logo-print

Στρατιωτικό Πειθαρχικό Δίκαιο

Πειθαρχικά αδικήματα/παραπτώματα Στρατιωτικών - Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε αντίθεση με τα στρατιωτικά ποινικά αδικήματα του στρατιωτικού ποινικού δικαίου, τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις, που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. Στην έννοια της λέξεως «πράξη» περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.

Ως στρατιωτικά πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται και ως τέτοια τιμωρούνται συγκεκριμένα τα κάτωθι:

α. Από Ανώτερο προς τους Κατωτέρους του:

(1) Η χαλαρότητα, αδράνεια και αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση.

(2) Κάθε κατάχρηση εξουσίας, όταν αυτή δεν είναι ποινικό αδίκημα.

(3) Η βάναυση συμπεριφορά, όπως και κάθε σχήμα ή λόγος υβριστικός προς κατώτερο.

(4) Η αδικία σχετικά με την επιβολή ποινών.

(5) Η μεροληψία ή η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων γενικά.

(6) Η λήψη δώρων ή δανείων από τους κατωτέρους.

(7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατωτέρους.

(8) Η στενή οικειότητα με τους κατωτέρους, ιδίως κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

(9) Η απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων του.

(10) Κάθε πράξη γενικά που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος του ή την εξουσία του.

β. Από τον Κατώτερο προς τους Ανωτέρους του:

(1) Κάθε αυθάδεια.

(2) Η απροθυμία, αδιαφορία, δυστροπία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής.

(3) Η επίκριση ή σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανωτέρων.

(4) Η κολακεία ή η προσφορά δώρων στους ανωτέρους.

(5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση

των τύπων εκδηλώσεως σεβασμού στους ανωτέρους.

(6) Η υπέρβαση της Ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλάγιων μέσων.

(7) Κάθε έλλειψη σεβασμού γενικά ή υπακοής, όσο κι αν υποτεθεί, ότι ο κατώτερος νομίζει, ότι αδικείται.

γ. Από κάθε Στρατιωτικό:

(1) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, όταν δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα

(2) Η αμέλεια ή αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση στην εκτέλεση υπηρεσίας.

(3) Η εξάσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος εκτός υπηρεσίας, όπως και η απασχόληση σε εξωστρατιωτικά καθήκοντα ή έργα με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, εκτός των περιπτώσεων του Άρθρου 25.

(4) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση, η ανάρμοστη συμπεριφορά και το αντικανονικό της στολής.

(5) Η ελλιπής συμμόρφωση στις υποχρεώσεις συντηρήσεως, χρήσεως ή διαχειρίσεως των κάθε είδους υλικών και εγκαταστάσεων του Στρατού.

(6) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού στη Σημαία και τα θρησκευτικά σύμβολα.

(7) Η πολιτική δραστηριότητα και ιδιαίτερα η άσκηση πολιτικής επιρροής.

(8) Οι φιλονικίες με στρατιωτικούς και ιδιώτες, η χαρτοπαιξία με χρήματα, η μέθη, η αναξιοπρεπής διαβίωση, η τάση γη δημιουργία χρεών, η

ανειλικρίνεια και γενικά κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη.

(9) Η αδιακρισία ή η αμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου, εφόσον αυτά δεν είναι ποινικό αδίκημα.

(10) Κάθε πράξη γενικά, που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό, όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους τους Κανονισμούς και τις διαταγές.

Τα παραπτώματα θεωρούνται τόσο σοβαρότερα, όσο επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή εμπρός σε κατωτέρους ή σε πολίτες ή σε ξένη Χώρα. Επίσης είναι σοβαρά τα παραπτώματα, όταν συμβαίνουν κατά περιστατικά, που έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή, την ατομική αξιοπρέπεια, το γόητρο του Στρατού ή έχουν σαν συνέπεια διασάλευση της τάξεως ή κίνδυνο της ζωής του προσωπικού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 6934 613108 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hachalislaw.gr για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το πειθαρχικό δίκαιο των στρατιωτικών.

Χαράλαμπος Χάχαλης LL.M.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ - απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) - υπ. διδάκτορας Α.Π.Θ, με αντικείμενο έρευνας το ποινικό δίκαιο (ποινικές πτυχές και αθέμιτες πρακτικές στις δημόσιες...

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας