logo-print

Όροι χρήσης

23/11/2013

18/08/2022

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη του Lawspot.gr να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lawspot.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Lawspot». Το Lawspot σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Digital Pioneers, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: Digital Pioneers Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, δ.τ. «Digital Pioneers»

Έδρα: Σόλωνος 40, 10672, Αθήνα

ΑΦΜ: 800491580 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125411401000

Τηλέφωνο: 2103611117 (Ώρες επικοινωνίας: 12:00 – 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)

Email: info@lawspot.gr

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο Lawspot. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στο Lawspot, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Το Lawspot διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Lawspot (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.lawspot.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Lawspot» νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Lawspot και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του Lawspot ότι κάποιο μέλος (δωρεάν ή με συνδρομή) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές του Lawspot δύνανται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, ενώ επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός τους.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του Lawspot.

Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στο Lawspot προέρχεται από τις ιστοσελίδες 123rf.com και shutterstock.com, οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους. Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται επίσης από βάσεις δεδομένων με άδειες creative commons (π.χ. pexels.com, Wikimedia.org) σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι ιστοσελίδες αυτές.

Περιορισμός ευθύνης Lawspot

Το Lawspot και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Lawspot παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Το Lawspot ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Lawspot ή/και της Εταιρείας αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στο Lawspot είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Η Εταιρεία, οι αρθρογράφοι και η συντακτική ομάδα δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση νομικές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα. Το Lawspot ή/και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δε συστήνουν και δεν προχωρούν σε αξιολόγηση ή/και σύγκριση δικηγόρων, ούτε εκφέρουν οποιαδήποτε κρίση για τα προσόντα, την εμπειρία ή τις πιστοποιήσεις των δικηγόρων που εμφανίζονται στις σελίδες του. Τα προφίλ των δικηγόρων δημιουργούνται είτε δωρεάν είτε έπειτα από την καταβολή συνδρομής.

Το Lawspot δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το ρόλο των δικηγόρων, αντιθέτως στοχεύει στο να τους παρέχει βήμα προς το κοινό και να προωθήσει τις υπηρεσίες τους. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως μόνη η χρήση του Lawspot ή η επικοινωνία μέσω αυτού δεν οδηγούν με κανέναν απολύτως τρόπο στην απευθείας δημιουργία σχέσης εντολέα - δικηγόρου. Για την ίδρυση της σχέσης αυτής απαιτείται ρητή συμφωνία μεταξύ του εντολέα και του δικηγόρου, η οποία δεσμεύει αυτούς και μόνο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που ενδεχομένως αποστέλλουν οι επισκέπτες με τους δικηγόρους μέσω του Lawspot δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση από το απόρρητο δικηγόρου-εντολέα.

Το Lawspot συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του ογκώδους περιεχομένου του. Ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να παρέχει οποιαδήποτε ρητή, έμμεση ή εκπορευόμενη από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία του εγγύηση για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι χρήστες/επισκέπτες του Lawspot έχουν την ευθύνη για τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ενθαρρύνονται να υποβάλουν όποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις έχουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ευθύνη χρήστη

Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από το Lawspot η δυνατότητα στον χρήστη ή το μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Υποβάλλοντας υλικό στο Lawspot, παραχωρείτε στην Εταιρεία μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός του Lawspot ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συμφωνείτε πως δε θα λάβετε καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλετε στο Lawspot, εκτός αν υπάρχει γραπτή συμφωνία για το αντίθετο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ το Lawspot δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παρέχει οικειοθελώς.

Ο χρήστης του Lawspot υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Lawspot εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Είστε ενήμεροι ότι το Lawspot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του Lawspot ή των διαχειριστών του.

Τέλος, το Lawspot έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους του Lawspot, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@lawspot.gr για περαιτέρω διερεύνηση.

Υπερσυνδέσεις

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του Lawspot παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το Lawspot ή/και η Εταρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Συνδρομητικές υπηρεσίες δικηγόρων - Όροι προβολής και ανάρτησης άρθρων

Οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Lawspot είτε ως απλοί δικηγόροι, χωρίς κόστος, είτε ως διακεκριμένοι, καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή.

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Lawspot στους δικηγόρους με διακεκριμένο προφίλ μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι τρόποι πληρωμής και όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αναβάθμιση του προφίλ σας. Για τη δημιουργία διακεκριμένου προφίλ θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση παραστατικού. H συνδρομή στο Lawspot διαρκεί για ένα ημερολογιακό έτος, το οποίο υπολογίζεται από την ημέρα που ολοκληρώνεται η δημιουργία του διακεκριμένου προφίλ.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ από την εγγραφή σας.

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους, ενώ αποτελεί δική τους υποχρέωση να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά, καθώς και να τα τηρούν ενημερωμένα. Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι οφείλουν να διατηρούν μυστικά το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους παρακαλούμε να ενημερώνετε αμέσως τους διαχειριστές του Lawspot. Για λόγους ασφαλείας η διαγραφή προφίλ από το Lawspot δεν είναι δυνατό να γίνει απευθείας από τους χρήστες, αλλά από τους διαχειριστές. Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή του προφίλ σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο members@lawspot.gr.

Στα πλαίσια διασφάλισης του περιβάλλοντος του Lawspot, της ασφάλειας των πληροφοριών του αλλά και των δεδομένων των χρηστών, ζητώνται ορισμένα στοιχεία από τους δικηγόρους κατά την εγγραφή τους, τα οποία δε χρησιμοποιούνται δημόσια, αλλά μόνο αν παραστεί ανάγκη εξακρίβωσης των στοιχείων τους ή/και της δικηγορικής τους ιδιότητας. Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή ως δικηγόρων, ατόμων που δεν κατέχουν τη δικηγορική ιδιότητα, καθώς η πράξη αυτή ενδέχεται να συνιστά αντιποίηση της δικηγορίας και να διώκεται. Το Lawspot έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προειδοποίηση προς μέλος για το οποίο υπάρχουν υποψίες πως δεν είναι δικηγόρος, ενώ μπορεί να διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, σε περίπτωση ήδη καταβληθείσας συνδρομής, οποιοδήποτε μέλος διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει τη δικηγορική ιδιότητα. Παράλληλα, επιφυλάσσεται για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των μελών αυτών.

Με την εγγραφή τους στο Lawspot οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το προφίλ τους να είναι δημόσιο ή όχι. Εφόσον επιλέξουν να είναι δημόσιο, συμφωνούν να προβάλλονται εντός του Lawspot σύμφωνα με την πολιτική που καθορίζει το ίδιο και πάντα εντός των πλαισίων του Κώδικα Δικηγόρων. Μεταξύ των μεθόδων προβολής συμπεριλαμβάνονται η σύνδεση του προφίλ των δικηγόρων σε διάφορες υποσελίδες του Lawspot, όπως ενδεικτικά η αρχική σελίδα και οι σελίδες των βοηθητικών κειμένων. Με σκοπό την αποτελεσματική προβολή των μελών του Lawspot και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας στους επισκέπτες του, το Lawpot δύναται να αξιοποιεί τις μεθόδους που κρίνονται ως δόκιμες για την επιλογή των προφίλ που εμφανίζονται, όπως ενδεικτικά η σύνδεση με βάση τον τομέα ειδίκευσης. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και ομοιομορφίας, το Lawspot έχει το δικαίωμα να ζητά από τους δικηγόρους-μέλη του να συμπληρώνουν υποχρεωτικά συγκεκριμένα πεδία στα προφίλ τους (Ονοματεπώνυμο, εικόνα, τομείς ειδίκευσης, διεύθυνση, δικαίωμα παράστασης), προκειμένου αυτά να είναι δημόσια προσβάσιμα.

Το Lawspot δύναται να παρέχει στους δικηγόρους με διακεκριμένο προφίλ πλεονεκτήματα αναφορικά με την προβολή τους σε σύγκριση με αυτούς που επιλέγουν το απλό προφίλ, όπως ενδεικτικά η καλύτερη θέση εμφάνισης στα σημεία προβολής εντός της ιστοσελίδας.

Το Lawspot παρέχει στους δικηγόρους με διακεκριμένο προφίλ τη δυνατότητα να δημοσιεύουν άρθρα αναφορικά με νομικά ζητήματα, τα οποία εμφανίζονται στο προφίλ τους και σε άλλες υποσελίδες, όπως ενδεικτικά η Νομική Αρθρογραφία. Τα άρθρα δημοσιεύονται έπειτα από έγκριση των διαχειριστών, οι οποίοι ενδέχεται να ελέγχουν το κείμενο μόνο για να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση ορισμένων όρων χρήσης (π.χ. υβριστικό περιεχόμενο) και σε καμία περίπτωση ως προς το περιεχόμενο καθ’ εαυτό. Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στο Lawspot δεν πρέπει να έχουν αναρτηθεί προηγουμένως σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, με εξαίρεση την επαγγελματική/προσωπική ιστοσελίδα του δικηγόρου ή την ιστοσελίδα του σχετικού δικηγορικού γραφείου/εταιρείας. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές εντοπίσουν ότι ένα άρθρο έχει προηγουμένως αναρτηθεί σε άλλη ιστοσελίδα, η δημοσίευσή του στο Lawspot εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική τους ευχέρεια. Σε περίπτωση που στη Νομική Αρθρογραφία αναρτώνται από δικηγόρους αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, η ευθύνη για την ανωνυμοποίηση και γενικώς για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Οι συντάκτες των άρθρων αποδέχονται ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την νομιμότητα του περιεχομένου των άρθρων τους, όπως ενδεικτικά για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δεδομένων, αλλά και για την ορθότητά του, απαλλάσσοντας το Lawspot και την Εταιρεία από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. (Βλέπε επίσης πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη χρηστών). Οι συντάκτες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης των άρθρων τους, ωστόσο για τη διαγραφή ενός άρθρου θα πρέπει να απευθύνονται προς το διαχειριστή του Lawspot.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης από τα μέλη του Lawspot γίνεται αποδεκτή η πολιτική του Lawspot σχετικά με τους όρους προβολής δικηγόρων εντός της ιστοσελίδας. Στα πλαίσια της διαφανούς λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προβολής, μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@lawspot.gr

Αγγελίες

To Lawspot παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα ανάρτησης και αναζήτησης αγγελιών εργασίας. Οι αγγελίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια ελέγχονται από την ομάδα του Lawspot για τυχόν παραβιάσεις των όρων χρήσης του. Η έγκριση ή η απόρριψη μίας ανάρτησης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών. Το Lawspot παρέχει δύο τύπους αγγελίας, δωρεάν (βασική) και επί πληρωμή (προβεβλημένη), όπως περιγράφονται στο https://www.lawspot.gr/careers/options

Υποβάλλοντας μία αγγελία στο Lawspot δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε είναι ακριβή και αληθή και έχετε το δικαίωμα νόμιμης χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών, τηλεφώνων, καρτών και διευθύνσεων email. Με την υποβολή της αγγελίας αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό της, ενώ εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις των παρόντων όρων σχετικά με την ευθύνη χρήστη.

Οι αγγελίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Lawspot “όπως είναι” και ο έλεγχός τους από τους διαχειριστές αφορά μόνο σε ορθογραφία, σύνταξη και προφανείς παραβιάσεις των παρόντων όρων. Σε καμία περίπτωση το Lawspot δεν εγγυάται την ορθότητα ή την εγκυρότητα των πληροφοριών, οι οποίες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για την τέλεση  οποιασδήποτε πράξης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης εργασίας ή άλλου τύπου. Η επικοινωνία μεταξύ διαφημιζόμενων και ενδιαφερόμενων λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη τους, ενώ το Lawspot δεν λαμβάνει γνώση ούτε ασκεί επιρροή επί του περιεχομένου της επικοινωνίας. Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε σχέση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν και ιδίως στα συνημμένα αρχεία ή τους υπερσυνδέσμους, εστιάζοντας σε κινδύνους που σχετίζονται με ηλεκτρονικές απάτες, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών κ.ο.κ. Υποβάλλοντας την αγγελία σας αποδέχεστε ότι το Lawspot δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνετε στα μέσα επικοινωνίας που δηλώνετε.

Με τη χρήση της υπηρεσίας του Lawspot για τις αγγελίες αναγνωρίζετε το δικαίωμα των διαχειριστών του Lawspot να διακόπτουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχετε υποβάλει και κριθεί ευλόγως πως παραβιάζει τους όρους χρήσης, καθώς και, αν κριθεί απαραίτητο, να απαγορεύσει στον χρήστη να αναρτήσει οποιαδήποτε αγγελία στο μέλλον. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζετε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Lawspot να προβάλει τις αγγελίας σας με όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων και λογοτύπων, σε οποιοδήποτε σημείο του Lawspot ή/και στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον κριθεί πρόσφορο και αποτελεσματικό, αναλόγως του τύπου της αγγελίας.

Πληρωμές για υπηρεσίες του Lawspot

Όταν προχωράτε σε συναλλαγή με την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας του Lawspot, είτε για συνδρομητικό προφίλ δικηγόρου είτε για δημοσίευση προβεβλημένης αγγελίας, αυτές πραγματοποιούνται είτε με κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία, είτε μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της Worldline Greece, ενώ η Ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει στοιχεία της κάρτας σας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα σας δεν γίνει αποδεκτή για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που την έχει εκδώσει.

Το νόμιμο παραστατικό κάθε συναλλαγής εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει και για την ορθότητα και εγκυρότητα των οποίων φέρετε την αποκλειστική ευθύνη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το παραστατικό αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Το Lawspot και η Εταιρεία έχουν ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@lawspot.gr.

Το Lawspot δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
Πολιτειολογία