης και να συμπληρωθεί αναλόγως. Συγκεκριμένα:

α. Στη νόμιμη διαχείριση χρέη διαχείρισης εκτελούν όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί για τον κάθε εταίρο χωριστά αν έχει από κοινού ή μεμονωμένα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου που είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί.

β. Στη διαχείριση με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν ορίζεται κανένας διαχειριστής με το καταστατικό, καθώς αυτοί θα οριστούν μετά τη σύσταση και κατόπιν της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. Με την εν λόγω απόφαση μπορούν να οριστούν διαχειριστές ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίροι ή τρίτοι. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

γ. Στη καταστατική διαχείριση, οι διαχειριστές ορίζονται στο καταστατικό για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο και αναφέρεται για τον καθένα ξεχωριστά αν ενεργεί από κοινού ή μεμονωμένα. Η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, σε εταίρους ή τρίτους. Όταν επιλέγεται η καταστατική διαχείριση, κάθε τροποποίηση της διαχείρισης θα πρέπει να πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 9

1. Οι εταίροι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο να υπογράψουν την καταστατική σύμβαση σύμφωνα με τα μέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4441/16. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο.

2. Σε περίπτωση σύστασης ΕΠΕ από έχοντα την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ.1α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 63577/2018 (δεν ισχύει στην e-YMΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ως πληρεξούσιος του/της (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δυνάμει του με αριθμό /χχ-χχ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία ......................... , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η σύσταση IKE γίνεται μέσω των ΥΜΣ (Ν. 4441/2016). Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 4072/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α72016) προκύπτει πως η σύσταση μιας IKE δύναται να πραγματοποιηθεί:

α. είτε με ιδιωτικό έγγραφο,

β. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν, ή θέλουν να διαφοροποιηθούν από το πρότυπο καταστατικό ή, σε κάθε περίπτωση, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων είναι απαραίτητος ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως π.χ. ακίνητα,

γ. είτε με την χρήση του παρόντος πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 1.

1. Η επωνυμία της IKE σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ι.ΚΕ.».

3. Στην περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης IKE, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ολογράφως οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.ΚΕ.».

4. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη με τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P. C.».

6. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τον 4635/2019 (Α' 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. (ΠΡΟΣΟΧΗ: το εν λόγω άρθρο ισχύει από τις 31-01­2020. Έως τότε είναι σε ισχύ η διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005).

Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται ή Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α').

2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3.

1. Στον σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της IKE. Ειδικά στη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η επιλογή του/ των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).

2. Στην ΙΚΕ. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

Άρθρο 4.

Η Ι.Κ.Ε. είναι εκ του νόμου εταιρεία ορισμένης διάρκειας, συνεπώς δεν μπορεί να οριστεί στο καταστατικό αόριστη διάρκεια αυτής. Εάν οι εταίροι δεν επιθυμούν κάτι διαφορετικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι εκ του νόμου δώδεκα έτη.

Άρθρο 5.

1. Στην IKE το κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με τη συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων μόνο των κεφαλαιακών εισφορών και συνίσταται σε μετρητά και/ή εισφορές σε είδος.

2. Η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια είναι αποσυνδεδεμένα από το κεφάλαιο της εταιρείας. Η συνολική αξία των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολο όλων των εταιρικών εισφορών (ήτοι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές).

3. Η ονομαστική αξία των μεριδίων είναι η ίδια για όλα τα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρικής εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

4. Δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών. Ειδικά στην περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί κεφαλαιακές εισφορές η παρ. 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 0 ευρώ», η δε περ. Α «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» παραλείπεται.

5. Στις περιπτώσεις κεφαλαιακής εισφοράς σε είδος απαιτείται αποτίμηση της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 17 του ν. 4548/18.

6. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό (πχ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας κλπ). Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ή εργασίας μπορεί να είναι είτε για όλη τη διάρκεια της εταιρείας είτε συγκεκριμένη. Για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 17 του ν.4548/18 αλλά η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.

7. Οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές ουσιαστικά δεσμεύονται να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προβούν στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό της εγγυητικής εισφοράς που αναλαμβάνει ο καθένας στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχεί σε αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης για χρέη της εταιρείας έναντι των τρίτων που ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Για παράδειγμα, εάν το ποσό της ευθύνης Ε που ορίζεται στο καταστατικό είναι εκατό ευρώ, τότε η συνολική αξία των εγγυητικών εισφορών Ζ που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η συνολική αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα εβδομήντα πέντε ευρώ.

Άρθρο 6.

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4072/2012 οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (περίπτωση α'), μη προβλεπόμενη στο αρχικό καταστατικό, αποφασίζεται με ομοφωνία των εταίρων. Η εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή να τροποποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

Άρθρο 7

Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΕΠΕ γίνει 30/6, η λήξη της Α' εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι μετά από 6 μήνες).

Άρθρο 8

Η διαχείριση της IKE μπορεί να είναι είτε η νόμιμη είτε να ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είτε καταστατική. Στο πρότυπο καταστατικό θα πρέπει να επιλεγεί ένας εκ των τριών τρόπων διαχείρισης και να συμπληρωθεί αναλόγως. Συγκεκριμένα:

α. Στη νόμιμη διαχείριση χρέη διαχείρισης εκτελούν όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί για τον κάθε εταίρο χωριστά αν έχει από κοινού ή μεμονωμένα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου που είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί.

β. Στη διαχείριση με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν ορίζεται κανένας διαχειριστής με το καταστατικό, καθώς αυτοί θα οριστούν μετά τη σύσταση και κατόπιν της απόφασης της Συνέλευσης

των εταίρων. Με την εν λόγω απόφαση μπορούν να οριστούν διαχειριστές ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίροι ή τρίτοι. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

γ. Στη καταστατική διαχείριση, οι διαχειριστές ορίζονται στο καταστατικό για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο και αναφέρεται για τον καθένα ξεχωριστά αν ενεργεί από κοινού ή μεμονωμένα. Η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, σε εταίρους ή τρίτους. Όταν επιλέγεται η καταστατική διαχείριση, κάθε τροποποίηση της διαχείρισης θα πρέπει να πραγματοποιείται με τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 9

1.0ι εταίροι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο να υπογράψουν την καταστατική σύμβαση σύμφωνα με τα μέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4441/16. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο. 2. Σε περίπτωση σύστασης IKE από έχοντα την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ.1α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 63577/2018 (δεν ισχύει στην e-YMΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. .......................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ως πληρεξούσιος του/της (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δυνάμει του με αριθμό /χχ-χχ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία .......................... , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

Δ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η σύσταση Ο.Ε γίνεται μέσω των ΥΜΣ (Ν. 4441/2016). Αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος. Μπορεί να συσταθεί: α. είτε με ιδιωτικό έγγραφο,

β. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων είναι απαραίτητος ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως π.χ. ακίνητα ή εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν.

γ. είτε με την χρήση του παρόντος πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση.

2. Δε μπορεί να συσταθεί Ο.Ε. από ένα μόνο πρόσωπο αλλά απαιτούνται τουλάχιστον δύο με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου και τα οποία ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της ΟΕ σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Ομόρρυθμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ο.Ε.».

3. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

4. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «General Partnership ή G.P.».

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τον 4635/2019 (Α' 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. (ΠΡΟΣΟΧΗ: το εν λόγω άρθρο ισχύει από τις 31-01­2020. Έως τότε είναι σε ισχύ η διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005).

Άρθρο 2.

1. Έδρα ορίζεται οποιοσδήποτε Δήμος ή τοπική ή δημοτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας (άρθρο 2, Ν.3852/2010 (Α'87)).

2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3.

Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της ΟΈ. Ειδικά στη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η επιλογή του ή των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).

Στην Ο.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης για την οποία από τον νόμο έχει οριστεί αποκλειστικός εταιρικός τύπος.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου και θα πρέπει να ορίζεται ρητά στο καταστατικό.

Άρθρο 5.

Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να συνίστανται σε εργασία τους, σε χρήματα ή σε άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφοράς σε είδος, η οποία απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού. Για την εισφορά σε είδος σε ΟΕ δεν απαιτείται η εκτίμηση του άρθρου 17 του ν.4548/18.

Άρθρο 6.

Στην ομόρρυθμη εταιρεία διαχειριστές και εκπρόσωποι ορίζονται είτε όλοι οι εταίροι, καθώς η διαχείριση συνιστά ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση όλων των εταίρων, είτε ορισμένοι από τους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ανάθεση της διαχείρισης ομόρρυθμης εταιρείας σε τρίτους.

Άρθρο 7

1. Οι εταίροι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο να υπογράψουν την καταστατική σύμβαση σύμφωνα με τα μέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4441/16. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο. 2. Σε περίπτωση σύστασης ΟΕ από έχοντα την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ.1α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 63577/2018 (δεν ισχύει στην e-YMΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ως πληρεξούσιος του/της (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα, υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δυνάμει του με αριθμό /χχ-χχ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία ..................................... , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

Ε. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η σύσταση Ε.Ε. γίνεται μέσω των ΥΜΣ (Ν. 4441/2016). Αποκτά νομική προσωπικότητα με την

καταχώριση της εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος. Μπορεί να συσταθεί: α. είτε με ιδιωτικό έγγραφο,

β. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων είναι απαραίτητος ο συμβολαιογραφικός τύπος, όπως π.χ. ακίνητα ή εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν.

γ. είτε με την χρήση του παρόντος πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση.

2. Δε μπορεί να συσταθεί Ε.Ε. από ένα μόνο πρόσωπο αλλά απαιτούνται τουλάχιστον δύο πρόσωπα εκ των οποίων το ένα με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου και το οποίο ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας περιορισμένα και μέχρι του ποσού συμμετοχής του και το άλλο με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου το οποίο ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα χρέη της εταιρείας.

Άρθρο 1.

1. Η επωνυμία της EE σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις και μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Διευκρινίζεται ότι αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, αυτό έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος.

2. Στην επωνυμία θα πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά οι λέξεις «Ετερόρρυθμη Εταιρεία» ή το ακρωνύμιο «Ε.Ε.».

3. Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου είναι προαιρετική, καθόσον δεν ανήκει στο ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.

4. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου για διεθνείς συναλλαγές είναι προαιρετική. Εφόσον όμως είναι επιθυμητή, μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί η επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες που έχει ήδη επιλεγεί είτε, εάν έχει επιλεγεί επωνυμία με ελληνικούς χαρακτήρες, αυτή να αποδίδεται ή να μεταφράζεται σε ξένη γλώσσα. Ο νομικός τύπος θα πρέπει να αποδίδεται υποχρεωτικά με τις λέξεις «Limited Partnership ή L.P.».

5. Η επιλογή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου απαιτεί προέλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 τον 4635/2019 (Α' 167), προκειμένου να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. επιχειρήσεων με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. (ΠΡΟΣΟΧΗ: το εν λόγω άρθρο ισχύει από τις 31-01­2020. Έως τότε είναι σε ισχύ η διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005).

Άρθρο 2.

1. Έδρα ορίζεται οποιοσδήποτε Δήμος ή τοπική/δημοτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας (άρθρο 2, Ν.3852/2010 (Α'87)).

2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 3.

1. Στο σκοπό περιλαμβάνονται το αντικείμενο ή τα αντικείμενα δραστηριότητας της Ε.Ε. Ειδικά στη σύσταση εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η επιλογή του ή των αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επιλογής ΚΑΔ, η πρόσβαση στους οποίους μπορεί να γίνει μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/allagi-antistoihisi-kad (αρχείο με τους από 1ης Δεκεμβρίου 2008 ισχύοντες Νέους Κ.Α.Δ., σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008 κατά NACE).

2. Απαγορεύεται στην Ε.Ε. η άσκηση επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από το νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου και θα πρέπει να ορίζεται ρητά στο καταστατικό.

Άρθρο 5.

Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να συνίστανται σε εργασία τους, σε χρήματα ή σε άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Σε περίπτωση ύπαρξης εισφοράς σε είδος, η οποία απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο), δε μπορεί να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού. Για την εισφορά σε είδος σε ΟΕ δεν απαιτείται η εκτίμηση του άρθρου 17 του ν.4548/18.

Άρθρο 6.

Στην ετερόρρυθμη εταιρεία διαχειριστές και εκπρόσωποι ορίζονται είτε όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς η διαχείριση συνιστά ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωση όλων των ομόρρυθμων εταίρων, είτε ορισμένοι από αυτούς. Εφόσον υπάρχει ομοφωνία και αναφέρεται ρητά στο καταστατικό διαχειριστές μπορούν να οριστούν και ο/οι ετερόρρυθμος/οι εταίρος/οι. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ανάθεση της διαχείρισης ετερόρρυθμης εταιρείας σε τρίτους.

Άρθρο 7

1.0ι εταίροι οφείλουν κατά το συστατικό στάδιο να υπογράψουν την καταστατική σύμβαση σύμφωνα με τα μέσα υπογραφής που αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4441/16. Στην ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) τα μέσα αυτά είναι ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κωδικοί TAXIS NET) ή ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο μέσο. 2. Σε περίπτωση σύστασης EE από έχοντα την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα της παρ.1α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 63577/2018 (δεν ισχύει στην e-YMΣ) το καταληκτικό άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. ........................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ως πληρεξούσιος του/της (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δυνάμει του με αριθμό /χχ-χχ-20χχ συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία ........................ , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
send