Υπουργική Απόφαση 30/002/000/8788/27.1.2017

Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

27/01/2017

Κωδικοποιημένο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 3 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 (Α΄ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση του Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

β) του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει,

δ) της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 00102018 ΕΞ 2016 (Β΄ 2016) απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου,

ε) του άρθρου 41 παρ. 2 στοιχείο β΄υποστοιχείο αα΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 34/Α/2016).

2. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ύψους της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016