logo-print

Κανονισμός 2019/1150: Μία Ενωσιακή Δικαιική Επιταγή για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιγραμμικές (online) συναλλαγές

Ποιες σημαντικές αλλαγές προβλέπονται στο πλαίσιο της προώθησης της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

18/11/2020

25/11/2020

Tα τελευταία χρόνια οι επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης έχουν εξελιχθεί σε καταλύτη ζωτικής σημασίας για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και εμπορικές ευκαιρίες, οι οποίες με τη σειρά τους δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε τα τελευταία χρόνια το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς χρήστες στην ΕΕ με επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, επιδείχνουν συχνά ένα είδος φαβοριτισμού στις επιχειρήσεις αυτές, δημιουργώντας υπεροχή έναντι των χρηστών και διευκολύνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, τις πλατφόρμες να προβαίνουν σε διάφορα είδη καταχρηστικών συμπεριφορών.

Ως εκ τούτου, με τον Κανονισμό 1150/2020 προάγεται η διαφάνεια για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες των επιγραμμικών αυτών πλατφορμών.

Στα πλαίσια αυτά, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, συνεπώς, ο παράγοντας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιγραμμικές πλατφόρμες, δεδομένου ότι μέσω αυτών διενεργούνται όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των χρηστών. Όπως τονίζει ο Κανονισμός, ένα ανταγωνιστικό, δίκαιο και διαφανές επιγραμμικό οικοσύστημα, μέσα στο οποίο οι εταιρίες συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα, είναι αναγκαίο για την ευημερία των καταναλωτών.

Αναφορικά, δε, με την έννοια του καταναλωτή, να τονιστεί ότι, καθώς οι επιχειρηματικοί χρήστες που χρησιμοποιούν τις επιχειρηματικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης -οι οποίες με τη σειρά τους χρησιμεύουν ως πύλη για τους καταναλωτές- είναι φυσικά πρόσωπα, η έννοια του καταναλωτή νοείται ότι αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, όταν αυτά ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις εμπορικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Στα πλαίσια αυτά, ο νέος Κανονισμός, θέτει τις βάσεις, μεταξύ άλλων, για:

- Tη διασφάλιση της διαφάνειας των εμπορικών σχέσεων μεταξύ πλατφορμών και τελικών χρηστών με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις.

- Τη διασφάλιση της διαφάνειας προώθησης, όταν οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προωθούν προϊόντα σε τρίτους, μέσω πρόσθετων διαύλων.

- Tη διασφάλιση της παροχής σαφών πληροφοριών αναφορικά με την κυριότητα προϊόντων και τα πνευματικά δικαιώματα του επιχειρηματικού χρήστη.

- Tην πλήρη αιτιολόγηση για οτιδήποτε αφορά σε περιορισμό, αναστολή, τερματισμό της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

- Την κάλυψη όλων των επιμέρους συμβατικών όρων, ειδικά σε περιπτώσεις άνισης διαπραγματευτικής ισχύος, ώστε οι σχέσεις να λειτουργούν συνεχώς σε καθεστώς καλής πίστεως.

- Την παροχή πληροφορίων για τον καθορισμό της κατάταξης των επιχειρηματικών χρηστών και την αποφυγή κάθε διακριτικής μεταχείρισης.

- Την παροχή δυνατότητας σε οργανισμούς εκπροσώπησης και σωματεία να εκπροσωπούν νομικά επιχειρηματικούς χρήστες ενάντια σε παραβιάσεις και αθέμιτες πρακτικές, στις οποίες έχουν προβεί οι επιγραμμικές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης.

- Την εύκολη πρόσβαση στο κείμενο των όρων και προϋποθέσεων, που θα πρέπει να είναι σε ξεκάθαρη γλώσσα γραμμένο και εύκολα προσβάσιμο στους επιχειρηματικούς χρήστες, ακόμη και σε προσυμβατικό στάδιο.

- Την άμεση ενημέρωση κάθε επικείμενης αλλαγής όρων και προϋποθέσεων στους επιχειρηματικούς χρήστες (τουλάχιστον 15 ημέρες πριν), εκτός αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας ή ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

- Τη διατήρηση μίας επικαιροποιημένης, δημόσιας, και κατανοητής περιγραφής των κύριων παραμέτρων που καθορίζουν την κατάταξη των συνδέσμων στις μηχανές αναζήτησης. Όπου η κατάταξη επηρεάζεται από αμοιβή, οι επιγραμμικοί πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν μία περιγραφή των διαθέσιμων επιλογών και τις επιδράσεις της αμοιβής στην κατάταξη. Εάν μία μηχανή αναζήτησης αφαιρεί από τη λίστα μία ηλεκτρονική διεύθυνση βάση μίας ειδοποίησης/καταγγελίας ενός τρίτου, ο επιχειρηματικός χρήστης που επηρεάζεται θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ελέγξει την ειδοποίηση/καταγγελία αυτή.

Συμπερασματικά, η δραματική εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, κατέστησε σαφή την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κανόνων που διέπουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ως εκ τούτου, ο Κανονισμός 1150/2019 αναδιαμορφώνει σημαντικά τους κανόνες για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με το να ρυθμίζει τη συμπεριφορά επιγραμμικών πλατφορμών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης, αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. Με τον Κανονισμό εισάγονται για πρώτη φορά κανόνες για τη ρύθμισης της σχέσης μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και επιχειρηματικών χρηστών.

Ο Κανονισμός είναι άμεσα εφαρμοστέος στην ελληνική έννομη τάξη από την 12 Ιουλίου 2020 και εφαρμόζεται στους χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και μηχανών αναζήτησης που παρέχουν αγαθά/υπηρεσίες σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ΕΕ.

Γεωργία Χιόνη

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (Γερμανία) και ενός διδακτορικού τίτλου (Ιταλία). Εξειδίκευση σε θέματα εμπράγματου δικαίου, διανοητικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή.  Διετέλεσε ΕΕΠ σε...

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
send