logo-print

Υπερχρεωμένα νοικοικυριά: Αίτηση ερμηνείας για τρόπο εκτοκισμού της ρύθμισης για την προστασία της κύριας κατοικίας

Δεκτή αίτηση ερμηνείας αρ. 316 επ. Κ.Π.Δ. σε απόφαση Ν. 3869/2010 - Καθορίζεται ο υπολογισμός του τόκου επί του ποσού δόσης της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ανωτέρω ρύθμισης, σημείωση της ερμηνευτικής απόφασης στο πρωτότυπο της ερμηνευόμενης

16/04/2024

19/04/2024

Η παρούσα με αριθμό 97/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, δικάζοντας με τη διαδικασία του Ν. 3869/2010, κάνει δεκτή την αίτηση ερμηνείας αρ. 316 Κ.Π.Δ. επ σε απόφαση Ν. 3869/2010 – Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – εντολέως μας, σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον καθώς ασχολείται εκτενώς

  • με το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού του επιτοκίου της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δανειολήπτη, εμπλουτίζοντας τη νομολογία που επιβάλλει τον εκτοκισμό επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος δανειολήπτη

αναφέροντας επί λέξει:

η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα γίνεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνε με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τόκου υπολογιζόμενου επί του ποσού της ανωτέρω ορισθείσας δόσης.”

Για τη νομική τεκμηρίωση δε της επιλογής αυτής αναφέρει επί λέξει :

“…αποδείχτηκε ότι η καθ’ ης υπολόγισε τον τόκο επί της συνολικής απαίτησης, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης, που ανήλθε στο ποσό των ………..€, γεγονός που έρχεται σε φανερή δυσαναλογία με τα οριζόμενα στην ανωτέρω δικαστική απόφαση, αλλά και το γενικότερο πνεύμα του Ν. 3869/2010 για την προστασία των οφειλετών, με τη δικαστική ρύθμιση που προστατεύει την κύρια κατοικία τους, να λαμβάνει υπόψη το συνολικά καταβλητέο ποσό με ορθό υπογισμό του επιτοκίου, προκειμένου ο οφειλέτης να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μηνιαίες καταβολές (Ειρ. Αταλάντης 10/2024 , Ειρ. Ν. Ιωνίας 44/2024 Αδάμ. Ειρ. Λαμ. 8/2023 ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Πειραιά 2163/2022 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) Επομένως γεννάται θέμα ερμηνείας και η αίτηση θα κριθεί ως βάσιμη στην ουσία της κατά τα προαναφερθέντα, θα ερμηνευτεί η άνω δικαστική απόφαση με τη διευκρίνιση ότι το υπολογιζόμενο επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται στην εκάστοτε μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, το οποίο θα αποδεικνύεται κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου που αλλάζει και θα γνωστοποιείται στην αιτούσα το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος, με την παρούσα να σημειώνεται στο περιθώριο της αρχικής απόφασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 320 ΚΠολΔ, γεγονός που της προσδίδει και αναδρομικότητα από την έναρξη των έντοκων καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας…”.

Η παρούσα απόφαση καθορίζει:

  • κάνει δεκτή την αίτηση ερμηνείας αρ. 316 Κ.Π.Δ. επί της απόφασης του Ν. 3869/2010
  • τον υπολογισμό του τόκου επί του ποσού δόσης της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ανωτέρω ρύθμισης, γεγονός που συνιστά μία σημαντική ελάφρυνση για τον αιτούντα δανειολήπτη.
  • διατάσσει τη σημείωση της ερμηνευτικής απόφασης στο περιθώριο της ερμηνευόμενης απόφασης, γεγονός που της προσδίδει αναδρομικότητα από την έναρξη των έντοκων καταβολών της ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Την υπόθεση χειρίστηκε ο Δικηγόρος Αθηνών, Μιχαήλ Ι. Κούβαρης, MSC Alba Graduate Business School, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή στο Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο michaliskouvaris.gr

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο Μιχάλης Κούβαρης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο "MSC BUSINESS FOR LAWYERS" του ALBA GRADUATE...

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send