logo-print

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ)

23/04/2020

23/04/2020

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) συστάθηκε με την αρχική επωνυμία Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (ΕΦΙ), διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 και του από 26.9/7.10.1955 β.δ. Περί Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του π.δ. 130/2000 και του από 26.9/7.10.1955 β.δ. Περί Κανονισμού της Φιλάθλου Ιδιότητος και απέκτησε την τωρινή της επωνυμία με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4639/2019, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999, του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4639/2019 και του κανονισμού της που θα εκδοθεί κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4639/2019:

«1. Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ ή αυτεπαγγέλτως και εκδίδει την απόφασή της το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από το πέρας της ενώπιον της ακροάσεως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΕ και στους κανονισμούς της.

3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθλημα του ποδοσφαίρου, η ΕΦΙΠ επιλαμβάνεται, ύστερα από παραπομπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4639/2019:

«1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της ΕΟΕ:

(α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της,

(β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το φίλαθλο πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόμος ή η Ολομέλεια της ΕΟΕ με απόφασή της.

2. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

(α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής,

(β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,

(γ) παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,

(δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση,

(ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.),

(στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες,

(ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας.

3. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η ΕΦΙΠΗΔ συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με τον οποίο

(α) ορίζονται οι έννοιες «Φίλαθλος», «Φίλαθλος Ιδιότητα», «Φίλαθλον Πνεύμα», «αθλητικά και αγωνιστικά ήθη» και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και

(β) θεσπίζονται διαδικαστικοί - δικονομικοί κανόνες, ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας - ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες της, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου κ.ά, οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κι αφετέρου το σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο αθλητικό γίγνεσθαι.

4. Η ΕΦΙΠΗΔ αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τις εξής ιδιότητες:

(α) τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της ΕΟΕ με δικαίωμα ψήφου,

(β) δύο (2) μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

5. Ο Πρόεδρος της ΕΦΙΠΗΔ εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους ροτείνονται από τον Προέδρου της ΕΦΙΠΗΔ.

6. Η ΕΦΙΠΗΔ συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της».

Η ΕΦΙΠΗΔ δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά αποτελεί όργανο (επιτροπή) της ΕΟΕ (ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012).

Οι κανόνες για τη φίλαθλη ιδιότητα δεν επιβάλλουν αμιγώς πειθαρχική κύρωση σε κάποιο αθλητικό παράπτωμα, αλλά ιδιόμορφη πειθαρχικής φύσης διοικητική ποινή (ΣτΕ 3288/2002, ΑΣΕΑΔ 38/2020, ΑΣΕΑΔ 14/2019, ΑΣΕΑΔ 66/2018, ΑΣΕΑΔ 63/2018, ΑΣΕΑΔ 15/2018, ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 56/2007), συνιστάμενη στη στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας, στην απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα και στην απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης.

Η ΕΦΙΠΗΔ είχε υπό την αρχική της επωνυμία ως ΕΦΙ και ΕΦΙΠ αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικής φύσης διοικητικών ποινών για παραβάσεις του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του αθλητικού ιδεώδους, μεταξύ των οποίων έχει γίνει δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται:

- η πρόκληση σύγχυσης στο κοινό σχετικά με την ιδιότητα ενός φορέα ως αποκλειστικώς αρμόδιου για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, διάδοση και οργάνωση του οικείου αθλήματος σε όλη τη χώρα (ΑΣΕΑΔ 61/2017)

- η επιλεκτική χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων που γίνεται για αποδεδειγμένα αθέμιτο σκοπό, π.χ. για να επηρεαστούν ως προς την ψήφο σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας (ΣτΕ 786/2001)

- η σύναψη απαγορευμένης σύμβασης παροχής προπονητικών υπηρεσιών με τέκνο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού νομικού προσώπου (ΑΣΕΑΔ 13/2014)

- η διοργάνωση αθλητικού αγώνα χωρίς έγκριση της αθλητικής ομοσπονδίας, χωρίς άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης και σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης (ΑΣΕΑΔ 14/2019)

- η κατάρτιση ή/και η χρήση πλαστού εγγράφου με σκοπό τη συμμετοχή αθλητή σε αθλητικούς αγώνες (ΑΣΕΑΔ 60/2016)

- η συμμετοχή αθλητή σε αθλητικούς αγώνες χωρίς την έγκριση της αθλητικής ομοσπονδίας (ΑΣΕΑΔ 14/2013)

- η συμμετοχή αθλητή σε αγωνιστική κατηγορία αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας (ΑΣΕΑΔ 39/2019)

- η έγκριση συμμετοχής αθλητικού σωματείου σε αθλητικούς αγώνες, μολονότι δεν είχε υποβάλει νόμιμη δήλωση συμμετοχής (ΑΣΕΑΔ 32/2014)

- η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ (ΣτΕ 3649/1980, ΑΣΕΑΔ 15/2018)

- η χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητή (ΣτΕ 3649/1980, ΣτΕ 3530/1988)

- η έγκριση συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες αθλητή που είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ (ΑΣΕΑΔ 44/2012)

- η μη αποτροπή χορήγησης και χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ΣτΕ 3649/1980)

- η μη αποτροπή συχνής επαφής αθλητών με άλλους αθλητές, που είχαν εξάρτηση από απαγορευμένες ουσίες (ΑΣΕΑΔ 21/2014)

- η δωροδοκία και η δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα (ΣτΕ 816/1993)

- η μεταφορά αλόγου αθλήτριας ιππασίας σε ακατάλληλο στάβλο με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρή βλάβη της υγείας του (ΣτΕ 2417/1993)

- η χορήγηση ψευδούς βεβαίωσης σχετικά με τη διάκριση αθλητή (ΣτΕ 1652/2008, ΣτΕ 2201/1998, ΑΣΕΑΔ 71/2004, ΑΣΕΑΔ 39/2003)

- η δημόσια προσβλητική δήλωση σε βάρος διαιτητών αθλητικού αγώνα για τις αποφάσεις που έλαβαν σε συγκεκριμένο αθλητικό αγώνα (ΑΣΕΑΔ 100/2014, ΑΣΕΑΔ 99/2014, ΑΣΕΑΔ 89/2014)

- η σωματική ή/και φραστική επίθεση ή/και απειλή και προσβολή της τιμής και της υπόληψης αθλητών (ΔΕφΑθ 836/2014, ΑΣΕΑΔ 38/2020, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 84/2008), προπονητών (ΑΣΕΑΔ 22/2015), διαιτητών (ΣτΕ 1376/2008, ΑΣΕΑΔ 66/2018, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 50/2014), διοικητικών παραγόντων (ΑΣΕΑΔ 103/2015, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 47/2013, ΑΣΕΑΔ 15/2004) και φωτορεπόρτερ (ΣτΕ 3288/1992)

- η ζύγιση μεμονωμένων γυμνών ανήλικων αθλητών αδιακρίτως φύλου χωρίς τούτο να αποτελεί συνήθη ή επιβεβλημένη πρακτική (ΣτΕ 3823/1999)

- η άσκηση ψυχολογικής βίας σε βάρος αθλητή με την απειλή εγκλεισμού του σε αναμορφωτήριο (ΣτΕ 3823/1999)

- η υποβολή γενικής, αόριστης και παντελώς αστήρικτης και ατεκμηρίωτης καταγγελίας σε βάρος διοικητικών παραγόντων (ΔΕφΑθ 2678/2014, ΑΣΕΑΔ 5/2019)

- ο δημόσιος και μάλιστα δια του τύπου σχολιασμός απόφασης οργάνου για την επίλυση αθλητικής διαφοράς, κατά τρόπο που ξεφεύγει από τα πλαίσια μιας ανεκτής κριτικής (ΣτΕ 2289/1986)

- η σταθερή και αδικαιολόγητη άρνηση συνδρομής της ΕΦΙΠΗΔ στο έργο της αναφορικά με τον αποτελεσματικό έλεγχο υποθέσεων προσβολής φιλάθλου πνεύματος και μάλιστα με χρήση υπομνημάτων δεικτικού περιεχομένου (ΑΣΕΑΔ 60/2018)

- η χρήση κροτίδων ή καπνογόνων (ΑΣΕΑΔ 69/2017)

- η απόλυση προσώπου από την εργασία του επειδή άσκησε δικαίωμα μεταγραφής των τέκνων του (ΑΣΕΑΔ 69/2014, ΑΣΕΑΔ 68/2014)

- η ανοχή της εμφάνισης και συμμετοχής ως διοικητικού παράγοντα προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η ποινή στέρησης της φιλάθλου ιδιότητας (ΕΦΙΠ 46/2008).

Με το άρθρο 22 του άρθρου δωδέκατου του ν. 4639/2019 εμπλουτίστηκε η αρμοδιότητα της ΕΦΙΠΗΔ και σε κάθε παράβαση της ηθικής, της δεοντολογίας, του Ολυμπιακού Χάρτη και των Κανονισμών της ΔΟΕ και των Κανονισμών της ΕΟΕ καθώς και ο κανονιστικός προσδιορισμός των παραβάσεων αρμοδιότητάς της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- η χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, επιβεβαιωμένη με πόρισμα - απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής

- η αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών

- η παραβίαση του Κώδικα της ΔΟΕ για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων

- η παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση

- η λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λπ.)

- η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της ΕΟΕ και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες

- κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας.

Η ΕΦΙΠΗΔ, ως όργανο (επιτροπή) της ΕΟΕ, δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο που να υποχρεούται να συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση για να διαπιστώσει αν έχει γίνει παράβαση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας και να στερήσει τον παραβάτη από την ως άνω ιδιότητα. Η ΕΦΙΠΗΔ δεν είναι προανακριτική αρχή, αλλ’ ενεργεί άτυπες εξετάσεις προς επίτευξη των σκοπών της και προς μόρφωση πλήρους γνώμης επί των καταγγελλομένων παραβάσεων, μπορεί να καλεί ενώπιον της προς εξέταση αυτόν που τελεί υπό κατηγορία ή καθέναν που μπορεί να διαφωτίσει την κρινόμενη υπόθεση χωρίς να είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παράσταση του φερόμενου ως παραβάτη κατά την ενώπιον της διαδικασία (ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 28/2012, ΑΣΕΑΔ 56/2007).

Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/1999, µε την οποία θεσπίζεται προθεσμία δύο μηνών στην ΕΦΙΠΗΔ να εκδώσει την απόφασή της µε την οποία επιβάλλει την ποινή της προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης στους παραβάτες των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και η οποία προθεσμία έχει αφετηρία την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, περιέχει έντονη υπόδειξη στη Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο και δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία. Κατ’ εξοχήν δε κριτήριο προσδιορισμού του ευλόγου χρόνου είναι η τυχόν προκύπτουσα ανάγκη εκκαθαρίσεως των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε κρινόμενης υπόθεσης και διεξαγωγής σχετικής ανάκρισης. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή (ότι δηλαδή η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική) θα ήταν ασύμβατη µε τον πειθαρχικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαδικασίας διότι θα ενείχε τον κίνδυνο να μένουν ατιμώρητες παραβάσεις των αρχών του φιλάθλου πνεύματος, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της οικείας διαδικασίας, πράγμα που θα προσέκρουε στην αρχή του Κράτους Δικαίου που επιβάλλει να µη ματαιώνεται ο σκοπός του νόμου και να µη μένουν ατιμώρητες τέτοιες παραβάσεις. Η ρύθμιση εξάλλου του άρθρου 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν αναφέρεται κατά την έννοια του συνόλου των διατάξεων του άρθρου αυτού, σε προθεσμίες που προβλέπονται για την έκδοση πειθαρχικών αποφάσεων, μετά από ορισμένη πειθαρχική διαδικασία, η οποία από τη φύση της δεν μπορεί να περιορίζεται χρονικά, χωρίς να απειλείται η ουσιαστική ορθότητα της υπό έκδοση πειθαρχικής απόφαασης (ΣτΕ 1652/2008, ΣτΕ 92/2003, ΑΣΕΑΔ 5/2019, ΑΣΕΑΔ 67/2017, ΑΣΕΑΔ 60/2016, ΑΣΕΑΔ 46/2016, ΑΣΕΑΔ 103/2015, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 32/2014, ΑΣΕΑΔ 31/2014, ΑΣΕΑΔ 21/2014, ΑΣΕΑΔ 13/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2012, ΑΣΕΑΔ 28/2012, ΑΣΕΑΔ 84/2008, ΑΣΕΑΔ 44/2008, ΑΣΕΑΔ 43/2008). Η κλήση από την ΕΦΙΠΗΔ για παροχή εξηγήσεων 18 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της και η έκδοση από την ΕΦΙΠΗΔ απόφασης 21 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της, χωρίς να προκύπτει ότι απαιτήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών με τη διεξαγωγή ανάκρισης ή τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, μέσα στον οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και, επομένως, η απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ είναι στην περίπτωση αυτή άκυρη (ΑΣΕΑΔ 67/2017).

Ο σκοπός που επιδιώκεται με απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ για επιβολή διοικητικής ποινής στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας για συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι διαφορετικός από το σκοπό που επιδιώκεται με απόφαση αθλητικής ομοσπονδίας για την ίδια συμπεριφορά και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem, ώστε τυχόν καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση του ενός οργάνου δεν εμποδίζει ούτε επηρεάζει την απόφαση του άλλου οργάνου (ΑΣΕΑΔ 14/2019, ΑΣΕΑΔ 15/2018, AΣΕΑΔ 89/2014, ΑΣΕΑΔ 66/2014, ΑΣΕΑΔ 50/2014, ΑΣΕΑΔ 44/2014).

Η τυχόν ακύρωση απόφασης αθλητικού νομικού προσώπου (π.χ. αθλητικής ομοσπονδίας, αθλητικής ένωσης, αθλητικού σωματείου) για παραπομπή συγκεκριμένης υπόθεσης ενώπιον της ΕΦΙΠΗΔ δεν επιδρά επί της εγκυρότητας της απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, αφού αυτή δύναται να επιλαμβάνεται υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και αυτεπαγγέλτως (ΑΣΕΑΔ 47/2013).

Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ απαιτείται να παρέχεται στο πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (ΑΣΕΑΔ 46/2016). Για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακύρωσης περί μη παροχής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης απαιτείται και παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που θα προέβαλε τα πειθαρχικώς ελεγχόμενο πρόσωπο αν είχε κληθεί. Εξάλλου, στο βαθμό που προβλέπεται και ενδικοφανής διαδικασία κατά των αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, η μη παροχή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ καλύπτεται, εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και προβάλει τους κρίσιμους, κατ’ αυτόν, ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της αρχικής πράξης της ΕΦΙΠΗΔ (ΔΕφΑθ 2678/2014, ΑΣΕΑΔ 15/2018).

Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας και απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεπάγονται μεταξύ άλλων και την αυτοδίκαιη έκπτωση του τιμωρούμενου προσώπου από την ιδιότητα του μέλους οποιουδήποτε αθλητικού νομικού προσώπου, η δε έκτιση της ποινής με την πάροδο του χρόνου του προβλεπόμενου χρόνου δεν έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, αφού ο νόμος μιλάει για απώλεια της ιδιότητος και όχι για αναστολή, και για τούτο για να αποκτήσει πρόσωπο που έχει τιμωρηθεί από την ΕΦΙΠΗΔ την ιδιότητα του μέλους αθλητικού νομικού προσώπου απαιτείται να τηρήσει ξανά μετά την έκτιση της ποινής του την οριζόμενη από το νόμο και το καταστατικό διαδικασία εγγραφής (ΕφΠειρ 432/2004).

Οι αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ, με τις οποίες επιβάλλεται ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας προσβάλλονται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Όμως, δεν προσβάλλονται παραδεκτώς ενώπιον του ΑΣΕΑΔ αθωωτικές αποφάσεις της ΕΦΙΠΗΔ ή αποφάσεις της με τις οποίες τίθεται στο αρχείο πειθαρχική καταγγελία (ΔΕφΑθ 2348/2014, ΑΣΕΑΔ 67/2018, ΑΣΕΑΔ 40/2018, ΑΣΕΑΔ 16/2014, ΑΣΕΑΔ 144/2009). Περαιτέρω, οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά αποφάσεων της ΕΦΙΠΗΔ προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (ΣτΕ 1588/2017).

Δρ. Γεώργιος Λιανός

Ο Γεώργιος Λιανός είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, Διδάκτωρ και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εγκεκριμένος Καθηγητής του Université Sorbonne Paris Nord-IdEF και Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Ολυμπιακής...

Πτωχευτικό Δίκαιο Ι

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ​

Διοικητικό Δίκαιο

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ