logo-print

Πλειστηριασμοί Πρώτης Κατοικίας το 2014

Προστασία κύριας κατοικίας. Άρση πλειστηριασμών. Ο Έλληνας στο δρόμο. Πόσες φορές δεν έχουν ακουστεί τέτοιες φράσεις σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας απορίες και ανησυχίες στον υπερχρεωμένο οφειλέτη; Πόσες φορές δεν έχει ακουστεί ότι "δεν υφίσταται πια η προστασία της κύριας κατοικίας"; Όσες φορές και να έχουν ακουστεί, ο Έλληνας Νομοθέτης, με το νόμο 4224/ 31.12.2013 έδωσε μία λύση.
Παρέχει προστασία από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014, οπότε και απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε οφειλέτη, ακόμα και έμπορο φυσικό πρόσωπο, ωστόσο δεν θίγει όσους ήδη έχουν προσφύγει στις διατάξεις του ν. Κατσέλη (3869/2010) και έχουν πάρει προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύεται η εκπλειστηρίαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τους. Μάλιστα, η ρύθμιση του νόμου αυτού αφορά μόνο στην κύρια κατοικία και όχι άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, π.χ. το εξοχικό του σπίτι ή αγροτεμάχιο στο χωριό.

Εκτός από την αξία της πρώτης κατοικίας που πρέπει να είναι κάτω από 200.000 , για την προστασία της πρέπει το ετήσιο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη, όπως δηλαδή διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ και η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του να μέχρι 270.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013 να είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Για τριτέκνους πολυτέκνους και αναπήρους τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

Η προστασία όμως από τους πλειστηριασμούς συνδυάζεται από τρία βάρη του οφειλέτη, η μη τήρηση των οποίων εντός των προθεσμιών του νόμου συνεπάγεται την άρση της προστασίας της κύριας κατοικίας του.

1. Υποχρέωση Προσκομιδής Υπεύθυνης Δήλωσης

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή (Τράπεζα κυρίως)υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής μέχρι 31.1. 2014, ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

2. Υποχρέωση Παροχής Στοιχείων για την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση του

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητά του, αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

3. Υποχρέωση καταβολής του 10 % του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για τριτέκνους και αναπήρους το όριο είναι 20.000 ευρώ. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Πολύ σύντομα, εν είδει επιλόγου, πρέπει να αναφερθεί ότι η προστασία του νόμου αυτού κρίνεται επαρκής για την πρώτη κατοικία, ωστόσο ανεπαρκής για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Έτσι, αν ο χρεωμένος πολίτης δεν είναι έμπορος, κρίνεται σκόπιμο να προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, που θα του παράσχει προστασία για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μέχρι να διεξαχθεί το κύριο Δικαστήριο για τη ρύθμιση και διαγραφή των χρεών, το οποίο κατά κανόνα γίνεται μετά από αρκετά χρόνια. Έτσι, κερδίζει πολύτιμο χρόνο να αποφασίσει πώς θα ρυθμίσει τις οφειλές του, για να διασώσει όλη την περιουσία του, ενώ αν δεν τα καταφέρει, δεν θα βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρισκόταν εάν είχε επιλέξει μόνο τη ρύθμιση του νόμου που σύντομα εδώ αναλύουμε, αφού σε κάθε περίπτωση η κύρια κατοικία του προστατεύεται.

 

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send