logo-print

Άρθρο - Υπουργική Απόφαση Φ. 3440/ΑΣ 65291/12.12.2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/12/2017

Κωδικοποιημένο
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση

Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2380 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. 

(Για αγγλική γλώσσα βλέπε ΦΕΚ Α' 195/19.12.2017)

Απόφαση 2380 (2017)

Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 8061η συνεδρίαση του, στις 5 Οκτωβρίου 2017

Το Συμβούλιο Ασφαλείας:

Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις 2240 (2015) και 2312 (2016) και την Προεδρική Δήλωση 2015/25.

Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δέσμευση για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης. Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα S/2017/761. Υπενθυμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, καθορίζει το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις δραστηριότητες στον ωκεανό.

Επιβεβαιώνοντας, επίσης, ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και το Πρωτόκολλο της κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τον Αέρα και τη Θάλασσα αποτελούν τα βασικά διεθνή νομικά όργανα για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της σχετικής συμπεριφοράς, και ότι το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, αποτελεί το βασικό διεθνές νομικό όργανο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ύπαρξη κοινών στοιχείων, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ του εγκλήματος της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων, τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών εγκλημάτων, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και στα Πρωτοκολλά της, που απαιτούν διαφορετική νομική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση και διαφορετική ακολουθητέα πολιτική.

Εκφράζοντας την οδύνη του για τις συνεχείς ναυτικές τραγωδίες στη Μεσόγειο, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και επισημαίνοντας με ανησυχία ότι αυτές οι απώλειες ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και παραπληροφόρησης από διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες διευκόλυναν τη λαθραία διακίνηση μεταναστών με επικίνδυνες μεθόδους για προσωπικό όφελος και με ανάλγητη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στη Μεσόγειο και τη διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών που προκαλείται από αυτή, ιδίως στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και επαναλαμβάνοντας ότι, μεταξύ αυτών των μεταναστών μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού του πρόσφυγα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων και το Πρωτόκολλο της του 1967.

Τονίζοντας, υπό αυτό το πρίσμα, ότι οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού τους καθεστώτος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και ότι τα δικαιώματα τους πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά, και προτρέποντας, στην κατεύθυνση αυτή, όλα τα Κράτη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση, υπογραμμίζοντας, επίσης, την υποχρέωση των Κρατών, όπου αρμόζει, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού καθεστώτος τους, μεταξύ άλλων και κατά την εφαρμογή της ειδικότερης μεταναστευτικής τους πολιτικής και της ειδικότερης πολιτικής τους για την ασφάλεια των συνόρων. Επιβεβαιώνοντας, από την άποψη αυτή, την ανάγκη προαγωγής και αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των μεταναστών, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού τους καθεστώτος, ιδίως εκείνων των γυναικών και των παιδιών, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης της διεθνούς μετανάστευσης μέσω της διεθνούς, περιφερειακής ή διμερούς συνεργασίας και διαλόγου και μέσω μιας συνολικής και ισορροπημένης προσέγγισης, αναγνωρίζοντας τους ρόλους και τις ευθύνες των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών και αποφεύγοντας προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ευάλωτη θέση τους.

Υπενθυμίζοντας περαιτέρω τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση.

Εκφράζοντας, περαιτέρω, την ανησυχία ότι η κατάσταση στη Λιβύη οξύνεται λόγω της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων εντός, διαμέσου και από το έδαφος της Λιβύης, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν υποστήριξη σε άλλα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας στη Λιβύη.

Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της πρόσφατης εξάπλωσης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων μέσω του εδάφους της Λιβύης και των χωρικών της υδάτων και της διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών που προκαλούνται από αυτές.

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης στήριξης περαιτέρω προσπαθειών ενίσχυσης της διαχείρισης των συνόρων της Λιβύης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που διέρχονται μέσω του εδάφους της Λιβύης και επισημαίνοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες αυτού του φαινομένου για τη σταθερότητα της Λιβύης και της περιοχής της Μεσογείου.

Χαιρετίζοντας τη συνεχή υποστήριξη από τα πλέον ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το ρόλο της FRONTEX και την ειδική εντολή της EUBAM - Λιβύη, προς υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης καθώς και των γειτονικών Κρατών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2017 και το ανακοινωθέν τύπου του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2016, στα οποία υπογραμμίστηκε η ανάγκη αποτελεσματικής διεθνούς δράσης για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων πτυχών της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουλίου 2017 για την παράταση της εντολής της «Επιχείρησης Σοφία» της Ναυτικής Δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR) για τη Μεσόγειο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη τις συνεχιζόμενες συζητήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Εκφράζοντας επίσης, την έντονη υποστήριξη του στα Κράτη της περιοχής που επηρεάζονται από τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης του συντονισμού των προσπαθειών, με σκοπό την ενίσχυση μιας αποτελεσματικής πολυδιάστατης απόκρισης σε αυτές τις κοινές προκλήσεις, σε πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων τους και την πρόληψη της εκμετάλλευσης ανθρώπων από άτομα που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και από άτομα που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής συνδρομής στα Κράτη της περιοχής, κατόπιν αιτήματος τους, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συνεκτικών περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών, νομικών πλαισίων και θεσμών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών υλοποίησης τους, εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων των Κρατών σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο.

Τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση, τόσο της λαθραίας διακίνησης μεταναστών όσο και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης των δικτύων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή και η δίωξη των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων απαιτεί συντονισμένη, πολυδιάστατη προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν τα Κράτη προέλευσης, διέλευσης και προορισμού και, περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών στρατηγικών για την αποτροπή της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Κράτη προέλευσης και διέλευσης.

Τονίζοντας ότι οι μετανάστες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και ότι τα δικαιώματα τους θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά και παροτρύνοντας, στην κατεύθυνση αυτή, όλα τα Κράτη να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των Κρατών βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου αναφορικά με την άσκηση δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη και καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, την έρευνα και τιμωρία των δραστών, την ταυτοποίηση και την παροχή αποτελεσματικής συνδρομής στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και στους μετανάστες και τη συνεργασία, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για την πρόληψη και καταστολή της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.

Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να δοθεί τέλος στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο, στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, από τις οποίες προκαλείται διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών, και για αυτούς τους συγκεκριμένους σκοπούς, ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

1. Καταδικάζει όλες τις πράξεις λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων εντός, διαμέσου και από το έδαφος της Λιβύης και στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, οι οποίες υπονομεύουν περαιτέρω τη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύης και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

2. Επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του στα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζονται με την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να συνδράμουν τη Λιβύη, κατόπιν αιτήματος της, στην οικοδόμηση των αναγκαίων ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συνόρων της και της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων μέσω του εδάφους της και στα χωρικά της ύδατα, με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων και την πρόληψη της διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών που προκαλούνται από αυτές, εντός, διαμέσου και από το έδαφος της Λιβύης και στα ανοιχτά των ακτών της.

3. Προτρέπει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς, σε πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, να συνεργάζονται με την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης και μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και στην ανοιχτή θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και της παροχής συνδρομής στους μετανάστες και στα θύματα εμπορίας ανθρώπων που περισυλλέγονται στη θάλασσα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

4. Προτρέπει τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς των οποίων τα σκάφη και αεροσκάφη επιχειρούν στην ανοιχτή θάλασσα και στον εναέριο χώρο στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, να είναι σε επαγρύπνηση για τον εντοπισμό πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και, σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνει τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς να εντείνουν και να συντονίσουν τις προσπάθειες τους για την αποτροπή πράξεων λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων, σε συνεργασία με τη Λιβύη.

5. Καλεί τα Κράτη Μέλη που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανισμών για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, να επιθεωρούν, όπως επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο, στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, οποιαδήποτε σκάφη δεν φέρουν σημαία, για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των φουσκωτών σκαφών, των σχεδίων και των βοηθητικών σκαφών.

6. Καλεί περαιτέρω αυτά τα Κράτη Μέλη να επιθεωρούν στην ανοιχτή θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, με τη συναίνεση του Κράτους σημαίας, σκάφη για τα οποία έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται άμεσα να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις οργανωμένου εγκλήματος για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών ή την εμπορία ανθρώπων από τη Λιβύη.

7. Αποφασίζει, για μια περαιτέρω περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης αυτής, να ανανεώσει τις εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 της απόφασης 2240 (2015) και, κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνει το περιεχόμενο αυτών των παραγράφων.

8. Επιβεβαιώνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις των παραγράφων 7 και 8 της απόφασης 2240 (2015) ισχύουν μόνο σε σχέση με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αρχής της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Κράτους σημαίας στα σκάφη του στην ανοιχτή θάλασσα, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίσταση και περαιτέρω επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 10 της απόφασης 2240 (2015) ισχύει αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των ατόμων που διαπράττουν λαθραία διακίνηση μεταναστών και των ατόμων που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων στην ανοιχτή θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.

9. Υπογραμμίζει ότι η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στο να διακόψει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων οργανωμένου εγκλήματος που ασχολούνται με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και να συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών και δεν αποσκοπεί στην υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην παρεμπόδιση της αναζήτησης προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές προσφυγικό δίκαιο.

10. Τονίζει ότι όλοι οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και ότι τα δικαιώματα τους πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά και προτρέπει όλα τα Κράτη, στο πλαίσιο αυτό, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

11. Προτρέπει τα Κράτη Μέλη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που ενεργούν με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσας απόφασης να ασκούν δέουσα επιμέλεια για το βιοπορισμό όσων ασχολούνται με την αλιεία ή με άλλες νόμιμες δραστηριότητες.

12. Καλεί όλα τα Κράτη που έχουν σχετική δικαιοδοσία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την εθνική νομοθεσία, να διεξάγουν έρευνες και να διώκουν τους υπαιτίους για πράξεις λαθραίας διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Κρατών με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς προσφυγικού δικαίου, ανάλογα με την περίπτωση.

13. Καλεί τα Κράτη Μέλη να εξετάσουν την επικύρωση του Πρωτοκόλλου κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών ή την προσχώρηση σε αυτά και καλεί τα Κράτη Μέρη σε αυτά να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

14. Ζητά από τα Κράτη που κάνουν χρήση της εξουσιοδότησης της παρούσας απόφασης να ενημερώσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της απόφασης και κάθε τρεις μήνες εφεξής, σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της εξουσιοδότησης της παραγράφου 7 ανωτέρω.

15. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, έντεκα μήνες μετά την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 7 ανωτέρω.

16. Εκφράζει την πρόθεση του να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, την ανανέωση της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για πρόσθετες περιόδους.

17. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα.

Αγωγή περί κλήρου
Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

send