logo-print

Το πλαίσιο λειτουργίας των online στοιχηματικών εταιρειών στην Ελλάδα

27/10/2015

03/12/2017

Η Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), ως η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, τόσο από άποψη εγκατάστασης μηχανημάτων τυχερών παιγνίων όσο και σε Online επίπεδο, θέτει τις προϋποθέσεις και καθορίζει τις διαδικασίες ώστε να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι στην αγορά των παιγνίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια του ελέγχου.

Η διαδικασία αδειοδότησης διαδικτυακών εταιρειών στοιχημάτων ορίζεται στα άρθρα 45-50 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4141/2013 και Ν. 4261/2014 και εκκινεί από την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, βάσει του ως άνω Νόμου, η αδειοδότηση ακολουθεί τα κάτωθι βασικά στάδια:

  • Το διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα ρυθμίζεται αποκλειστικά από το Eελληνικό Κράτος και παρέχεται μόνο μέσω συγκεκριμένων αδειοδοτήσεων
  • Ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας εκδίδει απόφαση περί της παροχής αδειών, μετά από την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού.
  • Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αδειών που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη δεν κατακυρωθεί, οι εναπομείνασες άδειες περιλαμβάνονται σε νέα προκήρυξη μετά από ένα χρόνο.
  • Η άδεια για παροχή διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών ισχύουν για πέντε (5) έτη μετά την προκήρυξη  

Ο κάθε πάροχος δεν μπορεί να λάβει περισσότερες από μια άδειες. Οι άδειες είναι προσωπικές και μη μεταβιβαστέες. Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση ή η από κοινού χρήση της χορηγηθείσας άδειας.

Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, η ως άνω περιγραφείσα διαδικασία αδειοδότησης δεν έχει τεθεί υπο  λειτουργία λόγω έλλειψης της απαραίτητης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Μέχρι την παροχή αυτών των αδειών, μέσα στο ως άνω πλαίσιο, βρίσκεται σε ισχύ το μεταβατικό καθεστώς του Άρθρου 50 παρ. 12 του Ν. 4002/2011.  Επομένως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναμένει την ως άνω απόφαση για την προκήρυξη διαγωνισμού. Εάν ένας πάροχος (όπως συνήθως συμβαίνει στις στοιχηματικές εταιρείες του διαδικτύου) έχει αποκτήσει άδεια από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., νομίμως μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα, συμμορφούμενος προς τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις και εντός αυτού του μεταβατικού πλαισίου, εάν είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης μέχρι την 31.12.2011.

Οι εταιρείες που υπέβαλαν σχετική αίτηση και εντάχθηκαν τελικώς στο παραπάνω καθεστώς, ήταν συνολικά είκοσι τέσσερεις (24). Αυτές είναι και οι μόνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου επιφέρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους παρόχους που διεξάγουν τα παίγνια, στους διαφημιστές των μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τους, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) που δεν διακόπτουν την πρόσβαση στους μη αδειοδοτημένους ιστότοπους καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών εφόσον επιτρέπουν την μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών των παικτών και των λογαριασμών των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Ενημερωτικά, την 19.08.2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση 163/5/9−7−2015 της Ε.Ε.Ε.Π. που αφορά τις Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού για το σκοπό διασφάλισης ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των Παιγνίων ασκείται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η μη λελογισμένη συμμετοχή στα Παίγνια , στην οποία (και συγκεκριμένα στο άρθρο 3) αναφέρεται ρητώς ότι «Οι Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού αναφέρονται και διέπουν όλα τα Παίγνια. Αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται Παίγνια, τους Παρόχους, τους Παίκτες, τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στην αγορά των Παιγνίων».

Τέλος, την αυστηροποίηση στον έλεγχο του χώρου των τυχερών παιχνιδιών, έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη της και  η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προβλέπει η πρόσφατη, 4η Οδηγία (2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ «για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του οικονομικού συστήματος», η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Ιδιαίτερο βάρος, εκτός των άλλων τομέων, δίδεται στον χώρο των παιγνίων, επειδή «θεωρείται πηγή ανησυχίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες».

Ο εμπρησμός στο Νέο Ποινικό Κώδικα

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ

Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

send