logo-print

Αίτηση μεταρρύθμισης - Κληρονομικότητα ρύθμισης αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δεκτή αίτηση μεταρρύθμισης- μεταβίβαση της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας στον κληρονόμο - εφαρμογή του αρ. 12Α ν. 3869/2010-.

16/02/2024

01/03/2024

Η παρούσα με αριθμό 19/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκιας, δικάζοντας με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, δέχτηκε  την μεταβίβαση της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 του ήδη θανόντος συζύγου του εντολέως μας στον ίδιο, προέβη σε συνυπολογισμό του συνόλου των καταβολών στις οποίες είχε προβεί τόσο η θανούσα, όσο και ο κληρονόμος σύζυγός της και διέταξε τη σημείωση της μεταρρυθμιστικής απόφασης στο περιθώριο της μεταρρυθμιζόμενης.

Η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον καθώς ασχολείται εκτενώς :

  • με το ζήτημα της κληρονομικότητας της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010,

αναφέροντας επί λέξει:

“…Το ζήτημα του θανάτου του αιτούντος οφειλέτη ενόψει και του προσωποπαγούς χαρακτήρα της ρύθμισης του Νόμου και ιδιαίτερα ο χρόνος θανάτου του μεσούσης της εκκρεμοδικίας, προ της ολοκλήρωσης της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010, μετά την ολοκλήρωση τη ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010- αποτελεί ένα πρόβλημα η λύση του οποίου απορρέει από την ερμηνεία του άρθρου 12α ν. 3869/2010. Η παρούσα διάταξη τελεί σε άμεση σύνδεση με την αναθεώρηση του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, που καθιέρωσε την αυτοδίκαιη απαλλαγή του οφειλέτη και τον προαιρετικό χαρακτήρα της αίτησης απαλλαγής, με συνέπεια η έννοια της «απαλλαγής» να ταυτίζεται, πλέον, με τη χρονική και επιτυχή ολοκλήρωση του άρθρου 8 του νόμου. Επομένως, σε περίπτωση που εκ των πραγμάτων ολοκληρώθηκαν οι καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 ή παρ. 5 είτε πριν είτε μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου οφειλέτη, παρόλο που η ρύθμιση είναι προσωποπαγής ο κληρονόμος απαλλάσσεται. Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ο οφειλέτης είχε προστατεύσει δικαστικά την κύρια κατοικία του από την ρευστοποίηση, πλην όμως απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον κληρονόμο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον 3869/2010, αν χρησιμοποιεί την κύρια κατοικία του κληρονομουμένου ως δική του κύρια κατοικία και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει την συνέχιση του σχεδίου διευθέτησης, προσαρμοσμένου φυσικά στην δική του ικανότητα αποπληρωμής. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών δεν θίγεται ούτε επιτρέπεται η συνολική διάρκεια των σχεδίων διευθέτησης του κληρονομουμένου και του κληρονόμου να υπερβαίνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια (20 έτη και κατ εξαίρεση 35 έτη επί συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας). Ωστόσο, ο κληρονόμος θα μπορεί να ζητήσει προστασία της κύριας κατοικίας και μετά την 31-12-2018, η δε αξία ρευστοποίησης, την οποία θα καταβάλει για την προστασία της κύριας κατοικίας, θα μειωθεί κατά το ποσό που κατέβαλε ο κληρονομούμενος (βλ. Ειρ. Πατρών 500/2021, Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Συμπλήρωμα, 2018, σελ. 193- 194). Τέλος, η παύση των εργασιών της πτώχευσης γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 164 και 166 του ΠτΚ (ΑΠ 806/1979 ΝοΒ 28.71, ΕφΑθ 9591/1996 ΔΕΕ 1997.490, ΕφΑθ 2241/1996 ΔΕΕ 1997.175, ΕφΠειρ 31/1996 Δίκη 26.931, ΕφΠατρ 711/1995 ΔΕΕ 1996.165 και ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 21/1994 Αρμ 48.1161, ΕφΘεσ 2946/1991 Αρμ 46.510, ΕφΑθ 11838/1987 ΕλλΔνη 31.381, Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 1978, σελ. 330, Ρόκας «Πτωχευτικό Δίκαιο» έκδοση 12η, παρ. 35 και 36, σελ. 144 επ.), ο οποίος (Πτωχευτικός Κώδικας) αφενός εφαρμόζεται κατ’ άρθρον 265 παρ. 1 Ν. 4738/2020 και στις εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του διαδικασίες, αφετέρου εφαρμόζεται αναλογικά στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και δη στη παύση των εργασιών της διαταχθείσας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη (άρθρα 9 και 15 του ν. 3869/2010)…”

Την υπόθεση χειρίστηκε ο Δικηγόρος Αθηνών, Μιχαήλ Ι. Κούβαρης

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο michaliskouvaris.gr

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο Μιχάλης Κούβαρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο "MSC BUSINESS FOR LAWYERS" του ALBA GRADUATE...

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
send