Νομοθεσία

Φίλτρα

Κατευθυντήριες γραμμές Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29 σχετικά με το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

WP 242 rev.01 Ομάδας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατευθυντήριες γραμμές Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29 για τον προσδιορισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία

WP 244 rev.01 Ομάδας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατευθυντήριες γραμμές Ομάδας Εργασίας Άρθρου 29 για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679

WP 253 rev.01 Ομάδας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνώμη 01/2017 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ)

WP 247 Ομάδας Εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνωμοδότηση 7/2017 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 1/2018

Εμπορία Ανθρώπων (trafficking in Human Beings) και παράνομη διακίνηση μεταναστών

Σελίδες