logo-print

Νομοθεσία

Φίλτρα

Προεδρικό Διάταγμα 143/2017

Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (OAT), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (IFR), εντός...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 86979 οικ/29.11.2017

Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών

ΠΟΛ. 1170/9.11.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β’ 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»,...

Νόμος 4504/2017

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 130060/27.11.2017

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός...

ΠΟΛ. 1189/28.11.2017

«Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/85835/24.11.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

Νόμος 4502/2017

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015

Νόμος 4503/2017

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2015

Υπουργική Απόφαση Φ.3400.1/ΑΣ 59778/16.11.2017

Απόφαση 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Μάλι

Εγκύκλιος Φ. 80000/οικ. 55441/2985

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)

Απόφαση 99/2017 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφασης της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1742/Β΄/15-7-2013)

Νόμος 4500/2017

Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου

Νόμος 4501/2017

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις

ΠΟΛ. 1185/22.11.2017

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της...

Νόμος 4499/2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος 34/21.11.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης

ΠΟΛ. 1019/3.2.2017

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

ΠΟΛ. 1173/10.11.2017

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017

ΠΟΛ. 1179/20.11.2017

Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων – προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων 

ΠΟΛ. 1178/20.11.2017

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/20.11.2017

Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

Έγγραφο Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017

Περί του τρόπου προσκόμισης στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη διαμονή φυσικών προσώπων και έχουν εκδοθεί από...

ΠΟΛ. 1175/16.11.2017

Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send