logo-print

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που απαλλάσσονται από επικύρωση και παρόμοια διατύπωση (Οδηγός ΑΑΔΕ)

25/12/2020

11/01/2021

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδίδει το Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα Συνηθέστερα Ερωτήματα των Πολιτών για το Κύρος των Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων και τη Μετάφραση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

I. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1191 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1024/2012

1.- Πότε τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191;

Από την 16.2.2019, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27 αυτού. Επισημαίνεται, επίσης, ότι έχει εφαρμογή και αφορά στο χρόνο προσκόμισης/κατάθεσης των σχετικών εγγράφων και όχι στο χρόνο σύνταξής τους, προκειμένου να μην περιορίζονται τα αποτελέσματά του στην έννομη τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση και προς υποστήριξη των προαναφερομένων θα είχαν προβλεφθεί στον εν λόγω κανονισμό και αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις.

2.- Ποια είναι τα κράτη μέλη που αφορά ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191;

Είναι τα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

3.- Ποιο είναι το αντικείμενό του;

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Ι ορίζεται ότι «ο παρών κανονισμός προβλέπει, σε σχέση με ορισμένα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους, σύστημα: α) κατάργησης της επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης και β) απλούστευσης άλλων διατυπώσεων. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει ένα πρόσωπο να χρησιμοποιεί άλλα συστήματα που ισχύουν σε κράτος μέλος και αφορούν επικύρωση ή παρόμοια διατύπωση».

Mε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου «ο παρών κανονισμός επίσης θεσπίζει πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα σε δημόσια έγγραφα που αφορούν τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο».

4.- Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του;

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Ι, καθορίζεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός:

(α) Έχει ως πεδίο εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 αυτού, τα «δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους και των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να βεβαιώσουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γεγονότα:

α) γέννηση·

β) το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή·

γ) θάνατος·

δ) όνομα·

ε) γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης·

στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου·

ζ) καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης· 

η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης·

θ) γονική ιδιότητα·

ι) υιοθεσία·

ια) κατοικία και/ή διαμονή·

ιβ) ιθαγένεια·

ιγ) λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του».

(β) Δεν εφαρμόζεται, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, «στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές τρίτης χώρας· ή» σε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων αυτών, που εκδόθηκαν και παρήχθησαν από αρχές κράτους μέλους, σύμφωνα με τα εκτιμώμενα της περίπτωσης 17 του προοιμίου αυτού.

(γ) Δεν ισχύει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, «για την αναγνώριση σε κράτος μέλος έννομων αποτελεσμάτων σχετικά με το περιεχόμενο δημόσιων εγγράφων που εκδίδονται από τις αρχές άλλου κράτους μέλους».

Σημειώνεται, επίσης, ότι στο άρθρο 3 του ίδιου Κεφαλαίου, για τους σκοπούς του Κανονισμού, δίδονται οι ορισμοί που αφορούν στις έννοιες: «δημόσια έγγραφα», «αρχή», «επικύρωση», «παρόμοια διατύπωση», «άλλες διατυπώσεις», «κεντρική αρχή» και «επικυρωμένο αντίγραφο».

5.- Συνεπώς, υπόκεινται ή όχι σε επικύρωση και παρόμοια διατύπωση τα έγγραφα που υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191;

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ, καθορίζεται ότι «τα δημόσια έγγραφα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από κάθε μορφή επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης». Επομένως, οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται, από την 16.2.2019 να κάνουν αποδεκτά έγγραφα, όπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, άνευ επικύρωσης (Σφραγίδα της Χάγης), εφόσον έχουν εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους.

6.- Ποια η σχέση του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/1191 με τη Σύμβαση για την επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης);

Αναφορικά με τη συνύπαρξη του Κανονισμού με τη Σύμβαση για την επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης), σύμφωνα με τα εκτιμώμενα της περίπτωσης 5 του προοιμίου αυτού, «……Όσον αφορά τη Σύμβαση για την επισημείωση, παρότι οι αρχές των κρατών μελών δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν επισημείωση όταν ένα πρόσωπο τους προσκομίζει δημόσιο έγγραφο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εκδίδουν επισημείωση όταν το πρόσωπο επιλέξει να τη ζητήσει. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει ένα πρόσωπο να εξακολουθεί να κάνει χρήση σε ένα κράτος μέλος της επισημείωσης που έχει εκδοθεί σε ένα άλλο. Κατά συνέπεια, η Σύμβαση για την επισημείωση θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήματος προσώπου, στις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο ζητήσει επισημείωση σε δημόσιο έγγραφο υπαγόμενο στον παρόντα κανονισμό, οι εθνικές αρχές έκδοσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ενδεδειγμένα μέσα για να ενημερώσουν το πρόσωπο αυτό ότι, βάσει του συστήματος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, δεν είναι πλέον απαραίτητη η επισημείωση, εάν το εν λόγω πρόσωπο σκοπεύει να υποβάλει το έγγραφο σε άλλο κράτος μέλος. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες με κάθε κατάλληλο μέσο».

7.- Πότε δεν απαιτείται μετάφραση του δημοσίου εγγράφου;

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, καθορίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση όταν:

α) το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό …..· ή

β) ένα δημόσιο έγγραφο που αφορά τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο συνοδεύεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο, εφόσον η αρχή στην οποία υποβάλλεται το έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του δημόσιου εγγράφου.

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη».

8. - Ποια η διαδικασία έκδοσης των πολύγλωσσων τυποποιημένων εγγράφων;

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ θεσπίζονται τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα. Ειδικότερα, καθορίζονται:

(α) στην παρ. 1, ότι «τα δημόσια έγγραφα που αφορούν τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο και έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ) συνοδεύονται, κατόπιν αίτησης του προσώπου που δικαιούται να λάβει δημόσιο έγγραφο, από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο καταρτισμένο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό»,

(β) στην παρ. 2, ότι τα προαναφερόμενα στην παρ. 1 πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα «εκδίδονται από μια αρχή και φέρουν ημερομηνία έκδοσης καθώς και την υπογραφή και, ανάλογα με την περίπτωση, τη σφραγίδα της αρχής έκδοσης».

9.- Ποια είναι η χρήση των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων;

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κεφαλαίου ΙΙΙ καθορίζονται:

(α) στην παρ. 1, ότι τα εν λόγω έντυπα «χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικό βοήθημα και δεν έχουν αυτοτελή νομική ισχύ», δεδομένου ότι στα εκτιμώμενα της περίπτωσης 22 του προοιμίου του Κανονισμού αναφέρεται ότι «μοναδικός σκοπός των πολύγλωσσων τυποποιημένων εντύπων είναι η ευκολότερη μετάφραση του δημόσιου εγγράφου στο οποίο είναι συνημμένα. Κατά συνέπεια, τα έντυπα αυτά δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ως αυτοτελή έγγραφα μεταξύ των κρατών μελών»,

 (β) στην παρ. 2, ότι «Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα δεν αποτελούν:

α) αποσπάσματα πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης· β) πιστά αντίγραφα πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης· γ) πολύγλωσσα αποσπάσματα πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης· δ) πολύγλωσσα και κωδικοποιημένα αποσπάσματα πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης· ή ε) πολύγλωσσα και κωδικοποιημένα πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων»,

(γ) της παρ. 3, ότι «τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε άλλα κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκαν». 10.- Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο του αντίγραφο, όταν έχουν εύλογη αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα του εν λόγω δημόσιου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του Με τις διατάξεις:

(α) του άρθρου 13 του Κεφαλαίου ΙV προβλέπεται για ποιους σκοπούς χρησιμοποιείται το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («IMI»), που θεσπίστηκε με τον Καν. (ΕΕ) 1024/2012 και με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου ΙV καθορίζεται διαδικασία υποβολής αιτημάτων παροχής πληροφοριών σε περιπτώσεις εύλογης αμφιβολίας.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι:

«1. Όταν οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο του αντίγραφο έχουν εύλογη αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα του εν λόγω δημόσιου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες ώστε να βεβαιωθούν για τη γνησιότητα:

α) ελέγχουν τα διαθέσιμα υποδείγματα εγγράφων στο αποθετήριο του ΙΜΙ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 22·

β) εάν εξακολουθούν να έχουν αμφιβολία, υποβάλλουν αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ:

i) στην αρχή που εξέδωσε το δημόσιο έγγραφο ή, κατά περίπτωση, στην αρχή που εξέδωσε το επικυρωμένο αντίγραφο, ή και στις δύο· ή

ii) στην αρμόδια κεντρική αρχή.

2. Η εύλογη αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα δημόσιου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορά ειδικότερα:

α) τη γνησιότητα της υπογραφής·

β) την ιδιότητα υπό την οποία ενήργησε ο υπογράφων·

γ) την ταυτότητα της σφραγίδας·

δ) την παραποίηση ή τη νόθευση του εγγράφου.

3. Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου αιτιολογούνται σε κάθε περίπτωση.

4. Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου συνοδεύονται από αντίγραφο του σχετικού δημόσιου εγγράφου ή επικυρωμένου αντιγράφου του, το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του ΙΜΙ. Οι αιτήσεις αυτές και οι απαντήσεις στις εν λόγω αιτήσεις απαλλάσσονται από κάθε εισφορά, τέλος ή επιβάρυνση.

5. Οι αρχές απαντούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες ή τις δέκα όταν η αίτηση υφίσταται επεξεργασία μέσω κεντρικής αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι δυνατό να τηρηθεί, η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση και η αιτούσα αρχή συμφωνούν για την παράτασή της.

6. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του δημόσιου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, η αιτούσα αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να τα επεξεργαστεί».

(β) των άρθρων 15 και 16 του ίδιου Κεφαλαίου προβλέπονται αντίστοιχα ο ορισμός κεντρικών αρχών και τα καθήκοντα αυτών.

Επίσης, οι διοικητικές Αρχές, επομένως και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση κατά την οποία έχουν αμφιβολία για τη γνησιότητα διοικητικού εγγράφου, που προβλέπεται στον Κανονισμό και τους έχει υποβληθεί από ενδιαφερόμενο, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον σύνδεσμο https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-en.do, όπου υπάρχουν στο αποθετήριο υποδείγματα, ανά κράτος μέλος, δημοσίων εγγράφων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

α) Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1138311 ΕΞ 2019/8.10.2019 και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 59257/16.8.2019 του Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών

β) Αριθ. ΕΜΠ 1328/23.7.2019 έγγραφο του Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές και Αστικές Υποθέσεις της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού, Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. απόφαση Γερμανικού δικαστηρίου, που αφορά σε κηδεμονία. Απαιτείται να επιτεθεί επί αυτής επικύρωση (σφραγίδα Apostille) και παρόμοια διατύπωση;

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί με τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, ως «δημόσια έγγραφα», για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται και τα «έγγραφα τα οποία προέρχονται από αρχή ή υπάλληλο που συνδέεται με τα δικαστήρια κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που προέρχονται από εισαγγελέα, γραμματέα δικαστηρίου ή δικαστικό(-ή) επιμελητή(-ρια)». Δεδομένου, επίσης, ότι το εν λόγω έγγραφο εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. θ’ (γονική ιδιότητα) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Γερμανία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

Θέμα 2ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του απόφαση που εκδόθηκε από Πρωτοδικείο της Σουηδίας, το 2014 και αφορά τη λύση του γάμου του. Επισημαίνεται ότι το κείμενο της απόφασης είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ερωτήματα:

α) Καταρχήν, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αρνείται να παραλάβει τη δικαστική απόφαση, με την αιτιολογία ότι δεν έχει επιτεθεί επί αυτής η σφραγίδα Apostille. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί η δικαστική απόφαση είναι δημόσιο έγγραφο (περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191), που εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. στ’ (διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 και απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Σουηδία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

β) Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος αρνείται και πάλι να παραλάβει το συγκεκριμένο έγγραφο, με την αιτιολογία ότι η δικαστική απόφαση εκδόθηκε το 2014, ενώ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 τέθηκε σε εφαρμογή την 16.2.2019. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 έχει εφαρμογή και αφορά στο χρόνο προσκόμισης/κατάθεσης των σχετικών εγγράφων και όχι στο χρόνο σύνταξής τους, προκειμένου να μην περιορίζονται τα αποτελέσματά του στην έννομη τάξη. γ) Εν τέλει, ο αρμόδιος υπάλληλος δεν παραλαμβάνει τη δικαστική απόφαση, γιατί κατά την άποψή του δεν έχει μεταφραστεί νόμιμα. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί με τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση όταν «το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό …..·».

Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, το έγγραφο ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Δ.Ο.Υ. 

Θέμα 3ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδόθηκε από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία της Γερμανίας. Απαιτείται να τεθεί επί αυτού επικύρωση (σφραγίδα Apostille) και παρόμοια διατύπωση;

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί το εν λόγω πιστοποιητικό εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. ε’ (γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 και απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Γερμανία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

Θέμα 4ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. βεβαίωση κατοικίας, που εκδόθηκε από Δήμο της Γερμανίας/ του Βελγίου/ της Ολλανδίας. Απαιτείται να τεθεί επί αυτής επισημείωση (σφραγίδα Apostille) και παρόμοια διατύπωση;

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί η εν λόγω βεβαίωση εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. ια’ (κατοικία και/ή διαμονή) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 και απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία περιλαμβάνονται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

Θέμα 5ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. ληξιαρχική πράξη θανάτου από την αρμόδια υπηρεσία της Γαλλίας. Απαιτείται να τεθεί επί αυτής επισημείωση (σφραγίδα Apostille) και παρόμοια διατύπωση;

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. γ’ (θάνατος) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 και απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Γαλλία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

Θέμα 6ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ., για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του, γερμανικό συμβολαιογραφικό έγγραφο περί λύσης του γάμου του. Ο αρμόδιος υπάλληλος αρνείται να το παραλάβει και απαιτεί δικαστική απόφαση ή έγγραφο μόνο από δημόσια υπηρεσία της Γερμανίας, επί των οποίων, μάλιστα πρέπει να επιτεθεί η επισημείωση (σφραγίδα Apostille). Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί με τις διατάξεις της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, ως «δημόσια έγγραφα», για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται και οι συμβολαιογραφικές πράξεις. Δεδομένου, επίσης, ότι το εν λόγω έγγραφο εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. στ’ (διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η Γερμανία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός.

Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, το έγγραφο ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Δ.Ο.Υ.

Θέμα 7ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση υπόθεσής του, πολύγλωσσο (εννοείται στην ελληνική γλώσσα) τυποποιημένο έντυπο, που εκδόθηκε από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία της Σουηδίας και αφορά σε γέννηση. Αρκεί η προσκόμιση και μόνο του εν λόγω εντύπου για να διεκπεραιωθεί, ορθά, η υπόθεσή του;

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα, όπως το εν λόγω που βεβαιώνει τη γέννηση, «χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικό βοήθημα και δεν έχουν αυτοτελή νομική ισχύ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191. Για να γίνει αποδεκτό το συγκεκριμένο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο από τη Δ.Ο.Υ. πρέπει, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, να επισυναφθεί στο δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει τη γέννηση.

Θέμα 8ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση υπόθεσής του, ληξιαρχική πράξη γάμου, που εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία της Πολωνίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος αρνείται να την παραλάβει και απαιτεί να τεθεί επί αυτής επικύρωση (σφραγίδα Apostille), καθώς και τη νόμιμη μετάφρασή της. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί: α) Η εν λόγω ληξιαρχική πράξη εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. ε’ (γάμος …) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191 και απαλλάσσεται από κάθε μορφή επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) και παρόμοιας διατύπωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού. Η Πολωνία περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη, που αφορά ο ως άνω Κανονισμός. β) Με τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, καθορίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση όταν «το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό …..·». Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, το έγγραφο ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Δ.Ο.Υ.

Θέμα 9ο

Ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση υπόθεσής του, έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας του Βελγίου/ της Ολλανδίας/ της Γερμανίας/ της Σουηδίας, που βεβαιώνει γέννηση/ θάνατο/ υιοθεσία, κατ’ Άρθρο 2 του Κεφαλαίου I του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, μαζί με την επικυρωμένη μετάφρασή του, που διενεργήθηκε από εξουσιοδοτημένο μεταφραστή, στις εν λόγω χώρες. Ο αρμόδιος υπάλληλος αρνείται να παραλάβει τη μετάφραση, με την αιτιολογία ότι δεν διενεργήθηκε από τη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών ή Έλληνα δικηγόρο ή πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα;

Απάντηση:

Ο υπάλληλος ενεργεί εσφαλμένα, γιατί, ασφαλώς η μετάφραση μπορεί να διενεργηθεί από τις υπηρεσίες, τους φορείς και τα πρόσωπα, που αναφέρει, όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, «Η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη». Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, η μετάφραση ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. 

II. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ»

Απαιτείται επικύρωση ή άλλη διατύπωση επί του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, όταν οι ενδιαφερόμενοι το προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. και γενικά στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους;

ΟΧΙ. Οι Δ.Ο.Υ. και γενικά οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. οφείλουν να κάνουν αποδεκτό το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, του οποίου η καθιέρωση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 62 και επόμενα του «Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», χωρίς να απαιτούν επικύρωση (όπως π.χ. σφραγίδα Apostille) ή άλλη διατύπωση επί αυτού.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ως άνω Κανονισμού «Το κληρονομητήριο παράγει τα αποτελέσματά του σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία».

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 74 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται ότι «Καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν απαιτείται για έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1071316 ΕΞ 2020/22.6.2020 έγγραφο και το συνημμένο σε αυτό αριθ. Ε 629/9.6.2020 της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας – Δ2 της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων – ΓΔΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

III. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ν. 4231/2014 (Α’ 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».

1.- Από πότε τέθηκε σε ισχύ η «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» και από ποιες χώρες έχει επικυρωθεί;

Από την 1η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του κυρωτικού ν. 4231/2014 (Α’ 19). Η εν λόγω Σύμβαση έχει επικυρωθεί από τις χώρες: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.

2.- Ποια έγγραφα απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης (σφραγίδα Apostille) ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη διατύπωση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Σύμβαση;

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση επικύρωσης ή από οποιαδήποτε ισοδύναμη διατύπωση οι πράξεις και τα έγγραφα, που διακινούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών και σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, με την (δικαιοπρακτική) ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την ιθαγένεια, την κατοικία ή τη διαμονή τους, όποια και αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή έγγραφα, που έχουν εκδοθεί για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τέλεσης γάμου ή της σύνταξης μιας ληξιαρχικής πράξης. Συνεπώς, τα εν λόγω έγγραφα και οι πράξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση επισημείωσης με τη σφραγίδα της Χάγης. Η μοναδική προϋπόθεση, που τίθεται για την αποδοχή τους από το κάθε συμβαλλόμενο κράτος, είναι ότι πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, τη σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4231/2014.

3.- Χρήζουν ή όχι επικύρωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) τα έγγραφα, τα οποία εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών, που έχουν επικυρώσει την εν λόγω Σύμβαση και αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων;

Τα έγγραφα, τα οποία εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών, που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19) και αφορούν τη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 και της παρ. 1 αυτού και ως εκ τούτου δεν χρήζουν επικύρωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, τη σφραγίδα της αρμόδιας Αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

4.- Προβλέπει η συγκεκριμένη Σύμβαση διαδικασία επαλήθευσης από την αρχή της συμβαλλόμενης χώρας που παραλαμβάνει την πράξη ή το έγγραφο;

Προβλέπει διαδικασία επαλήθευσης από την αρχή της συμβαλλόμενης χώρας που παραλαμβάνει την πράξη ή το έγγραφο, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, με την συμπλήρωση ενός πολύγλωσσου εντύπου και αποστολή αυτού προς την εκδούσα αρχή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 4231/2014.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Αριθ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ2014/19.6.2014 και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. οικ.22746/3.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017 ΕΞ2017/16.11.2017 και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 35593/6.11.2017 της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο

Ενδιαφερόμενος, για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ.Ο.Υ., προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από τη φορολογική Αρχή της Αυστρίας/Ολλανδίας/Ισπανίας/του Λουξεμβούργου, και αφορά τη φορολογική κατοικία ή διαμονή του. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. του επισημαίνει ότι το εν λόγω έγγραφο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα Apostille.

Ερώτηση 1:

Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.;

Απάντηση:

Ενεργεί εσφαλμένα, γιατί:

Η Αυστρία/Ολλανδία/το Λουξεμβούργο έχουν υπογράψει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19). Τα έγγραφα, τα οποία εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών, που έχουν επικυρώσει την ως άνω Σύμβαση και αφορούν τη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 του κυρωτικού ν. 4231/2014 και ως εκ τούτου δεν χρήζουν επικύρωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή οποιασδήποτε ισοδύναμης διατύπωσης, με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, τη σφραγίδα της εκδούσας Αρχής. Η Αυστρία/Ολλανδία/Ισπανία/ το Λουξεμβούργο έχουν κυρώσει την ως άνω Σύμβαση.

Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, το έγγραφο ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Δ.Ο.Υ.

Ερώτηση 2:

Θα άλλαζε ή όχι η απάντησή σας, αν ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε έντυπο/ βεβαίωση, που εκδόθηκε από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία της Αυστρίας/Ολλανδίας/Ισπανίας/ του Λουξεμβούργου, με το οποίο/ την οποία βεβαιώνονται στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, το δηλωθέν εισόδημα ή η παρακράτηση φόρου κ.λπ.;

Απάντηση:

Είναι προφανές ότι η περίπτωση του εντύπου/ της βεβαίωσης, που αφορά το δηλωθέν εισόδημα ή την παρακράτηση φόρου κ.λπ. δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του κυρωτικού ν. 4231/2014. Συνεπώς, το εν λόγω έντυπο/η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα Apostille.

Θέμα 2ο

Ενδιαφερόμενος, για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ.Ο.Υ., προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από τη φορολογική αρχή της Ισπανίας/ Ιταλίας, το οποίο αφορά τη φορολογική κατοικία ή διαμονή του και φέρει “Εγκεκριμένη” (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή.

Ερώτηση 1:

Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να κάνει αποδεκτό το εν λόγω έγγραφο, που προσκομίστηκε, κατά τα προαναφερθέντα;

Απάντηση:

ΝΑΙ, γιατί η “Εγκεκριμένη” ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται ρητά ως νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχετικό θεσμικό πλαίσιο: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93) (βλέπε Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου: http://www.aped.gov.gr/faq-nav.html).

Ερώτηση 2:

Απαιτείται να επιτεθεί στο εν λόγω έγγραφο η επισημείωση (σφραγίδα Apostille);

Απάντηση:

ΟΧΙ, γιατί η Ισπανία/ Ιταλία έχουν υπογράψει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19). Τα έγγραφα, τα οποία εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών, που έχουν επικυρώσει την ως άνω Σύμβαση και αφορούν τη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 του κυρωτικού ν. 4231/2014 και ως εκ τούτου δεν χρήζουν επικύρωσης με τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή οποιασδήποτε ισοδύναμης διατύπωσης.

Θέμα 3ο

Πολίτης, για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ.Ο.Υ., προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχουν εκδοθεί στην Τουρκία με τη νόμιμη μετάφρασή τους. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. του επισημαίνει ότι τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Apostille. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.;

Απάντηση:

Ενεργεί εσφαλμένα, γιατί η Τουρκία έχει υπογράψει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ η ληξιαρχική πράξη γέννησης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 του κυρωτικού ν. 4231/2014. Επομένως, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πρέπει να το παραλάβει, χωρίς να απαιτεί τη σφραγίδα Apostille ή οποιαδήποτε ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι φέρει ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, τη σφραγίδα της εκδούσας Αρχής.

Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα, το έγγραφο ορθά προσκομίστηκε από τον ενδιαφερόμενο και πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη Δ.Ο.Υ. 

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ